Teksti suurus:

««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme 3.11.3 «Kalasadamate moderniseerimine» tingimused»

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2012, 11

««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006» meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetme 3.11.3 «Kalasadamate moderniseerimine» tingimused»

Vastu võetud 17.01.2005 nr 3
RTL 2005, 16, 163
jõustumine 30.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2005/40 RTL 2005, 41, 586 17.04.2005
02.07.2012RT I, 11.07.2012, 414.07.2012

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.11 «Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed» alameetmest 3.11.3 «Kalasadamate moderniseerimine» kalasadamate investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise alused, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

§ 2.  Toetuse eesmärk

 (1) Toetuse üldine eesmärk on parendada kala vastuvõtutingimusi ja rekonstrueerida infrastruktuuri kalasadamates.

 (2) Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:
 1) parendada hügieeni ja töökeskkonna tingimusi kala lossimisel ja käitlemisel;
 2) parendada kalalaevade teenindamist sadamates;
 3) parendada kalandussaaduste turustamist.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 3.  Toetatavad tegevused ja investeeringuobjektid

 (1) Toetust võib taotleda üksnes kalasadamale või üksnes sadama sellele osale, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja muu sellega seonduv tegevus (edaspidi kalasadam). Nimetatud toetust võib taotleda järgmiste tegevuste ja investeeringuobjektide kohta ( edaspidi investeeringuobjekt):
 1) kala lossimiseks kasutatava kai rekonstrueerimine;
 2) elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine ja rekonstrueerimine;
 3) kütusetankla ehitamine ja rekonstrueerimine;
 4) kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine;
 5) kalurite olmehoone või -ruumi ehitamine ja rekonstrueerimine;
 6) kalalaeva teenindamiseks vajaliku seadme (elektri-, veevarustus-, kütuse tankimis-, laevade hooldamis- ja remondiseadmed) ostmine ja paigaldamine;
 7) kalasadama tee ehitamine, rekonstrueerimine või teekatte parendamine;
 8) kalatoodete ladustamine ja säilitamine, sh vajaliku külmhoone, laohoone, hulgimüügihoone ehitamine ja rekonstrueerimine;
 9) lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sh kastipesuliini ostmine ja paigaldamine;
 10) jäämasina ostmine ja paigaldamine.

 (2) Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma Eestis.

 (3) Lõikes 1 nimetatud tegevuse osaks võib olla kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö, keskkonnamõju hindamine ning toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi  ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. a ning mille eest on makstud enne taotluse esitamist.
[RTL 2005, 41, 586 - jõust. 17.04.2005]

§ 4.  Toetuse määr

 (1) Toetust antakse kuni 50% investeeringu abikõlbulikust maksumusest.

 (2) Investeeringu maksumuse moodustavad:
 1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja
 2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12% punktis 1 nimetatud maksumusest.

 (3) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12% lõike 2 punktis 1 nimetatud maksumusest, arvestatakse ettevalmistava töö maksumuseks 12%.

 (4) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta on 7 500 000 krooni kalendriaastal, kuid mitte rohkem kui taotleja kuuekordne taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta bilansimaht.

 (5) Paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest makstav toetus ei tohi ületada 15 000 krooni taotluse kohta.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 5.  Nõuded toetuse taotlejale

 (1) Toetust võib taotleda äriühing, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust, või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kellele kuulub või kelle õiguspärases kasutuses on § 3 lõikes 1 nimetatud kalasadam.

 (2) Toetust võib anda taotlejale:
 1) kes täidab keskkonna- ja hügieeninõudeid või hakkab neid täitma pärast investeeringu tegemist;
 2) kellel ei ole riikliku maksu maksuvõlga või kelle riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab taotleja täitma jooksvaid maksukohustusi ning tema maksuvõlg peab olema tasutud maksuvõla tasumise ajakava kohaselt;
 3) kes pärast kavandatava investeeringu tegemist jätkab majandustegevust alal, mille parendamiseks ta investeeringutoetust taotleb, vähemalt viie investeeringujärgse majandusaasta jooksul alates viimase toetuseosa laekumisest toetuse saaja või kapitalirendile (liising) andja arveldusarvele.

 (3) Kui kalasadama investeeringutoetuse taotleja on kalasadama õiguspärane kasutaja, peab kasutamise aluseks olev kirjalik leping kehtima vähemalt viis aastat investeeringu tegemisest arvates.

§ 6.  Investeeringule esitatavad nõuded

 (1) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast ning tingimuste suhtes identset pakkumiskutset (lisa 1) (edaspidi  investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja peab olema saanud vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumised koos pakkumise tingimuste loeteluga.

 (2) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja peab olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

 (3) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja ettevalmistava töö kohta olema väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja peab olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist.

 (4) Taotleja ja väljavalitud hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei tohi omada samas ettevõtjas osalust ega tohi kuuluda sama ettevõtja juhatusse või nõukokku.

 (5) Toetatava tegevuse osaks ei või olla:
 1) maa ja olemasolevate ehitiste ostmine, rentimine või liisimine;
 2) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muud maksud, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist;
 3) tasu taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest;
 4) tegevuskulud, kaasa arvatud remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud;
 5) tasu sularahamakse teostamise eest, teenustasu pangatoimingute eest, intress, tagatismakse ja muu finantsteenusega seotud kulu;
 6) investeeringu koosseisu arvatud avaliku sektori halduskulud, sh järelevalve ja kontrolli teostamise eest vastutavate ametnike töötasud, rendi-, üld- ning juhtimiskulud;
 7) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringuks, välja arvatud ettevalmistavaks tööks tehtud kulutused;
 8) kulutused reklaamile;
 9) kasutatud seadme ostmiseks ja paigaldamiseks tehtud kulutused;
 10) seadme paigaldamine ilma ostmiseta;
 11) investeeringud jaemüügi arendamiseks;
 12) kalandustoodete käitlemiseks, v.a jahutamiseks, külmutamiseks, pakendamiseks, ladustamiseks tehtud kulutused;
 13) investeeringud, mis on ette nähtud kalalaevade ehitamiseks vajalikele rajatistele;
 14) kulutused lainemurdjatele ning sadama süvendustöödele.

4. peatükk TOETUSE TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.  Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Toetuse taotlemisel esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet):
 1) vormikohane taotlus (lisa 2);
 2) vormikohane tegevuskava (lisa 3);
 3) taotleja või taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
 4) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
 5) äriühingu puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruannete koopiad, füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia;
 6) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, milles näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus. Lisatakse kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise kohta kinnituse väljaandmise kuupäeva seisuga, milles on kajastatud graafikujärgne viimane maksetähtaeg. Kreeditoride kinnitus ei tohi olla mitte varasema kui taotlemisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga ning ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210; 16, 264; 2002, 53, 336; 2003, 17, 95) tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;
 7) ehitusloa või valla- või linnavalitsuse kirjaliku nõusoleku koopia «Ehitusseaduses» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) sätestatud juhtudel;
 8) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
 9) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, või vähemalt ühe hinnapakkumise koopia koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni;
 10) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 4), kui § 3 lõikes 1 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni;
 11) kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduses» (RT I 2000, 54, 348; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 521; 99, 579; 2004, 30, 209; 38, 258; 84, 572) sätestatud juhtudel;
 12) koopia kehtivast kalasadama kasutamise õigust tõendavast dokumendist. Juhul kui taotleja ei ole sadama omanik, lisatakse sadama omaniku kirjalik nõusolek kalasadama või selle osa moderniseerimiseks;
 13) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga taotlejale kuuluva sadama tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud;
 14) koopia kuludokumendist, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö teenuse, ning nimetatud kuludokumendi koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
 15) Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasuse kohta juhul, kui investeering on ette nähtud kalandussaaduste käitlemisse ning kuulub Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve alla;
 16) sadamapassi koopia;
 17) sadamaplaan, millel on selgelt piiritletud see kalasadam, millele § 3 lõikes 1 nimetatud tegevus on kavandatud;
 18) Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud väljavõte taotlusele eelnenud lossimismahu kohta viimase kolme kalendriaasta ja püügiviiside lõikes;
 19) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, või nimekiri osanikest, kelle osaga on esindatud üle 20% osakapitalist;
 20) keskkonnamõju hindamise aruande koopia koopia, juhul kui toetust taotletakse ettevalmistavale tööle, milleks on § 3 lõikes 3 nimetatud keskkonnamõju hindamine.

 (2) Lisaks esitab taotleja Ametile avalduse «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuste registrisse kandmiseks.

 (3) Kui taotleja andmed ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse andmete registrisse kandmiseks.

§ 8.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse selleks ettenähtud tähtajal Ametile määruse §-s 7 nimetatud dokumendid.

 (2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui selles määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel esitatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

 (3) Amet teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 (4) Taotleja ning toetuse saaja teavitab viivitamata Ametit kirjalikult määruse §-s 7 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest ja investeeringuobjektiga seonduvatest muudatustest.

 (5) Ühe taotlusega saab taotleda toetust ühe kalasadama moderniseerimiseks.

5. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISE ALUSED JA KORD 

§ 9.  Taotluse vastuvõtmine

 (1) Amet kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

 (2) Amet teeb väljatrüki taotleja äriregistri kaardist, mis allkirjastatakse taotleja poolt.

 (3) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

 (4) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib Amet taotluse infosüsteemis ning teostab väljatrüki § 7 lõikes 2 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mis allkirjastatakse taotleja ja vastuvõtmiseks Ameti poolt volitatud isiku poolt. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse avalduse osa väljatrükk, taotleja äriregistri kaart ja kontroll-leht. Teine eksemplar avalduse osa väljatrükist väljastatakse taotlejale.

 (5) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, jäetakse taotlus vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikele 7 läbi vaatamata.

 (6) Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust üheselt tõlgendada, võtab Amet taotluse vastu ja avab taotlustoimiku.

§ 10.  Andmete õigsuse kontroll

 (1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust.

 (2) Ameti poolt volitatud isikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida taotleja nõusolekul dokumente kohapeal. Ameti volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida selle isiku nõusolekul, kelle käest taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ettevõtte esindaja juuresolekul.

 (3) Kontrollitoimingu tulemuste kohta koostab volitatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad volitatud ametnik ja taotleja või isik, kelle käest taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

 (4) Amet määrab vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikele 3 taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes selle määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi.

§ 11.  Majandustegevuse vastavuse hindamine

 (1) Taotluses esitatud andmete alusel hindab Amet taotleja, tema eelnenud majandustegevuse, kavandatava investeeringu ja sellele järgneva majandustegevuse vastavust arengukavas, «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele.

 (2) Lõikes 1 nimetatud vastavuse hindamiseks võrdleb Amet taotlusvormil ja tegevuskavas märgitud andmeid omavahel ja neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega ning analüüsib taotleja eelnenud majandustegevust.

 (3) Taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on Ametil õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid ja vajadusel küsida taotlejalt selgitusi taotluses esitatud andmete täpsustamiseks.

 (4) Taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta andmete alusel arvutatakse aritmeetilise keskmisena järgmised finantsmajanduslikud näitajad:
 1) maksevõime näitaja, mis peab olema suurem kui 1,0 ja mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
 2) likviidsuskordaja, mis peab olema suurem kui 0,3 ja mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
 3) käiberentaabluse näitaja, mis peab olema suurem kui 0 ja mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga;
 4) võlakordaja, mis peab olema väiksem kui 2,3 ja mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa vastava majandusaasta omakapitali summaga.

 (5) Taotluse esitamisele järgneva kolme planeeritava majandusaasta andmed finantsmajanduslike näitajate osas peavad kajastama ettevõtte jätkusuutlikkust võttes aluseks § 5 lõike 2 punktis 1 kehtestatud perioodi ning võttes aluseks lõike 4 kohaselt arvutatud näitajad. Taotleja majanduslikud tootmisnäitajad peavad investeeringujärgsetel aastatel tõendama tegevuse jätkamist tegevusalal, millele toetust taotleti.

§ 12.  Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

 (1) Taotlus vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
 1) on täidetud selles määruses sätestatud nõuded;
 2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad;
 3) kõigi võrreldavate andmete, sh analüüsitavate finantsmajanduslike näitajate põhjal on võimalik eeldada ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikkust;
 4) ei esine «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 5 nimetatud asjaolud.

 (2) Ameti poolt volitatud isik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja, tema eelnenud majandustegevus või kavandatav investeering ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse kontroll-lehele, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittenõuetekohasus kindlaks tehti.

 (3) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

6. peatükk TAOTLUSE HINDAMINE 

§ 13.  Taotluse hindamine

 (1) Vastavaks tunnistatud taotlustest moodustab Amet paremusjärjestuse. Taotluste paremusjärjestuse määramiseks arvutab Amet kalasadamasse lossitud kala taotlemisele eelnenud kolme kalendriaasta lossimisandmete alusel aritmeetilise keskmise ning korrutab tulemused järgmiste koefitsientidega:
 1) traalpüügi lossimismahu koefitsiendiga 0,1;
 2) rannapüügi lossimismahu koefitsiendiga 1,3;
 3) sisevetepüügi lossimismahu koefitsiendiga 3,7.

 (2) Eelistatud on taotlejad, kes ei ole taotlemisele eelneval kalendriaastal antud meetme raames toetust saanud.

 (3) Kui lõikes 2 nimetatud taotlejate taotluste rahastamise summa ei ületa meetme taotluste rahastamise eelarvet, siis rahuldatakse ülejäänud vastavaks tunnistatud taotlused vastavalt lõikes 1 toodud paremusjärjestusele.

7. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 14.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Ameti peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 2 punkti 2 alusel 90 tööpäeva jooksul, arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

 (2) Kui lõplikus paremusjärjestuses saavad vähemalt kaks taotlust võrdse hindamistulemuse ning ühe või mitme taotluse rahuldamiseks puuduvad rahalised vahendid, arvestatakse taotluste rahuldamisel taotluste esitamise järjekorda.

 (3) Toetuse taotlus jäetakse rahuldamata «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 4 alusel.

 (4) Kui ettevalmistav töö ei vasta selle määruse § 3 lõikes 3 ning § 6 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele, siis jäetakse investeeringutoetuse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

 (5) Kui toetuse määr ületab § 4 lõikes 1 toodud määra ning § 4 lõikes 4 lubatud summat, siis on Ametil õigus taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat kuni lubatava piirini.

 (6) Amet saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 15.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

 (1) Amet saadab toetuse saajale pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist selle kohta kahes eksemplaris Ameti peadirektori allakirjutatud kinnituskirja ja kulude deklareerimiseks kasutatava selle määruse lisas 5 toodud väljamakse taotluse vormi (edaspidi  kuludeklaratsioon ) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

 (2) Toetuse vastuvõtmise ja sihipärase kasutamise kinnitamiseks kirjutab toetuse saaja kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari Ametile posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul, arvates kinnituskirja saamisest.

 (3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et on nõus toetust vastu võtma, alustab investeeringu tegemist, kohustub täitma muid investeeringutoetuse saamiseks esitatud nõudeid, kasutama investeeringutoetust sihipäraselt ja tähtajaliselt ning investeeringutoetuse mittesihipärase kasutamise korral saadud raha Ameti nõudmisel tagasi maksma. Samuti lubab taotleja Ametil teostada järelevalvet investeeringu teostamise ja investeeringutoetuse sihipärase ning tähtaegse kasutamise üle ning Ameti määratud tähtajal esitada Ametile kirjalikud andmed investeeringutoetuse mõju hindamiseks toetuse saamisele järgneva viie aasta jooksul «Struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire ja hindamise üldise korra ja § 13 lõike 5 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire läbiviimise eeskirja kohaselt.

 (4) Investeeringu tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval.

8. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 16.  Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

 (1) Toetuse saaja võib esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid (koos kuludeklaratsiooniga) kuni neljas osas ühe taotluse kohta. Amet teatab kuludokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded samaaegselt toetuse taotluste esitamise tähtajaga.

 (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist, Ametile kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
 1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
 2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
 3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui investeeringuobjektiks oli ehitis.

 (3) Ettevalmistavate tööde kulutuste hüvitamiseks toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja Ametile pärast kinnituskirja tagastamist kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
 1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
 2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

 (4) Kapitalirendi puhul esitab toetuse saaja Ametile pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist, toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
 1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
 2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
 3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia.

 (5) Lõike 2 punktis 1 ja ning lõike 4 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 17.  Riiklik järelevalve

 (1) Amet kontrollib enne investeeringutoetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasust ning nendes esitatud andmete õigsust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 alusel.

 (2) Ameti järelevalveametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente toetuse saaja nõusolekul. Ameti järelevalveametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida selle isiku nõusolekul, kelle käest toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ettevõtte esindaja juuresolekul. Ameti järelevalveametnikul on õigus nõuda lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks dokumentide esitamist, sealhulgas:
 1) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavat dokumenti, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
 2) investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti;
 3) kapitalirendi puhul kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
 4) ehitise korral kasutusluba;
 5) paragrahvi 7 punktis 11 nimetatud keskkonnamemorandumis märgitud välisõhu saasteluba, vee erikasutusluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, maavara või maa-ainese kaevandamisluba või muud kavandatavaks tegevuseks vajalikku luba;
 6) Veterinaar- ja Toiduameti poolt «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) alusel väljastatud tunnustamise otsust;
 7) raamatupidamise dokumente.

 (3) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja või isik, kelle käest toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 18.  Ameti ettekirjutus

  «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 1 punkti 5 alusel on järelevalveametnikul õigus järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks teha toetuse saajale ettekirjutus.

§ 19.  Toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja toetuse maksmisest keeldumine

 (1) Toetus makstakse välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras.

 (2) Ameti peadirektor teeb investeeringutoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või kapitalirendi korral taotleja nimetatud kapitalirendile andja arveldusarvele kanda kolme kuu jooksul selle määruse § 16 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

 (3) Ameti peadirektor teeb investeeringutoetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Investeeringutoetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul, arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Maksmisest keeldumise otsust peab põhjendama.

 (4) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 14 lõikes 3 toodud taotluse rahuldamata jätmise asjaolud või kui:
 1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente § 16 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
 2) toetuse saaja tegevus ei vasta «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses kehtestatud nõuetele või ta ei kasuta saadud toetust sihipäraselt;
 3) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 15 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
 4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

 (5) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui tehakse kindlaks § 14 lõikes 4 toodud taotluse rahuldamata jätmise asjaolud või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringu tegemist tõendavaid dokumente.

 (6) Kui toetust ei maksta lõikes 4 toodud asjaolude kindlakstegemisel, siis ei hüvitata taotlejale ka tehtud kulutusi ettevalmistava töö osas.

 (7) Amet saadab toetuse saajale investeeringtoetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 20.  Dokumentide säilitamine

  Kõiki taotlemise ja toetusega seotud dokumente ja lepinguid peavad Amet ja toetuse saaja säilitama vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini. Nimetatud dokumente säilitatakse Ametis vastavalt «Arhiiviseadusele».
[RT I, 11.07.2012, 4 - jõust. 14.07.2012]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5