Teksti suurus:

Romusõidukite käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2010
Avaldamismärge:

Romusõidukite käitlusnõuded1

Vastu võetud 08.07.2004 nr 89
RTL 2004, 97, 1527

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.03.2005 nr 21 (RTL 2005, 40, 567) 15.04.2005

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 29 lõike 4 punkti 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 kirjeldatud mootorsõidukite ja nende osade jäätmete (edaspidi romusõidukid) käitlusnõuded.

(2) Lammutuskoda on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite demonteerimine ja millele on selleks tegevuseks väljastatud vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba või «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» (RT I 2001, 85, 512; 2002, 61, 375; 2003, 73, 486) § 6 alusel väljastatud kompleksluba.

(3) Kogumiskoht on jäätmekäitluskoht, kus toimub romusõidukite kogumine ja millele on selleks tegevuseks väljastatud vastav ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba.

[RTL 2005, 40, 567 - jõust.15.04.2005]

§ 2. Romusõiduki demonteerimine

(1) Romusõiduki demonteerimisel eraldatakse sõidukist:
1) korduskasutatavad osad, mis demonteeritakse vastavalt turu vajadust ja ohutust tagades;
2) akud;
3) polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid ja PCT-sid) sisaldavad kondensaatorid;
4) vedelgaasi mahutid;
5) kütus, õlid, jahutusvedelik, klaasipesuvedelik ja kõik muud vedelikud;
6) õli- ja kütusefiltrid;
7) kliimaseadmete täiteaine;
8) plahvatusohtlikud osad, näiteks turvapatjade käivitusseadmed, kui neid ei ole võimalik kohapeal neutraliseerida;
9) elavhõbedat sisaldavad seadmed.

(2) Enne romusõiduki lõplikku purustamist tuleb sellelt demonteerida:
1) katalüsaatorid;
2) vaske, alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavad metallosad, kui nimetatud metallid ei ole purustamisel eraldatavad;
3) rehvid;
4) klaas;
5) suured plastosad (näiteks kaitserauad, esipaneel, vedelikumahutid), kui nimetatud materjalid ei ole pärast purustamist eraldatavad.

(3) Taaskasutatavad ning muud ohtlikud materjalid ja osad demonteeritakse viisil, mis ei tekita hilisemal romusõidukite purustamisel tekkinud purustusjäätmete saastumist.

(4) Demonteerimisel ja ladustamisel tuleb tagada demonteeritud osade sobivus eelkõige ringlussevõtuks ja kordus- või taaskasutamiseks.

(5) Pärast lõigetes 1 ja 2 loetletud osade demonteerimist ja ainete eraldamist võib romusõidukid kokku pressida ja üksteise peale laduda, kuid mitte rohkem kui kolm romusõidukit üksteise peal, kui ohutus ei ole tehniliselt tagatud muul viisil.

§ 3. Romusõidukite kogumiskohale ja lammutuskojale esitatavad nõuded

(1) Romusõidukite kogumiskoht peab olema:
1) ümbritsetud taraga;
2) varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega;
3) pinnaga, mille kate ei lase läbi vett;
4) varustatud sademevee kogumisseadmete ja õlipüüduritega.

(2) Romusõidukite käitlemiskohal peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele:
1) hoiuruumid või rajatised selle määruse § 2 lõikes 1 nimetatud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
2) konteinerid akude, filtrite, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ladustamiseks;
3) mahutid romusõidukitest eraldatud vedelike ja gaaside eraldi kogumiseks ja ladustamiseks;
4) eraldatud alad kasutatud rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks;
5) kaal.

(3) Lõike 2 punktis 3 käsitletud romusõidukitest eraldatud kliimaseadmete täiteaine hoidmisvõimalusi ei nõuta, kui täiteaine eraldamine romusõidukitest tellitakse vastavat luba omavalt ettevõtjalt.

(4) Lõike 1 punktis 4 sätestatut ei kohaldata, kui romusõidukite kogumine või demonteerimine toimub hoones ning hoone ei ole ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

[RTL 2005, 40, 567 - jõust.15.04.2005]

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

(2) Määruse § 3 jõustub 1. novembril 2004. a.

1 Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Komisjoni otsus 2002/151/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavale lammutustõendile esitatavate miinimumnõuete kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 050, 21.02.2002, lk 94–95);
Euroopa Komisjoni otsus 2002/753/EÜ küsimustiku kohta, millele peavad vastama kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ liikmesriikides rakendamise aruanded (Euroopa Ühenduse Teataja L 282, 26.10.2001, lk 77–80);
Euroopa Komisjoni otsus AGA 27. veebruarist 2003 komponentide ja materjalide kodeerimisstandardite kohta 2003/138/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ põhjal (Euroopa Ühenduse Teataja L 053, 28.02.2003, lk 58–59).

/otsingu_soovitused.json