Teksti suurus:

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2011
Avaldamismärge:

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.06.2004 nr 38
RTL 2004, 91, 1425

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2005/12RTL 2005, 39, 55915.04.2005

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276; 56, 404)§ 15 lõike 11 alusel.

§ 1.  Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise eesmärk

  Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise eesmärk on õpilaste käitumisharjumuste korrigeerimine, koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine ning õpiharjumuse ja väärtushoiakute kujundamine, tagamaks võimetekohane edasijõudmine õppetöös.

§ 2.  Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused

  (1) Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klass(id) (edaspidi klass) moodustatakse õpilastele:
  1) kes ei arvesta üldtunnustatud käitumisnorme ega kooli kodukorra nõudeid, õpetajate, lapsevanema nõudmisi;
  2) kellel on koolis ja väljaspool kooli tõsiseid käitumisprobleeme ning kes on seoses sellega õpiraskustes või klassikursust korranud;
  3) kes kannavad vangistust, aresti või eelvangistust vangistusseaduse (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387; 78, 524) tähenduses.
[RTL 2005, 39, 559 - jõust. 15.04.2005]

  (2) Klass moodustatakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku (abiõppe) õppekava järgi õppivate 2. või 3. kooliastme ühe või mitme klassi õpilastest.

  (3) Klass moodustatakse õppeaasta alguses. Erandjuhtudel võib klassi moodustada ka õppeaasta teise poolaasta alguses.

  (4) Klassi täituvuse ülemine piirnorm on 12 õpilast. Mitme klassi õpilastest moodustatud klassi täituvuse ülemine piirnorm on 10 õpilast.

  (5) Klassile eraldatakse oma õpperuum.

§ 3.  Õpilaste klassi vastuvõtmise tingimused

  (1) Õpilase klassi vastuvõtmise aluseks on alaealiste komisjoni otsus õpilase klassi suunamise kohta või õppenõukogu otsus.

  (2) Õppenõukogu otsuse aluseks on kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või kooli põhjendatud taotlus koos lapsevanema nõusolekuga või lapsevanema taotlus.

  (3) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud õpilaste puhul, kes kannavad vangistust, aresti või eelvangistust, on klassi võtmise aluseks õppenõukogu otsus.
[RTL 2005, 39, 559 - jõust. 15.04.2005]

§ 4.  Klassi õpilaste õppekorraldus

  Klassi õpilaste võimeid ja iseärasusi arvestava õppekava (k.a ainekavad ja tulemuste hindamise põhimõtted) töötab välja kool. Klassi õppekava, päevakava ja tunniplaani kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridusministri 11. oktoobri 1999. a määrus nr 51 «Kasvatusraskustega 7.–9. klassi õpilaste klassi moodustamise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 140, 1975; 2002, 8, 68; 87, 1355) tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json