KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlus

Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus (lühend - KrMSRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2008
Avaldamismärge:

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus

Vastu võetud 19.05.2004
RT I 2004, 46, 329
jõustumine 01.07.2004, osaliselt vastavalt §-le 26.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2004RT I 2004, 54, 38701.07.2004
23.03.2005RT I 2005, 20, 12724.04.2005

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine kohtueelses menetluses

  (1) Enne kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590) jõustumist alustatud menetlus- ja jälitustoiming viiakse lõpule, järgides kriminaalmenetluse koodeksit (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2002, 85, 503; 82, 480; 2003, 13, 67; 26, 156; 83, 557 ja 558; 88, 590; 2004, 27, 176) ja jälitustegevuse seadust (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671; 2001, 3, 9; 7, 17; 58, 353; 2002, 56, 350; 61, 375; 88, 591; 2004, 2, 7), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (2) Kriminaalasja kohtueelne menetlus viiakse prokuratuuris lõpule, järgides kriminaalmenetluse seadustiku §-des 223–227 sätestatud korda. Kriminaalmenetluse koodeksi § 176 kohaselt prokuratuurile saadetud kriminaalasjades, milles süüdistataval on kaitsja, ei teostata kriminaalmenetluse seadustiku §-des 224–225 sätestatud toiminguid, välja arvatud kaitsja taotlusel talle kriminaaltoimiku koopia andmine.

  (3) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist uurija või prokuröri tegevuse peale halduskohtusse esitatud kaebus vaadatakse halduskohtus läbi halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras.

§ 2.  Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine kohtumenetluses

  (1) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist kohtusse saadetud kriminaalasja või kohtu alustatud erasüüdistusasja arutatakse maa- ja linnakohtus kriminaalmenetluse koodeksi sätteid järgides.

  (2) Kui enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist erasüüdistusasjas kohtule esitatud kriminaalmenetluse alustamise taotluse alusel pole kriminaalasja menetlemist alustatud, saadab kohus taotluse kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks kuriteo toimepanemise koha järgsele prokuratuurile. Taotluse esitamisel tasutud kautsjon tagastatakse.

  (3) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist esitatud avaldus, kaebus või protest lahendatakse ringkonnakohtus ja Riigikohtus apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku (RT I 1993, 50, 695; 2002, 83, 488; 2003, 13, 67) sätteid järgides.

2. peatükk SEADUSTE MUUTMINE 

§-d 3--18.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. peatükk SEADUSTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§-d 19--22.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

4. peatükk VOLITUSSÄTTED JA SEADUSE JÕUSTUMINE 

§ 23.  Vahistuse tähtaeg kohtueelses menetluses

  Kuni 2005. aasta 1. jaanuarini võib eeluurimiskohtunik riigi peaprokuröri taotlusel kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral või kriminaalmenetluses rahvusvahelise koostööga kaasnevatel erandlikel asjaoludel pikendada kohtueelses menetluses isiku vahi all pidamise tähtaega üle ühe aasta.

§ 24.  Volitussätted

  (1) Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide vormid kehtestab justiitsminister .

  (2) Kriminaalmenetluses digitaalallkirjastatud ja muu elektroonilise dokumendi edastamise ja säilitamise korra kehtestab justiitsminister .

  (3) Vabariigi Valitsus korraldab kriminaalmenetluse seadustiku, jälitustegevuse seaduse ja prokuratuuriseaduse avaldamise Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

§ 25.  Dokumendi keel

  Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590) § 10 lõiget 3 ja § 144 võib kuni 2008. aasta 1. jaanuarini kohaldada selliselt, et võõrkeelsed dokumendid tõlgitakse hiljemalt kriminaaltoimiku kohtule saatmise või esitamise ajaks või prokuratuuri korraldusel või kui menetlusosaline taotleb seda kohtueelse menetluse käigus.
[RT I 2005, 20, 127 - jõust. 24.04.2005]

§ 26.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 9 punktide 55 ja 56 kohaselt muudetavad kriminaalmenetluse seadustiku § 130 lõiked 3 ja 31 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 9 punkti 105 kohaselt lisatavad kriminaalmenetluse seadustiku § 210 lõige 4 jõustub 2005. aasta 1. septembril ja lõige 5 2005. aasta 1. jaanuaril.

  (31) Käesoleva seaduse § 9 punkti 106 kohaldatakse nendele sõjakuritegudele, mis on toime pandud alates 1991. aasta 20. augustist.

  (4) Käesoleva seaduse § 13 punkt 20 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

  (5) Käesoleva seaduse § 15 punkt 1 jõustub Politseiameti, Piirivalveameti, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla ning Maksu- ja Tolliameti suhtes 2006. aasta 1. juulil.
[RT I 2005, 20, 127 - jõust. 24.04.2005]

/otsingu_soovitused.json