Teksti suurus:

Teehoiutööde tegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:

Teehoiutööde tegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded

Vastu võetud 20.06.2001 nr 68
RTL 2001, 78, 1072
jõustumine 01.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2005RTL 2005, 41, 58317.04.2005

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283) paragrahvi 255 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Taotluse «Teeseaduse» § 251 lõikes 2 sätestatud teehoiutööde tegevusloa saamiseks peab juriidiline või füüsiline isik esitama Maanteeametile.

  (2) [kehtetu]

  (3) Tegevusloa taotlus esitatakse määruse lisas 1 toodud vormi kohaselt. Tegevusloa taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles. Võõrkeelsete algdokumentide koopiad peab esitama koos nende tõlkega eesti keelde.
[RTL 2005, 41, 583 - jõust. 17.04.2005]

§ 2.  Füüsilise isiku tegevusloa taotlus

  Tegevusloa taotlusele peab füüsiline isik lisama:
  1) akadeemilist või rakenduslikku erialast kõrgharidust tõendavate dokumentide koopiad;
  2) tee-ehitusalase keskerihariduse puhul täiendusõppe tunnistuse koopia ja ameti- või erialaliidu soovituse vastaval tegevusalal tegutsemise pädevuse kohta;
  3) teehoiutööde tegemise oskusi tõendavate dokumentide koopiad;
  4) teehoiutööde järelevalve tegevusloa taotlemisel koolituskursuse tunnistuse koopia;
  5) teede projekteerimise ja teeprojektide ekspertiisi, sildade projekteerimise ja sillaprojektide ekspertiisi ning liikluskorralduse projektide tegemise ja nende projektide ekspertiisi tegevusloa taotlemisel andmed tema kasutuses oleva projekteerimise tarkvara kohta.
[RTL 2005, 41, 583 - jõust. 17.04.2005]

§ 3.  Juriidilise isiku tegevusloa taotlus

  Tegevusloa taotlusele peab juriidiline isik lisama:
  1) teede projekteerimise ja teeprojektide ekspertiisi, sildade projekteerimise ja sillaprojektide ekspertiisi ning liikluskorralduse projektide tegemise ja nende projektide ekspertiisi tegevusloa taotlemisel andmed tema kasutuses oleva tarkvara ja muu tehnilise varustuse kohta;
  2) teede ehitamise, remontimise ja hooldamise, sildade ehitamise ja remontimise ning liikluskorraldusvahendite paigaldamise tegevusloa taotlemisel andmed taotleja kasutuses oleva vastava tehnilise varustuse kohta;
  3) teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusloa taotlemisel andmed taotleja kasutuses oleva teehoiutööde ehitusjärelevalve tegemiseks vajaliku tehnilise varustuse kohta;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte asutamisotsusest, -lepingust, ühingulepingust või põhikirjast tegevusvaldkondade kohta;
  5) [kehtetu]
  6) vastutavate töötajate nimekirja igal tegevusluba nõudval tegevusalal, kuhu on märgitud nende töötajate erialased oskused ja erialased töökogemused;
  7) vastutavate töötajate akadeemilist või rakenduslikku kõrgharidust tõendavate dokumentide koopiad või tee-ehitusalase keskeriharidusega vastutavate töötajate täiendusõppe tunnistuse koopiad ja ameti- või erialaliidu soovitused vastaval tegevusalal tegutsemise pädevuse kohta;
  8) vastutavate töötajate teehoiutööde tegemise oskusi tõendavate dokumentide koopiad;
  9) [kehtetu]
[RTL 2005, 41, 583 - jõust. 17.04.2005]

§ 4.  Tegevusloa väljaandmine

  (1) Teehoiutööde tegevusloa annab välja Maanteeamet. Tegevusluba antakse välja määruse lisa 2 vormi kohaselt kolmeks aastaks.

  (2) Otsuse tegevusloa andmise, pikendamise, muutmise või vastava toimingu tegemisest keeldumise kohta teeb Maanteeamet hiljemalt 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist. Tegevusloa taotlejat teavitatakse seitsme päeva jooksul pärast sellekohase otsuse vastuvõtmist.

§ 5.  Tegevusloa omaniku kohustus

  Tegevusloa kehtivusajal on tegevusloa omanik kohustatud teatama tegevusloa väljaandjale andmed vastutavate töötajate nimekirja muudatustest. Maanteeametil on õigus tegevusloa kehtivusajal nõuda tegevusloa omanikult vastutavate töötajate nimekirja.

§ 6.  Tegevusloa pikendamine

  (1) Tegevusloa pikendamiseks peab tegevusloa omanik esitama:
  1) taotluse koos lisadega määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuete kohaselt;
  2) viimase aasta jooksul vastaval lubatud tegevusalal tehtud tööde loetelu.

  (2) Tegevusloa pikendamisel säilib olemasolev tegevusloa number, mida täiendatakse pikendusnumbri lisamisega.

§ 7.  Tegevusloa muutmine

  (1) Tegevusluba muudetakse:
  1) tegevusalade lisandumisel või vähenemisel füüsilise või juriidilise isiku avalduse alusel;
  2) tegevusalade muutumisel, kui tegevusloa omaniku teenistuses ei ole tegevusluba nõudvate tegevusalade kvaliteedinõuete eest vastutavaid töötajaid;
  3) tegevusloa omaniku tegevusloale kantavate muude andmete muutumisel.

  (2) Tegevusloale kantud andmete muutumise korral on tegevusloa omanik kohustatud taotlema tegevusloa muutmist. Kui tegevusloa omaniku taotluse alusel muudetakse loale märgitud tegevusala või muid andmeid, ei muutu tegevusloa kehtivusaeg ega võeta riigilõivu.

  (3) Tegevusloa muutmisel säilitatakse senikehtinud loa number.

  (4) Kui äriühingu jagunemise või ühinemise tulemusel kustutatakse jaguneva või ühendatava äriühingu nimi äriregistrist, siis antakse uus tegevusluba igale juriidilisele isikule välja sarnaselt tegevusloa esmakordse väljaandmisega.

  (5) Tegevusloa kaotsiminekul, hävimisel või riknemisel antakse välja loa dublikaat. Dublikaadi eest ei võeta riigilõivu.

§ 8.  Tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Tegevusluba peatatakse «Teeseaduse» paragrahvi 255lõikes 1 sätestatud rikkumiste puhul.

  (2) Tegevusloa peatamisel saadab Maanteeamet tegevusloa omanikule tähtkirjaga ettekirjutuse puudustest koos puuduste kõrvaldamise tähtaja märkimisega.

  (3) Kui tegevusloa omanik ei ole talle teatatud tähtajaks puudusi kõrvaldanud, võidakse tunnistada tegevusluba kehtetuks.

§ 9.  Vaidluste lahendamine

  (1) Kui tegevusloa taotleja või omanik ei ole nõus Maanteeameti otsusega tegevusloa väljaandmisest keeldumise, tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta, võib ta esitada kirjaliku kaebuse teede- ja sideministrile.

  (2) Kaebus vaadatakse läbi 10 päeva jooksul ja kaebuse esitajale teatatakse läbivaatamise tulemusest tähtkirjaga seitsme päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist. Kui kaebuse lahendamine võtab rohkem aega, võib teede- ja sideminister otsuse vastuvõtmise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, teatades sellest kaebuse esitajale kirjalikult.

§ 10.  Tegevuslubade taotluste menetlemine

  (1) Tegevuslubade väljaandmise, pikendamise ja muutmise toimingute menetlemiseks moodustatakse tegevuslubade komisjon (edaspidi  komisjon).

  (2) Komisjon koosneb Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Linnavalitsuse, Teede- ja Sideministeeriumi ning Maanteeameti esindajatest. Komisjon on 5…8-liikmeline, sealhulgas komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni esimees on Maanteeameti peadirektor, tema äraolekul peadirektori asetäitja. Komisjoni koosseisu, tööülesanded ja töötasu komisjoni töös osalemise eest kinnitab teede- ja sideminister käskkirjaga.

  (3) Komisjoni ettepanekul annab tegevusloa välja ja kirjutab sellele alla Maanteeameti peadirektor või peadirektori asetäitja.

§ 11.  Tegevusloa menetlemise dokumentide säilitamine

  Tegevuslubade taotlemise, pikendamise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise menetlemise kohta peab Maanteeamet toimikut, milles säilitatakse taotlused, tõendid, protokollid, andmed dokumentide kättetoimetamise kohta ja muud menetluses tähtsust omavad dokumendid. Toimikut säilitatakse tegevusloa kehtivuse ajal ja kolm aastat pärast tegevusloa kehtivuse lõppemist.

§ 12.  Rakendussäte

  Teede- ja sideministri 28. märtsi 2000. a määrus nr 15 «Maanteeameti tegevuslubade komisjoni põhimäärus» (RTL 2000, 51, 780) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo JÜRGENSON


Kantsler Margus LEIVO


Teede- ja sideministri 20. juuni 2001. a määruse nr 68 «Teehoiutöödetegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded»
lisa 1


Maanteeamet 10916 Tallinn, Pärnu mnt 463a

TEEHOIUTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLUS

......................................................................

(juriidilise või füüsilise isiku nimi)

Äriregistri number või isikukood ...............................................................................

Aadress ..........................................................................................................................

Telefon, faks ..................................................................................................................

Palun väljastada tegevusluba järgmisteks teehoiutöödeks:

1) teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis,
välja arvatud tunnelid, sillad ja viaduktid (edaspidi sillad)
.......... (JAH, EI)
2) sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis .......... (JAH, EI)
3) liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis .......... (JAH, EI)
4) liikluskorraldusvahendite paigaldamine .......... (JAH, EI)
5) teede ehitamine, remontimine ja hooldamine,
välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine
.......... (JAH, EI)
6) sildade ehitamine ja remontimine .......... (JAH, EI)
7) teehoiutööde ehitusjärelevalve .......... (JAH, EI)
 

Taotlusele on lisatud dokumendid vastavalt määruse §-le 2 (füüsiline isik)
ja §-le 3 (juriidiline isik):

 

1) ..................................................................................................................

 

2) ..................................................................................................................

 

3) ..................................................................................................................

 

4) ..................................................................................................................

 

5) ..................................................................................................................

            ..........................................................  
                   (kuupäev, amet, nimi ja allkiri)


[RTL 2005, 41, 583 - jõust. 17.04.2005] Teede- ja sideministri 20. juuni 2001. a määruse nr 68 «Teehoiutöödetegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded»
lisa 2


TEEHOIUTÖÖDE TEGEVUSLUBA NR ......

......................................................................

(juriidilise või füüsilise isiku nimi)

......................................................................

(aadress)

Lubatud tegevusalad:

1) teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis,
välja arvatud tunnelid, sillad ja viaduktid (edaspidi sillad)
.......... (JAH, EI)
2) sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis .......... (JAH, EI)
3) liikluskorralduse projektide tegemine ja
nende projektide ekspertiis
.......... (JAH, EI)
4) liikluskorraldusvahendite paigaldamine .......... (JAH, EI)
5) teede ehitamine, remontimine ja hooldamine,
välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine
.......... (JAH, EI)
6) sildade ehitamine ja remontimine .......... (JAH, EI)
7) teehoiutööde ehitusjärelevalve .......... (JAH, EI)


Tegevusloa väljaandmise kuupäev ..........................................................................
Tegevusloa kehtivusaeg ..........................................................................


Tegevusloa väljaandja: ..........................................................................
  (ametinimetus, eesnimi, nimi)


................................................

(allkiri)

Pitser

[RTL 2005, 41, 583 - jõust. 17.04.2005]

/otsingu_soovitused.json