Teksti suurus:

Eesti Biokeskuse põhimäärus

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2012
Avaldamismärge:

Eesti Biokeskuse põhimäärus

Vastu võetud 10.05.2002 nr 42
RTL 2002, 58, 872
jõustumine 23.05.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2002/88RTL 2003, 4, 3909.01.2003
12.02.2004/8RTL 2004, 18, 28928.02.2004
21.03.2005/10RTL 2005, 34, 48227.03.2005

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 ning «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 75, 495; 88, 594; 2004, 89, 615) § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eesti Biokeskus

  (1) Eesti Biokeskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis tegutseb teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, teiste õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute alusel.

  (2) Eesti Biokeskusel on väikese riigivapi kujutise ning oma nimega pitsat, arveldusarved, iseseisev eelarve ning sümboolika.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 2.  Eesti Biokeskuse asukoht

  Eesti Biokeskus asub Tartus. Eesti Biokeskuse aadress on Riia 23b, 51010 Tartu.

2. peatükk PÕHITEGEVUS JA PÕHIÜLESANDED 

§ 3.  Eesti Biokeskuse põhitegevus

  Eesti Biokeskuse põhitegevus on teadus- ja arendustegevus.

§ 4.  Eesti Biokeskuse põhiülesanded

  Eesti Biokeskus:
  1) teostab alus- ja rakendusuuringuid;
  2) tegeleb arendustegevusega geeni- ja rakutehnoloogia suundades ja rakendustes bioloogia, biomeditsiini, bio- ja keskkonnatehnoloogia ning muudes valdkondades;
  3) osaleb Eesti ning rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse programmides, arendab teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe- ja mitmepoolsete lepingute alusel nii kodu- kui välismaiste partneritega;
  4) propageerib teaduse saavutusi ja informeerib üldsust oma tegevusest.
  5) osaleb koostöös Tartu Ülikooliga kõigi kõrgharidusastmete üliõpilaste ettevalmistamisel molekulaar- ja rakubioloogia alal ja nende rakendustes vastavalt õppetöö vajadustele, kompetentsile ja teadustöö suundadele ning määrab stipendiume uurijatele ja üliõpilastele.
[RTL 2005, 34, 482 - jõust. 27.03.2005]

3. peatükk EESTI BIOKESKUSE JUHTIMINE 

§ 5.  Direktor

  (1) Eesti Biokeskust juhib direktor, kes kannab vastutust Eesti Biokeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor valitakse haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras avalikul konkursil. Haridus- ja teadusminister sõlmib direktoriks valitud isikuga töölepingu kuni viieks aastaks

  (3) Avaliku konkursi tulemuste alusel sõlmib haridus- ja teadusminister direktoriga viieks aastaks töölepingu.
[RTL 2004, 18, 289 - jõust. 28.02.2004]

§ 6.  Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) esindab Eesti Biokeskust;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid Eesti Biokeskuse töötajatega õigusaktides ettenähtud korras ning kinnitab nende ametijuhendid;
  3) kinnitab Eesti Biokeskuse sisekorra- ja asjaajamise eeskirjad ning muud töökorralduslikud dokumendid;
  4) kinnitab teadusnõukogu ettepanekul Eesti Biokeskuse struktuuri;
  5) otsustab uurija-professori ametikoha loomise;
  6) lahendab teisi talle pandud küsimusi.

  (2) Oma pädevuse piires annab direktor käskkirju.

§ 7.  Teadusnõukogu

  (1) Eesti Biokeskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks käesolevas määruses sätestatud ulatuses moodustatakse üheksaliikmeline teadusnõukogu.

  (2) Eesti Biokeskuse töötajad valivad endi hulgast teadusnõukogusse viis liiget, direktor kuulub sinna ametikohajärgselt. Eesti Biokeskuse direktor valib kolm liiget teadusnõukogusse siduserialade teadlaste ja spetsialistide hulgast.

  (3) Teadusnõukogu koosseisu kinnitab Eesti Biokeskuse direktori ettepanekul haridus- ja teadusminister viieks aastaks.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 8.  Teadusnõukogu ülesanded

  Teadusnõukogu:
  1) teeb haridus- ja teadusministrile ettepanekuid Eesti Biokeskuse põhimääruse muutmiseks;
  2) kinnitab Eesti Biokeskuse sihtfinantseeritavad teadusteemad ja nende täitmise aruanded;
  3) valib Eesti Biokeskuse asedirektori(d);
  4) valib õigusaktides sätestatud korras Eesti Biokeskuse korralised teadustöötajad;
  5) vaatab koos Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi nõukoguga läbi instituudi õppekavad ja teeb ettepanekuid instituudi teadus- ja õppetöö korraldamise kohta;
  6) võib esitada Eesti Biokeskuse töötajaid Eesti Biokeskuse välisteks autasustamisteks ja Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valimiseks ning anda vastavaid soovitusi;
  7) võib esitada silmapaistvamaid uurimusi preemiate taotlemiseks;
  8) vajadusel otsustab oma töötajate osaluse otstarbekuse üle teadus- ja arendustegevuse programmides ja koostööprogrammides teiste asutuste ja isikutega;
  9) täidab muid talle pandud ülesandeid.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 9.  Teadusnõukogu töökord

  (1) Teadusnõukogu tuleb kokku esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete kirjalikul nõudmisel.

  (2) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest.

  (3) Otsused tehakse kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl, tema äraolekul aseesimehe hääl.

§ 10.  Rahvusvaheline nõuandev kogu

  (1) Eesti Biokeskuse juurde moodustatakse oma eriala tippteadlastest ja spetsialistidest koosnev kuni kaheksaliikmeline rahvusvaheline nõuandev kogu. Rahvusvahelise nõuandva kogu koosseisu kinnitab Eesti Biokeskuse direktor teadusnõukogu ettepanekul.

  (2) Rahvusvaheline nõuandev kogu nõustab Eesti Biokeskust teadus- ja arendustegevuse suundade valikul ning annab soovitusi muudes küsimustes.

  (3) Rahvusvaheline nõuandev kogu käib koos vähemalt üks kord aastas.

4. peatükk EESTI BIOKESKUSE VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 11.  Vara

  (1) Eesti Biokeskusel on oma tegevuse läbiviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ja muud materiaalsed väärtused.

  (2) Eesti Biokeskus kasutab ja käsutab vara õigusaktidega sätestatud korras.

§ 12.  Finantseerimine

  (1) Eesti Biokeskuse teadus- ja arendustegevust finantseeritakse riigieelarvest ja muudest allikatest.

  (2) Teadus- ja arendustegevuse riigieelarvest finantseerimine toimub sihtfinantseerimise, riiklike teadus- ja arendusprogrammide ning uurimis- ja arendustoetuste kaudu.

  (3) Eesti Biokeskuse infrastruktuuri kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

5. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 13.  Aruandlus ja järelevalve

  (1) Eesti Biokeskus peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Eesti Biokeskuse riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning Eesti Biokeskuse tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Eesti Biokeskuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu arvamuse.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json