Teksti suurus:

Abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisuasutuse ülesannete kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulikule üleandmise ning täitmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2010
Avaldamismärge:

Abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisuasutuse ülesannete kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulikule üleandmise ning täitmise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.10.2001 nr 317
RT I 2001, 82, 492
jõustumine 20.10.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
25.03.2003 nr 97 ( RT I 2003, 32, 199) 5.04.2003
8.04.2005 nr 70 (RT I 2005, 20, 130) 17.04.2005

Määrus kehtestatakse « Perekonnaseaduse» (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; 53, 307) § 1301 lõike 3 alusel.

§1. Abielu sõlmimisega seonduvate ülesannete täitmise õigus

Regionaalminister võib vastava ettevalmistuse saanud vaimulikule anda abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisuasutuse ülesannete täitmise õiguse (edaspidi õigus ).

[RT I 2005, 20, 130 – jõust. 17.04.2005]

§2. Vaimulike ettevalmistus

(1) Vaimulike ettevalmistus tähendab perekonnaseisuasutuste ülesannete täitmisega seotud koolitust (edaspidi koolitus ), mida korraldab Siseministeerium koostöös perekonnaseisuasutustega üks kord aastas septembris.

(2) Koolituse läbimise kohta väljastatakse vaimulikule tunnistus, mis kehtib üks aasta pärast koolituse läbimist. Tunnistuse vormi ja atesteerimiskomisjoni koosseisu kehtestab regionaalminister.

[RT I 2005, 20, 130 – jõust. 17.04.2005]

§3. Õiguse taotlemine ja esitatavad dokumendid

(1) Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud kirik, kogudus või koguduste liit esitab regionaalministrile taotluse vaimulikule õiguse andmiseks (edaspidi taotlus).

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluses märgitakse järgmised andmed:
1) taotluse esitanud kiriku, koguduse või koguduste liidu nimi, registrinumber, postiaadress ja sidevahendite andmed;
2) vaimuliku nimi, sünniaeg (isikukood), haridus;
3) paragrahvis 2 nimetatud koolituse läbimise aeg ja koht.

(3) Taotlusele lisatakse koopiad lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud andmeid tõendavatest dokumentidest ning vaimuliku allkirja näidised kolmes eksemplaris.

(4) Taotlusele kirjutavad alla vaimulik ning taotluse esitanud kiriku või koguduste liidu juhatuse esimees. Kui taotluse esitab kirikusse või koguduste liitu mittekuuluv kogudus, kirjutab taotlusele alla koguduse juhatuse esimees.

[RT I 2005, 20, 130 – jõust. 17.04.2005]

§4. Taotluste läbivaatamine

(1) Regionaalminister vaatab esitatud taotlused läbi ja teeb otsuse õiguse andmise või õiguse andmisest keeldumise kohta motiveeritud käskkirjaga 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist.

(2) Regionaalminister keeldub vaimulikule õiguse andmisest, kui:
1) taotluses ei ole esitatud kõiki §-s 3 nimetatud andmeid;
2) taotluses esitatud andmed ei ole dokumentaalselt tõendatud;
3) taotluses on teadvalt esitatud valeandmeid.

(3) Koopia regionaalministri käskkirjast edastatakse vaimuliku koguduse asukohajärgsele perekonnaseisuasutusele ja § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse esitajale.

(4) Regionaalministrilt õiguse saanud vaimulikule väljastatakse väikese riigivapi kujutisega nimeline pitsat. Regionaalministrilt õiguse saanud vaimuliku allkirja ja pitseri näidis edastatakse Välisministeeriumile ja vaimuliku koguduse asukohajärgsele perekonnaseisuasutusele.

[RT I 2005, 20, 130 – jõust. 17.04.2005]

§5. Vaimulikule antud õiguse kehtetuks tunnistamine

(1) Regionaalminister tunnistab vaimulikule antud õiguse kehtetuks:
1) kui taotluses on esitatud valeandmeid;
2) vaimuliku koguduse asukohajärgse perekonnaseisuasutuse motiveeritud kirjaliku esildise alusel, kui vaimulik ei täida abielu sõlmimisega seotud ülesandeid vastavalt õigusaktides sätestatud korrale;
3) vaimuliku taotluse alusel;
4) kiriku, koguduse või koguduste liidu juhatuse põhjendatud ettepaneku alusel.

(2) Vaimulikule antud õiguse kehtetuks tunnistamisel annab vaimulik või kiriku, koguduse või koguduste liidu esindaja vaimuliku pitsati ning § 7 lõikes 1 nimetatud dokumentide plangid Siseministeeriumile.

[RT I 2005, 20, 130 – jõust. 17.04.2005]

§6. Abielu sõlmimiseks esitatavad dokumendid

(1) Vaimulik võtab abiellujatelt vastu abielu sõlmimise avalduse, riigilõivu tasumist tõendava dokumendi ning Vabariigi Valitsuse 19. augusti 1997. a määrusega nr 159 kinnitatud «Perekonnaseisuaktide koostamise, muutmise, parandamise, taastamise ja tühistamise ning perekonnaseisutunnistuste väljaandmise korra» (RT I 1997, 62, 1067; 1998, 113/114, 1882; 1999, 89, 814) punktides 7 ja 52 nimetatud dokumendid.

(2) Vaimulik kontrollib «Perekonnaseaduse» §-des 2ę4 sätestatud abielu sõlmimise eelduste olemasolu ja takistuste puudumist.

§7. Abieluakti koostamine ja edastamine

(1) Abielu sõlmimise avalduste, abieluaktide ning abielutunnistuste plangid väljastab vaimulikule koguduse asukohajärgne perekonnaseisuasutus, kes juhendab vaimulikke abielu sõlmimisega seotud dokumentide täitmise küsimustes.

(2) Vaimulik koostab kahes eksemplaris abieluakti ning väljastab abiellujatele abielutunnistuse.

(3) Vaimulik edastab reaalajas või kolme tööpäeva jooksul abieluakti mõlemad eksemplarid, abiellujate esitatud dokumendid ning abielu sõlmimise avalduse vaimuliku koguduse asukohajärgsele perekonnaseisuasutusele, kes kontrollib abieluakti koostamise vastavust õigusaktides sätestatud korrale.
[RT I 2003, 32, 199 – jõust. 5.04.2003]

§8. [käesolevast tekstist välja jäetud]


 

/otsingu_soovitused.json