Teksti suurus:

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 "Kinnipeetava vanglast vabastamise kord" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 46, 633

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 "Kinnipeetava vanglast vabastamise kord" muutmine

Vastu võetud 15.04.2005 nr 18

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 56, 350; 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387; 78, 524) § 75 lõike 6 alusel.

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruses nr 11 «Kinnipeetava vanglast vabastamise kord» (RTL 2001, 20, 273; 135, 1949; 2003, 41, 593) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu teksti ulatuses asendatakse sõna «vangiregistrisse» sõnadega «riiklikku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse»;

2) kogu teksti ulatuses asendatakse sõna «isikutoimik» sõnadega «isiklik toimik» vastavas käändes;

3) paragrahvist 3 jäetakse välja sõnad «ja väljasaadetavale»;

4) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Vahistatu surmast või vabastamisest kautsjoni vastu teavitatakse menetlejat, kelle menetluses kriminaalasi on.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

« § 181. Vabastamisõiend kehtib kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Kehtivuse lõpptähtpäev märgitakse vabastamisõiendile.»;

6) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 241 täiendatakse pärast sõna «direktor» sõnadega «vangla kodukorras».

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json