Teksti suurus:

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 13, 34

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.04.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. aprilli 2005. a otsusega nr 818

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduses (RT II 2000, 27, 165; RT I 2002, 90, 521; 2003, 78, 527) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse pärast sõna «tunnistusi» sõnadega «(edaspidi tunnistus (apostille))»;

2) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Konventsiooni artikli 3 lõikes 1 nimetatud tunnistuse (apostille)» sõnadega «Tunnistuse (apostille’)»;

3) seadust täiendatakse §-ga 4 järgmises sõnastuses:

«§ 4. Tunnistus (apostille) tunnistatakse käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud asutuse poolt kehtetuks, kui:
1) tunnistus (apostille), selle kanne või andmed on ebaõiged,
2) tunnistus (apostille) on muutunud kasutuskõlbmatuks,
3) tunnistus (apostille) on kaotsi läinud või hävinud või
4) tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud dokument on ette nähtud kasutamiseks riigis, kus kehtib legaliseerimine või kellega Eestil on sõlmitud õigusabileping.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses:

«§ 5. Eesti avaliku dokumendi tunnistusega ( apostille’ga) kinnitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega ning selles sätestatakse asutuste pädevus avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamisel, avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tähtajad ja kord, avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise taotlemisel esitatavate andmete loetelu ning tunnistuse (apostille’ ) kehtetuks tunnistamise tähtajad ja kord.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json