Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 39 "Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 46, 639

Põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 39 "Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 21.04.2005 nr 44

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 12 lõike 5, § 13 lõike 2, § 15 lõike 3 ja § 16 lõike 2 ning Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid 2019/93/EMÜ, 1452/2001/EÜ, 1453/2001/EÜ, 1454/2001/EÜ, 1868/94/EÜ, 1251/1999/EÜ, 1254/1999/EÜ, 1673/2000/EÜ, 2358/1971/EMÜ ja 2529/2001/EÜ (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143b alusel.

Põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 39 «Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2005, 14, 583) lisa «Pindalatoetuste taotlus» punkt 4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4.2. Taotlen põllumajanduslikku keskkonnatoetust (PKT) põldud e loetelu veerus 10 sümboliga «K» või «M» märgitud põldude kohta või ohustatud tõugu loomade loetelus toodud loomade kohta.

Taotleja, kes võtab kohustuse 2005. aastal, esitab põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse vormi (MT60), mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse võtja esitab viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaani vormi (MT60A) ning ohustatud tõugu looma kasvatamise kohustuse võtja esitab ohustatud tõugu loomade loetelu vormi (MT60B).»

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json