Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Albu valla tiheasustusaladel asuvate puude raieloa andmise kord

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 148, 1523

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Albu valla tiheasustusaladel asuvate puude raieloa andmise kord

Vastu võetud 20.04.2005 nr 6

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab puude raieks raieloa väljastamise korra Albu valla Albu, Ahula, Kaalepi, Järva-Madise, Orgmetsa, Peedu, Seidla ja Ageri külade selgelt piiritletava kompaktse hoonestusega territooriumi osadel (tiheasustusaladel).

  (2) Määrus ei kehti Albu valla haldusalasse jääval riigimetsa territooriumil ja valla hajaasustuslikel aladel ning metsale metsaseaduse tähenduses.

  (3) Üksikpuude raie veekogu 10 meetri laiusel kaldaalal (veekaitsevööndis) toimub Järvamaa Keskkonnateenistuse nõusolekul, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eelvoolul maaparandushoiutööde tegemisel.

  (4) Üksikpuude raie kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis toimub kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul.

  (5) Erandkorras võib puud raiuda käesolevas korras nimetatud loata, kui on tekkinud avariiolukord ning loa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel teatada Albu Vallavalitsusele.

§ 2.   Määruse kohaldatavus

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse:
  1) puittaimestiku kasvukohtades pindalaga kuni 0,5 ha, millel kasvavad puud kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%;
  2) üksikpuudele või puudegruppidele kõrgusega alates 1,3 m;
  3) parkides ja haljasaladel;
  4) maatükil, kus projekteerimistingimuste, üld- või detailplaneeringuga või registreeritud maakasutuse sihtotstarbega on ette nähtud metsa majandamisest erinev maakasutus;
  5) teede ja trasside kaitsevööndites kasvavale puittaimestikule kõrgusega alates 1,3 m.

  (2) Käesolevat määrust ei rakendata eraomandis oleval õuemaal kasvavate viljapuude raie puhul.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Kinnistu omanik esitab kirjalikult raieloa taotluse (lisa 1) vallavalitsusele, milles peab sisalduma:
  1) omaniku nimi, isikukood, postiaadress ja kontakttelefon;
  2) tegevuskoha aadress, taotletava tegevuse vajaduse selgitus ja tegevuse kirjeldus (kärpimine, raie jne);
  3) puude nimetus, puude arv, ning puude raiumise põhjendus;
  4) koopia maa omandiõigust tõendavast dokumendist ja katastriüksuse plaanist;
  5) volitatud isiku puhul notariaalselt tõestatud volitus või selle koopia;
  6) kehtestatud detailplaneeringu olemasolul esitatakse raieloa taotlemisel detailplaneeringuga määratud haljastustingimused ning detailplaneeringu põhijoonis;
  7) kahe kinnistu piiril kasvava varisemisohtliku või päikesevalgust varjava puu(de) raieks on vaja esitada naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek.

  (2) Puude raiumiseks võivad olla järgmised põhjendused:
  1) oht inimeste elule, tervisele või varale;
  2) surnud puu või puu halb tervislik seisund;
  3) tuuleheite, tuule- või lumemurru puu;
  4) maastiku väärtuse tõstmine;
  5) muud mõjuvad põhjused.

  (3) Raieloa taotlus puude raieks kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis esitatakse eelnevalt kooskõlastamiseks Muinsuskaitseametile.

§ 4.   Raielubade väljastamine

  (1) Raieloa väljastaja on vallavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (2) Raieloa väljastaja:
  1) vaatab 15 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast taotluse läbi, kontrollib esitatud dokumentatsiooni õigsust ning teeb otsuse taotluse edasiseks menetlemiseks või selle mitterahuldamiseks;
  2) korraldab koos kinnistu omaniku või tema volitatud esindajaga raieala ülevaatuse;
  3) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise. Taotluse mitterahuldamise korral informeerib taotlejat kirjalikult;
  4) taotluse rahuldamisel märgistab vajadusel raiumisele kuuluvad puud looduses;
  5) vormistab taotluse heakskiitmisest kolme tööpäeva jooksul raieloa (lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotluse esitajale ning teine eksemplar jääb raieloa väljastajale.

  (3) Raieloa väljastaja võib keelduda raieloa väljastamisest eelkõige juhtudel, kui:
  1) avalduse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  2) avalduse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud nõutud dokumente ja selgitusi;
  3) kui avalduse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  5) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest.

§ 5.   Raieloa kehtivus

  (1) Vallavalitsuse ametiisiku poolt väljastatud ja tema poolt allkirjastatud raieluba kehtib ühe kalendriaasta jooksul alates selle väljastamise kuupäevast.

  (2) Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puitmaterjaliga teostatavatele edasistele toimingutele (transport saeveskisse, paberipuu müük, küttepuude müük jm).

  (3) Raietöödega tegelev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa omaniku poolt koostatud volikiri.

§ 6.   Vastutus

  Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest vastutab raie teostaja looduskaitseseaduses ettenähtud korras.

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalve teostajaks raieloa väljastamise ja raieõiguse teostamisega seotud toimingutele on vallavalitsuse järelevalveametnik, kellele vastavad kohustused on määratud ametijuhendiga, Keskkonnainspektsioon ja kaitstava loodusobjekti valitseja.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Muuta Albu Vallavolikogu 20. novembri 2003. a määruse nr 27 „Albu valla heakorraeeskiri” § 3 lõiget 6 ja sõnastada järgmiselt:
„(6) Puude (välja arvatud viljapuud) raie võib Albu, Ahula, Kaalepi, Järva-Madise, Orgmetsa, Peedu, Seidla ja Ageri külade selgelt piiritletava kompaktse hoonestusega territooriumi osadel toimuda vallavalitsuse poolt väljastatud raieloa alusel.”

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2005. a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees

Lisa 1 RAIELOA TAOTLUS

Lisa 2 RAIELUBA

/otsingu_soovitused.json