Teksti suurus:

Looduskaitseseaduse § 91 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 22, 152

Looduskaitseseaduse § 91 muutmise seadus

Vastu võetud 21.04.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. aprilli 2005. a otsusega nr 820

Looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87) §-s 91 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579; 2004, 38, 258) § 5 lõike 14 alusel kehtestatud ajutised piirangud kehtivad ala kaitse alla võtmiseni või piirangute kehtetuks tunnistamiseni, aga mitte kauem kui 2007. aasta 1. maini.»;

2) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud kaitse-eeskirja kehtestamise menetlus viiakse lõpule algatamise ajal kehtinud seaduse kohaselt, kuid mitte hiljem kui 2007. aasta 1. maiks. Algatamiseks käesoleva lõike tähenduses loetakse kaitstavate loodusobjektide seaduse § 5 lõike 11 kohast teate avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, samuti maavalitsuse, kohaliku omavalitsuse, maaomaniku või puudutatud isiku arvamuse küsimist kaitse-eeskirja eelnõu kohta.»;

3) käesoleva paragrahvi lõiked 2 ja 7 jõustuvad 2005. aasta 21. aprilli redaktsioonis järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json