Teksti suurus:

Toorpiima kvaliteediklasside nõuetekohasuse ja koostisosade määramise analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2005, 48, 671

Toorpiima kvaliteediklasside nõuetekohasuse ja koostisosade määramise analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

Vastu võetud 27.04.2005 nr 46

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2004, 32, 227) § 72 lõike 3 ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 26 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse toorpiima kvaliteediklasside nõuetekohasuse ja piima tootmiskvoodi korrigeerimiseks rasvasisalduse määramise analüüside (edaspidi analüüs) tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded.

§ 2. Volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

(1) Volitatud laboratooriumil:
1) peavad olema vajalikud ruumid, vahendid ja personal, et täita volitatud laboratooriumile esitatavaid nõudeid;
2) peab olema vähemalt kolmeaastane toorpiima kvaliteediklasside nõuetekohasuse ja toorpiima rasvasisalduse määramise analüüside tegemise kogemus.

(2) Volitatud laboratoorium peab:
1) analüüsimisel kasutama Eesti või rahvusvahelistele standarditele vastavaid või nendega samaväärseid «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) § 49 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis ettenähtud meetodeid;
2) analüüsitulemused edastama ja säilitama «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 72 lõike 1 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud aja jooksul ja korras, sealhulgas edastama analüüsitulemused ja geomeetrilised keskmised mikroorganismide arvu ja somaatiliste rakkude arvu kohta toorpiima töötlejale proovi võtmisest arvates 60 tunni jooksul sidevahendite kaudu või muul viisil nendevahelise kokkuleppe kohaselt;
3) osalema toorpiima kvaliteediklasside nõuetekohasuse ja toorpiima rasvasisalduse määramise ametlikes laboratooriumidevahelistes võrdluskatsetes.

§ 3. Rakendussätted

(1) Põllumajandusministri 12. veebruari 2003. a määrus nr 16 «Toorpiima kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumidele esitatavad nõuded» (RTL, 2003, 25, 365) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 20. mail 2005. a.

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json