Teksti suurus:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 354, 1493

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine

Vastu võetud 30.11.1998 nr 55

Äriseadustiku (RT I 1995, 26--28, 355; 1998, 91--93, 1500) paragrahvi 70 alusel ning arvestades mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515) paragrahvi 76, kommertspandiseaduse (RT I 1996, 45, 848; 1997, 48, 774) paragrahvi 15 ning andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552) paragrahvi 7 lõike 2 esimest lauset määran:

1. Kinnitada «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks justiitsministri 26. juuni 1997. aasta määrusega nr 27 kinnitatud «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad» (RTL 1997, 117, 697; 167/168, 942).

Minister Paul VARUL

Kantsler Mihkel OVIIR

Kinnitatud
justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad

I jagu. Üldsätted

1. Rakendusala

(1) Käesolevaid tasumäärasid rakendatakse teenustasu võtmisel äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete (edaspidi arvutiandmed) kasutamise eest.

(2) Käesolevaid tasumäärasid ei rakendata, kui arvutiandmeid kasutab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Märkus. Lõiget 2 ei arvestata käesolevate tasumäärade punktides 10 ja 14 nimetatud päringute tegemisel.

2. Üldandmed

(1) Üldandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku paragrahvi 64 punktides 1--3, 7, 10--14 ja 16--17, paragrahvi 65 punktides 1--4, 7--8, 10--14 ja 16--17, paragrahvi 387 punktides 1--8, 12--13, mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 89 punktides 1--3, 8--13, 15--16, sihtasutuste seaduse paragrahvi 14 lõike 1 punktides 1--4, 9--15, 17--18 nimetatud andmed.

(2) Üldandmeteks loetakse lisaks lõikes 1 nimetatule ka teisi äriregistri spetsiaaltarkvaraprogrammis fikseeritud olulisemaid menetlusandmeid: esmakande tegemise aega, asjaomast registrikaarti või selle väljatrükki säilitava kohtu registriosakonna nime, registriasja numbrit ja tegevusseisundit.

3. Kommertspandiandmed

Kommertspandiandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses kommertspandiseaduse paragrahvis 14 nimetatud andmed.

4. Isikuandmed

Isikuandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku paragrahvi 64 punktides 4--6, 8--9 ja 15, paragrahvi 65 punktides 5--6, 9 ja 15, paragrahvi 387 punktides 10--111, paragrahvi 16 lõikes 2, paragrahvi 17 lõigetes 3--4, paragrahvi 138 lõike 2 punktis 2, paragrahvi 243 lõike 2 punktis 2, mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 89 punktides 4--7 ja 14, sihtasutuste seaduse paragrahvi 14 lõike 1 punktides 5--8 ja 16 andmed.

5. Aruandlusandmed

(1) Aruandlusandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses kohtute registriosakondades avalikult säilitatavate majandusaasta aruannete arvutiandmed: aruande esitanud äriühingu ärinimi, registrikood, põhitegevusala, bilansi ja kasumijaotusaruande andmed, samuti aruande registriosakonnale esitamise aeg, audiitori andmed ning äriseadustiku paragrahvi 179 lõike 4 ja paragrahvi 334 lõike 2 kohaselt majandusaasta aruandele lisatud nimekirja andmed.

(2) Aruandlusandmetena käsitletakse ka kohtute registriosakondades avalikult säilitatavate sihtasutuste majandusaasta aruannete arvutiandmeid: aruande esitanud sihtasutuse nimi ja registrikood, audiitori andmed, bilansi andmed ja aruande registriosakonnale esitamise aeg.

6. Töödeldud koondandmed

Töödeldud koondandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses punktides 2--5 nimetatud andmed ning raamatupidamisaruande ühismõõdistus ja finantssuhtarvud.

7. Päringu objekt

Päringu objekt on käesolevate tasumäärade tähenduses äriregistrisse kantud ettevõtja või välismaa äriühingu filiaal, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.

8. Teenustasu tasumise aeg

Teenustasu tasutakse enne arvutiandmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui käesolevate tasumäärade punkti 17 alusel sõlmitud abonendilepingus on sätestatud teisiti.

24.01.2014 11:22
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "teisiti" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Justiitsministeeriumi 24.01.2014 taotlust nr 16-1/14-888

II. jagu. Tasumäärad

9. Lihtpäringute teenustasu määrad

(1) Käesolevate tasumäärade punktides 2--5 nimetatud arvutiandmete väljastamise eest võetakse teenustasu vastavalt järgmisele tabelile:

Päringu objektide arv Üldandmed Üld- ja kommertspandiandmed Üld- ja isikuandmed Üld-, isiku- ja kommertspandiandmed Aruandlusandmed
kuni 50 10 20 20 30 25
51 kuni 500 7 16 16 24 20
501 kuni 1000 6 14 14 20 17
1001 kuni 5000 5 12 12 16 14
5001 kuni 20 000 4 10 10 14 12
alates 20 001 3 8 8 12 10

(2) Lõikes 1 toodud tabeli viimases veerus nimetatud aruandlusandmetena käsitletakse ühe majandusaasta aruande andmeid. Kui päring tehakse rohkem kui ühe majandusaasta aruande kohta, korrutatakse teenustasu päritavate majandusaasta aruannete arvuga.

10. Töödeldud koondandmete teenustasu määrad

(1) Käesolevate tasumäärade punktis 6 nimetatud töödeldud koondandmete väljastamise eest võetakse teenustasu vastavalt sellele, kui kiiresti päringu esitaja soovib vastust:

a) 190 krooni päringu objekti eest, kui vastus väljastati kümne tööpäeva jooksul;

b) 390 krooni päringu objekti eest, kui vastus väljastati viie tööpäeva jooksul;

c) 690 krooni päringu objekti eest, kui vastus väljastati kahe tööpäeva jooksul.

(2) Töödeldud koondandmetena väljastatakse arvutiandmed päringu objekti kõigi majandusaasta aruannete kohta, mida kohtu registriosakonnas säilitatakse.

(3) Kui päringu esitaja ei ole avaldanud soovi päringule vastamise kiiruse suhtes, siis eeldatakse, et ta soovis vastuse väljastamist kümne tööpäeva jooksul.

11. Kohapeal arvutiandmetega tutvumise tasumäärad

(1) Kohapeal arvutiandmetega tutvumine on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku paragrahvis 68 nimetatud andmebaasi volitatud töötleja (edaspidi töötleja) ruumides arvutiandmetega tutvumine kas arvutikuvaril või väljatrüki kujul.

(2) Kohapeal üldandmetega tutvumise teenustasu on 45 krooni iga päringu objekti eest.

(3) Kohapeal üld- ja kommertspandiandmetega tutvumise teenustasu on 55 krooni iga päringu objekti eest.

(4) Kohapeal üld- ja isikuandmetega tutvumise teenustasu on 55 krooni iga päringu objekti eest.

(5) Kohapeal üld-, isiku- ja kommertspandiandmetega tutvumise teenustasu on 65 krooni iga päringu objekti eest.

12. Omahinnaga päringud

Kui päringule arvutiandmete kohta väljastatakse numbrilisi vastuseid, mis ei seostu konkreetsete ettevõtjate, filiaalide, mittetulundusühingute või sihtasutustega, siis on teenustasuks päringu omahind, mille arvestamise korra on töötleja päringu esitajale eelnevalt teatavaks teinud.

13. Tasuta päring

Töötleja poolt arvutivõrgus Internet kõigi päringuobjektide ärinimede (mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimede), registrikoodide, registrikaarti või selle väljatrükki säilitavate kohtu registriosakondade nimede, asukohajärgsete omavalitsusüksuste nimede ning osaühingute osakapitali ja aktsiaseltside aktsiakapitali suuruse kohta üldkättesaadavaks tehtud arvutiandmete kasutamise eest teenustasu ei võeta.

14. Telefonipäring

Kui isik teeb päringu ja saab vastuse käesolevate tasumäärade punktides 2--5 nimetatud arvutiandmete kohta telefoni teel, siis arvestatakse teenustasu määraks 12 krooni iga kõneminuti eest (ilma kaugekõnemaksuta).

III. jagu. Teenustasule liidetavad summad

15. Postikulud

Kui päringu esitaja soovil väljastatakse talle arvutiandmete väljatrükk postiga, siis liidetakse käesolevate tasumäärade punktides 9--10 nimetatud teenustasule postikulud.

16. Magnetkandja hind

Kui päringu esitaja soovil väljastatakse talle vastuseks arvutiandmed magnetkandjal, siis liidetakse käesolevate tasumäärade punktides 9--10 nimetatud teenustasule magnetkandja maksumus.

17. Abonenditasu

(1) Isik, kes soovib pärida arvutiandmeid arvutivõrgu kaudu, võib sõlmida töötlejaga abonendilepingu, millega ta saab vajalikud paroolid (salasõnad) lepingus ettenähtud arvutiandmetele ligipääsemiseks ning mis jõustub, kui Justiitsministeerium selle kinnitab.

(2) Abonendilepingu eest tuleb tasuda abonenditasu 600 krooni iga algava kuu eest, mil abonendileping kehtib.

(3) Abonenditasule liidetakse käesolevate tasumäärade punktidest 9--10 tulenevad teenustasud vastavalt tegelikult tehtud päringutele.

18. Käibemaks

Käesolevate tasumääradega ettenähtud teenustasule lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele (RT I 1993, 60, 847; 1996, 63, 1149; 76, 1344; 81, 1447; 1997, 11, 96; 40, 621; 42, 679; 48, 773 ja 776; 72, 1187; 74, 1231 ja 1232; 1998, 23, 321; 57, 863; 86/87, 1410; 103, 1702).

Kantsler Mihkel OVIIR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json