Teksti suurus:

Nõuded kohtu registriosakonnale esitatavatele andmetele

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2006
Avaldamismärge:

Nõuded kohtu registriosakonnale esitatavatele andmetele

Vastu võetud 04.05.2004 nr 36
RTL 2004, 61, 1019
jõustumine 17.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.04.2005 nr 19 ( RTL 2005, 46, 634 ) 1.05.2005

 

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) § 63, § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 541 lõike 3, «Erakonnaseaduse» (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002, 21, 117; 29, 174; 42, 264; 57, 355; 102, 602; 2003, 4, 22; 90, 601) § 81 lõike 3 ja «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 88, 591) § 111 lõike 2 ning „Hooneühistuseaduse“ (RT I 2004, 53, 368) § 5 lõike 3, § 8 lõike 4 ja § 10 lõike 2 alusel ning arvestades «Mittetulundusühingute seaduse» § 76.

[RTL 2005, 46, 634 – jõust. 1.05.2005]

I peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega reguleeritakse järgmiste dokumentide kohtu registriosakonnale esitamist:
1) äriühingu ja sihtasutuse majandusaasta aruanne ja sellele seaduse alusel lisatavad dokumendid;
2) erakonna liikmete nimekiri, mis esitatakse kohtu registriosakonnale «Erakonnaseaduse» § 8 punkti 2, § 81 lõike 2 või § 12 lõike 1 või 2 alusel;
3) ettevõtja, mittetulundusühingu ja sihtasutuse sidevahendite andmed;

4) hooneühistu liikmete nimekirja andmete muutmist tõendavad dokumendid, mis esitatakse kohtu registriosakonnale „Hooneühistuseaduse“ § 5 lõike 3, § 8 lõike 4, § 9 lõike 3 ja § 10 lõike 2 alusel.

(2) Andmeid, mida kohtu registriosakond saab ristkasutuse korras Eesti väärtpaberite keskregistrist, ei pea isikud kohtu registriosakonnale esitama.

[RTL 2005, 46, 634 – jõust. 1.05.2005]

 

§ 2. Dokumentide elektroonilise esitamise viisid

(1) Dokumendid esitatakse elektrooniliselt Justiitsministeeriumi Registrikeskuse Interneti-kodulehekülje http://www.eer.ee kaudu digitaalallkirjastatult.

(2) Ilma digitaalallkirjata saab dokumente esitada Interneti-panga kaudu.

(3) Dokumentide digitaalallkirjastamiseks või andmete õigsuse kinnitamiseks ning seejärel kohtu registriosakonnale edastamiseks kasutatakse Justiitsministeeriumi Registrikeskuse poolt kättesaadavaks tehtud tarkvara.

§ 3. Isiku tuvastamine dokumentide elektroonilisel esitamisel

(1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud juhul tuvastatakse allkirjastanud isik(ud) automaatselt vastavalt kehtivate kannete isikukoodidele kohtute registriosakondade keskandmebaasis.

(2) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud juhul tuvastab esitatavate andmete õigsust kinnitanud isiku(te) isikukoodi(d) pank vastavalt Justiitsministeeriumi Registrikeskuse ja panga vahel sõlmitud lepingule.

II peatükk
MAJANDUSAASTA ARUANNE

§ 4. Majandusaasta aruande esitamise viisid

(1) Äriühingu ja sihtasutuse majandusaasta aruande ja lisadokumendid võib esitada elektrooniliselt või paberkandjal.

(2) Lisadokumendid esitatakse majandusaasta aruandega samal viisil.

§ 5. Majandusaasta aruande tiitellehe vorminõuded

(1) Tiitelleht on majandusaasta aruande esimene leht.

(2) Majandusaasta aruande tiitellehel näidatakse ära:
1) pealkiri «Majandusaasta aruanne»;
2) aruandeaasta algus ja lõpp;
3) ärinimi või sihtasutuse nimi ja registrikood;
4) aadress (maja ja korteri number, tänava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi, postisihtnumber);
5) sidevahendite andmed (telefon, faks, elektronposti aadress ja Interneti-kodulehekülje aadress). Telefoni ja faksi numbri ette tuleb märkida riigi suunakood;
6) põhitegevusala.

(3) Ettevõtja võib tiitellehe ise kujundada, järgides seejuures lõikes 2 nimetatud nõudeid.

§ 6. Elektrooniline esitamine

(1) Juurdepääs seaduses ettenähtud korras kinnitatud äriühingu ja sihtasutuse majandusaasta aruande ja lisadokumentide elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale või pankrotihaldurile (edaspidi käesolevas peatükis esitaja).

(2) Esitajal tuleb täita ette antud vormid äriühingu või sihtasutuse üldandmete, ja kui ühingu osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis ka osanike nimekirja andmete osas ning manusena lisada majandusaasta aruanne ja lisadokumendid ühe failina, mis on loetav kas Adobe Acrobat või Microsoft Word tarkvara abil.

(3) Lisatava faili formaat ja laiend peab olema kas pdf ( Portable Document Format) või rtf (Rich Text Format ). Rtf-formaadis faili puhul tohib kasutada kirja tüüpi kas Times New Roman või Arial.

(4) Pärast registrikoodi sisestamist esitajale pakutavaid üldandmeid ja osanike nimekirja andmeid, kui osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, saab vastavalt vajadusele korrigeerida.

§ 7. Paberaruande esitamine

(1) Paberil esitatav majandusaasta aruanne ja lisadokumendid esitatakse trükitud kujul (arvuti või trükimasinaga), ühepoolsetel, kokku köitmata ning nummerdatud lehtedel.

(2) Paberil esitatava majandusaasta aruande iga leht eraldi peab olema allkirjastatud vähemalt ühe esitaja või audiitori poolt. Kõik juhtorganite liikmed kirjutavad alla majandusaasta aruande viimasele lehele.

III peatükk
ERAKONNA LIIKMETE NIMEKIRI

§ 8. Nõuded esitatavale nimekirjale

(1) Erakonna liikmete nimekiri koostatakse Exceli tabeli formaadis ühel tabelilehel vastavalt määruse lisale, mida saab mahalaadida § 2 lõikes 1 nimetatud Interneti-aadressi kaudu.

(2) Tabeli 4 esimest rida moodustavad tabeli päise, mis sisaldab erakonna nime, nimekirja seisu, liikmete koguarvu ning veergude pealkirju.

(3) Erakonna liikmete andmed sisestatakse alates tabeli 5. reast.

(4) Erakonna liikme kohta täidetava rea 1. veergu märgitakse tema eesnimi või -nimed, 2. veergu perekonnanimi, 3. veergu isikukood, 4. veergu erakonna liikmeks astumise aeg.

(5) Erakonna liikmeks astumise aeg ning päises olev nimekirja seis märgitakse 8-kohalise numbrina, kus 2 esimest numbrit näitavad päeva, 2 järgmist kuud ning 4 viimast aastat. Päev, kuu ja aasta on üksteisest eraldatud punktiga, tühikuid ei jäeta. Näiteks 2001. aasta 9. juuni esitatakse kujul: 09.06.2001.

(6) Liikme andmetega täidetavate ridade vahele ei jäeta tühje ega varjatud ridu.

(7) Nimekiri ei või sisaldada lõigetes 4 ja 5 nimetamata andmeid.

§ 9. Nimekirja esitamine

(1) Nimekirja esitab erakonna juhatuse liige, likvideerija või pankrotihaldur (edaspidi käesolevas peatükis esitaja), kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(2) Pärast esitaja isiku tuvastamist pakub infosüsteem talle valikut mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud erakondadest.

(3) Pärast erakonna valimist sisestab esitaja nimekirja seisu või nõustub infosüsteemis vaikimisi etteantud ajaga. Aja sisestamisele kohaldatakse § 8 lõiget 5.

(4) Pärast nimekirja seisu sisestamist või vaikimisi etteantud ajaga nõustumist salvestab esitaja infosüsteemi erakonna liikmete nimekirja sisaldava faili.

(5) Pärast nimekirja salvestamist kuvab infosüsteem kontrollimiseks andmed registripiirkonna, erakonna nime, nimekirja seisu ja lisatud faili olemasolu kohta.

§ 10. Asutamisel oleva erakonna nimekirja esitamise erisus

(1) Asutatava, sealhulgas erakonna jagunemise või erakondade ühinemise käigus asutatava erakonna liikmete nimekirja esitamisel sisestab esitaja asutatava erakonna nime, seejärel valib kohtu registriosakonna, kuhu erakonna registrisse kandmise avaldus esitatakse. Juhatuse liikme staatuse kontrolli ei toimu.

(2) Asutatava erakonna liikmete nimekirja esitamiseks tehakse Justiitsministeeriumi Registrikeskuse Interneti-koduleheküljel kättesaadavaks eraldi ligipääs (link).

§ 11. Vabariigi Presidendiga seotud erisus

(1) Kui erakonda kuulub Vabariigi President, siis näidatakse tema andmed erakonna liikmete nimekirjas analoogselt teiste erakonna liikmetega, vaatamata liikmeksoleku peatamisele.

(2) Justiitsministeeriumi Registrikeskus teeb erakonda kuuluva Vabariigi Presidendi nime juurde märkuse «Erakondlik kuuluvus peatatud Põhiseaduse § 84 alusel».

§ 12. Nimekirja esmane kontrollimine

(1) Erakonna liikmete nimekirja esmast kontrolli teostab selleks määratud registrisekretär kohe nimekirja esitamise järel.

(2) Esmase kontrolli käigus kontrollitakse vormilistest nõuetest kinnipidamist.

(3) Esmase kontrolli käigus avastatud puudustest teatatakse erakonnale kirjalikult. Kui erakond on «Äriseadustiku» § 63 alusel teatanud oma elektronposti aadressi või faksi numbri, saadetakse teade avastatud puuduste kohta vastavale aadressile või faksinumbrile.

§ 13. Nimekirja täiendav kontrollimine ja täiendamine kohtu registriosakonnas

(1) Erakonna liikmete nimekirja täiendamine ning vajadusel täiendav kontrollimine toimub üldises korras kohtu registriosakonnas kehtestatud tööjaotuse kohaselt.

(2) «Erakonnaseaduse» § 81 lõigetes 4 ja 5 nimetatud teate saamisel sisestatakse vastava isiku juurde märge erakonnast väljaastumise või väljaarvamise kohta. Märkes näidatakse ära vastava teate kohtu registriosakonnas vastuvõtmise kuupäev.

§ 14. Nimekirjade avalikkusele kättesaadavaks tegemine

(1) Justiitsministeeriumi Registrikeskuse Interneti-koduleheküljel tehakse avalikkusele kättesaadavaks käesoleva määruse alusel esitatud nimekirjad koos otsinguvõimalustega. Erakonna liikme isikukoodi asemel tehakse kättesaadavaks sünniaeg.

(2) Nimekirja ei tehta kättesaadavaks enne, kui §-s 12 nimetatud esmane kontroll on teostatud. Kui esmase kontrolli käigus avastatakse nimekirjas tõsiseid vormilisi puudusi, võib kohtu registriosakond nimekirja kättesaadavaks tegemisega oodata kuni puuduste kõrvaldamiseni. Asutamise, ühinemise ja jagunemise käigus esitatud erakonna nimekiri avalikustatakse vastavalt kandemenetluse käigule.

(3) «Mittetulundusühingute seaduse» § 85 alusel erakonna kohta avatud avaliku toimiku sisukorda tehakse viide erakonna liikmete nimekirja kättesaadavuse kohta Justiitsministeeriumi Registrikeskuse Interneti-koduleheküljel.

IV peatükk
SIDEVAHENDITE ANDMED

§ 15. Sidevahendite andmete elektrooniline esitamine

(1) Juurdepääs sidevahendite andmete elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse füüsilisest isikust ettevõtjale, juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale ja pankrotihaldurile (edaspidi käesolevas peatükis esitaja), kes on kantud äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(2) Pärast registrikoodi sisestamist tuleb esitajal täita etteantud vormid oma sidevahendite andmetega (telefon, faks, elektronposti aadress ja Interneti-kodulehekülje aadress jm). Telefoni ja faksi numbri ette tuleb märkida riigi suunakood. Eeltäidetud vorme saab vajadusel korrigeerida.

V peatükk
EESTI VÄÄRTPABERITE KESKREGISTRIST RISTKASUTUSE KORRAS SAADAVAD ANDMED

§ 16. Eesti väärtpaberite keskregistrist saadavad andmed

(1) Äriühingu asutamisel, samuti osaühingu osade Eesti väärtpaberite keskregistris (EVK) registreerimisel ei ole vaja kohtu registriosakonnale esitada EVK teatist äriühingu osade või aktsiate registreerimise kohta EVK-s.

(2) Äriühingu osa- või aktsiakapitali suuruse muutmise registreerimisel EVK-s ei ole vaja kohtu registriosakonnale esitada EVK teatist vastavalt «Äriseadustiku» § 196 lõike 1 punktile 61 , § 200 lõike 1 punktile 31, § 343 lõike 1 punktile 6 1 ja § 359 lõike 1 punktile 21.

(3) Aktsiate ülevõtmisel põhiaktsionäri poolt vähemusaktsionäridele kuulunud aktsiate ülevõtmisotsuse edastamisel kohtu registriosakonnale ei pea esitama EVK teatist aktsiate ülekandmise kohta vastavalt «Äriseadustiku» § 36310 punktile 4.

(4) Äriühingute ühinemisel ei pea kohtu registriosakonnale esitama «Äriseadustiku» § 400 lõike 1 punktis 10 nimetatud kinnitust sisaldavat teatist.

(5) Majandusaasta aruande esitamisel ei ole äriühingul, mille osad või aktsiad on registreeritud EVK-s, vaja esitada kohtu registriosakonnale koos majandusaasta aruandega osanike või aktsionäride nimekirja.

 

VI peatükk

HOONEÜHISTU LIIKMETE NIMEKIRJA ANDMETE MUUDATUSED

 

§ 161. Hooneühistu liikmete nimekirja andmete muudatuste esitamine

 

Käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumendid esitatakse paberkandjal või digitaalallkirjastatult elektronposti teel.

 

[RTL 2005, 46, 634 – jõust. 1.05.2005]

 

 

 

 

VI peatükk
RAKENDAMINE

§ 17. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Justiitsministri 4. mai 2004. a määruse nr 36
lisa

ERAKONNA LIIKMETE NIMEKIRJA VORM

Erakonna nimi

 

Liikmete nimekiri seisuga (pp.kk.aaaa)

 

Liikmeksastumise aeg (pp.kk.aaaa)

Liikmete arv

 

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json