Teksti suurus:

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2006
Avaldamismärge:

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord

Vastu võetud 25.01.2001 nr 11
RTL 2001, 20, 273
jõustumine 16.02.2001

Muudetud järgmiste määrustega ( kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.12.2001 nr 96 (RTL 2001, 135, 1949) 24.12.2001

19.03.2003 nr 17 (RTL 2003, 41, 593) 1. 04. 2003

15.04.2005 nr 18 (RTL 2005, 46, 633) 1.05.2005

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 75 lõike 6 alusel.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1. 04. 2003]

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Käesoleva korraga reguleeritakse kinnipeetava vanglast vabastamist ja vabastamisega seotud dokumentide vormistamist.

§ 2. Kinnipeetava vabastamise arvestust peab kinnipeetavate arvestusega tegelev ametnik (edaspidi ametnik).

§ 3. Kinnipeetava vanglast vabastamise korda kohaldatakse ka vahistatule, kui seadusega või selle korraga ei ole ette nähtud teisiti.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

2. peatükk

VABASTAMISE ETTEVALMISTAMINE

 

§ 4. Kinnipeetava vabastamise tähtpäeva arvutab ametnik kinnipeetava vanglasse saabumise päeval. Tähtpäev märgitakse riiklikku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse. Kui kohtuotsus või -määrus saabub vanglasse pärast tööpäeva lõppu, arvutatakse vabastamistähtpäev järgmise tööpäeva hommikul.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

§ 5. Vabastamisdokumendi või vangistuse lühendamise dokumendi (edaspidi vabastamisdokument) vanglasse saabumise korral kontrollib ametnik vabastamisdokumendi sisu ja dokumendi vorminõuete täitmist ning võrdleb vabastamisdokumendis sisalduvaid andmeid kinnipeetava isikliku toimiku andmetega.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

§ 6. Teise vanglasse ümberpaigutatud kinnipeetava vabastamisdokument saadetakse viivitamata kinnipeetavale järele.

§ 7. Vabastamisdokumendi õigsuse kontrollimiseks teeb ametnik järelepärimise vabastamisdokumendi saatnud asutusele, kui:
1) vabastamisdokument ei ole vahetult saabunud otsuse teinud asutuselt;
2) vabastamisdokument ei ole kinnitatud asutuse vapp-pitseriga või kui pitser on ebaselge;
3) vabastamisdokument on kinnitatud selle asutuse pitseriga, kes ei ole otsust teinud;
4) kinnipeetava kohta vabastamisdokumendis esitatud andmed ei ole kooskõlas kinnipeetava isikliku toimiku andmetega;
5) ametnik kahtleb vabastamisdokumendi ehtsuses.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

§ 8. Vabastamisdokument tehakse vabastatavale isikule allkirja vastu viivitamata teatavaks.

§ 9. Vabastatud isiku või vanglas surnud kinnipeetava vabastamisdokument lisatakse isiklikule toimikule.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

§ 10. Vahistatu surmast või vabastamisest kautsjoni vastu teavitatakse menetlejat, kelle menetluses kriminaalasi on.

 [RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

3. peatükk

VABASTAMISÕIEND

 

§ 11. Kui isik vanglast vabastatakse, antakse talle kaasa vabastamisõiend määruse lisana esitatud vormi kohaselt. Vabastamisõiendi blankette hoitakse vangla seifis või metallkapis.

§ 12. Vabastamisõiendis märgitakse kinnipidamise alusena:
1) ühe kohtuotsuse või -määruse järgi kinnipeetava puhul - kohtu nimetus, kohtuotsuse tegemise kuupäev, karistuse mõistmise aluseks olev kriminaalseaduse paragrahv, lõige ja punkt ning karistusaeg;
2) mitme kohtuotsuse järgi kinnipeetava puhul - andmed kõigi karistuste ja kinnipidamise aluste kohta, viimase otsuse teinud kohtu nimetus ja viimase kohtuotsuse kuupäev ning lõplik kinnipidamisaeg kohtuotsuste kogumis;
3) väljasaadetava puhul - halduskohtuniku otsus väljasaatmislaagrisse paigutamise kohta, otsuse kuupäev ning vanglas viibimise aeg.

§ 13. Vabastamisõiendis märgitakse vabastamise alusena:
1) kinnipidamisaja lõppemine; märkele lisatakse kohtuotsuse või -määruse teinud kohtu nimetus, kohtuotsuse või määruse kuupäev ning kohtuotsuses või -määruses esitatud vabastamisformuleering;
2) armuandmine; märkele lisatakse Vabariigi Presidendi otsuse kuupäev;
3) amnestia; märkele lisatakse amnestiaotsuse Riigikogus vastuvõtmise ja otsuse väljakuulutamise kuupäev ning otsuse täisnimetus.

§ 14. Kui kinnipeetava karistusaega on armuandmise või amnestia korras lühendatud, kuid ta jätkas vangistusliku karistuse kandmist, märgitakse õiendis pärast kohtu määratud karistustähtaja kohta tehtud märget, et karistusaega on armuandmise või amnestia korras lühendatud.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

§ 15. Kui vabastatud kinnipeetav vabaneb lisakaristusest, märgitakse see õiendisse pärast vabastamise aluse kohta tehtud märget.

§ 16. Vabastamisõiendile kleebitakse vabastatava isiku foto. Foto tehakse erariietes kinnipeetavast kõige varem kolm kuud enne tema vabastamist. Kui kinnipeetav vabastatakse tingimisi enne tähtaja lõppemist või parandamatult raskesti haigestumise tõttu vangistusest, tehakse foto pärast kohtule vabastamistaotluse esitamist.

§ 17. Kui vabastatud isik on vanglas oleku ajal muutnud oma perekonnanime, antakse talle uue nimega vabastamisõiend.

§ 18. Vabastamisõiendile kirjutab alla vangla direktor või tema määratud isik. Allkiri ja foto kinnitatakse vangla pitseriga.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

§ 181. Vabastamisõiend kehtib kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Kehtivuse lõpptähtpäev märgitakse vabastamisõiendile.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

4. peatükk

KINNIPEETAVA VABASTAMINE

 

§ 19. Kinnipeetavalt küsitakse tema eluloolisi andmeid ning tema vastuseid võrreldakse vabastamisõiendi ja isikliku toimiku andmetega. Isiklikus toimikus olevaid fotosid ja eritunnuste kirjeldusi võrreldakse kinnipeetavaga.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

§ 20. Kinnipeetav kinnitab isiklike dokumentide kättesaamist oma allkirjaga isikliku toimiku tagumise kaane siseküljel.

§ 21. Vabastamisõiend antakse kinnipeetavale kätte, kui ta on vabastamisõiendi koopiale alla kirjutanud.

§ 22. Vabastamisõiendi koopia paigutatakse koos vabastamisdokumentidega isiklikku toimikusse ja toimik antakse arhiivi.

§ 23. Ametnik teeb vabastamise kohta märke riiklikku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

§ 24.  [Kehtetu - RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

§ 241. Kinnipeetava vabastamise üksikasjaliku korra kehtestab vangla direktor vangla kodukorras.

[RTL 2005, 46, 633 - jõust. 1.05.2005]

 

 

5. peatükk

VABASTAMISÕIENDI EDASTAMINE

 

§ 25. Kui kinnipeetava kinnipidamisaeg lõpeb lühiajalise väljasõidu või lühiajalise väljaviimise ajal, edastatakse vabastamisõiend ja kinnipeetava isiklikud dokumendid väljasõidukoha politseiasutusele, kes annab need isikule kätte.

§ 26. Psüühilist haigust põdeva ja pärast vabastamist psühhiaatriahaiglasse saadetava või eestkoste või hoole alla antava kinnipeetava isiklikud dokumendid ning vabastamisõiend antakse allkirja vastu üle haigla administratsioonile, eestkostjale või hooldajale.

§ 27. Kohtusaalis vabastatud kinnipeetavale antakse tema soovil tagantjärele kinnipidamise kohta vabastamisõiend.

§ 28. Vabastamisõiendi kaotamise korral annab ametnik vabastatule tema taotluse alusel õiendi dublikaadi. Taotlusele lisab vabastatu kaks fotot. Dublikaadi väljaandmise kulud kannab dublikaadi taotleja.

§ 29. Kui kinnipeetava isiklik toimik on säilitamisaja lõppemise tõttu hävitatud, võib asutuse järelepärimise või vabastatud isiku taotluse alusel saata talle kinnipidamise kohta vabas vormis koostatud õiendi.

 

6. peatükk

LÕPPSÄTTED

 

§ 30. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Justiitsministri
25. jaanuari 2001. a
määruse nr 11
«Kinnipeetava vanglast
vabastamise kord»
lisa

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

vangla nimetus

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

vangla aadress

 

" . . . ". . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . a.

 

VABASTAMISÕIEND NR . . . . . . . . . .

 

Välja antud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ees- ja perekonnanimi)

Isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sünniaeg " . . . ". . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . a.

Sünnikoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

asula, linn, maakond, riik

Kodakondsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elukoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinnipidamise alus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinnipidamise algus " . . . ". . . . . . . . . . . . . . . a.

Kinnipidamise lõpp " . . . ". . . . . . . . . . . . . . . a.

Vabanes seose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Suundub elukohta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vabastamisel väljaantud dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

. . . . . . . . . . . . vangla direktor

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

ees- ja perekonnanimi, allkiri

 

 

Foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välja antud raha:

Isiklikud hoiused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

summa sõnadega

Materiaalne toetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

summa sõnadega

Märge täitelehe olemasolu kohta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pearaamatupidaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

allkiri

Vabastatu allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json