Teksti suurus:

Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 49, 687

Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded1

Vastu võetud 29.04.2005 nr 50

Määrus kehtestatakse « Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 10 lõike 5 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kaitstava piirkonna taimetervisenõuded.

§2. Kaitstavad piirkonnad

(1) Kaitstavad piirkonnad on Euroopa Komisjoni direktiivi 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 38–41) lisas nimetatud alad samas nimetatud tähtaja jooksul.

(2) Lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt on Eesti viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kaitstav piirkond.

§3. Kaitstavale piirkonnale ohtlikud taimekahjustajad

(1) Ühendusevälisest riigist on keelatud kaitstavasse piirkonda toimetada ja seal levitada Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) lisa I osas B nimetatud ohtlikke taimekahjustajaid.

(2) Ühendusevälisest riigist on keelatud kaitstavasse piirkonda toimetada ja seal levitada Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ lisa II osas B nimetatud ohtlikke taimekahjustajaid, kui nad esinevad teatud taimedel, taimsetel saadustel või muudel objektidel.

§4. Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mille kaitstavasse piirkonda toimetamine ja turustamine on keelatud

Ühendusevälisest riigist on keelatud kaitstavasse piirkonda toimetada ja turustada Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ lisa III osas B nimetatud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte.

§5. Nõuded taimele, taimsele saadusele või muule objektile selle kaitstavasse piirkonda toimetamisel ja turustamisel

Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti ühendusevälisest või ühendusesisesest riigist kaitstavasse piirkonda toimetamisel ja turustamisel on nimetatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ lisa IV osas B.

§6. Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide toimetamine läbi kaitstava piirkonna

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mida toimetatakse ühest piirkonnast teise läbi kaitstava piirkonna, ei pea vastama Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ lisa I osa B, lisa II osa B ja lisa IV osa B nõuetele, kui kaubasaadetis läbib kaitstava piirkonna avamatult ja muutumatul kujul.

§7. Viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) kaitstava piirkonna taimetervisenõuded

(1) Perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia ( Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu ( Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris ( Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas ( Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) taimi ja tolmeldamiseks ettenähtud õietolmu on viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kaitstavasse piirkonda lubatud toimetada või turustada üksnes siis, kui nad on varustatud ühe ametliku kinnitusega selle kohta, et nad:
1) pärinevad Šveitsi kantonitest: Berne, välja arvatud Signau ja Trachselwaldi maakond, Fribourg, Grisons, Vaud, Valais või ühendusevälisest riigist, mis on tunnistatud viljapuu-bakterpõletikust ( Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) vabaks või ühendusevälisest piirkonnast, mis on tunnistatud viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kahjustajavabaks piirkonnaks;
2) pärinevad teisest viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kaitstavast piirkonnast.

(2) Lõikes 1 nimetatud taimi ja taimseid saadusi on lubatud viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kaitstavasse piirkonda toimetada või turustada ka siis, kui nad on toodetud või nende viimisel puhvertsooni säilitatud seal vähemalt 7 kuu jooksul, kaasa arvatud viimase kasvuperioodi 1. aprilli ja 31. oktoobri vahelisel ajavahemikul, tootmiskohas:
1) mis asetseb vähemalt 50 km2 pindalaga puhvertsooni piirist vähemalt 1 km seespool;
2) mis on kahe viimase kasvuperioodi jooksul kuulunud ametliku järelevalve alla;
3) kus viimase kasvuperioodi ajal korra juuni ja augusti vahelisel ajal ning korra augusti ja novembri vahelisel ajal teostatud ametliku kontrolli tulemuste alusel viljapuu-bakterpõletikku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) ei esine;
4) kus taimedelt on võetud ametlikke proove, mida on laboratoorsete meetoditega kontrollitud latentse nakkuse avastamiseks;
5) mida ümbritsevas vähemalt 500 meetri laiuses vööndis viimase kasvuperioodi augusti ja novembri vahelisel ajal teostatud ametliku kontrolli tulemuste alusel viljapuu-bakterpõletikku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) ei esine;
6) mille ümber asuvas puhvertsoonis kasvavad viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) peremeestaimed on kuulunud ametliku järelevalve alla kahe viimase kasvuperioodi jooksul ja kus viimase kasvuperioodi jooksul vähemalt korra on kontrollitud viljapuu-bakterpõletiku ( Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) peremeestaimi ja kõik haigustunnustega peremeestaimed on eemaldatud.

(3) Viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kaitstavasse piirkonda võib 15. märtsist 30. juunini toimetada ja turustada mesilaspesasid, kui need:
1) pärinevad viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kahjustajavabaks piirkonnaks tunnistatud ühendusevälisest riigist;
2) pärinevad Šveitsi kantonitest: Berne, välja arvatud Signau ja Trachselwaldi maakond, Fribourg, Grisons, Vaud, Valais;
3) pärinevad teisest viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) suhtes kaitstavast piirkonnast;
4) on enne kaitstavasse piirkonda toimetamist või turustamist hoitud karantiinis pimedas jahedas kohas 48 tunni jooksul.

§8. Jõustumine

Määrus jõustub 15. mail 2005. a.

1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112); muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44); 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25); 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26); 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60); 2003/22/EÜ (EÜT L 78, 25.03.2003, lk 10–11); 2003/47/EÜ (EÜT L 138, 05.06.2003, lk 47–48); 2003/116/EÜ (EÜT L 321, 06.12.2003, lk 36–40); 2004/31/EÜ (EÜT L 85, 23.03.2004, lk 18–23); 2004/70/EÜ (EÜT L 127, 29.04.2004, lk 97–103); 2004/102/EÜ (EÜT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22); EL Komisjoni direktiiv 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 38–41); muudetud direktiividega 2002/29/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2004, lk 26–28); 2003/21/EÜ (EÜT L 78, 25.03.2003, lk 8–9); 2003/46/EÜ (EÜT L 138, 05.06.2003, 45–46); 2004/32/EÜ (EÜT L 85, 23.03.2004, 24–25), 2005/18/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 25–27) ning muudetud Euroopa Komisjoni otsusega 2004/522/EÜ (ELT L 228, 29.06.2004, lk 18–20).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json