Teksti suurus:

Põllumajandusloomade väärtuse arvutamise kord ning taudikahju hüvitamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Põllumajandusloomade väärtuse arvutamise kord ning taudikahju hüvitamise kord

Vastu võetud 01.03.2001 nr 18
RTL 2001, 39, 536
jõustumine 01.06.2002

Põllumajandusloomade väärtuse arvutamine ning taudikahjude hüvitamise kord

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.04.2005/42 (RTL 2005, 46, 637) 01.05.2005

 

Määrus kehtestatakse « Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4) § 57 lõike 3 alusel.

§1. Üldsäte

Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi, tema asetäitja või järelevalveametniku ettekirjutusel loomatauditõrje käigus loomataudi avastamiseks ning leviku tõkestamiseks hukatud põllumajandusloomade maksumus hüvitatakse isikule tema taotluse alusel vastavalt kehtestatud arvestuslikule väärtusele.

§2. Põllumajandusloomade väärtuse arvutamise kord

(1) Põllumajandusloomade arvestusliku väärtuse arvutamisel võetakse aluseks loomatauditõrje käigus loomataudi avastamiseks ning leviku tõkestamiseks järelevalveametniku ettekirjutuse alusel hukatud põllumajandusloomade hukkamise ajal vastava põllumajanduslooma liigi keskmine lihakaalu kokkuostuhind, mis on «Riikliku statistika seaduse» (RT I 1997, 51, 822; 2000, 47, 289) alusel Statistikaameti poolt avaldatud Loomakasvatuse kvartalibülletäänis. Kui põllumajanduslooma liigi keskmist lihakaalu kokkuostuhinda pole eraldi välja toodud, võetakse aluseks muude loomade keskmine lihakaalu kokkuostuhind. Kui põllumajandusloomade hukkamise kvartali keskmisi lihakaalu kokkuostuhindu ei ole veel avaldatud, võetakse arvutamisel aluseks eelmise kvartali keskmised lihakaalu kokkuostuhinnad.

(2) Selleks, et tagada põllumajandusloomade tegelikkusele vastava arvestusliku väärtuse arvutamine, kaalutakse või eluskaalu määramiseks vajalikul viisil mõõdetakse tapetavad loomad enne hukkamist järelevalveametniku või volitatud veterinaararsti kontrolli all. Kui kaalumine või mõõtmine ei ole võimalik, määratakse eluskaal lähtudes samaväärsete loomade kaalust. Kaalumise tulemused fikseeritakse kirjalikult iga põllumajanduslooma kohta eraldi ja järelevalveametnik või volitatud veterinaararst kinnitab need oma allkirjaga.

(3) Põllumajanduslooma lihakaalu leidmiseks korrutatakse lõike 2 alusel määratud eluskaal lisas esitatud koefitsiendiga.

(4) Põllumajanduslooma arvestusliku väärtuse arvutamiseks korrutatakse lõike 3 alusel määratud lihakaal lõikes 1 nimetatud keskmise lihakaalu kokkuostuhinnaga.

§3. Taudikahju hüvitamise kord

[RTL 2005, 46, 637- jõust. 01.05.2005]

(1) Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi, tema asetäitja või järelevalveametniku ettekirjutusel loomatauditõrje käigus loomataudi avastamiseks ning leviku tõkestamiseks hukatud põllumajandusloomade arvestuslik väärtus loetakse isikule tekkinud taudikahjuks.

(2) Eriti ohtlike loomataudide avastamiseks ja leviku tõkestamiseks kohustuslikus korras hukatud põllumajandusloomadega seotud taudikahju hüvitatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 56 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

(3) Muude loomataudide osas hüvitab riik loomataudide avastamiseks ja leviku tõkestamiseks kohustuslikus korras hukatud põllumajandusloomadega seotud taudikahju «Loomatauditõrje seaduse» § 56 lõike 3 alusel kehtestatud korras loetletud loomataudide lõikes.

(4) Lõikes 3 nimetatud korras loetletud loomataudidega seotud taudikahju hüvitatakse loomapidajale Veterinaar- ja Toiduameti eelarve kaudu.

(5) Loomapidaja esitab lõikes 3 nimetatud korras loetletud loomataudidega seotud taudikahjude hüvitamiseks taotluse ja kulude üksikasjaliku arvestuse 14 päeva jooksul arvates järelevalveametnikult ettekirjutuse saamise päevast või päevast, millal isik sai teada või oleks pidanud teada saama kahju tekkimisest. Taotlus ja kulude arvestus esitatakse Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhile, kelle piirkonda hüvitatav põllumajandusloom kuulus.

(6) Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht kontrollib lõike 5 kohaselt esitatud taudikahju kulude üksikasjaliku arvestuse vastavust tegelikkusele ning koostab kirjaliku arvamuse taudikahju kulude arvestuse vastavuse või mittevastavuse kohta. Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht esitab nimetatud arvamuse koos kõigi asjassepuutuvate dokumentide ja materjalidega Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile 10 tööpäeva jooksul arvates loomapidajalt taudikahju hüvitamise taotluse ja taudikahju üksikasjaliku arvestuse saamise päevast.

(7) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor vaatab lõike 6 kohaselt edastatud dokumendid ja materjalid läbi, kontrollib taotluse põhjendatust ja otsustab taudikahjude hüvitise väljamaksmiseks summade eraldamise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul arvates Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhilt dokumentide saabumise päevast.

(8) Veterinaar- ja Toiduamet kannab eraldatud summad üle hüvitist saama õigustatud loomapidaja arveldusarvele.

(9) Tegelikkusele mittevastava arvestuse esitamise korral taudikahju ei hüvitata. Tegelikkusele mittevastava arvestuse alusel väljamakstud taudikahju hüvitis tuleb tagastada riigieelarve tuludesse.

 

 

 

 

Lisa
Kinnitatud
põllumajandusministri
1. märtsi 2001. a
määrusega nr 18

LIHA ÜMBERARVESTUSE KOEFITSIENT ELUSKAALUST

 

Loomaliik

Liha ümberarvestuse koefitsient eluskaalust

veis

0,47

siga

0,68

lind

0,67

lammas

0,47

 

 

/otsingu_soovitused.json