Teksti suurus:

Põhihariduse baasil tegutseva kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase gümnaasiumis keskhariduse omandamiseks õpingute jätkamise tingimuste kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2013
Avaldamismärge:RTL 1998, 366, 1553

Põhihariduse baasil tegutseva kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase gümnaasiumis keskhariduse omandamiseks õpingute jätkamise tingimuste kinnitamine

Vastu võetud 13.11.1998 nr 28

Kutseõppeasutuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1007) paragrahvi 14 lõike 3 alusel haridusminister määrab:

Kinnitada «Põhihariduse baasil tegutseva kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase gümnaasiumis keskhariduse omandamiseks õpingute jätkamise tingimused» (lisatud).

Minister Mait KLAASSEN

Kantsler Georg AHER

Kinnitatud
haridusministri 13. novembri 1998. a määrusega nr 28

Põhihariduse baasil tegutseva kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase gümnaasiumis keskhariduse omandamiseks õpingute jätkamise tingimused

1. Põhihariduse baasil tegutsevast kutseõppeasutusest enne õppekava täitmist täies mahus välja arvatud õpilasel on õigus asuda omandama keskharidust gümnaasiumis, kui gümnaasiumis on vabu õppekohti.

2. Õpilane, kes ei ole kutseõppeasutuses lõpetanud ühtegi kursust, esitab gümnaasiumi direktorile avalduse ja põhikooli lõputunnistuse ning õpilane võetakse vastu gümnaasiumi 10. klassi.

3. Kui õpilane soovib asuda õpinguid jätkama gümnaasiumi 11. või 12. klassis, esitab ta lisaks käesolevate tingimuste punktis 2 loetletud dokumentidele ka kutseõppeasutuse poolt välja antud hinnetelehe õppeainete, nende mahtude ja õpitulemuste kohta. Nimetatud dokumentide põhjal otsustab gümnaasiumi õppenõukogu, mitmendasse gümnaasiumi klassi õpilane vastu võetakse.