Teksti suurus:

Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 49, 688

Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord

Vastu võetud 29.04.2005 nr 51

Määrus kehtestatakse « Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 87 lõike 4 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord.

§2. Üldnõuded

(1) Korralisele ja korduvale tehnilisele kontrollile esitatud taimekaitseseade peab olema puhastatud.

(2) Korralisele ja korduvale tehnilisele kontrollile esitatud taimekaitseseadme paak peab 50% ulatuses olema täidetud puhta veega.

(3) Taimekaitseseadme omanik või valdaja peab viibima korralise tehnilise kontrolli läbiviimise juures.

(4) Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli läbiviija kohalesõidu, korralise tehnilise kontrolli ja korduva tehnilise kontrolliga seotud kulud tasub taimekaitseseadme omanik või valdaja.

(5) Nende isikute loetelu, kellel on õigus taimekaitseseadme korralist tehnilist kontrolli läbi viia, avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

§3. Taimekaitseseadme korraline tehniline kontroll

(1) Korraline tehniline kontroll viiakse läbi taimekaitseseadme omaniku või valdaja ja korralise tehnilise kontrolli läbiviija kokku lepitud ajal selle määruse nõuetele vastavas kohas.

(2) Korralise tehnilise kontrolli käigus hinnatakse taimekaitseseadme nõuetekohasust lisa 1 alusel.

(3) Taimekaitseseadme korraline tehniline kontroll viiakse läbi tingimustes, kus tuul, sademed ja õhutemperatuur ei mõjuta selle tulemust.

(4) Andmed taimekaitseseadme kohta ja korralise tehnilise kontrolli tulemused kantakse lisas 2 toodud protokolli. Protokoll täidetakse kahes eksemplaris, millest üks antakse taimekaitseseadme omanikule või valdajale ning üks jääb korralise tehnilise kontrolli läbiviijale. Protokollile lisatakse kõigi tehtud mõõtmiste tulemused.

(5) Taimekaitseseade loetakse korralise tehnilise kontrolli läbinuks, kui tal esinevad ebaolulised puudused, mis ei mõjuta töö ohutust ja kvaliteeti. Puudused märgitakse protokolli ning taimekaitseseadme omanik või valdaja on kohustatud puudused 15 päeva jooksul kõrvaldama.

(6) Korralise tehnilise kontrolli läbiviija kinnitab korralise tehnilise kontrolli läbinud taimekaitseseadme paagi vasakule küljele nähtavale kohale lisas 3 toodud näidise kohase kleebise. Kleebisel komposteeritakse järgmise korralise tehnilise kontrolli läbiviimise aasta.

§4. Korduv tehniline kontroll

(1) Taimekaitseseadme mittenõuetekohaseks tunnistamise korral võib selle pärast puuduste kõrvaldamist esitada korduvale tehnilisele kontrollile mittenõuetekohaseks tunnistamisest arvates 30 päeva jooksul. Kui seda 30 päeva jooksul ei tehta, tuleb taimekaitseseade esitada uuele korralisele tehnilisele kontrollile.

(2) Korduval tehnilisel kontrollil kontrollitakse taimekaitseseadme neid osi, mille tõttu see osutus korralisel tehnilisel kontrollil mittenõuetekohaseks.

(3) Korduva tehnilise kontrolli protokoll lisatakse korralise tehnilise kontrolli protokollile.

§5. Korralise tehnilise kontrolli andmete säilitamine ja selle kohta arvestuse pidamine

(1) Korralise tehnilise kontrolli läbiviija säilitab korralise tehnilise kontrolli protokolli viis aastat. Taimekaitseseadme omanik või valdaja säilitab protokolli kuni taimekaitseseadme järgmise korralise tehnilise kontrolli läbimiseni. Taimekaitseseadme omaniku vahetamise korral antakse korralise tehnilise kontrolli protokoll taimekaitseseadmega kaasa.

(2) Korralise tehnilise kontrolli läbiviija peab kontrollitud taimekaitseseadmete kohta arvestust lisa 4 kohaselt.

§6. Rakendussäte

Põllumajandusministri 2. novembri 2000. a määrus nr 64 «Taimekaitseseadmete katsetamise, ülevaatuse ja tehnilise kontrolli kord» (RTL 2000, 177, 1830) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 «Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord»
lisa 1

TAIMEKAITSESEADME NÕUETEKOHASUSE HINDAMISE TABEL

Kontrollitav sõlm Hindamiskriteerium Võimalik kontrollmeetod ja -vahend
1. Ajam Jõuülekande liikuvad osad peavad olema varustatud kinnitatud kaitsetega Visuaalne kontroll

2. Pump

2.1. Pumba tootlikkus peab suurima poomile paigaldatud pihusti kasutamise korral tagama pritsimislahusele piisava vooluhulga ajaühikus (l/min) 1. Mõõtmine voolumõõturiga. Voolumõõturi viga ei tohi olla rohkem kui 2% mõõdetud väärtusest, kui pumba tootlikkus on ≥100 l/min, või üle 2 l/min, kui tootlikkus on alla 100 l/min. Tootlikkust mõõdetakse pärast pumbast väljavoolu kõige kõrgemal lubataval töörõhul.

2. Pihustist väljuva vedelikukoguse mõõtmistulemuste järgi.

Pihusti tootlikkust mõõdetakse iga sektsiooni lõpust kas:
–mõõtekannu ja stopperiga, kusjuures mõõtekannu maht peab olema vähemalt 2 l, või
–voolumõõturiga.

Mõõtmisviga ei tohi olla rohkem kui 2,5% mõõdetud väärtusest.

2.2. Pump ei tohi põhjustada nähtavat pulsatsiooni Visuaalne toimimise kontroll
2.3. Ülerõhu kaitseklapp pumba rõhupoolel peab töötama. See nõue ei kehti tsentrifugaalpumbaga varustatud taimekaitseseadme kohta, mille maksimaalne surve olenemata tootest ei saa ületada süsteemi lubatavat survet rohkem kui 20% Visuaalne toimimise kontroll
2.4. Pump ja pumba süsteemiga ühendamise kohad ei tohi lekkida Toimimise kontroll vastavalt punktile 6.1
3. Segisti Jõuülekande normaalpööretel töörõhu korral peab taimekaitseseadme paagis tekkima selgelt nähtav pritsimisvedeliku tsirkulatsioon, kui paak on 50% ulatuses täidetud veega Visuaalne toimimise kontroll

4. Paak

4.1. Paak ja selle ühenduskohad ei tohi lekkida Toimimise kontroll vastavalt punktile 6.1
4.2. Paagi täiteava peab olema varustatud sõelaga. Sõel peab olema puhas ning terve Visuaalne kontroll
4.3. Paagi kaas peab olema terve, kindlalt suletav ning kinnitatud taimekaitseseadme külge Visuaalne kontroll
4.4. Paaki peab olema võimalik tühjendada pritsimisvedelikust ja settest Visuaalne kontroll
4.5. Survestamata paak peab täitmise ja tühjendamise jaoks olema varustatud töökorras surve kompenseerimise seadmega Visuaalne kontroll
4.6. Paagil peab olema masinisti töökohalt selgelt loetav pritsimisvedeliku tasemenäitur Visuaalne kontroll
4.7. Kui taimekaitseseadmele on paigaldatud tankimisseade, ei tohi sellest toimuda tagasivoolu veevõtuallikasse Visuaalne toimimise kontroll
4.8. Kõik paigaldatud lisaseadmed peavad olema töökorras Visuaalne kontroll (v.a elektroonikaseadmed)

5. Manomeeter, ventiilid, regulaatorid

5.1. Mõõteseadmed, reguleerimisseadmed ning sisse- ja väljalülitamisseadmed peavad olema töökorras ega tohi lekkida Toimimise kontroll
5.2. Rõhu mõõtmiseks peab manomeeter olema paigaldatud selliselt, et skaala oleks loetav masinisti töökohalt Visuaalne kontroll
5.3. Manomeetri skaalajaotis peab olema järgmine:

–manomeetril töörõhuga kuni 5 baari vähemalt 0,2 baari;

–manomeetril töörõhuga 5…20 baari vähemalt 1,0 baari;

–manomeetril töörõhuga üle 20 baari vähemalt 2,0 baari

Visuaalne kontroll
5.4. Manomeeter peab olema vähemalt 63 mm läbimõõduga Mõõtmine
5.5. Manomeetri mõõtetäpsus peab olema järgmine:

–±0,2 baari vahemikus 1…2 baari (kaasa arvatud);

–±10% mõõdetavast väärtusest üle 2 baari suuruse töörõhu korral

Võrdlemine kontrollmanomeetriga. Osutiga kontrollmanomeetri läbimõõt peab olema vähemalt 100 mm. Kontrollmanomeeter peab olema taadeldud vähemalt kord aastas. Taimekaitseseadme manomeetrit kontrollitakse testimisstendis või taimekaitseseadmel. Mõõtmised peavad olema tehtud kasvavas ja kahanevas rõhu muutumise suunas.
5.6. Töörõhu näidu paremaks lugemiseks peab manomeetri osuti püsima manomeetri töötades stabiilsena Visuaalne toimimise kontroll

6. Torud ja voolikud

6.1. Taimekaitseseadme hermeetilisuse kontrollimisel ei tohi esineda lekkeid torudest ja voolikutest Visuaalne toimimise kontroll. Kontrollitakse taimekaitseseadme hermeetilisust taimekaitseseadme valmistaja lubatud suurimal töörõhul
6.2. Voolikutel ei tohi olla nähtavaid väljakulunud riidega hõõrdekohti Visuaalne kontroll
6.3. Voolikud peavad poomil asetsema selliselt, et nad ei takistaks pritsimislahuse jõudmist sihtpunkti Visuaalne kontroll
6.4. Voolikutel ei tohi olla järske murdekohti, mis takistaksid pritsimisvedeliku voolamist Visuaalne kontroll

7. Filtrid

7.1. Taimekaitseseadmel peavad olema valmistajatehase poolt ettenähtud nõuete kohased filtrid Visuaalne kontroll
7.2. Paigaldatud filtrid peavad olema terved ja puhtad Visuaalne kontroll
7.3. Filtrielemendid peavad olema vahetatavad Visuaalne kontroll

8. Poom

8.1. Poom peab olema stabiilne igas suunas, liitekohtades ei tohi olla lõtkusid ning poom ei tohi olla kaldu. Poomi parem- ja vasakpoolne osa peavad olema ühepikkused Visuaalne kontroll
8.2. Poomi otsasektsioon peab takistusest möödumise korral automaatselt tahapoole liikuma ja hiljem endisesse asendisse tagasi pöörduma, kui taimekaitseseadmele on paigaldatud seade, mis seda võimaldab Toimimise kontroll
8.3. Poom peab transpordiasendis olema kindlalt lukustatud Toimimise kontroll
8.4. Pihustite vahekaugus üksteisest ja pihustite suund peavad olema ühtlased kogu poomi ulatuses. Pihustite asend ei tohi muutuda poomi kokkupaneku ja lahtivõtmise ajal Toimimise kontroll ja mõõtmine mõõdulindiga, mille täpsus on 1 mm
8.5. Poom peab olema maapinna suhtes horisontaalne. Poomi horisontaalsust hinnatakse tasasel pinnal, mõõtes pihusti madalaima serva kaugust maapinnast. Erinevus ei tohi olla suurem kui 10 cm või 1% poomi sektsiooni poolest töölaiusest Toimimise kontroll ja mõõtmine mõõdulindiga
8.6. Pritsimisvedelik ei tohi sattuda poomile ega teistele taimekaitseseadme osadele, mis ei pea oma funktsioonide täitmiseks pritsimislahusega kokku puutuma Toimimise kontroll
8.7. Kui poomi töölaius on üle 10 m, peab poomil olema töökorras seade, mis kaitseb pihusteid võimalike vigastuste eest juhul, kui poom puutub kokku maapinnaga Visuaalne kontroll
8.8. Poomi erinevaid sektsioone peab olema võimalik ükshaaval sisse ja välja lülitada Toimimise kontroll
8.9. Poomi kõrguse reguleerimise seade peab olema töökorras Toimimise kontroll
8.10. Tõukeleevendi ja kalderegulaator peavad toimima tõrgeteta, kui need on paigaldatud Toimimise kontroll
8.11. Rõhu muutus sektsioonide sulgemise korral ei tohi olla üle 10% Toimimise kontroll juhul, kui taimekaitseseadmel on selline reguleerimisvõimalus

9. Pihustid

9.1. Kõik pihustid peavad olema samasugused (tüüp, suurus, materjal) kogu poomi ulatuses, välja arvatud lõpupihustid, mis on ette nähtud täitma erifunktsioone. Teised komponendid (pihustifiltrid, kaitsed) peavad olema samasugused kogu poomi ulatuses Visuaalne kontroll
9.2. Pärast taimekaitseseadme seiskamist ei tohi pihustid tilkuda Toimimise kontroll. 5 sekundit pärast taimekaitseseadme seiskamist ei tohi pihustid enam tilkuda

10. Pihuste põikjaotumuse ühtlikkus

10.1. Pritsimislahuse jaotus peab olema ühtlane. Seda hinnatakse:

–skanneri või arvestusliku meetodi korral variatsioonikoefitsiendi alusel, mis ei tohi erineda lubatust üle 10%;

–visuaalse meetodi alusel, mille korral peavad rennlaua mensuurides olevad ujukid jääma rasteri kolme rõhtjoone vahele

1. Mõõtmine skanneriga.

2. Arvestuslikult kõikidest pihustitest väljuvate vedelikukoguste mõõtmistulemuste järgi. Enne seda tuleb visuaalselt kontrollides veenduda, et kõik pihused on normaalse kujuga.

3. Visuaalselt Lurmarki (või analoogse) rennlauaga.

10.2. Rõhu langus iga sektsiooni lõpus ei tohi võrreldes taimekaitseseadme manomeetriga olla üle 10% Mõõtmine manomeetriga, mille täpsus on vähemalt 0,2 baari

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 «Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord»
lisa 2

TAIMEKAITSESEADME KORRALISE TEHNILISE KONTROLLI
PROTOKOLL nr

Korralise tehnilise kontrolli läbiviija nimi, kontaktandmed:
 

Taimekaitseseadme omaniku või valdaja nimi, aadress, kontaktandmed:
 

Taimekaitseseadme tootja:
 

Taimekaitseseadme turustaja nimi, kontaktandmed:
 

Tüüp:
 
Seeria nr: Valmistamisaasta:

rippes haakes iseliikuv

Korralise tehnilise kontrolli tulemus:

puudusi ei esine või esinenud puudused on ebaolulised

puudused tuleb kõrvaldada

puudused on olulised

Taimekaitseseade on nõuetekohane: jah ei

Korralise tehnilise kontrolli aeg: «.....» .................... 200  . a.

Kontrollija: .................................................. (allkiri)

Korralise tehnilise kontrolli tulemustega nõus:

.........................................../........................................ (nimi ja allkiri)

Märkused:
 
 

Kontrollitav sõlm

Kirjeldus

Kontrollitav detail või selle toimimine

Puudus

Üld-
märkused

Ei esine või on ebaoluline Tuleb kõrvaldada Oluline
1. Ajam   kardaanikaitse  
2. Pump kolb

membraan

........ l/min

... baari juures

tootlikkus

pulsatsioon

ülerõhu kaitseklapp

leke

 
3. Segisti mehaaniline

hüdrauliline

toimimine  
4. Paak maht .......... l leke

täiteava sõel
paagi kaas
paagi tühjendusventiil
rõhukompensaator
tasemenäitur
tagasivool
lisaseadmed:
.............................
............................. 
5. Manomeeter, ventiilid, regulaatorid     toimimine
leke
manomeeter:
–loetavus
–skaalajaotus
–diameeter
–täpsus
–osuti stabiilsus
–teised mõõteseadmed:
.............................
.............................


 
6. Torud ja voolikud     leke
hõõrdekohad
asetus poomil
murdekohad

 
7. Filtrid   filtrite olemasolu
filtrite seisukord
filtrielementide vahetatavus


 
8. Poom töölaius ...... m

pihustite vahekaugus ...... cm

sektsioonide arv ......

stabiilsus, sirgsus, sümmeetria

automaatne tagasipöördumine

transpordiasendi lukk

pihustite vahekaugus ja suund

horisontaalsus

taimekaitseseadme saastumine pritsimisvedelikuga 

 


 

   

  

 
    pihustikaitse

sektsioonide sisse- ja väljalülitus

kõrguse reguleerimine

tõukeleevendi

kalderegulaator

rõhu muutus sektsioonide sulgemise korral (10%)

 

 

 

 

 

 

 
9. Pihustid pihustite arv ........

tüüp ...............

samasus

tilkumine

 
10. Pihuste põik-
jaotumuse ühtlikkus
tegelik variatsioonikoefitsient Cv ........% Cv (10%)

või vahemik rasteril

rõhu muutus (10%)

 

Taimekaitseseadme manomeetri näit rõhu muutuse/languse kontrollimisel: .......... baari.

Rõhu muutus sektsioonide sulgemise korral: ...., ...., …, ...., ...., ...., .... baari.

Lubatud kuni 10%.

Rõhu langus sektsioonide lõpus: ...., ...., ...., ...., ...., ...., .... baari.

Lubatud kuni 10%.

Manomeetri kontroll

Taimekaitseseadme
manomeetri näit, baari
Kontrollmanomeetri näit, baari Hälve, baari
1,00    
2,00    
3,00    
4,00    
5,00    
4,00    
3,00    
2,00    
1,00    

Pumba tootlikkus: (kui ei mõõdeta voolumõõturiga, siis pihustite arv korrutatud pihustite keskmise tootlikkusega) ............... l/min.

Pihuste põikjaotumuse variatsioonikoefitsiendi arvutus

Pihusti nr Vedelikku, ml Pihusti nr Vedelikku, ml
1   37  
2   38  
3   39  
4   40  
5   41  
6   42  
7   43  
8   44  
9   45  
10   46  
11   47  
12   48  
13   49  
14   50  
15   51  
16   52  
17   53  
18   54  
19   55  
20   56  
21   57  
22   58  
23   59  
24   60  
25   61  
26   62  
27   63  
28   64  
29   65  
30   66  
31   67  
32   68  
33   69  
34   70  
35   71  
36   72  
       

Keskmine: ...........................................

Variatsioonikoefitsient: ...........................................

Ristsuunalise jaotumise ühtlikkus – variatsioonikoefitsiendi VK valem


VK = S : Xk x 100
S       – ruutkeskmine hälve
Xi     – vedelikukogus ühest pihustist
Xk    – vedelikukoguste keskmine
n       – mensuuride (pihustite) arv

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 «Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord»
lisa 3

KLEEBISE NÄIDIS

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 «Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord»
lisa 4

................................................ taimekaitseseadmete korralise tehnilise kontrolli arvestus .......... 200... a.

 (korralise tehnilise kontrolli läbiviija)

 

Korralise tehnilise kontrolli protokolli nr Taimekaitseseadme omaniku (valdaja) või turustaja nimi ja aadress Taimekaitseseadme tüüp, tootja Korralise tehnilise kontrolli läbiviimise aeg Korralise tehnilise kontrolli tulemus / puuduste kõrvaldamise tähtaeg Märkused

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json