Teksti suurus:

Turismiseaduse ja sellest tulenevate teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 24, 181

Turismiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

14.03.2016 13:16
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „tulenevalt“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Vastu võetud 13.04.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. mai 2005. a otsusega nr 823

I. Turismiseaduses (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduses asendatakse sõnad «riiklik järelevalve» sõnaga «järelevalve» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 10:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Reisiettevõtja registreerimistaotlus»;

2) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) reisiettevõtja nimi, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg, aadress ja muud kontaktandmed;».

§ 3. Paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majutusettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja oma majandus- või kutsetegevuse raames osutab majutusteenust.

(2) Majutusteenus on ööbimisvõimaluse ning sellega kaasneva kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük.

(3) Majutusteenuseks ei loeta:
1) ettevõtja poolt temale kuuluva vara arvel temaga töö- või teenistussuhetes olevate isikute majutamist;
2) majutamist, mille puhul sõlmitakse eluruumi üürileping, välja arvatud võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 1 nimetatud juhtudel;
3) õppeasutuse poolt õppeasutuses õppivate või töötavate isikute majutamist;
4) majutamist reisijateveoteenuse osutamiseks kasutatavas transpordivahendis;
5) erakordsetes tingimustes ööbimise võimaldamist elamuse saamise eesmärgil (vabas looduses, onnis, parvel jms).»

§ 4. Paragrahvid 19 ja 20 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Majutusteenuse osutamine

(1) Ettevõtja võib osutada majutusteenust ainult registris registreeritud majutusettevõtte kaudu.

(2) Majutusettevõte peab kogu külastajate majutamise perioodil vastama majutusettevõttele kehtestatud nõuetele.

(3) Ööbimisvõimalusega kaasneva kauba või teenuse müügiks pakkumise ning müügi korral ei pea majutusteenust osutaval ettevõtjal olema eraldi vastavat registreeringut kaubandustegevuse seaduse (RT I 2004, 12, 78) tähenduses.

(4) Nõuded majutusettevõttele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

§ 20. Majutusettevõtte registreerimise taotlus

(1) Ettevõtja, kes soovib osutada majutusteenust, esitab majutusettevõtte registreerimise taotluse majutusettevõtte asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.

(2) Registreerimistaotluses peavad olema märgitud:
1) ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
2) majutusettevõtte nimi ja liik või muu liiki iseloomustav määratlus;
3) majutusettevõtte aadress ja muud kontaktandmed;
4) majutusruumide ja majutuskohtade arv;
5) majutamise periood (kuudes, aasta ringi vms);
6) kui tunnustamine toiduseaduse (RT I 1999, 30, 415; 58, 608; 2001, 93, 566; 2002, 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) tähenduses on nõutud, siis tunnustamise otsuse number, otsuse tegemise kuupäev, otsuse teinud asutuse nimi ja käitlemisvaldkond;
7) andmed alkohoolsete jookide jaemüügi kohta, kui majutusettevõtte majutusruumis või vastuvõturuumis soovitakse müüa alkohoolseid jooke;
8) registreerimistaotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed;
9) registreerimistaotluse esitamise kuupäev;
10) muud seadusega sätestatud andmed.

(3) Registreeringus märgitud majutusettevõtte aadressi muutumise või majutusteenust osutava ettevõtja vahetumise korral peab taotlema uue registreeringu tegemist.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Registreerimismenetlus ja registreerimisandmed

(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast peatükist tulenevate erisustega. Käesoleva seaduse § 20 lõike 2 punktis 7 nimetatud andmete osas kohaldatakse registreerimismenetlusele täiendavalt alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131; 45, 317; 88, 600) ja kaubandustegevuse seaduses sätestatut.

(2) Kui majutusettevõte ei vasta ühelegi käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud liigile, võib majutusettevõtte registreerida muu liiki iseloomustava määratlusega või liiki määratlemata, kui majutusettevõte vastab majutusettevõttele kehtestatud üldnõuetele.

(3) Andmed kannab registrisse majutusettevõtte asukohajärgne valla- või linnavalitsus.

(4) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule peavad registreeringus sisalduma:
1) majutusettevõtte nimi ja liik või muu liiki iseloomustav määratlus;
2) majutusettevõtte aadress ja muud kontaktandmed;
3) majutusruumide ja majutuskohtade arv;
4) majutamise periood (kuudes, aasta ringi vms);
5) märge alkohoolsete jookide jaemüügi kohta, kui majutusettevõtte majutusruumis või vastuvõturuumis soovitakse müüa alkohoolseid jooke.

(5) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib majutusettevõtte asukohajärgne valla- või linnavalitsus teha registreerimisest või registreeringu muutmisest keeldumise või registreeringu osalise või täieliku kustutamise otsuse, kui:
1) majutusteenuse osutajale on käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik teinud ettekirjutuse majutusettevõtte tegutsemine osaliselt või täielikult peatada;
2) majutusettevõttele kehtestatud nõudeid on korduvalt või oluliselt rikutud ning käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik on valla- või linnavalitsusele teinud vastava taotluse.»

§ 6. Paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majutusettevõtte järk (edaspidi järk) näitab majutusettevõtte ja majutusettevõttes pakutavate teenuste taset.

(2) Järgu võib vastavat liiki majutusettevõttele anda ja ära võtta neid majutusettevõtteid ühendav või nende kvaliteedialast tegevust arendav eraõiguslik juriidiline isik, kes koostab järkude andmise ja äravõtmise aluseks olevad nõuded (edaspidi järgunõuded) ning järkude andmise ja äravõtmise korra.

(3) Õiguse tegutseda järgu andja ja äravõtjana (edaspidi järgu andja) annab majandus- ja kommunikatsiooniminister. Õigus tegutseda järgu andjana antakse iga majutusettevõtte liigi osas vaid ühele isikule.

(4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab järgu andjana tegutsemise õiguse andmise korra ja tingimused ning nõuded järgu andjana tegutsemisele.

(5) Järgu omandamine on ettevõtjale vabatahtlik.

(6) Majutusettevõtte hindamise ja järgu andmisega seotud kulude katteks võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud korras järgu andjana tegutsemise õiguse saanud isik võtta tasu.»

§ 7. Paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 23 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majutusettevõtte hoonel või majutusettevõtte juurdepääsutee ääres peab paiknema majutusettevõtte tähistus majutusettevõtte nime ja liigi nimetusega või muu liiki iseloomustava määratlusega. Järgu olemasolu korral võib majutusettevõtte tähistuses kasutada järgule vastavat järgutähist.

(2) Majutusettevõtte nimes võib kasutada vaid majutusettevõtte registreeringus märgitud majutusettevõtte liigi nimetust või muud liiki iseloomustavat määratlust. Järgu olemasolu korral võib majutusettevõtte nimes kasutada järgule vastavat järgutähist.»

§ 9. Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Majutusteenuse kasutaja registreerimine

(1) Majutusettevõtte majutusteenuse kasutaja registreeritakse majutusettevõttes külastajakaardi alusel. Majutusteenuse kasutaja kinnitab esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

(2) Kui majutusteenuse kasutaja on Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa alusel elav välismaalane, kantakse külastajakaardile tema kohta vähemalt järgmised andmed:
1) nimi, sünniaeg, kodakondsus ja aadress;
2) temaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus;
3) majutusteenuse osutamise aeg.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isiku kohta kantakse külastajakaardile lisaks eespool nimetatud andmetele reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik.

(4) Reisigrupi registreerimiseks võib täita grupi külastajakaardi, kus reisigrupi liikmete kohta esitatakse vastavalt kas käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ning reisiettevõtja volitatud isiku nimi ja kontaktandmed. Grupi külastajakaardi allkirjastab reisiettevõtja volitatud isik. Reisiettevõtja vastutab grupi külastajakaardile kantud andmete vastavuse eest temale esitatud dokumentidele.

(5) Majutusettevõtte töötaja võib nõuda majutusteenuse kasutajalt kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamist tema isikusamasuse tuvastamiseks.

(6) Külastajakaarte säilitatakse majutusettevõttes kaks aastat nende täitmise päevast arvates.»

§ 10. Paragrahvi 26 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vabariigi Valitsuse määratud isik avaldab veebilehel majutusettevõtete ja turismiinfokeskustega seonduvaid andmeid, samuti andmeid giidide ja giid-tõlkide kohta ning turismiinfokeskuste poolt edastatud turismiinfot.»

§ 11. Paragrahvi 30:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) valla- või linnavalitsused;»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tarbijakaitseamet teostab kontrolli registri andmete õigsuse üle reisiettevõtjate osas ning valla- või linnavalitsused majutusettevõtete osas.»

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused

(1) Järelevalvet teostaval ametiisikul on vastavalt oma pädevusele õigus:
1) kontrollida käesoleva seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata;
2) kontrollimiseks siseneda takistamatult majutusteenuse osutaja, reisiettevõtja või turisminfokeskuse majandus- või kutsetegevuse raames kasutatavale territooriumile või ehitisse;
3) saada riigiasutuselt, valla- või linnavalitsuselt, kontrollitavalt ettevõtjalt ja tema töötajatelt järelevalve teostamiseks vajalikku informatsiooni;
4) tutvuda kohapeal majutusteenuse või reisiteenuse osutamist puudutavate või turismiinfokeskusena tegutsemisega seonduvate dokumentidega ja saada nendest ärakirju;
5) kontrollida majutusettevõtte, osutatava majutusteenuse ja sellega kaasneva teenuse vastavust kehtestatud nõuetele, sealhulgas tervisekaitse- ja ehitise ohutusnõuetele;
6) kontrollida reisiettevõtja tegutsemise vastavust kehtestatud nõuetele;
7) kontrollida turismiinfokeskuse vastavust kehtestatud nõuetele;
8) kontrollida registreeringu olemasolu ja registriandmete õigsust, kui registreeringu nõue on seadusega sätestatud;
9) teha ettekirjutus.

(2) Järelevalvet teostav ametiisik peab oma tööülesannete täitmisel esitama ametitõendi.

(3) Järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud tagama talle järelevalve käigus teatavaks saanud äri- ja tehnikateabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist.»

§ 13. Paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutus

(1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks teeb järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele;
2) kohustab tegema edasise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid;
3) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks.

(2) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud järelevalvet teostavad asutused kannavad andmed majutusteenuse osutajale või reisiettevõtjale tehtud ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»

§ 14. Paragrahv 312 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 312. Majutusettevõttele kehtestatud nõuete rikkumine

(1) Majutusettevõttele kehtestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 15. Paragrahv 313 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 313. Majutusteenuse kasutaja registreerimise kohustuse ja külastajakaardi säilitamise nõude rikkumine

(1) Majutusteenuse kasutaja registreerimise kohustuse või külastajakaardi säilitamise nõude rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.»

§ 16. Paragrahvi 315:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-des 311 ja 314 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.»;

2) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse §-s 312 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
1) Tarbijakaitseamet;
2) valla- või linnavalitsus;
3) Päästeamet;
4) Tervisekaitseinspektsioon.

(4) Käesoleva seaduse §-s 313 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
2) Piirivalveamet;
3) politseiprefektuur.»

§ 17. Paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 6–9 järgmises sõnastuses:

« (6) Enne 2005. aasta 1. novembrit väljastatud majutusettevõtte tunnistus kehtib tunnistusele märgitud tähtpäevani või sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte kauem kui 2006. aasta 31. oktoobrini.

(7) Majutusettevõtte tunnistuse kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse registreeringu kustutamise aluseid kuni 2006. aasta 31. oktoobrini.

(8) Enne 2005. aasta 1. novembrit väljastatud järgutunnistus kehtib tunnistusele märgitud tähtpäevani või sellele märgitud andmete muutumiseni.

(9) Kuni 2005. aasta 1. novembrini kehtinud käesoleva seaduse § 21 lõike 2 alusel kehtestatud õigusakt kehtib kuni selle kehtetuks tunnistamiseni, kuid mitte kauem kui 2006. aasta 1. maini. Käesoleva lõike alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri väljastatud järgutunnistus kehtib tunnistusele märgitud tähtpäevani või sellele märgitud andmete muutumiseni.»

II. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 2004, 58, 410) tehakse järgmised muudatused:

§ 19. Paragrahvi 15:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Välismaalane majutatakse majutusettevõttes vastavalt turismiseaduse (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131) nõuetele. Majutusettevõte on kohustatud esitama majutatud välismaalase andmetega külastajakaardi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti, Kaitsepolitseiameti, piirivalveasutuse või siseministri määratud politseiasutuse nõudmisel teavet nõudnud asutusele.»;

2) lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Paragrahv 162 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 162. Eestis seadusliku aluseta viibivale välismaalasele eluaseme võimaldamine

(1) Eestis seadusliku aluseta viibivale välismaalasele eluaseme võimaldamise, välja arvatud tema majutamisel majutusettevõttes, või temaga üürilepingu sõlmimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

III. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; RT III 2004, 5, 45; RT I 2004, 27, 180; 89, 603–605; 2005, 9, 34; 18, 106) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Paragrahvi 112 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule osutatava majutuse hinnad ning ühel kalendriaastal riigi finantseeritava majutuse maksimaalse maksumuse ühe isiku kohta, kui rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on otstarbekas isiku ööpäevaringne viibimine rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas, kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 22. Paragrahvi 115 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Halduslepinguga kohustub rehabilitatsiooniteenuse osutaja osutama käesoleva seaduse § 112 lõikes 1 nimetatud isikutele rehabilitatsiooniteenust ja lepingupoolte kokkuleppel vajaduse korral ka majutust ning Sotsiaalkindlustusamet kohustub tasuma rehabilitatsiooniteenuse osutajale lepingus kokkulepitud korras pärast isikule rehabilitatsiooniteenuse osutamist käesoleva seaduse § 11 2 lõike 2 alusel kehtestatud määrades.»

§ 23. Paragrahv 1113 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1113. Majutamine rehabilitatsiooniteenuse raames

Kui isikule rehabilitatsiooniteenuse osutamise raames on otstarbekas tema ööpäevaringne viibimine rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas, võib isiku majutada:
1) haiglas;
2) majutusettevõttes, mis vastab turismiseaduse (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131) § 19 lõike 4 alusel majutusettevõttele kehtestatud nõuetele vähemalt külaliskorterile kehtestatud nõuete ulatuses või
3) hoolekandeasutuses, mis vastab käesoleva seaduse § 17 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele.»

IV. § 24. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2004, 76, 526; 84, 572; 86, 583; 87, 593; 89, 611, 2005, 1, 1; 2, 4; 15, 87) §-s 183 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 316 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõigetes 317 ja 318 asendatakse sõna «Järgutunnistuse» sõnadega «Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt järgutunnistuse»;

3) lõiked 317 ja 318 tunnistatakse kehtetuks alates 2006. aasta 1. maist.

V. § 25. Alkoholiseaduse (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131; 45, 317; 88, 600) § 30 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Alkohoolse joogi jaemüügi õigus on registri registreeringus alkohoolse joogi jaemüügi märke olemasolu korral järgmistel isikutel ja asutustel:».

VI. § 26. Euroopa Liidu kodaniku seaduse (RT I 2002, 102, 599; 2004, 19, 134; 28, 189; 30, 208; 81, 541) §-s 16 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Euroopa Liidu kodanik majutatakse majutusettevõttes vastavalt turismiseaduse (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131) nõuetele. Majutusettevõte on kohustatud esitama majutatud isiku andmetega külastajakaardi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti, Kaitsepolitseiameti, piirivalveasutuse või siseministri määratud politseiasutuse nõudmisel teavet nõudnud asutusele.»

2) lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

VII. § 27. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. novembril, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõige 2.

(2) Käesoleva seaduse §-d 19, 20 ja 26 jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json