Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 "Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 51, 716

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 "Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" muutmine

Vastu võetud 06.05.2005 nr 35

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87) § 33 lõike 1 punktide 2 ja 3 alusel.

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruses nr 66 «Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded» (RTL 2004, 83, 1316) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) loomakorjuseid, kui nende käitlemine toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu määrusega nr 1774/2002/EÜ milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (OJ L 273, lk 1–95).»

§ 2. Paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (2)1 Tsemendiahjudele, kus vääveldioksiidi ja orgaanilise süsiniku sisaldus välisõhku väljutatavas heites ei tulene jäätmete põletamisest, ei rakendata lisa 2 punkti 1 alapunktis 2 kehtestatud piirväärtusi.»

§ 3. Paragrahvi 23 lõikes 11 asendatakse sulgudes olev tekst järgmise tekstiga:

«(lineaarne vähenemine, kui nimivõimsus muutub 100-lt 300-le MW th-le).»

§ 4. Lisa 1 punkti 5 sõnastust muudetakse järgmiselt:

« 5. Süsinikoksiidi (CO) piirväärtus väljutatavates gaasides

Määratud Heite piirväärtus1
Ööpäeva keskmise väärtusena   50 mg/m3
Iga 10 minuti keskmine väärtus vähemalt 95%-l kõikidest mõõtmistest 24-tunnise ajavahemiku jooksul
või
Iga 30 minuti keskmine väärtus vähemalt 95%-l kõikidest mõõtmistest 24-tunnise ajavahemiku jooksul
150 mg/m3


100 mg/m3

1 Heite piirväärtust tohib ületada tehase käivitamise ja seiskamise ajal.»

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json