Teksti suurus:

Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 51, 717

Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm

Vastu võetud 06.05.2005 nr 36

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» (RT I 2004, 84, 572; 2005, 15, 87) § 27 lõike 5, § 28 lõike 7 ja § 35 lõike 3 alusel.

1. peatükk
KAEVANDAMISLOA TAOTLUS

§ 1. Taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded

(1) Kaevandamisloa taotluse (edaspidi taotlus) koostamisel lähtutakse «Maapõueseaduse» §-des 27 ja 28 sätestatust ja sellest määrusest.

(2) Taotlus koosneb täidetud taotluse vormist, mis on esitatud selle määruse lisas 1, seletuskirjast ja graafilisest osast. Taotlusele lisatakse lisaks «Maapõueseaduse» § 27 lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) maavara varude kinnitamise dokumendi ärakiri;
2) «Maapõueseaduse» § 33 lõikes 1 loetletud juhtudel kaitse-, sise- või kultuuriministri nõusolek;
3) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

(3) Taotlus tuleb loa andjale esitada paberil viies eksemplaris ja elektrooniliselt.

(4) Taotlusele märgitakse pindalad 0,01 ha täpsusega. Maavarade kogused esitatakse jooksva aasta alguse seisuga tuhandete tonnide või tuhandete kuupmeetrite täpsusega.

§ 2. Taotluse seletuskirjale esitatavad täpsustatud nõuded

Taotluse seletuskiri peab lisaks «Maapõueseaduse» § 27 lõikes 2 sätestatud andmetele sisaldama:
1) mäeeraldise saamise põhjendust, milles peab olema märgitud mäeeraldise kasutamise eesmärk ja maavara kasutusalad;
2) mäeeraldise maa-ala ja selle lähiümbruse kirjeldust. Kirjeldus peab sisaldama andmeid katastriüksuste, maakasutuse, hoonestuse, kommunikatsioonide ja piirangualade kohta;
3) maardla geoloogilist ja hüdrogeoloogilist lühiiseloomustust;
4) taotletava mäeeraldise piirides oleva maavara kvantiteedi ja kvaliteedi iseloomustust;
5) kaevandamise käigus eemaldatava mulla kogust, selle ladustamise ja kasutamise kirjeldust;
6) mäeeraldise piiride ja sügavuse põhjendust koos kaevandamisele kuuluva varu määranguga.

§ 3. Graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded

(1) Mäeeraldise teenindusmaa plaani (edaspidi plaan) mõõtkava ei tohi olla väiksem kui 1:2000. Suurte pindalade korral on kooskõlastatult kaevandamisloa andjaga lubatud kasutada väiksemat mõõtkava, kuid mitte alla 1:10 000.

(2) Plaanile kantakse lisaks «Maapõueseaduse» § 27 lõikes 3 nõutavatele andmetele ka riikliku ja kohaliku geodeetilise võrgu punktid.

(3) Plaanile kantakse lisaks Eestis kasutatavatele topograafilistele leppemärkidele järgmised andmed kasutades järgmisi leppemärke:
1) mäeeraldise piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane joon;
2) mäeeraldise teenindusmaa piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud kollane joon;
3) maavalduse piir – pidev roheline joon;
4) põhjavee tase – geoloogilise uuringuga määratud mäetööde-eelne põhjavee tase tähistatakse pideva helesinise joonega ja põhjavee eeldatav tase pärast maavara ammendamist katkendliku helesinise joonega;
5) maavara aktiivse tarbevaru kontuur – pidev sinine joon;
6) maavara lamami samakõrgusjooned – pidevad sinised jooned, iga joon tähistatakse kõrguse näitajaga;
7) kaitsetervikud – pidev punane joon, mis on kaks korda kitsam kui mäeeraldise piiri tähistav joon.

(4) Kui mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piirid kattuvad, tõmmatakse punane joon mäeeraldise piirjoont tähistavast mustast joonest sissepoole ja kollane joon väljapoole.

(5) Kui mäeeraldise, mäeeraldise teenindusmaa ja varude piirid kattuvad, tähistatakse mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piirid vastavalt lõikele 3, ning varusid tähistav sinine joon tõmmatakse mäeeraldist tähistavast punasest joonest sissepoole.

(6) Plaani ülemisse paremasse nurka tuleb jätta vaba ruum loa andmise kohta märke tegemiseks. Plaani vabale osale kantakse:
1) mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piiripunktide koordinaatide tabel;
2) plaani koostanud ettevõtja nimetus ning töö tegija nimi, kvalifikatsioon, allkiri ja kuupäev.

2. peatükk
KAEVANDAMISLOA ANDMISE, MUUTMISE JA ÜMBERREGISTREERIMISE MENETLUSTOIMINGUTE TÄHTAJAD

§ 4. Kaevandamisloa andmise menetlustoimingute tähtajad

(1) Kaevandamisloa taotluse menetlemine toimub vastavalt «Maapõueseaduse» §-dele 28–33.

(2) Kaevandamisloa taotlus registreeritakse esitamise järjekorras.

(3) Loa andja teatab kahe nädala jooksul kaevandamisloa taotlemise teate avaldamisest kirjalikult kaevandamisloa taotlemisest kõigile kinnisasja omanikele, kelle kinnisasja piirides kaevandamisluba taotleti.

(4) Loa andja peab teavitama keskkonnaregistri volitatud töötlejat kaevandamisloa taotlusest, lisades teatele loa taotluse graafilise lisa elektroonilisel kujul või paberil.

(5) Eesti Maavarade Komisjon ja kavandatava kaevandamiskoha kohalik omavalitsusüksus teatavad «Maapõueseaduse» § 28 lõike 3 kohaselt loa andjale kirjalikult oma arvamuse esitatud kaevandamisloa taotluse kohta kahe kuu jooksul taotluse neile edastamise päevast arvates. Enampakkumise korraldamise ja keskkonnamõju hindamise korral annab Eesti Maavarade Komisjon oma arvamuse pärast enampakkumise tulemuse selgumist või keskkonnamõju hindamise aruande kinnitamist.

(6) Keskkonnaministeerium teeb otsuse kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul Eesti Maavarade Komisjoni otsuse tegemisest. Kui kohalik omavalitsus on keeldunud nõusoleku andmisest, teeb Keskkonnaministeerium otsuse kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta 10 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse seisukoha saamisest.

(7) Keskkonnateenistus saadab taotluse Eesti Maavarade Komisjonile kahe nädala jooksul kohaliku omavalitsuse seisukoha ning avaliku kuulutamise tulemusel esitatud seisukohtade saamisest arvates.

(8) Keskkonnateenistus teeb otsuse kohaliku tähtsusega maardlasse kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul Eesti Maavarade Komisjoni otsuse tegemisest.

§ 5. Kaevandamisloa väljastamise tähtaeg

(1) Kaevandamisluba koostatakse kolmes eksemplaris. Loa andja saadab loa kaevandamisloa omanikule ja loa koopia vastavalt kas Keskkonnaministeeriumile või mäeeraldise teenindusmaa asukohajärgse maakonna keskkonnateenistusele 15 päeva jooksul kaevandamisloa allakirjutamisest.

(2) Loa koopia saadetakse keskkonnaregistri volitatud töötlejale, mäeeraldise teenindusmaa asukoha kohalikule omavalitsusüksusele ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile 30 päeva jooksul loa allakirjutamisest. Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile saadetavale loa koopiale lisatakse loa taotluse koopia.

(3) Kui kaevandamisloa taotleja ei ole taotluses käsitletud mäeeraldise piires oleva maavara kaevandamiseks vajaliku riigi- või munitsipaalomandisse kuuluva kinnisasja omanik või puudub kinnisasja omaniku ja kaevandamisloa taotleja vahel kokkulepe kinnisasja või selle osa kaevandamiseks kasutada andmise kohta, väljastatakse luba pärast kinnisasja kasutamise õiguse tekkimist.

§ 6. Kaevandamisloa muutmise menetlustoimingute tähtajad

Kaevandamisloa muutmise menetluses kohaldatakse samu menetlustähtaegu kui kaevandamisloa andmise menetluses, arvestades «Maapõueseadusest» tulenevaid erisusi.

§ 7. Kaevandamisloa ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad

Loa andja teeb kaevandamisloa ümberregistreerimise otsuse 30 päeva jooksul «Maapõueseaduse» § 44 nõuetele vastava ümberregistreerimistaotluse saamisest.

3. peatükk
KAEVANDAMISLOA VORM

§ 8. Kaevandamisloa vorm

(1) Kaevandamisluba vormistatakse määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

(2) Loa lahutamatuks osaks on mäeeraldise plaan ja geoloogilised läbilõiked nii elektroonilisel kujul kui paberil.

(3) Loa koostamisel kantakse mäeeraldise plaani ülemisse paremasse nurka loa andja nimetus ning loa registreerimisnumber ja loa andmise kuupäev. Nimetatud märge ning mäeeraldise läbilõigete jooniste lehed kinnitatakse loa andnud asutuse pitseriga.

(4) Kaevandamisloa lahtrisse «Täiendavad tingimused» märgitakse nõuded, mis seatakse maapõue kaitse ja maavaravarude ratsionaalse kasutamise tagamiseks ning inimese tervisele, varale ja keskkonnale kaevandamisest tuleneva kahjuliku mõju vähendamiseks.

(5) Kaevandamisloale märgitakse pindalad 0,01 ha täpsusega. Maavarade kogused märgitakse loale jooksva aasta alguse seisuga tuhandete tonnide või tuhandete kuupmeetrite täpsusega.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruse nr 36 «Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm»
lisa 1

MAAVARA KAEVANDAMISE LOA TAOTLUS

1
Taotleja

1.1. Ettevõtja nimi

1.2. Äriregistrikood (isikukood) 1.3. Aadress
 

1.4. Majandustegevuse registri number
ja registrisse kandmise kuupäev

1.5. Taotluse koostaja

2
Kaevandaja

2.1. Ettevõtja nimi

2.2. Äriregistrikood (isikukood) 2.3. Aadress
 

2.4. Majandustegevuse registri number
ja registrisse kandmise kuupäev

 

3
Maardla

3.1. Maardla nimetus
 
3.2. Maardlaosa nimetus
3.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi number 3.4. Maardla põhimaavara

3.5. Maardla tähtsus:

üleriigilise tähtsusega [ ]         kohaliku tähtsusega [ ]

4
Mäeeraldis

4.1. Mäeeraldise nimetus

4.2. Mäeeraldise liik

uus mäeeraldis [ ]                   ümbervormistamine või

olemasoleva laiendus [ ]          ümberregistreerimine [ ]

 

4.3. Mäeeraldise asukoht

maakond                               vald

4.4. Mäeeraldise pindala, ha

5
Mäeeraldise teenindusmaa

5.1. Pindala, ha

5.2. Kinnisasja omanike või valdajate ja nendele kuuluvate kinnisasjade katastritunnuste ning pindalade loetelu

5.3. Täiendavate nõusolekute loetelu
(vastavalt «Maapõueseaduse» §-le 33)

6
Geoloogiline uuring

6.1. Geoloogilise uuringu loa omanik

6.2. Geoloogilise uuringu luba:

loa väljaandja    registreerimise number   loa kehtivuse aeg

6.3. Geoloogilise uuringu tegija

6.4. Geoloogilise uuringu aruanne:

nimetus

fondi number

varude kinnitamise otsus ja kuupäev

7 Maavaravarud

7.1. Aktiivne varu:

maavara nimetus          tarbevaru       reservvaru      ühik

7.2. Passiivne varu:

maavara nimetus          varu               ühik

7.3. Kaevandatav varu:

maavara nimetus          varu               ühik

8
Maavaravaru kasutamine

8.1. Maavara kasutusala

8.2. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär:

kogus                           ühik

8.3. Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud

aastamäär                     kogus            ühik

8.4 Taotletav loa kehtivusaeg

9
Lisade loetelu

9.1. [ ] Seletuskiri koos graafiliste lisadega

9.2. [ ] Maavara varude kinnitamise dokumendi ärakiri

9.3. [ ] «Maapõueseaduse» §-s 33 nimetatud täiendavate nõusolekute ärakirjad

9.4.[ ] Eaõigusliku isiku omandis oleva maavara korral maakasutusõigust tõendav dokument

9.5. [ ] Eraõigusliku isiku omandis oleva maavara korral maavara omaniku kirjalik nõusolek maavara kaevandamisloa andmiseks, kui maavara omanik ei ole kaevandamisloa taotleja

Loa taotleja ...................................................................................................................

                                nimi ja amet                   allkiri               pitser             kuupäev

Keskkonnaministri 6. mai 2005. a määruse nr 36 «Maavara kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm»
lisa 2

MAAVARA KAEVANDAMISE LUBA

.............................................
.............................................
(loa andja)   (registreerimise number)

1
Loa omanik

1.1. Ettevõtja nimi

1.2. Äriregistrikood (isikukood) 1.3. Aadress

1.4. Majandustegevuse registri number
ja registrisse kandmise kuupäev

2
Kaevandaja

2.1. Ettevõtja nimi

2.2. Äriregistrikood (isikukood) 2.3. Aadress

2.4. Majandustegevuse registri number

ja registrisse kandmise kuupäev

3
Maardla

3.1. Maardla nimetus 3.2. Maardlaosa nimetus
3.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi number 3.4. Maardla põhimaavara

3.5. Maardla tähtsus:

üleriigilise tähtsusega [ ]         kohaliku tähtsusega [ ]

4
Mäeeraldis

4.1. Mäeeraldise nimetus

4.2. Mäeeraldise liik:

uus mäeeraldis [ ]                   olemasoleva laiendus [ ]

ümberregistreerimine [ ]          ümbervormistamine [ ]

4.3. Mäeeraldise asukoht 4.4. Mäeeraldise pindala, ha

5
Mäeeraldise teenindusmaa

5.1. Pindala, ha

5.2. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve

6
Geoloogiline uuring

6.1. Geoloogilise uuringu loa omanik

6.2. Geoloogilise uuringu luba:

väljaandja                 number                 loa kehtivus

6.3. Uuringu tegija

6.4. Uuringu aruanne

nimetus

fondi number          varude kinnitamise otsus ja kuupäev

7 Maavaravarud

7.1. Aktiivne varu:

maavara nimetus       tarbevaru       reservvaru       ühik

7.2. Passiivne varu:

maavara nimetus                            varu               ühik

7.3. Kaevandatav varu:

maavara nimetus                            varu               ühik

7.4. Mulla maht:                             kogus             ühik

8
Maavaravaru kasutamine

8.1. Maavara kasutusala

8.2. Maavara kaevandamise
keskmine aastamäär                        kogus             ühik

8.3. Maavara kaevandamise maksi-
maalselt lubatud aastamäär              kogus             ühik

8.4. Loa kehtivusaeg

9
Täiendavad tingimused
 

Loa taotleja ...................................................................................................................

                               nimi ja amet                   allkiri               pitser             kuupäev

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json