Teksti suurus:

Kutsehaiguste loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2024, 17

Kutsehaiguste loetelu

Vastu võetud 09.05.2005 nr 66
RTL 2005, 51, 722
jõustumine 20.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.12.2022RT I, 09.12.2022, 1701.01.2023
22.03.2024RT I, 26.03.2024, 1605.04.2024

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kutsehaiguse mõiste

  Haigus loetakse kutsehaiguseks, kui see on nimetatud §-des 2–41 või kui töötaja haigestumise on põhjustanud §-s 5 või 6 nimetatud töökeskkonna ohutegur.
[RT I, 09.12.2022, 17 - jõust. 01.01.2023]

§ 2.   Respiratoorsed kutsehaigused ja -kasvajad

  Respiratoorsed kutsehaigused ja -kasvajad on:
  1) silikoos;
  2) silikoos kombineeritult kopsutuberkuloosiga;
  3) asbestoos;
  4) mesotelioom, mis on põhjustatud asbestitolmu sissehingamisest;
  5) pneumokonioos, mis on põhjustatud silikaattolmu sissehingamisest;
  6) asbestoosi tüsistusena tekkinud kopsukasvaja;
  7) bronho-pulmonaarsed haigused, mis on põhjustatud metallitolmust;
  8) kaasuv allergiline alveoliit;
  9) kopsuhaigused, mis on põhjustatud puuvilla, lina, kanepi, džuudi, sisali ja suhkruroo tolmude ja kiudude sissehingamisest;
  10) respiratoorsed haigused, mis on põhjustatud koobalti, tina, baariumi ja grafiidi tolmu sissehingamisest;
  11) sideroos;
  12) allergiline astma, mis on põhjustatud töö iseloomust tulenevalt tuntud allergeenide pidevast sissehingamisest;
  13) allergiline riniit, mis on põhjustatud töö iseloomust tulenevalt tuntud allergeenide pidevast sissehingamisest;
  14) ülemiste hingamisteede kantserogeensed haigused, mis on põhjustatud puidutolmust;
  15) asbestist põhjustatud pleura fibroossed haigused;
  16) krooniline obstruktiivne bronhiit või kopsuemfüseem kaevuritel, kes töötavad maa-alustes kivisöekaevandustes;
  17) kopsukasvaja, mis on põhjustatud asbestitolmu sissehingamisest;
  18) bronho-pulmonaarsed haigused, mis on põhjustatud alumiiniumi või selle ühendite tolmu või aurude sissehingamisest;
  19) bronho-pulmonaarsed haigused, mis on põhjustatud šlaki tolmu sissehingamisest;
  20) respiratoorsed haigused, mida põhjustavad muud eespool nimetamata taimse ja loomse päritoluga tolmud (jahutolm, loomade epiteelitolm, puuvillatolm ja muud orgaanilised tolmud);
  21) respiratoorsed haigused, mida põhjustavad muud eespool nimetamata mineraalse päritoluga tolmud (kvartsitolm, asbestitolm, tsemenditolm);
  22) respiratoorsed haigused, mida põhjustavad söetolm ja tahm;
  23) muud respiratoorsed haigused ja kasvajad, mida põhjustavad töökeskkonna keemilised, füüsikalised või bioloogilised ohutegurid.

§ 3.   Kutsenakkushaigused ja kutseparasiithaigused

  Kutsenakkushaigused ja kutseparasiithaigused on:
  1) loomadelt või loomsetelt jäätmetelt ülekandunud infektsioon- ja parasiithaigused;
  2) teetanus;
  3) brutselloos;
  4) viiruslik hepatiit;
  5) tuberkuloos;
  6) amöbiaas;
  7) muud nakkus- ja parasiithaigused, mida põhjustavad töökeskkonna bioloogilised ohutegurid.

§ 4.   Töökeskkonna füüsikalistest ja füsioloogilistest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused

  Töökeskkonna füüsikalistest ja füsioloogilistest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused on:
  1) soojuskiirgusest põhjustatud kataraktid;
  2) ultraviolettkiirgusest põhjustatud silma sidekesta haigused;
  3) ioniseeriva kiirguse poolt põhjustatud haigused;
  4) haigused, mis on põhjustatud kõrgest või madalast õhurõhust;
  5) osaline kuulmislangus või kurdistumine müra tagajärjel;
  6) angioneurootilised haigused, mis on põhjustatud kohtvibratsioonist;
  7) liigeseümbrise pauna haigused, mis on põhjustatud ülepingest;
  8) põlvekedraesine ja põlvekedraalune bursiit;
  9) küünarliigese bursiit;
  10) õlaliigese bursiit;
  11) kõõlustupe haigused füüsilise ülekoormuse tagajärjel;
  12) kõõluseümbrise haigused füüsilise ülekoormuse tagajärjel;
  13) lihaste ja kõõluste kinnituskohtade haigused füüsilise ülekoormuse tagajärjel;
  14) põlvemeniski vigastused pikaajalise põlvili või kükitavas asendis töötamise tagajärjel;
  15) rõhust põhjustatud närvihalvatused;
  16) lihaste ja kõõluste kahjustused, mis on põhjustatud roteeruvatest liigutustest tingitud füüsilisest ülekoormusest;
  17) lülisamba vaheketaste haigused, mis on põhjustatud korduvatest vertikaalsetest liigutustest kehale mõjuva üldvibratsiooni tingimustes;
  18) häälepaelte sõlmekesed, mis on põhjustatud tööga seotud püsivast pingest häälepaeltele (häälega seotud tööst);
  19) karpaalkanali sündroom;
  20) Miner’i nüstagm;
  21) käte ja randmete osteoartikulaarsed haigused, mis on põhjustatud füüsilisest ülekoormusest ja kohtvibratsioonist;
  22) muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna füüsikalised või füsioloogilised ohutegurid.

§ 41.   Töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused

  Töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused on:
  1) posttraumaatiline stressihäire;
  2) muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid.
[RT I, 09.12.2022, 17 - jõust. 01.01.2023]

§ 5.   Kutsenahahaigused ja -kasvajad

  (1) Kutsenahahaigused ja -kasvajad, mida põhjustavad:
  1) tahm;
  2) tõrv;
  3) bituumen;
  4) pigi;
  5) antratseen või tema ühendid;
  6) mineraalõlid ja teised õlid;
  7) toorparafiin;
  8) karbasool (difenüleenimiin, dibensopürrool) või selle ühendid;
  9) kivisöe destillatsiooni kõrvalproduktid;
  10) muud töökeskkonna keemilised, füüsikalised või bioloogilised ohutegurid.

  (2) Kutsenahahaigused, mis on tekkinud teaduslikult tõestatud allergiat tekitavate või ärritavate ainete tagajärjel.

§ 6.   Töökeskkonna keemilistest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused

  Kutsehaigused, mis on põhjustatud järgmistest töökeskkonna keemilistest ohuteguritest:
  1) akrüülnitriil;
  2) arseen ja selle ühendid;
  3) berüllium ja selle ühendid;
  4) süsinikmonooksiid;
  5) süsinikoksükloriid (karbonüültrikloriid, fosgeen);
  6) vesiniktsüaniidhape;
  7) tsüaniidid ja nende ühendid;
  8) isotsüanaadid;
  9) kaadmium ja selle ühendid;
  10) kroom ja selle ühendid;
  11) elavhõbe ja selle ühendid;
  12) mangaan ja selle ühendid;
  13) lämmastikhape;
  14) lämmastikoksiidid;
  15) ammoniaak;
  16) nikkel ja selle ühendid;
  17) fosfor ja selle ühendid;
  18) plii ja selle ühendid;
  19) tsink ja selle ühendid;
  20) vask ja selle ühendid;
  21) vääveloksiidid;
  22) väävelhape;
  23) süsinikdisulfiid;
  24) vanaadium ja selle ühendid;
  25) kloor;
  26) broom;
  27) jood;
  28) fluor ja selle ühendid;
  29) alifaatsed ja alitsüklilised petroolpiirituse või bensiini süsivesinike derivaadid;
  30) alifaatsete ja alitsükliliste süsivesinike halogeenderivaadid;
  31) butüül-, metüül- ja isopropüülalkohol;
  32) etüleenglükool, dietüleenglükool, 1,4-butaandiool ja glükooli ning glütserooli nitraatderivaadid;
  33) metüüleeter, etüüleeter, isopropüüleeter, vinüüleeter, dikloroisopropüüleeter, guajakool (2-metoksüfenool), etüleenglükooli metüül- ja etüüleetrid;
  34) atsetoon, kloroatsetoon, bromoatsetoon, heksafluoroatsetoon, metüületüülketoon, metüül n-butüülketoon, metüülisobutüülketoon, diatsetoonalkohol, mesitüüloksiid, 2-metüültsükloheksanoon;
  35) fosfororgaanilised estrid;
  36) orgaanilised happed;
  37) formaldehüüd;
  38) alifaatsed nitraatderivaadid;
  39) benseen ja selle ühendid (benseeniühendid valemiga CnH2n-6);
  40) naftaleen ja selle ühendid (naftaleeniühendid valemiga CnH2n-12);
  41) vinüülbenseen ja divinüülbenseen;
  42) aromaatsete süsivesinike halogeenderivaadid;
  43) fenoolid ja nende ühendid ning nende halogeenderivaadid;
  44) naftoolid ja nende ühendid ning nende halogeenderivaadid;
  45) alküülarüüloksiidide halogeenderivaadid;
  46) alküülarüülsulfonaatide halogeenderivaadid;
  47) bensokinoonid;
  48) aromaatsed amiinid ja aromaatsed hüdrasiinid ning nende halogeen-, fenool-, nitriid-, nitraat- ja sulfoderivaadid;
  49) alifaatsed amiinid ja nende halogeenderivaadid;
  50) aromaatsete süsivesinike nitraatderivaadid;
  51) fenoolide nitraatderivaadid ja nende ühendid;
  52) antimon ja selle derivaadid;
  53) lämmastikhappe estrid;
  54) vesiniksulfiid;
  55) põlevkiviõli, bituumen, tõrv, kummi, plastmassid, tehisvaigud;
  56) antibiootikumid ja ravimpreparaadid;
  57) pestitsiidid;
  58) keemilised ained, mis klassifitseeritakse 1. kategooria kantserogeenideks, mutageenideks ja reproduktiivtoksilisteks aineteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);
[RT I, 26.03.2024, 16 - jõust. 05.04.2024]
  59) orgaanilised lahustid, millega kokkupuute tagajärjel võivad tekkida entsefalopaatiad ja polüneuropaatiad;
  60) muud keemilised ohutegurid, mida ei ole esitatud punktides 1–59, kuid mis võivad põhjustada haigestumist.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json