Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 21, 241

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 30.12.1998 nr 8

Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953) paragrahvi 2 lõike 1 ja paragrahvi 5 punkti 5 alusel Ridala Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada juurdelisatud reklaamimaks.

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 1999. a.

Volikogu esimees Olev PEETRIS

Lisa 1
Ridala Vallavolikogu 30. detsembri 1998. a määrusele nr 8

Reklaamimaks

1. Maksuobjekt

1.1. Maksuobjekt on Ridala valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele alaliselt või ajutiselt paigaldatud reklaam.

1.2. Käesolevas määruses käsitletakse reklaami reklaamiseaduse (RT I 1997, 52, 835 tähenduses).

1.3. Reklaami liigid käesoleva määruse tähenduses on:

1.3.1. välisreklaamina käsitletakse reklaami, mis on alaliselt või ajutiselt paigaldatud Ridala valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele ehitisele või rajatisele;

1.3.2. välisreklaami alaliigiks on ärisilt. Ärisildina käsitletakse teavet, mis on alaliselt ja vahetult paigaldatud äriühingu või ettevõtja tegutsemiskoha sissepääsu juurde ning kajastab selle äriühingu või ettevõtja nimetust ning kaubamärki, samuti teavet, mis on paigaldatud alaliselt ja vahetult kaupluse või muu teeninduskoha sissepääsu juurde ning kajastab teavet selle asutuse lahtiolekuaegade, pakutavate teenuste, kaupade sortimendi ja hinna kohta;

1.3.3. ajutise reklaamina käsitletakse maapinnaga mittepüsivalt ühendatud reklaami, mis paigaldatakse ajutiselt mingiks perioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab vahetuvat teavet kaupluse või muu teeninduskoha kohta;

1.3.4. kuulutusena käsitletakse lühiajaliseks perioodiks ühekordselt paigaldatavat reklaamplakatit.

1.4. Reklaami paigaldamine vallale mittekuuluvatele hoonetele ja maaaladele tuleb eelnevalt kooskõlastada nende valdajatega, maa-aluste tehnovõrkude olemasolul nende valdajatega, aktiivses liiklustsoonis paiknevate reklaamide puhul liiklusohutusteenistuse ja Lääne Teedevalitsusega.

1.5. Reklaam peab vastama reklaamiseaduses reklaamile esitatud üldnõuetele.

2. Maksumaksjad

2.1. Maksu maksab reklaami avalikustaja, kelle omandis või kasutuses on punktis 1 nimetatud maksuobjektid. Reklaami avalikustajana käsitletakse käesolevas määruses reklaami avalikku esitajat, üldsusele näitajat, üldsusele üleandjat, tootjat, vahendajat või tellijat.

3. Maksuvabastused

3.1. Reklaamimaksust on vabastatud:

3.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;

3.1.2. mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam;

3.1.3. ärisilt 1.3.2 tähenduses;

3.1.4. hoone sisemuses eksponeeritud reklaam;

3.1.5. müügikohtade siseruumis tehtav reklaam.

4. Maksumäär ja -periood

4.1. Reklaamimaksu määr sõltub reklaamipinna suurusest:

4.1.1. kuni 1,0 m2 eest 100 krooni kuus;

4.1.2. üle 1,0 m2 kuni 4,0 m2 eest 200 krooni kuus;

4.1.3. üle 4,0 m2 kuni 10,0 m2 eest 300 krooni kuus;

4.1.4. üle 10,0 m2 kuni 20,0 m2 eest 400 krooni kuus.

4.2. Alkohoolse joogi reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära. Alkohoolne jook on vastavalt alkoholiaktsiisi seadusele piiritus ja alkohoolne jook (sh vein ja õlu).

4.3. Maksuperiood on reklaamilaos fikseeritud eksponeerimiskestus.

4.4. Reklaami paigaldamisel perioodiks alla ühe kuu rakendatakse kuu maksumäära.

4.5. Reklaamipind määratakse:

4.5.1. tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;

4.5.2. ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

4.6. Reklaamipinna suhtes, mis ei moodusta täit ruutmeetrit, rakendatakse ruutmeetri maksumäära, mitmepinnalistel reklaamidel iga pinna osas eraldi.

5. Reklaamiloa andmine ja maksu tasumine

5.1. Reklaami paigaldamise loa annab Ridala Vallavalitsus vormikohase taotluse saamisel (lisad 2 ja 3).

5.2. Maksuhalduriks on Ridala Vallavalitsus, kes rakendab maksude kogumisel talle maksukorralduse seadusega pandud õigusi.

5.3. Reklaamimaks tasutakse Ridala valla eelarvesse kogu maksuperioodi eest enne reklaamiloa väljastamist.

5.4. Ilma loata paigaldatud reklaamid või reklaami, mille paigaldusluba pole pikendatud, võib vallavalitsus maha monteerida. Mahamonteerimise kulud kannab isik, kes käesoleva määruse kohaselt on kohustatud reklaamimaksu tasuma. Omavoliliselt paigaldatud reklaami eksponeerimise aja eest rakendatakse kolmekordset maksumäära.

6. Maksukohustuse tekkimise aeg

6.1. Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise loa väljastamise päevast.

7. Vastutus maksumääruse rikkumise eest

7.1. Reklaamimaksu määruse rikkumisel rakendatakse maksukorralduse seaduses ja haldusõiguserikkumiste seadustikus sätestatud trahve, täiendavat maksu ja intresse.

8. Enne käesoleva maksumääruse jõustumist paigaldatud reklaam tuleb käesoleva maksumäärusega vastavusse viia hiljemalt kolme kuu jooksul arvates määruse jõustumisest.

Lisa 2
Ridala Vallavolikogu 30. detsembri 1998. a määrusele nr 8

Lisa 3
Ridala Vallavolikogu 30. detsembri 1998. a määrusele nr 8

SID

SID