Teksti suurus:

Männisinelase ja eremiitpõrnika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Männisinelase ja eremiitpõrnika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 06.05.2005 nr 34
RTL 2005, 51, 715
jõustumine 20.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 8 lõike 1 punktide 3 ja 5 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide männisinelase (Boros schneideri) ja eremiitpõrnika (Osmoderma eremita) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Männisinelase ja eremiitpõrnika püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse järgmised männisinelase püsielupaigad:
  1) Ida-Viru maakonnas Iisaku vallas Kauksi külas;
  2) Valga maakonnas Taheva vallas Koiva külas.

  (2) Kaitse alla võetakse Valga maakonnas Taheva vallas Koikküla külas asuv eremiitpõrnika püsielupaik.

  (3) Männisinelase ja eremiitpõrnika püsielupaikade piirid on esitatud määruse lisas olevatel kaartidel2.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud sõidukiga sõitmine teedel või radadel. Väljaspool teid ja radu on sõidukiga või maastikusõidukiga sõitmine keelatud, välja arvatud järelevalve- ja päästetööl ning selle kaitse-eeskirjaga lubatud töö ja valitsemisega seotud töö tegemisel.

  (4) Püsielupaigas on lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine;
  2) inimeste viibimine;
  3) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  4) jahipidamine.

  (5) Männisinelase püsielupaigas on lubatud surnud mändide raiumine, juhul kui nende koor on täielikult varisenud.


1EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

2«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json