Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 25, 193

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus1

Vastu võetud 20.04.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. mai 2005. a otsusega nr 831

I. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 13 lõike 3 punktid 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku poolt makstavaid teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitisi ning päevaraha, samuti teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitisi ning loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetustega makstavaid sõidu- ja majutuskulude hüvitisi ning päevaraha;
11) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikule tööandja või tema asemel kolmanda isiku poolt tehtavaid samas punktis nimetatud väljamakseid töö tegemise kohas kehtivates piirmäärades, kui töö tegemise koht asub välisriigis;».

§ 2. Paragrahvi 31 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) paragrahvi 13 lõike 3 punktides 1 ja 11 nimetatud kulude hüvitisi ja päevaraha samades punktides sätestatud piirmäärades;».

§ 3. Paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Dividendi saamise õiguse andva väärtpaberi võõrandamisest saadud kahju ei arvata maha muude väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust, kui see väärtpaber omandati 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandati 30 päeva jooksul pärast eelnimetatud kuupäeva.»

§ 4. Paragrahvi 42 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Residendist füüsilisele isikule Eesti riigi poolt seaduse alusel makstava pensioni ja kogumispensionide seaduses sätestatud kohustusliku kogumispensioni väljamaksmisel võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 1 1 sätestatud maksuvaba tulu arvestada summeeritult kalendriaasta algusest.»

§ 5. Paragrahvi 48 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitamine või päevaraha maksmine Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärasid ületavas osas (§ 13 lõike 3 punkt 1, § 31 lõike 1 punkt 7) või töö tegemise kohas kehtivaid piirmäärasid ületavas osas, kui töö tegemise koht asub välisriigis (§ 13 lõike 3 punkt 11);».

§ 6. Paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Dividendi, mille aluseks olevalt kasumiosalt on teine äriühing maksnud tulumaksu Eestis või välisriigis või millelt on tulumaks kinni peetud, ei maksustata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tulumaksuga, kui dividendi saajale kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest. Samuti ei maksustata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tulumaksuga dividendi, mida makstakse residendist äriühingu välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel, kui sellelt kasumilt on püsiva tegevuskoha riigis tulumaks makstud. Arvesse võetakse ainult tulumaks, mille tasumine oli seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.»

§ 7. Paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Väljamakseid, mida mitteresident teeb püsiva tegevuskoha kaudu või püsiva tegevuskoha arvel saadud dividendist, millelt on tulumaks kinni peetud või mille aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks Eestis või välisriigis makstud, ei maksustata käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tulumaksuga, kui dividendi saajale kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest. Arvesse võetakse ainult tulumaks, mille tasumine oli seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.»

§ 8. Paragrahvi 54:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui residendist äriühing on saanud dividendi mitteresidendist äriühingult või mitteresident on Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu saanud dividendi teiselt mitteresidendist äriühingult, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välismaal dividendilt kinnipeetud tulumaksu. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust. Paragrahvi 50 lõike 11 või § 53 lõike 41 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu arvesse ei võeta.»;

2) lõiked 51 ja 52 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (53) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on saanud litsentsitasu Hispaania, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugali, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema mõnes nimetatud riigis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel, võib litsentsitasu saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata neis riikides litsentsitasult kinnipeetud tulumaksu. Tulumaksu võib maha arvata, kui on täidetud vähemalt üks § 31 lõike 4 punktides 2–4 nimetatud tingimustest. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust.»;

4) täiendatakse lõikega 54 järgmises sõnastuses:

« (54) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on saanud intressi Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema mõnes nimetatud riigis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu, võib intressi saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata neis riikides intressilt kinnipeetud tulumaksu. Tulumaksu võib maha arvata, kui intressi maksva ja intressi saava äriühingu või nende ja kolmanda äriühingu osaluse puhul on täidetud vähemalt üks § 31 lõike 4 punktides 2–4 nimetatud tingimustest. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust.»

§ 9. Paragrahvi 56 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Residendist äriühing on kohustatud § 50 lõikes 1 nimetatud dividendide ja muude kasumieraldiste suuruse ning saajate kohta esitama deklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele. Deklaratsioon esitatakse ka dividendide kohta, mida § 50 lõike 11 alusel ei maksustata. Deklaratsiooni vorm ja täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.»

§ 10. Paragrahvi 61:

1) lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõigetes 9 ja 12 asendatakse sõnad «tulumaksu määraga 26%» sõnadega «käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud tulumaksu määraga»;

3) täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:

« (131) Vabatahtliku pensionifondi poolt osakuomanikule pärast osakuomaniku 55-aastaseks saamist tehtavad väljamaksed maksustatakse tulumaksu määraga 10% ka enne viie aasta möödumist väljamakse tegemiseks tagasivõetavate osakute omandamisest, kui fondi osakute esmane omandamine on toimunud enne 2004. aasta 1. maid ja esmasest omandamisest on möödunud vähemalt viis aastat.»;

4) täiendatakse lõigetega 25–28 järgmises sõnastuses:

« (25) Paragrahvi 54 lõigete 5 ja 53 alusel maha arvatava tulumaksu summa ei tohi vastavalt § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale ületada 2005. aastal 24/76, 2006. aastal 22/78 ning alates 2007. aastast 25% mitteresidendi makstud dividendide summast.

(26) Paragrahvi 50 lõiget 11, § 53 lõiget 4 1 ja § 54 lõiget 5 rakendatakse alates 2005. aasta 1. jaanuarist saadud dividendi arvel tehtud väljamaksetele.

(27) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on enne 2000. aasta 1. jaanuari, 2003. või 2004. aastal saanud dividendi residendist äriühingult ning dividendi saajale kuulus dividendi maksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksja aktsiatest, osadest või häältest, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis vastavalt § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale võrdub 2005. aastal 24/76-ga, 2006. aastal 22/78-ga ning alates 2007. aastast 25%-ga residendist äriühingult saadud dividendist.

(28) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on enne 2005. aasta 1. jaanuari saanud dividendi mitteresidendist äriühingult, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu. Kui dividendi saanud residendist äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või §  53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata lisaks dividendilt kinnipeetud tulumaksule ka dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu. Käesoleva lõike alusel maha arvatava tulumaksu summa ei tohi vastavalt § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale ületada 2005. aastal 24/76, 2006. aastal 22/78 ning alates 2007. aastast 25% mitteresidendi makstud dividendi summast. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust.»

§ 11.  Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

« 1 EÜ Nõukogu direktiiv 90/435/EMÜ eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (EÜT L 225, 20.08.1990, lk 6–9);

EL Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuseintresside maksustamise kohta (ELT L 157, 26.06.2003, lk 38–48);

EL Nõukogu direktiiv 2003/49/EÜ eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 157, 26.06.2003, lk 49–54);

EL Nõukogu direktiiv 2003/123/EÜ, millega muudetakse direktiivi 90/435/EMÜ ühtse maksustamissüsteemi kohta, mida kohaldatakse erinevate liikmesriikide emaühingute ja tütarühingute puhul (ELT L 007, 13.01.2004, lk 41–44);

EL Nõukogu direktiiv 2004/76/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/49/EÜ teatud liikmesriikide võimaluse osas rakendada üleminekuperioode eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja kasutustasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi rakendamiseks (ELT L 157, 30.04.2004, lk 106–113).»

II. § 12. Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 37, 252; 84, 568; 89, 604; 2005, 9, 34) § 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 2 1 järgmises sõnastuses:

« 21) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti- või teenistuskohale lähetatud teenistuja või kaadrikaitseväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni;».

III. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319; 56, 403; 84, 568 ja 569; 2005, 13, 66) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahandusministeeriumil ja riikliku maksu maksuhalduril on õigus anda käesoleva seaduse ja maksuseaduste selgitamiseks ning tutvustamiseks selgitusi ja juhendeid, mille eesmärk on tagada seaduste ühetaoline kohaldamine.»

§ 14. Paragrahvi 18:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «elu-, asu- või tegevuskohajärgses»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kümne tööpäeva jooksul Eestis maksukohustuse tekkimisest arvates on Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses kohustatud end registreerima:
1) mitteresidendist tööandja, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja, välisesindus, välisriigi muu asutus, rahvusvaheline organisatsioon ja selle esindus, kui teda ei ole varem kantud maksukohustuslaste registrisse või mõnesse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registritest;
2) seltsing, ühisus ja muu juriidilise isiku staatust mitteomav isikute ühendus.»;

3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registreerimise kohta väljastab Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus tõendi, kuhu märgitakse käesoleva seaduse § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1, § 21 lõikes 1 või 3, §-s 211 või § 22 lõikes 1 nimetatud andmed.»

§ 15. Paragrahvi 20 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tegevusala või tegevusalad;».

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

«§ 211. Seltsingu, ühisuse ja muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse registreerimine

(1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 11 punktis 2 nimetatud seltsingu, ühisuse ja muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele avaldus, kuhu on märgitud seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse:
1) nimi või nimetus ja aadress, kui need on olemas;
2) identifitseerimist võimaldav number või registrikood, kui see on olemas;
3) liikmete või kaasomanike nimed ja aadressid, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 sätestatud juhul;
4) juhtimisõigusega liikmete, tegevjuhi või vara valitseja nimi ja aadress, kui kõik käesoleva lõike punktis 3 nimetatud isikud ei osale ühenduse juhtimises;
5) tegevusala või tegevusalad, tegevuskoht ning aadress;
6) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) ning elukoht.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldusele lisatakse seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse:
1) tegevuse aluseks oleva dokumendi ärakiri;
2) vastutava isiku volitusi tõendav dokument.»

§ 17. Paragrahvi 22:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 18 lõike 11 punktis 1 nimetatud mitteresidendist tööandja registreerimiseks esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele avaldus, kuhu on märgitud:
1) mitteresidendist tööandja nimi;
2) tööandja postiaadress asukohamaal, kui see on olemas;
3) tööandja postiaadress Eestis, kui see on olemas;
4) tööandjat esindava isiku nimi ja postiaadress;
5) tööandja või tema volitatud isiku allkiri.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Mitteresidendist tööandjal on õigus end maksukohustuslaste registris registreerida ka enne maksukohustuse tekkimist, esitades selleks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed ja dokumendid.»

§ 18. Paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse §-des 18, 211 ja 22 nimetatud isikud on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele viie tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamisest, püsiva tegevuskoha likvideerimisest või §-des 19–21, 21 1 ja 22 loetletud andmete muutumisest.»

§ 19. Paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Paragrahvi 18 lõikes 11 nimetatud isiku võib registrisse kanda tagasiulatuvalt kuni 10 tööpäeva avalduse esitamise kuupäevast arvates.»

§ 20. Paragrahvi 27 lõike 1 punktid 1, 4 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) käesoleva seaduse §-des 18–22 sätestatu kohaselt Maksu- ja Tolliametis registreeritud maksukohustuslase registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäeva, tegevusala ja tegevuskohta, füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse alguse ning lõpu kuupäeva, § 18 lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikute puhul vastutava isiku andmeid ning § 23  lõikes 3 nimetatud andmeid;»

« 4) maksuvõlgade suuruse;»

« 6) kohtulahendit maksuvaidluses või resolutsiooni vaide lahendamise kohta, mille peale kohtusse kaebuse esitamise tähtaeg on kaebust esitamata möödunud;».

§ 21. Paragrahvi 28 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 30 järgmises sõnastuses:

« 30) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile toetuse saamise nõuetekohasuse ja toetusraha sihipärase kasutamise kontrollimiseks sotsiaalmaksu tasumise kohta töötajate arvu ja tasutud summade kaupa kuude lõikes ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) sätestatud ülesannete täitmiseks.»

§ 23. Paragrahvi 30 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) välisriigi pädevatele organitele selle riigi residendist maksumaksja maksumenetluses tähendust omavat teavet vastavalt välislepingus sätestatud tingimustele;».

§ 24. Paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui ilmnevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolud või kui menetlusosaline on esitanud taandamise taotluse samas lõikes nimetatud alustel, on maksuhalduri ametnik kohustatud sellest teatama tema ametisse nimetamise õigusega ametiisikule või Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse või tolliinspektuuri juhatajale, kes peab taandamise vajalikkuse otsustama kolme tööpäeva jooksul taandamise taotluse esitamisest alates.»

§ 25. Paragrahvi 55 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui menetlusosalise aadressi kohta puuduvad andmed või kui menetlusosaline ei ela ega asu registrisse kantud või maksuhaldurile teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, võib maksuhaldur dokumendi resolutiivosa avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Dokumendi resolutiivosa avaldatakse vähemalt kahel korral ja vähemalt kahenädalase vahega. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks teistkordse avaldamise päevale järgneval päeval.»

§ 26. Paragrahvi 57 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Arvestust võib pidada elektrooniliselt, kui on tagatud arvepidamise tulemusel loodud dokumentide, sealhulgas raamatupidamisregistrite säilimine käesoleva seaduse §-s 58 sätestatud tähtaja jooksul. Elektrooniliste dokumentide konvertimise ja muutmise korral tuleb tagada esialgsete andmete loetavus. Elektroonilist arvestust pidav maksukohustuslane on maksuhalduri nõudmisel kohustatud mõistliku aja jooksul esitama arvestuse tulemusel loodud dokumendid elektrooniliselt. Dokumendid peavad olema loetavad. Elektroonilisel kujul säilitatavaid dokumente peab olema võimalik teisendada loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks kogu §-s 58 sätestatud tähtaja jooksul.»

§ 27. Paragrahvi 62:

1) lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) maksuhaldur kohustab haldusakti adressaati esitama dokumendid posti teel, kui see ei põhjusta haldusakti adressaadile ülemääraseid kulutusi või»;

2) lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) maksuhaldur kohustab haldusakti adressaati esitama elektroonilisel kujul säilitatavaid dokumente elektrooniliselt.»

§ 28. Paragrahvi 74 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Revidendi asendamise vajaduse korral võib Maksu- ja Tolliameti peadirektor või piirkondliku maksukeskuse või tolliinspektuuri juhataja revidendiks määrata teise Maksu- ja Tolliameti ametniku.»

§ 29. Paragrahvi 78 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) tutvustama revidendile raamatupidamissüsteemi ja raamatupidamisega seonduvaid infosüsteeme.»

§ 30. Paragrahvi 109 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Kui tasaarvestatav summa ei ületa 50 krooni, siis maksukohustuslasele tasaarvestamise otsust ei väljastata, välja arvatud juhul, kui maksukohustuslane esitab vastava taotluse.»

§ 31. Paragrahvi 111 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaupade importimisel ja eksportimisel tasumisele kuuluvate maksude tähtpäevaks tasumata jätmisel tekkinud maksuvõlga ei ajatata. Samuti ei ajatata maksu kinnipidaja maksuvõla tasumist, kui maksuvõlg tekkis sellest, et maksusumma jäeti kinni pidamata või tasumata.»

§ 32. Paragrahvi 119 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Intressi ei arvestata tollimaksu summalt, mis tuleb tasuda seoses sellega, et eksportiva riigi toll või muu selleks eksportivas riigis volitatud asutus on tunnistanud sooduspäritolu tõendi tagantjärele kehtetuks või nõuetele mittevastavaks ning maksukohustuslane ei olnud teadlik päritolutõendi valedel alustel väljastamisest.»

§ 33. Paragrahvi 130 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täitetoimingute tegemiseks esitab käesoleva seaduse § 46 lõikes 5 nimetatud isik kirjaliku taotluse.»

§ 34. Paragrahvi 131 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Füüsilise isiku maksuvõla sissenõudmisel või tema pangakonto arestimisel ei kuulu maksuhalduri poolt igakuisele sissenõudmisele ega arestimisele ühe kuupalga alammäära suurune summa võlgniku ja iga tema ülalpeetava perekonnaliikme kohta. Informatsiooni ülalpeetavate olemasolu kohta annab maksuhaldurile isik, esitades maksuhalduri nõudmisel vajalikud dokumendid. Maksuhaldur võib korralduse andmisel lähtuda võlgniku ülalpeetavate olemasolu kohta talle teadaolevatest andmetest. Kui isik esitab pärast korralduse andmist ülalpeetavate olemasolu kohta varasemast erinevat teavet, muudetakse korraldust.»

§ 35.  Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 EÜ Nõukogu direktiiv 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise valdkonnas (EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15–20);

EÜ Nõukogu direktiiv 79/1070/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise valdkonnas (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 8–9);

EÜ Nõukogu direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta (EÜT L 76, 23.03.1992, lk 1–13);

EL Nõukogu direktiiv 2003/93/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese ja kaudse maksustamise valdkonnas (ELT L 264, 15.10.2003, lk 23–24);

EL Nõukogu direktiiv 2004/56/EÜ, millega muudetakse direktiivi 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise, teatavate aktsiisimaksude ja kindlustusmaksete maksustamise valdkonnas (ELT L 127, 29.04.2004, lk 70–72);

EL Nõukogu direktiiv 2004/106/EÜ, millega muudetakse direktiive 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise, teatavate aktsiisimaksude ja kindlustusmaksete maksustamise valdkonnas ning 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta (ELT L 359, 04.12.2004, lk 30–31);

EÜ Nõukogu direktiiv 76/308/EMÜ vastastikuse abi kohta Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvatest meetmetest tulenevate nõuete ning põllumajandusmaksude ja tollimaksude sissenõudmisel (EÜT L 73, 19.03.1976, lk 18–23);

EÜ Nõukogu direktiiv 79/1071/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 76/308/EMÜ vastastikuse abi kohta Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvatest meetmetest tulenevate nõuete ning põllumajandusmaksude ja tollimaksude sissenõudmisel (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 10);

EÜ Nõukogu direktiiv 92/108/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta ning direktiivi 92/81/EMÜ (EÜT L 390, 31.12.1992, lk 124–126);

EL Nõukogu direktiiv 2001/44/EÜ, millega muudetakse direktiivi 76/308/EMÜ vastastikuse abi kohta Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvatest meetmetest tulenevate nõuete ning põllumajandusmaksude ja tollimaksude sissenõudmisel ning seoses käibemaksuga ja teatavate aktsiisimaksudega (EÜT L 175, 28.06.2001, lk 17–20).

IV. Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduses (RT I 2003, 88, 587) tehakse järgmised muudatused:

§ 36. Paragrahvid 48 ja 49 tunnistatakse kehtetuks.

§ 37. Paragrahvi 70 lõikes 5 asendatakse sõnad «§-d 2, 18, 37 ja 48» sõnadega «§-d 2, 18 ja 37» ning lõikes 6 asendatakse sõnad «§-d 3, 38 ja 49» sõnadega «§-d 3 ja 38».

V. § 38. Tulumaksuseaduse, kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (RT I 2004, 45, 319) §-d 13 ja 14 ning § 20 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

VI. § 39. Seaduse jõustumine

(1) Seadus jõustub 2005. aasta 1. juulil.

(2) Paragrahve 4, 6 ja 7, § 8 punkte 1 ja 2, § 9 ning § 10 punkte 1, 2 ja 4 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2005. aasta 1. jaanuarist.

(3) Paragrahvi 8 punkte 3 ja 4 ning § 10 punkti 3 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

_____________
1 EL Nõukogu direktiiv 2003/123/EÜ, millega muudetakse direktiivi 90/435/EMÜ ühtse maksustamissüsteemi kohta, mida kohaldatakse erinevate liikmesriikide emaühingute ja tütarühingute puhul (ELT L 007, 13.01.2004, lk 41–44);
EL Nõukogu direktiiv 2004/76/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/49/EÜ teatud liikmesriikide võimaluse osas rakendada üleminekuperioode eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja kasutustasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi rakendamiseks (ELT L 157, 30.04.2004, lk 106–113).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json