Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 53, 749

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord" muutmine

Vastu võetud 10.05.2005 nr 52

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 26 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord» (RTL 2004, 68, 1124) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimede või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (EÜT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22); Euroopa Komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ teatud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete taimepasside standardiseerimise ulatuse kohta nende liikumisel Ühenduses, taimepasside väljaandmisel kehtestatud korra ja nende asendamise tingimuste ja korra kohta (EÜT L 004, 08.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 23–24).»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «ploomipuu (Prunus L.),» sõnadega «välja arvatud hariliku loorberkirsipuu (Prunus laurocerasus L.) ja portugali loorberkirsipuu (Prunus lusitanica L.),»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb plaatani ( Platanus L.) perekonnast, kaasa arvatud puit, millel puudub looduslik ümar pind.»;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) puidulaastude või pilbastega;»;

6) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kooritud, koorimata või servatud puiduga, kaasa arvatud värvi, kreosoodi või muu kaitsevahendiga töödeldud puit;»;

7) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) perekondade nulg (Abies Mill.), aster (Aster spp.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk ( Dianthus L.) ja selle hübriidide, maasikas (Fragaria L.), hõbekakar (Argyranthemum spp.), kapsas (Brassica spp.), kastanipuu (Castanea Mill.), kurk (Cucumis spp.), eksakum (Exacum spp.), gerbera (Gerbera Cass.), kipslill ( Gypsophila L.), kõigi lemmaltsa (Impatiens L.) Uus-Guinea hübriidide sortide, salat (Lactuca spp.), lehis (Larix Mill.), härjasilm (Leucanthemum L.), lupiin (Lupinus L.), pelargoon (Pelargonium l’Herit. ex Ait.), kuusk ( Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.), plaatan (Platanus L.), pappel (Populus L.), hariliku loorberkirsipuu (Prunus laurocerasus L.), portugali loorberkirsipuu (Prunus lusitanica L.), ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.), tamm ( Quercus L.), vaarikas (Rubus L.), spinat (Spinacia L.), soolikarohi (Tanacetum L.), tsuuga (Tsuga Carr.) ja raudürt (Verbena L.) ning aedselleri (Apium graveolens L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;»;

8) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) liikide harilik lutsern (Medicago sativa L.), harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud seemned.»;

9) paragrahvi 2 lõike 4 punkti 9 täiendatakse pärast sõna «toorpuuvill» sõnadega «ning perekonna viinapuu ( Vitis L.) viljad»;

10) paragrahvi 2 lõike 4 punkti 10 täiendatakse pärast sõnu «okaspuulaadsed (Coniferales)» sõnadega «ja perekonnalt kastanipuu (Castanea Mill.)»;

11) paragrahvi 2 lõike 4 punkti 11 täiendatakse pärast sõnu «okaspuulaadsed (Coniferales)» sõnadega «ja perekonna kastanipuu (Castanea Mill.)»;

12) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) puidulaastude või pilbastega;»;

13) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) kooritud, koorimata või servatud puiduga, kaasa arvatud värvi, kreosoodi või muu kaitsevahendiga töödeldud puit.»;

14) paragrahvi 3 lõike 4 punkti 9 täiendatakse pärast sõna «liikmesriigis;» tekstiga «kui isik asendab temale ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kaubasaadetise kohta Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku väljastatud taimepassi, siis märgitakse märke RP järele fütosanitaarsertifikaadi number;»;

15) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Liikide harilik lutsern (Medicago sativa L.), harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud seemnepartii kohta väljastatud taimepassile märgitakse lisaks lõikes 4 nimetatud andmetele ka sertifitseeritud seemne etiketil nõutav teave.»;

16) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 2 lõike 3 punktis 7 nimetatud taimede seemned, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad seemned, peavad olema varustatud taimepassiga alates 1. septembrist 2005. a.

(2) Paragrahvi 3 lõige 7 jõustub 1. septembril 2005. a.»

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Välissuhete ja arenduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Ruve ŠANK

/otsingu_soovitused.json