Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 28, 201

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" muutmine

Vastu võetud 10.05.2005 nr 96

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 2004, 2, 9; 30, 208; 89, 609; 2005, 15, 87) § 17 lõike 1 ja «Majandusvööndi seaduse» (RT 1993, 7, 105; RT I 2002, 61, 375; 63, 387) § 6 lõike 1 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määrust nr 144 «Kalapüügieeskiri» (RT I 2003, 41, 282; 54, 370; 2004, 21, 143; 29, 202) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 11–13 sõnastatakse järgmiselt:

« 11) põhjaõngejada – koosneb ankurdatud õngeliinist ja sellele lipsude abil kinnitatud õngekonksudest ning on asetatud veekogu põhja;
12) triivõngejada – koosneb ankurdamata õngeliinist ja sellele lipsude abil kinnitatud õngekonksudest ning triivib hoovuse või tuule toimel;
13) mail – koosneb ankurdatud õngeliinist ja sellele lipsude abil kinnitatud õngekonksudest, mis on ujukite või ujuva õngeliini abil põhjast kõrgemale tõstetud.»;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõna «järjestikku»;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) mõrd – juhtaia, tiibade, mis moodustavad kariaia ja ühe või mitme pujusega varustatud kuni kahe pealt kinnise mõrrakerega lõkspüünis. Võrtsjärvel ei ole mõrrakerede, kariaedade ja juhtaedade arv piiratud. Mõrra osad on näidatud joonisel lisas 7;»;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 2, 3, 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Mõrra lubatud alaliigid on:
1) avaveemõrd – mõrd, mille suu kõrgus on üle 3 m. Mõrra suu kõrguseks loetakse mõrra suus kere külge ühendatud tiiva või kariaia rakendatud osa pikkust;
2) ääremõrd – mõrd, mille suu kõrgus ei ületa 3 m;
3) rivimõrd ehk angerjarüsa – tiibadeta üldjuhul jadasse asetatav mõrd suu ja sellega ühendatud juhtaia kõrgusega kuni 0,5 m, mille kaks ühe või mitme pujusega varustatud keret on paigutatud ühe juhtaia kummassegi otsa;
4) juhtaiata mõrd – ühe või mitme mõrrakeres oleva pujusega ja tiibadega või ilma nendeta mõrd, millel puudub juhtaed;
5) jõemõrd – mõrd, mis koosneb kuni kahest mõrrakerest, juhtaiast ja tiibadest, mis ei moodusta kariaeda;
6) mõrrajada – kaks või enam samasuunaliste juhtaedade või lisajuhtaedade abil omavahel ühendatud mõrda.»;

7) paragrahvi 11 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) sulgeda püünistega üle 1/3 veekogu või väina laiusest, välja arvatud Võrtsjärvel ja määruse §-s 35 toodud juhtudel. Vabaks tuleb jätta väina või veekogu ristlõike sügavaim osa;»;

8) paragrahvi 11 punktist 4 jäetakse välja sõnad «juhtaiata mõrd,»;

9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Sisemeres, kuni 4 meremiili kaugemal territoriaalmere lähtejoonest ning sise- ja piiriveekogudes tuleb võrgujadad ja lõkspüünised, mis on asetatud kombineeritult ehk labürinti, tähistada avaveepoolses otsas kahe ühele vardale ülestikku asetatud lipuga, teises otsas ühe lipuga ning muudes väljaulatuvates tippudes värviliste poidega.»;

10) paragrahvi 22 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pärnu lahes Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58°17,9' N ja 24°16,7' E, ja Tahkunina, mida tähistatakse koordinaatidega 58°15,5' N ja 24°29,5' E, vahelisest ühendussirgest põhja pool:
1) peab avaveemõrra lina silmasuurus olema mõrrapäras vähemalt 24 mm ja teistes mõrra osades vähemalt 60 mm;
2) on keelatud kasutada kahe ja enama kerega avaveemõrdu.»;

11) paragrahvi 22 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 23 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) rivimõrdade ja rivimõrra jadade kaugus üksteisest ning avavee- ja ääremõrdadest peab olema vähemalt 100 m külgsuunas ja 50 m muus suunas.»;

13) paragrahvi 25 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

«Pärnu lahes põhja pool Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58°17,9' N ja 24°16,7' E, ja Tahkunina, mida tähistatakse koordinaatidega 58°15,5' N ja 24°29,5' E, vahelist ühendussirget on keelatud kasutada:»;

14) paragrahvi 30 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) püük nakkevõrguga 6. maist 31. augustini;
6) püük nakkevõrguga kaldast arvates 1 km laiusel veealal Peipsi järves ja 500 m laiusel veealal Lämmi- ja Pihkva järves – 20. oktoobrist 20. novembrini;»;

15) paragrahvi 30 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 32 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« 6) mõrrajada kogupikkus ei tohi ületada 700 m ja mõrrajadade kaugus üksteisest peab olema vähemalt 500 m;
7) mõrrajada moodustavate mõrdade vahekaugus üksteisest ühel pool mõrrajada põhijuhtaeda ei tohi olla suurem kui 100 m.»;

17) paragrahvi 33 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) püük nakkevõrgu, liivi ja kuuritsaga lõheliste kudejõgedes, mis on määratud «Looduskaitseseaduse» § 51 lõike 2 alusel – aastaringselt;
3) püük merre suubuvates jõgedes tiibadega mõrraga, välja arvatud püük Nasva jõel ning püük silmumõrra ja silmutorbikuga;»;

18) paragrahvi 33 lõike 1 punktid 8, 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) püük Võrtsjärves nakkevõrkudega jääkatte lagunemisest 31. augustini, jääkatte puudumisel 1. aprillist 31. augustini;
9) püük seisevpüünistega Võrtsjärves Tondisaare – Pähksaare joonest mõlemale poole 250 m ulatuses – jääkatte lagunemisest 1. novembrini, jääkatte puudumisel 1. aprillist 1. novembrini;
10) püük Võrtsjärves mõrraga, mille tähiste vaheline kogupikkus ületab 175 m;»;

19) paragrahvi 33 lõiget 1 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses:

« 12) püük silmumõrra ja silmutorbikuga 1. märtsist 30. juunini;
13) püük Nasva jões jõemõrraga, mille suu kõrgus ületab 3,5 m, suu laius 5 m, juhtaia pikkus 50 m, vahetiiva pikkus 15 m ja kaldatiiva pikkus 40 m. Jõemõrdade vahekaugus üksteisest ei tohi olla väiksem kui 100 m. Mõrdadevahelist kaugust määratakse püügileasetatud mõrra pärast kuni järgmise mõrra tiiva otsani;
14) püük Nasva jões 1. aprillist 31. maini, välja arvatud püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja spinninguga.»;

20) paragrahvi 33 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

« 15) püük spinningu ja lendõngega Jägala jões Linnamäe tammist suudmeni ja Pirita jões Vaskjala tammist suudmes asuva muuli lõpuni 1. septembrist 31. detsembrini.»;

21) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Keskkonnaminister võib lõike 1 punktis 15 nimetatud jõgedel lubada kalastuskaardi alusel piiratud ulatuses püüki spinningu ja lendõngega.»;

22) paragrahvi 37 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ning Õngu»;

23) paragrahvi 37 lõiget 1 täiendatakse punktiga 25 järgmises sõnastuses:

« 25) kalapüük Nasva jõe suudmele lähemal kui 500 m aastaringselt, välja arvatud püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja spinninguga.»;

24) paragrahvi 39 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «juhtaiata mõrraga» sõnaga «silmumõrraga»;

25) paragrahvi 39 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) punktides 1–4 nimetatud jõgede muudest tammidest ja paisudest ning nendes punktides nimetamata jõgede tammidest ja paisudest allavoolu – 100 m.»;

26) paragrahvi 39 lõike 8 punktidest 2 ja 3 ning § 40 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «ja piiratud»;

27) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) latikat 1. maist 20. juunini, välja arvatud Võrtsjärves ning püük lihtkäsiõnge ja käsiõngega;»;

28) lisas 2 toodud tabeli lõppu lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

16. Õngu oja 1625

29) lisas 3 toodud tabelist jäetakse välja järgmine rida:

58. Nasva jõgi 1653

30) määrust täiendatakse lisaga 7 «Mõrra osad».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri»
lisa 7
(Vabariigi Valitsuse 10. mai 2005. a määruse nr 96 sõnastuses)

MÕRRA OSAD

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json