Teksti suurus:

Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 24, 295

Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine

Vastu võetud 19.01.1999 nr 39

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26--28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984) paragrahvi 5 lõike 2, kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953) paragrahvi 2 lõike 1 ja paragrahvi 10 ning Haljala valla põhimääruse (RTL 1998, 234/235, 949; 263, 1081) paragrahvi 20 lõike 1 punkti 2 ja paragrahvi 55 alusel Haljala Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada Haljala vallas reklaami- ja kuulutusemaks vastavalt lisale.

2. Enne 1. aprilli 1999. a paigaldatud reklaamide ja kuulutuste eest tuleb nende paigaldajatel tasuda maks 1. maiks 1999. a.

3. Haljala Vallavalitsusel kehtestada reklaami paigaldamise taotluse esitamise ja läbivaatamise ning reklaamilubade väljastamise eeskiri 1. aprilliks 1999. a.

4. Määrus jõustub 1. aprillil 1999. a.

Volikogu esimees Erik Keskküla

 Lisa
Haljala Vallavolikogu 19. jaanuari 1999. a määrusele nr 39

Reklaami- ja kuulutusemaks

1. Maksu objekt

1.1. Reklaami- ja kuulutusemaksu (edaspidi maks) objekt on valla territooriumil asuv reklaam ja kuulutus (edaspidi reklaam).

1.2. Maksuga maksustatakse:

1.2.1. avalikkusele orienteeritud tasapinnalist ja ruumilist kompositsiooni, mis tutvustab igasugust äriühingut, ettevõtjat, kaupa ja tasulist teenust ning on paigaldatud kas vahetult valla territooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele, vallas asuva juriidilise isiku või vallas elava füüsilise isiku registreeritud ühissõidukile.

1.3. Maksuga ei maksustata:

1.3.1. infokandjat pindalaga kuni 1 m2, mis on paigaldatud vahetult äriühingu või ettevõtja tegutsemiskoha sissepääsu juurde ja kajastab ainult selle äriühingu või ettevõtja nimetust või registreeritud kaubamärki;

1.3.2. infokandjat pindalaga kuni 1 m2, mis on paigaldatud vahetult kaupluse või muu teeninduskoha sissepääsu juurde ja kajastab selle koha lahtiolekuaega, pakutavate teenuste ja kaupade sortimenti ning hinda.

2. Maksumaksja

2.1. Maksu maksab punktis 1 nimetatud maksuobjekti paigaldanud füüsiline või juriidiline isik. Maksuobjekti paigaldajana käsitletakse käesolevas määruses maksuobjekti avalikku esitajat, üldsusele näitajat, tootjat, vahendajat või tellijat.

2.2. Reklaamstendile, -viidale ja -postile paigaldatud reklaami eest maksab maksu nende kohtade omanik või valdaja.

3. Maksumäär ja -periood

3.1. Reklaami- ja kuulutusemaksu määr kuus kehtestatakse sõltuvalt reklaamipinna suurusest järgmiselt:

3.1.1. kuni 1 m2 eest 100 krooni;

3.1.2. 1,1--4 m2 eest 200 krooni;

3.1.3. 4,1--20 m2 eest 300 krooni;

3.1.4. 20,1 ja enama m2 eest 400 krooni.

3.2. Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära kogu eksponeerimise aja eest maksuhalduri ettekirjutuse alusel.

3.3. Reklaamipind määratakse:

3.3.1. tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;

3.3.2. ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

3.4. Reklaamstendi, -viida ja -posti reklaamipind loetakse võrdseks reklaami paigaldamiseks mõeldud pinnaga, mis määratakse punkti 3.3 alusel.

3.5. Reklaamipinna suhtes, mis ei moodusta täit ruutmeetrit, rakendatakse ruutmeetri maksumäära.

3.6. Reklaami paigaldamisel perioodiks alla ühe kuu rakendatakse kuu maksumäära.

3.7. Maksuperiood on reklaamiloas fikseeritud eksponeerimiskestus.

4. Reklaami paigaldamise taotlemine, reklaamiloa andmine ja maksu maksmine

4.1. Taotlus reklaami paigaldamiseks esitatakse Haljala Vallavalitsusele ja reklaamiluba antakse Haljala Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

4.2. Maks tasutakse Haljala vallaeelarvesse kogu maksuperioodi eest enne reklaamiloa väljastamist.

4.3. Ilma loata paigaldatud reklaam või reklaam, millele paigaldamise luba pole pikendatud, võetakse maha reklaami paigaldaja kulul.

5. Maksuvabastused

5.1. Maksust on vabastatud:

5.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ja kuulutused ning erakondade ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam ja kuulutused;

5.1.2. mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaam ja kuulutused;

5.1.3. teatrite, kinode, muuseumide ja kunstinäituste ning muude kultuuriürituste reklaam ja kuulutused.

6. Vastutus maksumääruse rikkumise eest

Maksumääruse rikkumisel rakendatakse maksukorralduse seaduses ja haldusõiguserikkumiste seadustikus sätestatud trahve, täiendavat maksu ja intresse.

7. Maksu haldamine

7.1. Maksu maksuhalduriks Haljala valla haldusterritooriumil on Haljala Vallavalitsus, kes korraldab maksu kogumist.

7.2. Haljala Vallavolikogu poolt volitatud ametiisik rakendab maksu kogumisel talle maksukorralduse seadusega antud õigusi täies ulatuses.