Teksti suurus:

Põhja-Eesti Verekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 54, 774

Põhja-Eesti Verekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 12.05.2005 nr 68

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148; 2005, 15, 84) § 43 lõike 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Põhja-Eesti Verekeskus on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Põhja-Eesti Verekeskus on 1941. aastal asutatud Vabariikliku Vereülekandejaama ning hilisemate Eesti Vereteenistuse Keskuse ja Eesti Verekeskuse õigusjärglane.

(3) Põhja-Eesti Verekeskus juhindub oma tegevuses seadustest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

(4) Põhja-Eesti Verekeskusel on väikese riigivapi kujutise ning oma nimega pitsat, eelarve ja sümboolika.

(5) Põhja-Eesti Verekeskuse nimetus inglise keeles on North-Estonian Blood Centre.

(6) Põhja-Eesti Verekeskus asub Tallinnas. Põhja-Eesti Verekeskuse aadress on Ädala 2, 10614 Tallinn.

§ 2. Põhja-Eesti Verekeskuse ülesanded

Põhja-Eesti Verekeskuse ülesanded on:
1) vabatahtliku ja tasuta doonorluse edendamine;
2) doonorivere kogumine ja doonoriverest verepreparaatide valmistamine kehtiva ravimite tootmise tegevusloa alusel;
3) tervishoiuteenuse osutajate varustamine doonoriverest valmistatud verepreparaatidega;
4) laboriteenuste osutamine;
5) immunohematoloogia referentteenuse osutamine;
6) üliõpilaste ja residentide praktikabaasiks ning arstide ja õendusala töötajate tööalase koolituse baasiks olemine;
7) vereteenistuse kvaliteedialase koolituse baasiks olemine;
8) doonorluse arendamise baasiks olemine;
9) vere käitlemise infosüsteemi haldamine ja arendamine;
10) rakenduslikes uurimisprogrammides osalemine;
11) erialaühenduste, tervishoiuteenuse osutajate ning rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö tegemine;
12) muude õigusaktidest tulenevate ja sotsiaalministri antud ülesannete täitmine.

§ 3. Põhja-Eesti Verekeskuse juhtimine

(1) Põhja-Eesti Verekeskust juhib direktor, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu sotsiaalminister kantsleri ettepanekul.

(2) Direktor:
1) juhib Põhja-Eesti Verekeskuse tööd ja tagab selle tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise ning annab aru sotsiaalministrile;
2) vastutab Põhja-Eesti Verekeskuse valdusse antud riigivara säilimise ning sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
3) tagab Põhja-Eesti Verekeskuse tegevuse vastavuse ravimite tootmise tegevusloale;
4) tagab ravimite tootmise tegevusloa õigeaegse taotlemise;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Põhja-Eesti Verekeskuse töötajatega ning kinnitab nende ametijuhendid;
6) esitab sotsiaalministrile kinnitamiseks Põhja-Eesti Verekeskuse tulude ja kulude aastaeelarve ning vastutab selle täpse ja otstarbeka täitmise eest;
7) esitab sotsiaalministrile tervishoiu asekantsleri kaudu ettepanekuid Põhja-Eesti Verekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
8) kinnitab Põhja-Eesti Verekeskuse struktuuriüksuste põhimäärused;
9) kinnitab Põhja-Eesti Verekeskuse sisekorra- ja raamatupidamise eeskirja, asjaajamiskorra ja palgajuhendi;
10) kinnitab Põhja-Eesti Verekeskuse kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentatsiooni;
11) võib moodustada Põhja-Eesti Verekeskuse töö paremaks korraldamiseks nõuandva õigusega komisjone ja nõukogusid, määrates nende ülesanded ja töökorra;
12) hoiab Põhja-Eesti Verekeskuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
13) sõlmib käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks Põhja-Eesti Verekeskuse nimel tema käsutuses olevate vahendite piires lepinguid ja vastutab lepinguliste kohustuste täitmise eest;
14) esindab Põhja-Eesti Verekeskust seadustest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel;
15) vastutab Põhja-Eesti Verekeskuses tööohutuse eest;
16) annab Põhja-Eesti Verekeskuse tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
17) tagab Põhja-Eesti Verekeskuses sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise;
18) teeb Sotsiaalministeeriumiga tervishoiu asekantsleri kaudu koostööd Põhja-Eesti Verekeskuse põhimääruses sätestatud ülesannete ulatuses;
19) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja sotsiaalministri antud ülesandeid.

(3) Direktori ajutisel äraolekul asendab teda direktori poolt määratud Põhja-Eesti Verekeskuse töötaja. Direktori äraolekul üle 6 kalendrikuu määrab direktori asendaja sotsiaalminister kantsleri ettepanekul.

§ 4. Põhja-Eesti Verekeskuse struktuur

(1) Põhja-Eesti Verekeskuse struktuuriüksusteks on osakond ja labor, mille täpsemad ülesanded määratakse osakonna ja labori põhimääruses.

(2) Osakonda juhib osakonnajuhataja ja laborit laborijuhataja.

(3) Osakonnajuhataja ja laborijuhataja:
1) juhib osakonna või labori tööd ja tagab osakonnale või laborile pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise;
2) annab alluvatele töötajatele juhiseid ja korraldusi;
3) valvab temale alluvate töötajate kohustuste täitmise üle;
4) allkirjastab või viseerib osakonnas või laboris koostatud dokumendid kooskõlas osakonna või labori põhimääruse ja Põhja-Eesti Verekeskuse asjaajamiskorraga;
5) esindab osakonda või laborit oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna või labori nimel osakonna või labori pädevusse kuuluvates küsimustes arvamusi ja kooskõlastusi Põhja-Eesti Verekeskuse juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
6) täidab muid osakonna või labori põhimäärusest tulenevaid ja direktori antud ülesandeid.

(4) Osakonnajuhataja ja laborijuhataja täpsemad töökohustused määratakse kindlaks osakonna või labori põhimäärusega.

§ 5. Põhja-Eesti Verekeskuse struktuuriüksuste põhiülesanded

(1) Finants- ja haldusosakonna põhiülesanded on:
1) finantstegevuse ja raamatupidamise korraldamine;
2) hoone ja territooriumi haldamine;
3) transpordi korraldamine;
4) verepreparaatide toomisel kasutatavate vahenditega varustamine;
5) aparatuuri, seadmete ja tehniliste süsteemide insener-tehniline teenindus;
6) riigihangete kavandamine ja läbiviimine, hankelepingute ettevalmistamine.

(2) Doonorluse arendamise osakonna põhiülesanded on:
1) doonorluse alase selgitustöö tegemine;
2) doonoripäevade planeerimine ja ettevalmistamine;
3) doonorluse arendamine;
4) projektide koostamine ja elluviimine;
5) doonoriürituste läbiviimine;
6) doonorite värbamine ning aktiivsete doonorite hulga säilitamine;
7) verekeskuse verevarude tagamine.

(3) Tootmisosakonna põhiülesanded on:
1) isiku doonoriks sobivuse hindamine;
2) doonorite registreerimine ja doonorite registri pidamine;
3) doonorivere kogumine (k.a väljasõidu tingimustes);
4) verepreparaatide valmistamine;
5) verepreparaatide varude tagamine;
6) verepreparaatide säilitamine ja väljastamine haiglatele.

(4) Kvaliteedi tagamise osakonna põhiülesanded on:
1) kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine kogu tootmisprotsessis;
2) vere käitlemise infosüsteemi administreerimine;
3) vere käitlemise infosüsteemi arendamine, katsetamine, valideerimine ning personali koolitamine.

(5) Ühendlabori põhiülesanded on:
1) doonorivere uurimine nakkustekitajate suhtes;
2) verekomponentide kvaliteedi kontrolluuringute tegemine;
3) mikrobioloogiliste uuringute tegemine;
4) doonorivere immunohematoloogiliste uuringute tegemine;
5) immunohematoloogia referentlabori ülesannete täitmine.

§ 6. Põhja-Eesti Verekeskuse vara

Põhja-Eesti Verekeskuse vara moodustub Sotsiaalministeeriumi valitsemisel olevast riigivarast, mis on antud Põhja-Eesti Verekeskuse valdusesse.

§ 7. Põhja-Eesti Verekeskuse rahalised vahendid

Põhja-Eesti Verekeskuse rahalised vahendid ja muud vahendid saadakse:
1) tervishoiuteenuse osutajatega sõlmitud lepingute alusel saadud summadest;
2) riigieelarvest;
3) kohalike omavalitsuste eelarvetest;
4) tasulistest tervishoiuteenustest;
5) tervishoiutöötajate koolituse eest laekunud summadest;
6) riiklikest ja mitteriiklikest fondidest ja sihtasutustelt;
7) rakenduslike teadusuuringute läbiviimise eest lepingute alusel saadud tasust;
8) muudest allikatest.

§ 8. Põhja-Eesti Verekeskuse tegevuse kontrollimine

Põhja-Eesti Verekeskusele riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning Põhja-Eesti Verekeskuse tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

§ 9. Põhja-Eesti Verekeskuse tegevuse lõpetamine

Põhja-Eesti Verekeskuse tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine toimub õigusaktidega sätestatud korras.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 19. märtsi 1999. a määrus nr 16 «Põhja-Eesti Verekeskuse põhimääruse kinnitamine» (RTL 1999, 61, 807; 2002, 25, 355) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2005. aastal.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json