Teksti suurus:

Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise korra kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2015
Avaldamismärge:RTL 1999, 41, 549

Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise korra kinnitamine

Vastu võetud 25.02.1999 nr 4

Rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696) paragrahvi 10 lõike 4 alusel määran:

Kinnitada «Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord» (juurde lisatud).

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Urmas SÕGEL

Kinnitatud
kultuuriministri 25. veebruari 1999. a määrusega nr 4

Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord

1. Rahvaraamatukogusid finantseeritakse riigieelarvest toetusena teavikute soetamise, riiklike programmide realiseerimise ning maakonnaraamatukoguks oleva rahvaraamatukogu nelja töötaja töötasude ja ülalpidamise kulude katteks.

2. Teavikute soetamise kulude katteks eraldatud raha jaotab Kultuuriministeerium rahvaraamatukogude vahel, võttes aluseks riikliku statistika viimased andmed vastava kohaliku omavalitsuse elanike arvu kohta.

3. Arvestades Tartus ja Tallinnas muude raamatukogude suurt osakaalu raamatukogunduslikus teeninduses, vähendatakse Tartu ja Tallinna rahvaraamatukogudele käesoleva korra punkti 2 alusel ettenähtud teavikute soetamise summasid vastavalt 5 ja 10 protsendi võrra.

4. Käesoleva korra punktist 3 tulenev summa jaotatakse täiendavalt kakskeelsete ja piiriäärsete alade ning keskmisest kõrgema maaelanikkonna osakaaluga piirkondade rahvaraamatukogudele teavikute soetamiseks.

5. Riiklike programmide (infotehnoloogia arendusprogramm, raamatukoguseadmete ja inventari soetusprogramm jt) realiseerimiseks ettenähtud riigieelarve summadest jaotatakse 70 protsenti vastavalt Kultuuriministeeriumile esitatud taotlustele koostatud jaotuskava alusel. Taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumile eelneva aasta 31. detsembriks.

6. 30 protsenti käesoleva korra punktist 5 tulenevatest summadest jaotatakse vastavalt eelarveaasta jooksul Kultuuriministeeriumile esitatud taotlustele.

7. Maakonnaraamatukogudele riigieelarves planeeritud nelja töötaja töötasu eraldatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajate töötasustamiseks ettenähtud korrale, majandamiskulud keskmiste näitajate alusel ühe raamatukogutöötaja kohta.

8. Kultuuriministeeriumi eelarvest saadud toetussummade kohta esitavad maakonnaraamatukogud finantsaruande kululiikide lõikes Kultuuriministeeriumile aruandeaastale järgneva kuu 25. kuupäevaks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json