Teksti suurus:

Rahvaraamatukogude Nõukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1999, 41, 550

Rahvaraamatukogude Nõukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 25.02.1999 nr 5

Rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696) paragrahvi 8 lõike 2 alusel määran:

Kinnitada «Rahvaraamatukogude Nõukogu põhimäärus» (juurde lisatud).

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Urmas SÕGEL

Kinnitatud
kultuuriministri 25. veebruari 1999. a määrusega nr 5

Rahvaraamatukogude Nõukogu põhimäärus

1. Rahvaraamatukogude Nõukogu (edaspidi Nõukogu) on Kultuuriministeeriumi nõuandev kogu.

2. Nõukogu põhiülesanne on rahvaraamatukogude tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

3. Nõukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest ja teistest seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

4. Nõukogu pädevuses on:

1) ettepanekute tegemine rahvaraamatukogudega seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ning nende väljatöötamises osalemine;

2) rahvaraamatukogude võrgu seisukorra analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;

3) muude rahvaraamatukogude tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

Nõukogu esitab vähemalt üks kord aastas oma ettepanekud Kultuuriministeeriumile.

5. Nõukogusse kuuluvad esindajad rahvaraamatukogudest, Eesti Rahvusraamatukogust, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingust, Eesti Lastekirjanduse Teabekeskusest ja Kultuuriministeeriumist.

6. Nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister kaheks aastaks. Oma koosseisust valib Nõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

7. Nõukogu kinnitab tööplaani üheks aastaks. Nõukogu töövormiks on koosolek.

8. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas.

9. Nõukogul on õigus kaasata eksperte ja spetsialiste tööplaanis ettenähtud küsimuste ettevalmistamiseks.

10. Nõukogu on otsusevõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Nõukogu teeb otsused kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab Nõukogu esimehe hääl.

11. Nõukogu otsused protokollitakse ning saadetakse igale liikmele. Protokollile kirjutavad alla Nõukogu esimees ja sekretär.

12. Nõukogu teenindamise tagab Kultuuriministeerium.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json