Teksti suurus:

Raamatukogudevahelise laenutuse juhendi kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2007
Avaldamismärge:RTL 1999, 41, 552

Raamatukogudevahelise laenutuse juhendi kinnitamine

Vastu võetud 01.03.1999 nr 7

Rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696) paragrahvi 15 lõike 4 alusel määran:

1. Kinnitada «Raamatukogudevahelise laenutuse juhend» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks kultuuri- ja haridusministri 4. jaanuari 1995. a määrus nr 1 (RTL 1995, 4, lk 138) «Raamatukogudevahelise laenutuse juhendi kinnitamine».

Minister Jaak ALLIK

Kantsler Urmas SÕGEL

Kinnitatud
kultuuriministri 1. märtsi 1999. a määrusega nr 7

Raamatukogudevahelise laenutuse juhend

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) kaudu teavikute tellimise, laenutamise ja saatmise korra.

2. RVL on lugejateeninduse üks vorme, mis seisneb raamatukogus puuduva teaviku (või selle koopia) tellimises teisest raamatukogust.

3. RVL-i eesmärgiks on võimaldada lugejal saada teavikuid, mis tema poolt kasutatavas või antud teeninduspiirkonna raamatukogus puuduvad.

4. RVL on kohustuslik kõikidele raamatukogudele olenemata kuuluvusest.

II. RVL-i STRUKTUUR

5. RVL-i üleriigilised keskused on teaduslikud keskraamatukogud nendele kinnitatud ainevaldkondades:

Eesti Rahvusraamatukogu
15189 Tallinn, Tõnismägi 2; tel 6 307 410; faks 6 311 410
e-post: nlib@nlib.ee
Eesti Akadeemiline Raamatukogu
15042 Tallinn, Rävala pst 10; tel 6 454 576; faks 6 454 049
e-post: tar@maxi.tatr.ee
Tartu Ülikooli Raamatukogu
50091 Tartu, Struve 1; tel 375 778; faks 375 701
e-post: library@utlib.ee
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
12611 Tallinn, Akadeemia tee 7, tel 6 203 559, faks 6 203 561
e-post: ringo@lib.ttu.ee
Eesti Meditsiiniraamatukogu
10133 Tallinn, Lai 22; tel 6 411 656
e-post: medlib@medlib.estnet.ee
Eesti Põllumajandusülikooli Raamatukogu
51014 Tartu, Kreutzwaldi 5, tel 421 950
e-post: eaulib@ph.eau.ee
Tallinna Pedagoogikaülikooli Raamatukogu
10120 Tallinn, Narva mnt 25; tel 6 409 183
e-post: library@tpu.ee
Eesti Patendiraamatukogu
10123 Tallinn, Olevimägi 8/10; tel 6 411 250; faks 6 411 249
e-post: library@epr.estnet.ee
Eesti Standardiraamatukogu
10317 Tallinn, Aru 10; tel 493 532; faks 6 541 330
e-post: juta@evs.ee
Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus
10118 Tallinn, Liivalaia 30; tel 6 448 422

6. RVL-i keskused maakondades ja linnades on maakonnaraamatukogud ja linna keskraamatukogud.

III. RVL-i KESKUSTE ÜLESANDED

7. Teaduslike keskraamatukogude ülesanded RVL-i keskustena on:

1) raamatukogude-abonentide nõuete rahuldamine oma kogude põhjal, soovitud teaviku puudumisel selle bibliograafiliste andmete täpsustamine ja järelepärimisega pöördumine teiste raamatukogude poole ning teaviku olemasolul neile nõude üleandmine;

2) oma lugejate tellimuste vastuvõtmine, teavikute olemasolu täpsustamine Eestis ja nõude edasisaatmine teavikut omavale raamatukogule;

3) lugeja soovil Eesti raamatukogudes puuduva teaviku tellimuse edastamine välismaa raamatukogudesse, võimalusel teaviku asukoha täpsustamine elektroonilistes andmebaasides;

4) lugeja soovil teavikutest koopiate tegemine.

8. Maakonnaraamatukogude ja linna keskraamatukogude ülesanded RVL-i keskustena on:

1) oma linna, maakonna RVL-i koordineerimine;

2) lugejate nõuete rahuldamine oma kogude põhjal, soovitud teaviku puudumisel järelepärimisega pöördumine linna, maakonna erialaraamatukogude poole ning teaviku olemasolu korral neile nõude saatmine;

3) nõutud teaviku puudumisel nõudesedeli, millel on märkus , edastamine teaduslikele keskraamatukogudele.

IV. RVL-i LAENUSEDELI VORMISTAMINE

9. Raamatukogu-abonendi avamise ja RVL-i teel teaviku saamise aluseks on täidetud RVL-i laenusedel (väli 2). Kehtiv on ka elektronposti või faksi teel RVL-i töötaja poolt saadetud tellimus, kui seal on esitatud nõuetekohaselt kõik andmed vastavalt RVL-i laenusedelile.

10. Iga teaviku kohta tuleb täita eraldi laenusedel.

11. RVL-i laenusedel on isekopeeruv kahekordne sedel, millel on 25 välja. Tellija raamatukogu täidab väljad 1--16. Laenusedeli vorm on toodud käesoleva juhendi lisas.

12. Tellitava raamatu puhul täidetakse väljad 3, 4, 5, 8 ja 9 (raamatu autor, pealkiri, ilmumisaasta, ilmumiskoht, võimaluse korral ISBN, mitmeosalise teose puhul soovitud köite number).

13. Ajakirja puhul täidetakse samuti väli 3, märkides ajakirja nimetuse, artikli autori ja pealkirja. Lisaks täidetakse ajakirja puhul väljad 4, 6, 7 ja 9 (aasta, number, soovitud leheküljed artiklist koopia tegemiseks).

14. Andmed teaviku kohta esitatakse keeles, milles teavik on ilmunud.

15. Laenusedelile märgitakse viimane soovitav kuupäev, millal lugeja teavikut vajab (väli 11).

16. Laenusedelile märgitakse, millistest raamatukogudest on kontrollitud teaviku olemasolu (väli 15).

V. TELLIMUSTE TÄITMINE

17. Tellimuse saamisel kontrollivad maakonnaraamatukogu või linna keskraamatukogu teaviku leidumist oma kogudes. Teaviku puudumisel pöördutakse maakonna või linna erialaraamatukogu poole. Kui ka seal teavik puudub, saadetakse tellimus vastavalt nõude temaatikale teaduslikele keskraamatukogudele.

18. Teaduslikud keskraamatukogud rahuldavad oma lugejate, teistest Eesti raamatukogudest ja väljastpoolt Eestit saabunud RVL-i tellimusi oma kogude põhjal. Kui nõutud teavik antud raamatukogus puudub, täpsustatakse tellimus bibliograafiliselt ja saadetakse mõnda teise RVL-i keskusesse. Kui teavik Eesti raamatukogudes puudub, siis võib lugeja soovil saata tellimuse välismaa raamatukogudesse, olles lugejale (raamatukogule) eelnevalt andnud teavet tasu ja tingimuste kohta.

19. Tellimuse üleandmisest ühelt raamatukogult teisele teavitatakse tellivat raamatukogu.

20. Raamatukogud peavad täitma tellimuse kolme tööpäeva jooksul. Bibliograafilist täpsustamist vajav nõue täidetakse viie tööpäeva jooksul. Koopiatena rahuldatud tellimused täidetakse ühe nädala jooksul.

VI. TEAVIKUTE LAENUTAMINE

21. RVL-i teel laenutatakse trükiseid (sh koopiad ajaleheartiklitest), auviseid, elektroonilisi teavikuid, koopiaid ajaleheartiklitest, välja arvatud:

1) ajalehed ja teised suureformaadilised väljaanded;

2) heliplaadid ja helilindid, laserplaadid;

3) käsikirjad ja käsikirja õigustes avaldatud materjalid;

4) kaardiväljaanded;

5) originaalgraafika;

6) hinnalised kunstialbumid;

7) teatmeteoste ainueksemplarid;

8) arhiivkogu kirjandus;

9) ainueksemplarid, millel on kohapeal suur kasutatavus.

22. Haruldastest ja hinnalistest väljaannetest saadetakse välja ainult koopiaid ja mikrofilme.

23. Kui soovitud teavik on välja laenatud, pannakse tellimus lugeja soovil järjekorda ja teavitatakse teda sellest.

24. RVL-i teel tellitud teavikute kasutamise tähtajad on:

1) raamatutel 30 päeva;

2) ajakirjadel 15 päeva;

3) mikrofilmidel 45 päeva;

4) elektroonilistel teavikutel 15 päeva.

Saatev raamatukogu võib määrata pikema kasutamisaja, kui teavikul puudub nõudlus.

25. Raamatukogud on kohustatud tähtajast kinni pidama. Juhul kui saatja raamatukogu on nõus, võidakse vajadusel ja võimalusel tähtaega pikendada.

26. RVL-i kaudu tellitud teavikuid saadavad raamatukogud tellijale raamatukogule ja tagastatakse saatjale raamatukogule tähitud postisaadetisena.

27. Tähitud postisaadetise saatekulud tasub RVL-i keskus -- saatja raamatukogu.

28. RVL-i teel tellitud teavikud tagastatakse lugeja kulul, saatekulude kohta annab telliv raamatukogu lugejale kviitungi.

29. RVL-i teel saadud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest vastutab telliv raamatukogu.

30. RVL-i teel saadud teavikuid kasutatakse kohapeal lugemissaalis ja neid koju ei laenutata.

31. RVL-i teel tellitud teaviku rikkumise korral vastutab lugeja rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 17 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras.

32. RVL-i teel tellitud teaviku kaotsimineku või rikkumise korral toimub teaviku asendamine või selle maksumuse hüvitamine telliva ja saatva raamatukogu vahelisel kokkuleppel.

Lisa
«Raamatukogudevahelise laenutuse juhendi» juurde

SID

/otsingu_soovitused.json