Teksti suurus:

Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 57, 808

Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord

Vastu võetud 18.05.2005 nr 74

Määrus kehtestatakse « Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse » (RT I 1997, 52, 834; 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 2005, 2, 4; 24, 180) § 41 lõike 15 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus kehtestab lähteainete käitlemise ning lähteainete käitlemise alase arvestuse ja aruandluse tingimused ja korra ning lähteainete kategooriad.

(2) Käesolevas määruses reguleeritu kuulub kohaldamisele ka Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 3677/90/EMÜ, millega kehtestatakse meetmed, et tõkestada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete levikut (Euroopa Ühenduste Teataja L 357, 20.12.1990, lk 1–5) nõutavate tegevuslubade andmisel ja käitlemise registreerimisel.

§2. Lähteainete käitlemise tegevusluba

(1) Lähteainete käitlemise tegevusloa taotlemiseks 1. kategooriasse kuuluvate lähteainete omamiseks, turuleviimiseks Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 92/109/EMÜ, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete valmistamise ja turuleviimise kohta (EÜT L 370, 19.12.1992, lk 76–82) artikli 1 alapunktis b toodud tähenduses (edaspidi turustamine), tootmiseks ja töötlemiseks peab isik esitama Ravimiametile järgmised andmed ja dokumendid:
1) kirjalik taotlus määruse lisas 1 toodud vormis;
2) lähteainete käitlemise eest vastutava isiku ametinimetus ja vastutusala kirjeldus;
3) andmed riigilõivu tasumise kohta (maksja nimi, pank, maksmise kuupäev) või riigilõivu tasumist tõendav dokument;
4) käitlemiskohtade ruumide plaan ja kirjeldus;
5) lähteainete käitlemisel kasutatavate turvameetmete lühikirjeldus, millega välistatakse lähteainete sattumine kõrvaliste isikute kätte.

(2) Ravimiameti nõudmisel peab tegevusloa taotleja esitama tegevusloa andmise otsuse tegemiseks vajalikke täiendavaid kirjalikke selgitusi oma tegevuse, esitatud dokumentide ja andmete kohta. Tegevusloa andmise otsuse tegemise tähtaeg peatub nõutud selgituste esitamiseni.

(3) Kui tegevusloa taotleja on jätnud esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses või sellele lisatud dokumentides esineb muid puudusi, teavitab Ravimiamet taotlejat nendest viivitamatult telefoni teel või kirjalikult, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Ravimiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

(4) Tegevusluba vormistatakse Ravimiameti blanketil käesoleva korra lisas 2 toodud vormi kohaselt.

(5) Tegevusloa uuendamisel seoses eelmise tegevusloa kehtivusaja lõppemisega esitab taotleja lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele aruande oma senise lähteainete käitlemise alase tegevuse kohta.

§3. Lähteainete käitlemise registreerimine

(1) Lähteainete käitlemise registreerimise taotlemiseks 2. kategooriasse kuuluvate lähteainete turustamiseks, tootmiseks ja töötlemiseks peab isik esitama Ravimiametile kirjaliku taotluse määruse lisas 3 toodud vormis.

(2) Registreerimistunnistus vormistatakse Ravimiameti blanketil käesoleva korra lisas 4 toodud vormi kohaselt.

§4. Lähteainete käitlemine ja käitleja kohustused

(1) Lähteainete käitlemine võib toimuda ainult tegevusloal või registreerimistunnistusel märgitud käitlemiskohas.

(2) Lähteainete ladustamisel ja transportimisel tuleb tagada, et oleks välistatud lähteainete sattumine kõrvaliste isikute kätte.

(3) Tegevusloa väljaandmise või registreeringu tegemise aluseks olevatesse dokumentidesse tehtavatest muudatustest või algdokumentides esitatud andmete muutumisest tuleb teatada Ravimiametile kirjalikult 10 päeva jooksul muutuse toimumise päevast.

(4) Käitleja võib 1. kategooria aineid üle anda, müüa või muul viisil edasi anda vaid 1. kategooria ainete käitlemise tegevusluba omavale isikule.

(5) Tegevusloa lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel peab käitleja 1. kategooria ained üle andma kehtiva tegevusloaga käitlejale, tagastama tarnijale või andma üle jäätmekäitlusettevõttele.

(6) Käitleja on kohustatud teatama Ravimiametile või politseile kõikidest lähteainetega seotud tavatutest tellimustest või nendega sooritatavatest tehingutest, mille puhul võib oletada, et lähteaineid võidakse kasutada narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

(7) Käitlejad on kohustatud tegema Ravimiameti, Maksu- ja Tolliameti ning politseiga igakülgset koostööd lähteainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks.

(8) Kõik 1. või 2. kategooriasse kuuluvate lähteainetega tehtavad tehingud peavad olema dokumenteeritud.

(9) Lähteainetega tehtava tehingu kohta käiv dokumentatsioon peab sisaldama järgmist teavet:
1) lähteaine nimetus vastavalt määruse lisas 5 toodule;
2) lähteaine kogus ja kaal ning segu korral nii segu kogus ja kaal, kui ka kõikide selles sisalduvate 1. ja 2. kategooriasse kuuluvate ainete kogus ja kaal või aine sisaldus protsentides;
3) tarnija, edasimüüja ja kauba saaja nimi ja aadress.

(10) Lähteainetega seotud tehingute dokumentatsioon peab sisaldama kliendi esitatud deklaratsiooni lähteaine eriotstarbelise kasutuse kohta (edaspidi kliendideklaratsioon).

(11) Kliendideklaratsioon peab vastama Euroopa Komisjoni määruses 1485/96/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad kohaldamaks Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 92/109/EMÜ eriotstarbeliste kliendideklaratsioonide kohta seoses narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainetega (EÜT L 188, 27/07/1996, lk 28–31), muudetud Euroopa Komisjoni määrusega 1533/2000/EÜ, kehtestatud nõuetele ja vormile.

(12) Lõigetes 8–11 sätestatud nõudeid ei pea järgima Euroopa Liidu siseselt toimuvate tehingute korral 2. kategooriasse kuuluvate lähteainetega, kui nende kogused ei ületa ühe aasta jooksul määruse lisas 6 toodud koguseid.

(13) Käitleja peab tagama, et 1. ja 2. kategooriasse kuuluvatele lähteainetele on enne nende turustamist kinnitatud etiketid. Lähteaine etiketile tuleb lähteaine nimetus kanda vastavalt määruse lisas 5 toodule. Käitleja võib lähteaine pakendile lisada oma tavalisi etikette.

(14) Lähteainete käitlemisega seotud dokumentatsiooni, tolli-, transpordi- ja teisi dokumente tuleb säilitada 3 aastat alates kalendriaasta lõpust, millal toimus tehing 1. või 2. kategooriasse kuuluvate lähteainetega, ja esitada Ravimiametile esimesel nõudmisel.

(15) Tegevusluba omav või registreeritud lähteainete käitleja peab lähteainete käitlemise kohta Ravimiametile esitama eelneva 6 kuu aruande 31. juuliks ja 31. jaanuariks, milles märgitakse lähteainete käitlemise eest vastutav isik, aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri ning järgmised andmed iga lähteaine kohta:
1) lähteaine nimetus (segu puhul selle nimetus ja selles sisalduva lähteaine nimetus ja lähteaine sisaldus);
2) tootmine: lähteaine kogus;
3) ostmine Eestist: lähteaine kogus;
4) sissevedu: Euroopa Liidu liikmesriik ja lähteaine kogus;
5) import: riik ja lähteaine kogus;
6) transiit: riik ja lähteaine kogus;
7) eksport: riik ja lähteaine kogus;
8) väljavedu: Euroopa Liidu liikmesriik ja kogus;
9) müük Eestis: lähteaine kogus;
10) kasutamine: lähteaine kogus;
11) jääk perioodi alguses ja lõpus.

(16) Kui aruandeperioodil ei ole toimunud lähteainete käitlemist, tuleb Ravimiametile esitada sellekohane teade lõikes 15 nimetatud tähtaegadeks.

§5. Eriluba lähteainete ekspordiks ja eksportija kohustused

(1) Eriloa lähteainete ekspordiks annab Ravimiamet.

(2) Euroopa Nõukogu määruse 3677/90/EMÜ, millega kehtestatakse meetmed, et tõkestada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete levikut (EÜT L 357, 20/12/1990, lk 1–5), ja Euroopa Komisjoni määruse 3769/92/EMÜ, millega rakendatakse ja muudetakse määrust nr 3677/90/EMÜ (EÜT L 383, 29.12.1992, lk 17–29) alusel nõutav ekspordiluba antakse välja nimetatud määrustes kehtestatud tingimustel ja korras.

(3) Eksportija peab tagama, et:
1) eksporditavate lähteainete loetelu vastaks ekspordiloale;
2) eksporditavate lähteainete kogused ei ületaks ekspordiloal märgitud koguseid;
3) eksporditavad lähteained toimetatakse ekspordiloal märgitud sihtkohta;
4) eksport teostataks ekspordiloa kehtivusaja jooksul.

(4) Eksportija saadab Ravimiametile 10 kalendripäeva jooksul pärast ekspordi toimumist koopia ekspordiloa kolmandast eksemplarist, millel on tolli kinnitus ekspordi toimumise kohta.

(5) Tähtajaks kasutamata jäänud ekspordiloa tagastab ekspordiloa saanud isik pärast tähtaja möödumist 10 kalendripäeva jooksul Ravimiametile.

(6) Ekspordiloa kaotamise korral on ekspordiloa saanud isik kohustatud sellest viivitamatult kirjalikult ja telefoni teel teatama Ravimiametile.


* Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/109/EMÜ narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete valmistamise ja turuleviimise kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 370, 19.12.1992, lk 76–82), Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/101/EÜ, millega muudetakse Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 92/109/EMÜ narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete valmistamise ja turuleviimise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 286, 04.11.2003, lk 14–16).

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 74 «Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord»
lisa 1

TAOTLUS
LÄHTEAINETE KÄITLEMISE TEGEVUSLOA  SAAMISEKS

Taotleja nimi ja aadress, äriregistrisse kantud ettevõtjal registrikood

…………….………………………………………………………………

Telefon, faks ja e-post …………….……………….……………….……

Ettevõtte juhi nimi ja ametinimetus …………….……………….………

Telefon, faks ja e-post …………….……………….……………….………

Käitlemiskoha aadress, tel, faks …………….……………….…………

…………….……………….……………….……………….……………

…………….……………….……………….……………….……………

Lähteainete käitlemise eest vastutav isik

Nimi ja eesnimi ……………………………………………………………

Ametinimetus ………………………………………………………………

Telefon, faks ja e-post ……………………………………………………

Taotletav tegevus ………………………………………………………

Käideldavad lähteained (1. kategooria)*

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

* segude korral segu nimetus ja lähteaine sisaldus selles protsentuaalselt

Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust.

Taotluse esitamise kuupäev ……………………………………………

Taotleja nimi ja allkiri .............………………………………………..…

Taotlus vastu võetud (kuupäev ja allkiri) ………………………………

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 74 «Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord»
lisa 2

LÄHTEAINETE KÄITLEMISE TEGEVUSLUBA

Tegevusloa number:

Tegevusluba kehtib kuni:

1. Tegevusloa omaja (nimi, aadress, tel, faks, e-post):

2. Lähteainete käitlemise eest vastutava isiku nimi ja ametinimetus:

3. Käitlemiskohtade aadressid:

4. Tegevusluba kehtib järgmiste 1. kategooria lähteainete ja tegevusalade kohta:

Lähteaine nimetus CN-kood Lubatud tegevusala
     
     
     
     
     
     

Tegevusloa väljaandja (nimi, ametinimetus, allkiri)

Väljaandmise kuupäev

Pitser

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 74 «Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord»
lisa 3

REGISTREERIMISTAOTLUS

Taotleja nimi ja aadress, äriregistrisse kantud ettevõtjal registrikood

………….……………………………………………………….……

Telefon, faks ja e-post .………….……………………….………

Ettevõtte juhi nimi ja ametinimetus .………….……………………

Telefon, faks ja e-post ………….……………………….……………

Käitlemiskoha aadress, tel, faks .………….……………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Lähteainete käitlemise eest vastutav isik

Nimi ja eesnimi ……………………………………………………………

Ametinimetus ………………………………………………….…………

Telefon, faks ja e-post …………………………………………….………

Taotletav tegevus ………….……………………………………………

Käideldavad lähteained (2. ja 3. kategooria)*

………….……………………….……………………….………………

………….……………………….……………………….………………

* segude korral segu nimetus ja lähteaine sisaldus selles protsentuaalselt

Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust.

Taotluse esitamise kuupäev …………………………………………

Taotleja nimi ja allkiri ………….……………………………………..

Taotlus vastu võetud (kuupäev ja allkiri) ……………………………

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 74 «Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord»
lisa 4

LÄHTEAINETE KÄITLEMISE REGISTREERIMISTUNNISTUS

Number:

Välja antud alates:

1. Käitleja nimi, aadress, tel, faks, e-posti aadress:

2. Lähteainete käitlemise eest vastutava isiku nimi ja ametinimetus:

3. Registreering kehtib 2. ja 3. kategooria lähteainete käitlemisel järgmistes käitlemiskohtades:

Registreerimistunnistuse väljaandja (nimi, ametinimetus, allkiri)

Väljaandmise kuupäev

Pitser

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 74 «Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord»
lisa 5

1. KATEGOORIA

Aine CN-nimetus (kui see on teistsugune) CN-kood CAS nr1
1-fenüül-2-propanoon Fenüülatsetoon 2914 31 00 103-79-7
N-atsetüülantraniilhape 2-atseetamidobensoehape 2924 23 00 89-52-1
Isosafrool (cis + trans)   2932 91 00 120-58-1
3,4-metüleendioksüfenüülpropaan-2-oon 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)propaan-2-oon 2932 92 00 4676-39-5
Piperonaal   2932 93 00 120-57-0
Safrool   2932 94 00 94-59-7
Efedriin   2939 41 00 299-42-3
Pseudoefedriin   2939 42 00 90-82-4
Norefedriin   ex 2939 49 00 14838-15-4
Ergometriin   2939 61 00 60-79-7
Ergotamiin   2939 62 00 113-15-5
Lüsergiinhape   2939 63 00 82-58-6

Käesolevas kategoorias loetletud ainete, välja arvatud katiini 2, stereoisomeerilised vormid, kui sellised vormid on võimalikud.

Käesolevas kategoorias loetletud ainete, välja arvatud katiini, soolad, kui need ained moodustavad sooli.

2. KATEGOORIA

Aine CN-nimetus (kui see on teistsugune) CN-kood CAS nr1
Atseetanhüdriid (äädikhappeanhüdriid)   2915 2400 108-24-7
Fenüüläädikhape   2916 3400 103-82-2
Antraniilhape   2922 43 00 118-92-3
Piperidiin   2933 32 00 110-89-4
Kaaliumpermanganaat   2841 61 00 7722-64-7

Käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, kui need ained moodustavad sooli.

3. KATEGOORIA

Aine CN-nimetus (kui see on teistsugune) CN-kood CAS nr1
Vesinikkloriidhape (soolhape) Vesinikkloriid 2806 10 00 7647-01-0
Väävelhape   2807 00 10 7664-93-9
Tolueen   2902 30 00 108-88-3
Etüüleeter Dietüüleeter 2909 11 00 60-29-7
Atsetoon   2914 11 00 67-64-1
Metüületüülketoon Butanoon 2914 12 00 78-93-3

Käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, kui need ained moodustavad sooli, v.a soolhappe ja väävelhappe soolad.


1 CAS number on «Chemical Abstract Service’i registrinumber», mis on iga aine ja selle struktuuri kordumatu tunnus. CAS number on igal isomeeril ja iga isomeeri igal soolal. Tuleb pidada silmas, et eespool loetletud ainete soolade CAS numbrid erinevad ülalmainitutest.
2 Nimetatakse ka (+)-norpseudoefedriiniks, CN-kood 2939 43 00, CAS nr 492-39-7.

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 74 «Lähteainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord»
lisa 6
Aine Künnis
Atseetanhüdriid (äädikhappeanhüdriid) 100 l
Kaaliumpermanganaat 100 kg
Antraniilhape ja selle soolad 1 kg
Fenüüläädikhape ja selle soolad 1 kg
Piperidiin ja selle soolad 0,5 kg

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json