Teksti suurus:

Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni moodustamise kord ja töökord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 31, 231

Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 19.05.2005 nr 108

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594; 2004, 89, 615) § 10 punktide 41 ja 42 alusel.

§ 1. Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni liikmed

(1) Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni (edaspidi komisjonid) liikmeteks on ühiskonnas tunnustatud teadus-, ettevõtlus- ja avaliku sektori esindajad.

(2) Komisjonide liikmed osalevad komisjonide töös ekspertidena ega esinda ettevõtet, asutust või organisatsiooni, kellega nad on seotud töö- või teenistussuhete kaudu.

§ 2. Komisjonide moodustamine

(1) Teaduspoliitika komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

(2) Innovatsioonipoliitika komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul.

(3) Ettepanekust lõigetes 1 ja 2 nimetatud komisjonide koosseisu osas teavitab vastav minister Teadus- ja Arendusnõukogu.

§ 3. Komisjonide töö juhtimine

(1) Teaduspoliitika komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister.

(2) Innovatsioonipoliitika komisjoni esimees on majandus- ja kommunikatsiooniminister.

§ 4. Komisjonide töö korraldamine

(1) Teaduspoliitika komisjoni tööd korraldab Haridus- ja Teadusministeerium, kes tagab komisjoni tehnilise teenindamise.

(2) Innovatsioonipoliitika komisjoni tööd korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes tagab komisjoni tehnilise teenindamise.

§ 5. Komisjonide töökord

(1) Komisjonide töövormiks on istungid, mis toimuvad vähemalt neli korda aastas.

(2) Istungi kutsub kokku komisjoni esimees, teatades sellest komisjoni liikmetele vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

(3) Komisjoni liikmed saavad päevakorra osas ettepanekuid teha komisjoni esimehele.

(4) Komisjoni tööd korraldav ministeerium saadab istungi päevakorra koos teiste vajalike materjalidega komisjoni liikmetele vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

(5) Komisjoni esimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks istungist osa võtma komisjoni koosseisu mittekuuluvaid isikuid.

§ 6. Istungi protokoll

(1) Istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ning istungit protokollinud isik.

(2) Komisjoni tööd korraldav ministeerium edastab istungi protokolli koopiad ühe nädala jooksul pärast istungi toimumist kõikidele komisjoni liikmetele.

§ 7. Komisjonide otsustusvõimelisus

(1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungil osaleb üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees või esimehe volitatud isik.

(2) Kvoorumi puudumise korral kutsub esimees kahe nädala jooksul kokku uue istungi.

§ 8. Komisjonide otsused

(1) Komisjon võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid. Komisjoni otsused on avalikud.

(2) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel istungist osavõtvate liikmete häälteenamusega, välja arvatud §-s 9 sätestatud juhul.

(3) Komisjoni istungil ei võta hääletamisest osa komisjoni liige, kellel seoses otsusega võib tekkida huvide konflikt. Koosoleku kvoorumit vähendatakse otsustamisest taandunud isikute võrra.

§ 9. Kirjalik hääletamine

(1) Komisjonil on õigus võtta otsuseid vastu istungit kokku kutsumata, kirjaliku, sealhulgas elektroonilise hääletamise teel.

(2) Kirjalikule hääletamisele pandud küsimus edastatakse kõikidele komisjoni liikmetele.

(3) Kirjalikul hääletamisel võetakse otsus vastu kõigi komisjoni liikmete, välja arvatud need liikmed, kes ei osale otsustamises § 8 lõikes 3 sätestatud juhul, poolthäälte enamusega.

§ 10. Komisjonide finantseerimine

(1) Teaduspoliitika komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu selleks ettenähtud vahenditest.

(2) Innovatsioonipoliitika komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarve kaudu selleks ettenähtud vahenditest.

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister
haridus- ja teadusministri ülesannetes Raivo PALMARU

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json