HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Tubakaseadus (lühend - TubS)

Tubakaseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2007
Avaldamismärge:RT I 2005, 29, 210

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.05.2005 otsus nr 833

Tubakaseadus1

Vastu võetud 04.05.2005

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab tubakatootele ja selle pakendile kohaldatavad nõuded, tubakatoote käitlemisele esitatavad erinõuded, spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu ning keelud ja piirangud tubakatoote tarbimisele, samuti järelevalve seaduse täitmise üle ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Käesoleva seaduse esmane eesmärk on tagada inimese tervise kaitse.

  (2) Tubakatoote müügipakend maksumärgistatakse alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602; 2004, 84, 569) kohaselt.

  (3) Käesolevas seaduses käsitatakse Euroopa Ühenduse territooriumi, liikmesriiki ning ühendusvälist riiki alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 11 tähenduses.

  (4) Käesolevas seaduses tubakatootele ja selle pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud juhul;
  2) tubakatootele, mida vähemalt kaheksateistaastane reisija seaduses sätestatud kogustes ja tingimustel toimetab koos temaga liikuvas pagasis Eestisse mittekaubanduslikul eesmärgil;
  3) tubakatootele, mille saadab tarbimiseks vähemalt kaheksateistaastasele isikule Eestis ühendusvälises riigis elav füüsiline isik seaduses sätestatud kogustes ja tingimustel või mille saadab tarbimiseks vähemalt kaheksateistaastasele isikule Eestis liikmesriigis elav füüsiline isik;
  4) tubakatoote jaemüügil ühendusvälisel reisil laeva või õhusõiduki pardal.

  (5) Käesolevas seaduses tubakatoote pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) tubakatoote jaemüügil liikmesriikidevahelisel reisil laeva või õhusõiduki pardal;
  2) tubakatoote jaemüügil tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis;
  3) tubakatoote kaugmüügil alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 212 lõike 1 tähenduses;
  4) tubakatootele, mida toodetakse või ladustatakse aktsiisilaos välisriiki võõrandamise eesmärgil.

  (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527), arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Tubakas

  Tubakas on taim, mis kuulub perekonda Nicotiana.

§ 3.  Tubakatoode

  (1) Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.

  (2) Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

  (3) Suitsetatavate tubakatoodete liigid on sigaret, sigar, sigarillo ning suitsetamistubakas alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 16 lõigete 2–4 tähenduses.

  (4) Suitsuvabade tubakatoodete liigid on närimistubakas alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 16 lõike 5 tähenduses ning muu tubakatoode, mille eesmärgipärasel tarvitamisel ei teki suitsu.

§ 4.  Pakend

  (1) Tubakatoote müügipakend on tubakatoote pakend pakendiseaduse (RT I 2004, 41, 278; 89, 611) § 3 lõike 1 punkti 1 tähenduses.

  (2) Tubakatoote rühmapakend on pakend pakendiseaduse § 3 lõike 1 punkti 2 tähenduses.

§ 5.  Tootemark

  Tootemark käesoleva seaduse tähenduses on tubakatootele antud nimi koos tubakatoodet või selle müügipakendit iseloomustava laiendiga või ilma selleta.

§ 6.  Käitlemine

  (1) Tubakatoote käitlemine on:
  1) tubakatoote valmistamine, töötlemine ja pakendamine (edaspidi tubakatoote tootmine );
  2) tubakatootega kauplemine;
  3) tubakatoote hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.

  (2) Isiku valduses oleva tubakatoodete hulga määramisel kaubanduslikuks koguseks kohaldatakse alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadust.

  (3) Tubakatootega kauplemine on:
  1) tubakatoote müügiks pakkumine ja müük hulgikaubanduse korras (edaspidi tubakatoote hulgimüük);
  2) tubakatoote müügiks pakkumine ja müük jaekaubanduse korras (edaspidi tubakatoote jaemüük).

  (4) Kui ettevõtja võimaldab kasutada piipu, milles suits kulgeb läbi vedeliku (edaspidi vesipiip), sellekohase suitsetamistubaka (edaspidi vesipiibutubakas) tarvitamiseks, käsitatakse seda tubakatoote jaemüügiga seonduva teenusena, millele kohaldatakse tubakatoote jaemüügi kohta kehtivaid sätteid.

§ 7.  Suitsetamine

  Suitsetamine käesoleva seaduse tähenduses on sigareti, sigari, sigarillo või suitsetamistubaka eesmärgipärane tarvitamine sõltumata asjaolust, kas ja millist vahendit selleks kasutatakse.

2. peatükk TUBAKATOOTE KÄITLEMINE 

1. jagu Tubakatootele esitatavad nõuded 

§ 8.  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldus

  (1) Sigarettide tõrvasisaldus on anhüdraatse nikotiinivaba suitsu toorkondensaadi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

  (2) Sigarettide nikotiinisisaldus on nikotiinsete alkaloidide hulk, mis ei tohi ületada ühte milligrammi sigareti kohta.

  (3) Sigarettide vingugaasisisaldus on põlemisel tekkiva vingugaasi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

§ 9.  Sigarettide koostise kontrollimine

  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse laboriuuringute nõuded ja korra kehtestab sotsiaalminister .

§ 10.  Tubakatoote koostisest teatamine

  (1) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab iga aasta 10. oktoobriks Sotsiaalministeeriumile kirjalikus vormis aruande tema poolt möödunud aasta neljandas kvartalis ning jooksva aasta kolmes esimeses kvartalis käideldud tubakatoodete koostisainete ja nende koguste kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne koosneb kolmest nimekirjast:
  1) tähestikulises järjekorras esitatud nimekiri kõigist tubakatoodete koostisainetest, mida lisatakse tubakale, millest valmistatakse Eesti turul müüdavaid tubakatooteid; nimekirja märgitakse igas tootemargis kasutatava maksimaalse koguse põhjal koostisainete maksimaalne kogus ja funktsioon;
  2) masside kahanevas järjekorras esitatud nimekiri kõigist tubakatoodete koostisainetest, mis sisalduvad järgmistes materjalides, mida kasutatakse Eesti turul müüdavate tubakatoodete valmistamisel: sigaretipaber, küljeühenduse liim, monogrammitindid, filterpaberid, filtreerimismaterjal ja filtriliimid; nimekirja märgitakse iga kategooria maksimaalne kogus igas tootemargis kasutatava maksimaalse koguse põhjal;
  3) masside kahanevas järjekorras ja tootemarkide kaupa esitatud nimekiri tubakatoodete koostisainetest, mida kasutatakse iga Eesti turul müüdava tubakatoote valmistamisel; nimekirja märgitakse kasutatavad lõhna- ja maitseained eraldi liigina.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb lisada ettevõtjale kättesaadavad andmed tubakatoodetes kasutatavate koostisainete toksilisuse kohta nende ainete põletatud või põletamata kujul, viidates eelkõige nende tervisemõjule ja võttes arvesse nende sõltuvusttekitavat toimet.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatud andmed avaldatakse Sotsiaalministeeriumi veebilehel iga aasta 1. novembriks. Andmeid avaldades, välja arvatud tubakatoodete tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlevate andmete puhul, arvestatakse tubakatoote koostisega seotud ärisaladuse kaitse vajadust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatavad andmed edastab Sotsiaalministeerium igal aastal Euroopa Komisjonile.

2. jagu Tubakatoote pakendile esitatavad nõuded 

§ 11.  Tubakatoote pakendile esitatavad üldnõuded

  (1) Tubakatoote pakendi kuju ja märgistus ei tohi tarbijat pakendi sisu suhtes eksitada.

  (2) Tubakatoote pakendil ei tohi kasutada selliseid tekste, nimetusi, kaubamärke ja kujutisi või märke, mis jätavad mulje, et asjaomane tubakatoode on teistest tubakatoodetest vähem kahjulik.

  (3) Tootjapartii tähistus peab olema tubakatoote pakendil nähtav pakendit avamata ja tavapärase tähelepanu juures selgelt eristatav.

  (4) Märgistuse trükkimine tubakatoote pakendamisel kasutatud läbipaistvale ümbrisele on keelatud.

§ 12.  Tubakatoote pakendi märgistus

  (1) Tubakatoote müügipakendile ja rühmapakendile trükitakse:
  1) suitsetatava tubakatoote puhul valikuline terviseohu üldhoiatus ja valikuline terviseohu lisahoiatus, närimistubaka puhul suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus;
  2) tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides;
  3) mentooli või muu lõhna- ja maitseaine olemasolu (lõhna- ja maitseainega sigarettide puhul siis, kui vastava aine olemasolu ei kajastu tootemargis);
  4) filtri puudumine (filtrita sigarettide puhul siis, kui filtri puudumine ei kajastu tootemargis);
  5) tootjapartii tähistus.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule trükitakse sigarettide müügipakendile teave tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata sigarettide rühmapakendile, kui selleks on vaid läbipaistev ümbris.

  (4) Tubakatoote rühmapakendite paljususe korral kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 1 vaid müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe võib sigari, sigarillo, suitsetamistubaka või närimistubaka müügipakendil ja rühmapakendil esitada kleebistel. Kleebise kasutamine on kohustuslik siis, kui eelnimetatud tubakatoote rühmapakendiks on vaid läbipaistev ümbris. Kleebis kinnitatakse nii, et seda ei ole võimalik pakendit kahjustamata eemaldada. Kleebisel esitatud tekst peab olema kulumiskindel.

§ 13.  Suitsetatava tubakatoote terviseohu hoiatused

  (1) Suitsetatava tubakatoote terviseohu hoiatused jagunevad terviseohu üldhoiatusteks ja terviseohu lisahoiatusteks.

  (2) Terviseohu üldhoiatused on järgmised eestikeelsed tekstid:
  1) «Suitsetamine võib tappa.»;
  2) «Suitsetamine kahjustab raskelt sinu ja sind ümbritsevate inimeste tervist.»

  (3) Terviseohu lisahoiatused on järgmised eestikeelsed tekstid:
  1) «Suitsetamine lühendab eluiga.»;
  2) «Suitsetamine ahendab artereid ning põhjustab südameinfarkti ja ajurabandust.»;
  3) «Suitsetamine põhjustab kopsuvähki.»;
  4) «Raseduse ajal suitsetamine kahjustab sinu last.»;
  5) «Kaitse lapsi: ära sunni neid hingama tubakasuitsu.»;
  6) «Suitsetamisest loobumiseks saad abi arstilt või apteekrilt.»;
  7) «Suitsetamine tekitab kergesti sõltuvust. Ära alusta!»;
  8) «Suitsetamisest loobumine vähendab ohtu haigestuda südame- ja kopsuhaigustesse.»;
  9) «Suitsetamine võib põhjustada aeglase ja valuliku surma.»;
  10) «Otsi abi suitsetamisest loobumiseks: küsi nõu oma perearstilt või apteekrilt.»;
  11) «Suitsetamine põhjustab vereringehäireid ja impotentsust.»;
  12) «Suitsetamisega kaasneb naha kiire vananemine.»;
  13) «Suitsetamine kahjustab spermat ja vähendab viljakust.»;
  14) «Tubakasuits sisaldab benseeni, nitrosoamiini, formaldehüüdi ja sinihapet.»

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile korrapäraselt vaheldumisi. Terviseohu üldhoiatus kantakse müügipakendi kõige nähtavamale pinnale ja müügipakendit vahetult ümbritseva rühmapakendi pinnale. Läbipaistvast ümbrisest rühmapakendile terviseohu üldhoiatust ei kanta.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud terviseohu lisahoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile korrapäraselt vaheldumisi. Terviseohu lisahoiatus kantakse müügipakendi teisele hästi nähtavale pinnale ja müügipakendit vahetult ümbritseva rühmapakendi pinnale. Läbipaistvast ümbrisest rühmapakendile terviseohu lisahoiatust ei kanta.

§ 14.  Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus

  (1) Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus on järgmine eestikeelne tekst:

  «See tubakatoode kahjustab sinu tervist ja tekitab sõltuvust.»

  (2) Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus kantakse müügipakendi kõige nähtavamale pinnale ning müügipakendit vahetult ümbritseva rühmapakendi pinnale. Läbipaistvast ümbrisest rühmapakendile terviseohu hoiatust ei kanta.

§ 15.  Teave sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse kohta

  (1) Teave sigarettide tõrvasisalduse kohta väljendatakse milligrammides (ümardatult lähima täisarvuni) järgmise eestikeelse tekstina: «Tõrva ... mg».

  (2) Teave sigarettide nikotiinisisalduse kohta väljendatakse milligrammides (ümardatult lähima kümnendikuni) järgmise eestikeelse tekstina: «Nikotiini ... mg».

  (3) Teave sigarettide vingugaasisisalduse kohta väljendatakse milligrammides (ümardatult lähima täisarvuni) järgmise eestikeelse tekstina: «Vingugaasi ... mg».

§ 16.  Terviseohu hoiatuste ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitleva teabe paigutus

  (1) Terviseohu üldhoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamal pinnal valgele taustale, mis peab katma vähemalt 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (2) Terviseohu lisahoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi teisel hästi nähtaval pinnal valgele taustale, mis peab katma vähemalt 40 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (3) Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus kantakse närimistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamal pinnal valgele taustale, mis peab katma vähemalt 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (4) Kui sigarite, sigarillode, suitsetamistubaka ja närimistubaka müügipakendi või seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavam pind ületab 75 ruutsentimeetrit, peab valge taust, millele kantakse terviseohu hoiatus, katma vähemalt 22,5 ruutsentimeetrit sellest pinnast.

  (5) Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave trükitakse sigarettide müügipakendi ühel külgpinnal asuvale valgele taustale, mis peab katma vähemalt 10 protsenti sellest külgpinnast.

  (6) Terviseohu hoiatused ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave trükitakse:
  1) valge tausta keskele;
  2) pakendi ülaservaga paralleelselt, välja arvatud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud juhul;
  3) pakendi ülaservaga risti – sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave müügipakendil, mille külgpinna laius on alla 15 millimeetri;
  4) musta värviga;
  5) kasutades kirjatüüpi Helvetica ja kirjalaadi Bold;
  6) kasutades sellist kirja suurust, mis võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud valgest taustast võimalikult suure osa.

  (7) Suitsetatava tubakatoote terviseohu hoiatuste ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitleva teabe puhul ümbritsetakse valge taust musta värvi raamiga, mille joone laius ei tohi olla väiksem kui kolm millimeetrit ja suurem kui neli millimeetrit. Raami ei loeta valge tausta sisse ja see ei tohi takistada valgel taustal esitatud teksti lugemist.

  (8) Terviseohu hoiatused ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave peavad paiknema nii, et pakendi avamine ei muuda teksti loetamatuks, arusaamatuks või moonutatuks.

§ 17.  Sigarettide hulk müügipakendis

  Sigarettide müügipakend peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti.

3. peatükk TUBAKATOOTE KÄITLEMISELE ESITATAVAD ERINÕUDED 

§ 18.  Tegutsemine registreeringu alusel

  (1) Tubakatoote hulgimüügi õigus on äriregistrisse ja hulgimüüjana majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjal, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge tubakatoote hulgimüügi kohta. Kui ettevõtja soovib seejuures teostada tubakatoote importi alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 10 tähenduses või eksporti alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 11 tähenduses, tehakse registreeringus sellekohane märge.

  (2) Tubakatoote jaemüügi õigus on ettevõtjal, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge tubakatoote jaemüügi kohta.

  (3) Tubakatootega kauplemise õiguse saamiseks esitatakse valla- või linnavalitsusele, tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutusele või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele taotlus, milles peavad sisalduma vähemalt:
  1) ettevõtja nimi, registrikood ja vastava registri nimi, ettevõtja aadress ja muud kontaktandmed;
  2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
  3) ettevõtte nimi selle olemasolu korral;
  4) tegevuskoha aadress või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teave;
  5) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
  6) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

  (4) Kui esitatakse taotlus tubakatoote jaemüügiks avalikul üritusel, märgitakse taotluses tegevuskoha aadressi asemel selle avaliku ürituse nimetus, toimumise aeg, toimumispaik ja selle ettevõtja müügikohtade arv. Koos taotlusega esitatakse avaliku ürituse korraldaja kirjalik nõusolek.

  (5) Registreerimismenetlusele kohaldatakse kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78) ja majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 19.  Tubakatoote võõrandamine täite- või pankrotimenetluses

  (1) Kohtutäitur või pankrotihaldur võib arestitud või pankrotivara hulka kuuluva nõuetekohase tubakatoote võõrandada vastavalt täite- või pankrotimenetluses isikule, kellel on tubakatoote hulgi- või jaemüügi õigus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kohaldatakse kohtutäiturile ja pankrotihaldurile kõiki hulgimüügiga tegeleva ettevõtja kohta käesoleva seadusega kehtestatud nõudeid, välja arvatud käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatu.

§ 20.  Arveldamine tubakatoote hulgimüügil

  Tubakatoote hulgimüügil arveldatakse sularahata arvelduse korras.

§ 21.  Kaubadokumendile esitatavad erinõuded

  Tubakatoote kohta vormistatud saatedokumendil, sealhulgas ettevõttesisesel saatedokumendil, peab olema märgitud:
  1) selle tubakatoote tootjapartii tähistus;
  2) sigarettide puhul maksimaalne jaehind.

§ 22.  Keelud tubakatoote jaemüügil

  (1) Tubakatoote jaemüük on keelatud müügikohas, mis paikneb järgmiste asutuste ruumides või nende piiratud maa-alal:
  1) laste hoolekandeasutus;
  2) koolieelne lasteasutus, lasteaed-algkool, algkool, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvialakool, avatud noortekeskus või noorte- ja projektlaager;
  3) haigla.

  (2) Tubakatoote jaemüük on keelatud:
  1) kandekaubanduses;
  2) müügiautomaadist;
  3) tänava- ja turukaubanduses kaubandustegevuse seaduse § 17 tähenduses;
  4) apteegis;
  5) aktsiisilaos.

  (3) Tubakatootega tükikaupa või avatud müügipakendist või lahtiselt kaalu järgi kauplemine on keelatud, välja arvatud:
  1) sigari jaemüügil avatud müügipakendist tingimusel, et sigarid on pakendatud ühekaupa ja iga sigar on eraldi maksumärgistatud;
  2) sigari jaemüügil toitlustusettevõttes avatud müügipakendist tingimusel, et sigar on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas;
  3) vesipiibutubaka jaemüügil toitlustusettevõttes või avaliku ürituse müügikohas kohapeal tarbimiseks tingimusel, et vesipiibutubakas on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas.

  (4) Keelatud on kaubelda tubakatootega ja muu tootega, mis asuvad ühtses pakendis.

  (5) Sigarettide jaemüügil on keelatud rakendada võtteid, mille eesmärgipärane või võimalik tulem on sigarettide maksimaalse jaehinna ületamine.

  (6) Müüjal on keelatud anda kasutusse vesipiibu suulist, mida on juba tarvitatud.

§ 23.  Ettevõtja kaasaaitamiskohustus

  (1) Ettevõtja, kes teostab tubakatoote jaemüüki kaupluses, rändkaupluses, kioskis või avaliku ürituse müügikohas, peab:
  1) võtma tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt vastu Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud trükised, mis on ette nähtud tasuta levitamiseks tubakatoote tarbimise leviku vähendamise eesmärgil;
  2) panema käesoleva lõike punktis 1 nimetatud trükised välja tarbija nägemis- ja käeulatusse kohas, kus tubakatoodet müügiks pakutakse.

  (2) Ettevõtja võib tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt nõuda, et ta tõendaks oma isikut, volitust ja tema poolt üle anda soovitavate trükiste kooskõlastamist Sotsiaalministeeriumiga, ning tõenduse puudumisel keelduda trükiste vastuvõtmisest.

§ 24.  Suitsuvaba tubakatoote käitlemise piiramine

  Närimistubakast erineva suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud.

4. peatükk SPONDEERIMISPIIRANG JA TUBAKATOOTE MÜÜGIEDENDUSE KEELD 

§ 25.  Spondeerimispiirang ja sponsorteated

  (1) Keelatud on tubakatoote käitlemisega mitteseotud isiku või tegevuse spondeerimine, see tähendab mis tahes viisil materiaalne toetamine, kui sellise tegevuse eesmärk on edendada konkreetsete tubakatoodete müüki või tubakatoodete tarbimist.

  (2) Juhul kui spondeerijaks on tubakatoodete käitleja, võib spondeerimisega seoses avalikustada andmeid sponsori isiku või tema antud materiaalse toetuse kohta.

  (3) Tubakatoote käitleja võib spondeerimisega seoses avalikustada kaubamärki viisil, mis ei viita tubakatootele või selle tarbimisele.

§ 26.  Tubakatoote müügiedenduse keeld

  (1) Keelatud on tubakatoote müügi suurendamiseks avalikkusele suunatud tegevus, mis seisneb tarbijale tubakatoote või sellega seotud toote või teenuse tasuta või tubakatoote maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga pakkumises või kingituste jagamises või müüki edendava tarbijavõistluse, -mängu või -loterii korraldamises (edaspidi müügiedendus).

  (2) Müügiedenduseks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta:
  1) tubakatoote müügikohas antavat kaubanduslikku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses, sealhulgas tubakatoote nimetust kaubamärgi kaudu ja teavet tubakatoote olulistest omadustest;
  2) tubakatoote käitleja tegevuskoha tähistust, sealhulgas käitleja tegevuskoha tähistamist käitlejale kuuluvate või tema poolt kasutatavate kaubamärkidega;
  3) tubakatoote hinnakujundust ja selle kohta teabe avalikustamist tubakatoote müügikohas;
  4) tubakatoote või sellega seotud informatsiooni edastamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialases väljaandes või tubakatoote tutvustamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialasel messil või näitusel või muul vastaval üritusel;
  5) tubakatoodete kaubandusega seotud mis tahes kommunikatsiooni või tegevusi, mis toimuvad vaid erinevate tubakatoodete käitlejate vahel.

5. peatükk TUBAKATOOTE TARBIMISE KEELUD JA PIIRANGUD 

1. jagu Alaealisele kohaldatav keeld ja meetmed keelu tagamiseks 

§ 27.  Alaealisele kohaldatav keeld

  Alla kaheksateist aasta vanusel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine või suitsuvaba tubakatoote tarvitamine keelatud.

§ 28.  Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

  (1) Alaealisel on keelatud omandada ja omada tubakatoodet.

  (2) Keelatud on müüa tubakatoodet alaealisele. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda tubakatoote müümisest, kui dokumenti ei esitata.

  (3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet osta, pakkuda ega üle anda.

  (4) Alaealisele ei tohi müügiks pakkuda ega müüa tooteid, mille kuju sarnaneb tubakatoote omaga.

  (5) Alaealist on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote käitlemisega.

2. jagu Suitsetamiseks keelatud ja lubatud kohad 

§ 29.  Suitsetamiseks keelatud kohad

  Suitsetamine on keelatud:
  1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
  2) koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, avatud noortekeskuse või noorte- ja projektlaagri ruumides ning nende piiratud maa-alal;
  3) apteegi ruumides;
  4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
  5) kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;
  6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
  7) ettevõttes, kus pakutakse kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud teenuseid või muid teenuseid, klientidele avatud ruumis (välja arvatud majutusettevõttes);
  8) sportimiseks ettenähtud ruumis;
  9) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
  10) ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;
  11) sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 2 punktis 6 nimetatud sõidukis;
  12) tanklaeva, kütusemahuti või tankuri vahetus läheduses;
  13) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
  14) lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;
  15) kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;
  16) padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;
  17) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
  18) jalakäijate tunnelis;
  19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
  20) õigusaktis ettenähtud muus kohas.

§ 30.  Kohad, kus suitsetamine on piiratud

  (1) Käesoleva seaduse §-s 29 nimetamata juhtudel otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise vastavalt ruumi või piiratud maa-ala valdaja enda äranägemisel, arvestades käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ning käesoleva seaduse § 31.

  (2) Järgmistes kohtades on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis või suitsetamisalal:
  1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;
  2) kõrgkooli ruumides;
  3) kultuuriasutuse ruumides;
  4) vabaajakeskuse ruumides;
  5) tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;
  6) kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;
  7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;
  8) ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;
  9) spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

  (3) Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga;
  2) ruumis asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
  3) ruum on alarõhuline;
  4) õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, kusjuures ruumi mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest;
  5) õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu.

  (4) Suitsetamisala on ehitises või sõidukis asuv piireteta ala, millel on paikne ventilatsioonisüsteem ja mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) ala on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga;
  2) alal asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
  3) toimiv ventilatsioonisüsteem tagab, et õhk liigub suitsetamisalalt otse väliskeskkonda.

§ 31.  Suitsetamine toitlustusettevõttes

  (1) Toitlustusettevõttes on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.

  (3) Müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist.

6. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 32.  Järelevalve teostajad

  Käesoleva seadusega kehtestatud nõuete järgmise üle teostavad järelevalvet järgmiste asutuste ametiisikud:
  1) Maksu- ja Tolliamet – tubakatoote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja tubakatoote käitlemise korra ning tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
  2) Tarbijakaitseamet – tubakatoote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja tubakatoote käitlemise korra, tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete ning suitsetamiskoha piiramise nõuete järgmise üle vastavalt ameti põhimääruses kehtestatud ülesannetele, samuti spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu järgmise üle;
  3) politseiprefektuurid – kõigi nõuete järgmise üle politseiprefektuuri teenindataval territooriumil, välja arvatud spondeerimispiirangu ja sponsorteadete, tubakatoote müügiedenduse keelu ning suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle;
  4) valla- ja linnavalitsused – kõigi nõuete järgimise üle oma haldusterritooriumil, välja arvatud suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle;
  5) Tervisekaitseinspektsioon – suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt inspektsiooni põhimääruses sätestatud ülesannetele.

§ 33.  Järelevalvet teostavate ametiisikute õigused

  (1) Järelevalve teostajal on õigus oma pädevuse piires:
  1) kontrollida käesoleva seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata;
  2) kontrollimiseks takistamatult siseneda tubakatoote käitleja valdusse ja avada tema veovahendeid käitleja või tema esindaja juuresolekul;
  3) nõuda asjakohaseid seletusi ja dokumente, saada väljavõtet või koopiat igast talle esitatud asjakohasest dokumendist, kontrollida saadud teavet kohapeal, kasutada asjaolude jäädvustamiseks avalikult tehnikavahendeid, koostada asjaolude fikseerimiseks akt;
  4) võtta proove laboriuuringuteks ja suunata need analüüsimiseks vastavateks analüüsideks volitatud laborisse;
  5) võtta näidiseid ja esitada need võrdlemiseks isikule, kellele kuuluvat kaubamärki võib selle tubakatoote käitlemine kahjustada, samuti selle isiku õiguste valdajale või esindajale;
  6) nõuda õigusrikkumise lõpetamist, esialgse olukorra taastamist või edasiseks õiguspäraseks käitumiseks vajalike toimingute tegemist;
  7) plommida või pitseerida konfiskeerimisele kuuluda võiva tubakatoote hoiukoht;
  8) konfiskeerimisele kuuluda võiva tubakatoote avastamisel mootorsõidukis või selle haagises suunata mootorsõiduk selles sõidukis või selle haagises edasitoimetatava tubakatoote mahalaadimiseks lähimasse kohta, kus on võimalik äravõetud tubakatoodet hoida;
  9) teha ettepanek tubakatoote käitlemise õigust andva dokumendi kehtetuks tunnistamiseks või majandustegevuse registri registreeringus tubakatoote käitlemise alase märke kustutamiseks ja saada selle ettepaneku rahuldamata jätmise korral põhjendatud vastus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud proovide ja punktis 5 nimetatud näidiste võtmise kohta koostatakse akt.

§ 34.  Järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutus

  (1) Järelevalvet teostav ametiisik võib käesoleva seaduse § 33 lõike 1 punktis 6 sätestatud nõude vormistada ettekirjutusena, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ettekirjutuse koostaja nimi ja ametikoht ning järelevalvet teostava asutuse nimetus ja aadress;
  2) ettekirjutuse tegemise kuupäev ja koht;
  3) ettekirjutuse saaja nimi või nimetus ja elu- või asukoht;
  4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud või viide dokumendile, kus need on kajastatud;
  5) ettekirjutuse õiguslik alus;
  6) ettekirjutuse resolutsioon, milles nimetatakse ettekirjutuse saaja kohustused ja nende täitmise tähtaeg;
  7) viide võimalusele kohaldada ettekirjutusega pandud kohustuse täitmata jätmise korral sunniraha;
  8) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
  9) ettekirjutuse koostaja allkiri.

  (2) Ettekirjutus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb ettekirjutuse koostajale ja teine ettekirjutuse saajale.

  (3) Kui ettekirjutusest on vaja teavitada kolmandat isikut, toimetatakse talle posti teel või elektrooniliselt kätte ettekirjutuse koostaja kinnitatud ettekirjutuse ärakiri.

§ 35.  Sunniraha

  (1) Kui ettekirjutuse saaja jätab ettekirjutuse selles esitatud tähtajaks täitmata, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus sunnivahendina kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

  (2) Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 36.  Ettekirjutuse vaidlustamine

  (1) Kui ettekirjutuse saaja ei nõustu järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusega, on tal õigus esitada järelevalvet teostava asutuse juhile kirjalik vaie kümne tööpäeva jooksul alates päevast, kui ta on vaidlustatavast ettekirjutusest teada saanud või oleks pidanud teada saama.

  (2) Järelevalvet teostava asutuse juht vaatab vaide läbi ja teeb otsuse kümne tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast alates. Vaide läbivaatamisest ei või osa võtta ametnik, kelle ettekirjutuse peale on vaie esitatud.

  (3) Vaide esitamine ei vabasta kohustusest täita ettekirjutus. Järelevalvet teostava asutuse juht võib kaevatava ettekirjutuse täitmise kuni vaideotsuse tegemiseni peatada, kui ilmnevad haldusmenetluse seaduse §-s 81 nimetatud asjaolud.

  (4) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403; 2005, 15, 85) sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

7. peatükk VASTUTUS 

§ 37.  Tubakatoote koostisest teatamata jätmine

  (1) Käesoleva seaduse alusel nõutavate andmete Sotsiaalministeeriumile esitamisest keeldumise, andmete tähtajaks esitamata jätmise, andmete mittetäieliku esitamise või valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

§ 38.  Tubakatoote kohta kehtestatud nõuete rikkumine

  (1) Närimistubakast erineva suitsuvaba tubakatoote või lubatust suurema tõrva-, nikotiini- või vingugaasisisaldusega sigarettide hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses, samuti sellise tubakatoote tootmise või sellise tubakatootega kauplemise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 39.  Tubakatoote käitlemise korra rikkumine

  (1) Maksumärgistamata või nõuetele mittevastavas müügipakendis või mittenõuetekohases rühmapakendis tubakatoote hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses, samuti sellise tubakatootega kauplemise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 40.  Sigarettidega kauplemine ettenähtust kõrgema hinnaga

  (1) Sigarettide jaemüügi eest nende müügipakendile kinnitatud maksumärgile trükitud maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 41.  Tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete rikkumine

  (1) Käesoleva seadusega tubakatoote käitlemise kohta kehtestatud erinõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 42.  Spondeerimispiirangu rikkumine

  (1) Spondeerimispiirangu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 43.  Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumine

  (1) Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 44.  Alaealise kallutamine tubakatoote tarvitamisele

  Täisealise isiku poolt alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga mõjutamise eest alustama või suurendama tubakatoote tarvitamist või tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 45.  Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumine

  (1) Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 46.  Tubakatoote ostmine, pakkumine või üleandmine alaealisele

  Täisealise isiku poolt tubakatoote alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 47.  Tubakatoote tarvitamine alaealise poolt

  Alaealise poolt suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote tarvitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.

§ 48.  Tubakatoote omandamine ja omamine alaealise poolt

  Alaealise poolt tubakatoote omandamise või omamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.

§ 49.  Suitsetamine selleks keelatud kohas

  Suitsetamise eest kohas, kus suitsetamine on keelatud, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

§ 50.  Suitsetamiskoha piiramise nõude rikkumine

  (1) Suitsetamise võimaldamise eest kohas, kus seaduse alusel ei ole suitsetamine lubatud, samuti suitsetamisruumile või suitsetamisalale kehtestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 51.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 37–50 loetletud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401; 88, 600; 2005, 20, 126) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590; RT III 2004, 9, 96; RT I 2004, 46, 329; 54, 387 ja 390; 56, 403) sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 37 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on Sotsiaalministeerium.

  (3) Käesoleva seaduse §-des 38–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus.

  (4) Käesoleva seaduse §-des 38–41 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (5) Käesoleva seaduse §-des 38–41 ja 44–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

  (6) Käesoleva seaduse §-s 50 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja suitsetamisalale ja suitsetamisruumile kehtestatud nõuete osas on Tervisekaitseinspektsioon.

  (7) Käesoleva seaduse §-des 38–43 ja 50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.

  (8) Käesoleva seaduse §-des 38 ja 39 nimetatud väärtegude toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimine on kohustuslik. Konfiskeerimise otsustab kohus, Maksu- ja Tolliamet või politseiprefektuur.

§ 52.  Konfiskeeritud tubakatootega tehtavad toimingud

  Konfiskeeritud tubakatoode hävitatakse tolliseaduse (RT I 2004, 28, 188) või väärteomenetluse seadustiku alusel kehtestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

1. jagu Seaduse rakendamine 

§ 53.  Üleminekusätted

  (1) Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarettide jae- ja hulgimüüki võib teostada ühe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest. Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarite, sigarillode, suitsetamistubaka ja närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kahe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest.

  (2) Kehtetuks tunnistatava tubakaseaduse § 7 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevusluba kehtib, kui tegevusloaga lubatud tegevus ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga, kuni tema omaja kandmiseni hulgimüüjana majandustegevuse registrisse ning registri registreeringus tubakatoote hulgimüügi kohta, vajaduse korral ka tubakatoote impordi või ekspordi kohta märke tegemiseni, kuid mitte kauem tegevusloale märgitud tähtpäevast.

2. jagu Erisätted 

§ 54.  Tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegiline tegevuskava

  (1) Vabariigi Valitsus kehtestab tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegilise tegevuskava käesoleva seaduse jõustumisest alates viie kuu jooksul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuskava teostamise kulud nähakse ette sihtotstarbeliste kuludena riigieelarves.

§ 55.  Sotsiaalministri iga-aastane ettekanne

  (1) Sotsiaalminister kannab kord aastas Riigikogu sotsiaalkomisjonile ette tubakatoodete tarbimise leviku suundumustest ning rakendatud ja kavandatavatest abinõudest, mille eesmärk on tubakatoodete tarbimise leviku vähendamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekanne avaldatakse Sotsiaalministeeriumi veebilehel.

3. jagu Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 56.  Riigilõivuseaduse muutmine

  Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2004, 76, 526; 75, 521; 84, 572; 86, 583; 87, 593; 89, 611; 2005, 1, 1; 2, 4; 15, 87; 22, 151) § 183 lõige 315 tunnistatakse kehtetuks.

§ 57.  Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmine

  Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 61 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

  « (11) Kaasamüüdav tubakatoode loetakse maksumärgistatuks ka siis, kui maksumärk on kinnitatud ainult tubakatoote rühmapakendile tingimusel, et tubakatoode võõrandatakse reisijale rühmapakendis liikmesriikidevahelist reisi tegeva õhusõiduki või laeva pardal kaasaviimiseks. Sigarettide rühmapakendile kinnitatavale maksumärgile trükitakse sigarettide maksimaalne jaehind rühmapakendis. Sigarettidest erineva tubakatoote rühmapakendile kinnitatavale maksumärgile trükitakse tubakatoote liigi tähis ja tubakatoote kogus rühmapakendis.»

§ 58.  Tubakaseaduse kehtetuks tunnistamine

  Tubakaseadus (RT I 2000, 59, 379; 74, õiend; 2001, 43, 242; 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 2, 17; 26, 156; 88, 591 ja 594; 2004, 18, 131) tunnistatakse kehtetuks.

4. jagu Seaduse jõustumine 

§ 59.  Seaduse jõustumine

  Käesoleva seaduse § 22 lõige 4, §-d 25 ja 26, § 29 punkt 6 ning § 31 lõige 1 jõustuvad kahe aasta möödumisel käesoleva seaduse jõustumise päevast.

Riigikogu esimees Ene ERGMA


1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.07.2001, lk 26–35).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json