Teksti suurus:

Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2003
Avaldamismärge:RTL 1999, 53, 711

Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine

Vastu võetud 17.03.1999 nr 24

Jahikorralduse seaduse (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953; 1997, 86, 1460) paragrahvi 19 lõike 6 alusel määran:

1. Kinnitada «Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise kord» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 14. septembri 1994. a määrus nr 40 «Rahvusparkides ja looduskaitsealadel ulukite arvu reguleerimise korra kehtestamine» (RTL 1994, 44, lk 1523).

Minister Villu REILJAN

Asekantsler kantsleri ülesannetes Peeter SOOVÄLI

Kinnitatud
keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrusega nr 24

Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise kord

1. Jahipidamine toimub ulukite (põder, metssiga, metskits, punahirv, hunt, kobras, rebane, kährik, mink, metsnugis ja kormoran) arvukuse reguleerimiseks või teaduslikel eesmärkidel järgmistel kaitsealadel:

1.1. Karula rahvuspark

1.2. Lahemaa rahvuspark

1.3. Soomaa rahvuspark

1.4. Vilsandi rahvuspark

1.5. Alam-Pedja looduskaitseala

1.6. Endla looduskaitseala

1.7. Marimetsa looduskaitseala

1.8. Matsalu looduskaitseala

1.9. Muraka looduskaitseala

1.10. Nigula looduskaitseala

1.11. Ohepalu looduskaitseala

1.12. Pihla-Kaibaldi looduskaitseala

1.13. Puhatu looduskaitseala

1.14. Silma looduskaitseala

1.15. Viidumäe looduskaitseala

2. Ulukite arvukuse reguleerimise tingimused sätestatakse kaitseala kaitseeeskirjaga.

3. Käesoleva korra punktis 1 loetlemata kaitsealad arvatakse jahipiirkondade koosseisu. Kitsendused jahipidamiseks nendel kaitsealadel on sätestatud vastava kaitseala kaitse-eeskirjaga.

4. Ulukite arvukust kaitsealal reguleerib kaitsealaga külgneva jahipiirkonna valdaja või kaitsealal paiknev jahindusorganisatsioon või seal elav jahimees kaitseala valitsejaga sõlmitud lepingu alusel.

5. Leping sisaldab:

1) jahiulukivarude kasutamise mahtu ja jahipidamise tingimusi;

2) kaitsekorrast tulenevaid piiranguid;

3) ulukihoolde kohustuse piiranguvööndis;

4) ulukite arvestuse kohustuse;

5) lepingu kestvuse;

6) poolte vastutuse lepingu rikkumise korral;

7) lepingu uuendamise tingimusi.

6. Kaitsealadel korraldatav ulukite arvukuse reguleerimine ei või toimuda kommerts- või külalisjahina.

7. Jahiloa annab välja jahipiirkonna valdaja või jahindusorganisatsioon, kellega leping sõlmiti. Loa väljastamine peab olema kooskõlastatud kaitseala valitsejaga. Üksikjahimehega sõlmitud lepingu korral väljastab jahiloa kaitseala valitseja.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json