Teksti suurus:

Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2006
Avaldamismärge:

Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo põhimäärus

Vastu võetud 28.12.2001 nr 99
RTL 2002, 2, 10
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12. 02. 2003 nr 12 ( RTL 2003, 28, 413) 02. 03. 2003

16. 10. 2003 nr 60 ( RTL 2003, 110, 1732) 01.11.2003

02. 03. 2004 nr 19 ( RTL 2004, 25, 402 ) 18.03.2004

17.08.2004 nr 57 ( RTL 2004, 114, 1785 ) 01.09.2004

25.11.2004 nr 73 ( RTL 2004, 151, 2288) 12.12.2004

11.05.2005 nr 22 ( RTL 2005, 53, 748 ) 27.05.2005

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 43 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a korralduse nr 775-k «Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo üleviimine Justiitsministeeriumi valitsemisalasse» (RTL 2001, 127, 1839) alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo staatus

Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo (edaspidi Büroo ) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus, kes täidab talle pandud ülesandeid.

§2. Büroo tegevus

Büroo juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri määrustest ning muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest konventsioonidest, kokkulepetest ja käesolevast põhimäärusest.

§3. Büroo eelarve, pangaarve, pitsat ja sümboolika

(1) Bürool on oma eelarve ja pangaarve. Büroo eelarve kinnitab justiitsminister.

(2) Bürool on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§4. Büroo ingliskeelne nimetus

Büroo ingliskeelne nimetus on Estonian Bureau of Forensic Medicine.

§5. Büroo finantseerimine

Bürood finantseeritakse:
1) riigieelarvest;
2) fondidest ja toetustest.

§6. Büroo aruandekohustuslikkus

Büroo on aruandekohustuslik justiitsministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§7. Büroo asukoht

Büroo asub Tallinnas. Büroo postiaadress on Narva mnt 46, 10150 Tallinn. Büroo struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne Büroo peamajas, nimetatakse nende põhimääruses.

[ RTL 2003, 110, 1732 – jõust. 01.11.2003]

2. peatükk
BÜROO TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§8. Büroo tegevuse põhieesmärk

Büroo tegevuse põhieesmärk on kohtuarstlike, kohtukeemia- ja kohtubioloogiaekspertiiside tegemine.

§9. Büroo ülesanded

(1) Büroo ülesandeks on:

1) kohtueelse uurimise asutuse, prokuratuuri või kohtu ekspertiisimääruste alusel  kohtuekspertiiside ja nendega seonduvate uuringute tegemine;

2) kohtuarstlike lahangute ja nendega seonduvate uuringute tegemine kohtueelse uurimise asutuse saatelehtede alusel ning väljaspool kohtumenetlust kohtukeemia- ja -bioloogiauuringute tegemine;

3) kohtuekspertiiside statistiliste andmete töötlemine ning aruannete koostamine vigastuste ja haiguste riskigruppide hindamiseks;
4) osalemine kohtuekspertiisialases õigusloomes;
5) kohtuarstiteaduse olukorra analüüsimine ja kohtuarstiteaduse arengukavade väljatöötamine;
6) kohtuarstiteaduse valdkonna metoodiliste materjalide koostamine;
7) praktikabaasi pakkumine kohtuarsti eriala üliõpilastele ja residentidele;
8) praktikabaasi ja tööalase koolituse pakkumine kohtuarstidele ja muule erialasele personalile;
9) teiste asutuste, erialaseltside, organisatsioonide ja ühingutega Eestis ja välisriikides koostöö arendamine;
10) õigusaktidega kehtestatud muude ülesannete täitmine kohtuarstiteaduse valdkonnas.

(2) Kohtuekspertiisid ja nendega seonduvad uuringud on:

1)  kohtuarstlikud ekspertiisid ja uuringud, mille hulka kuuluvad isikute kohtuarstlikud ekspertiisid, surnute kohtuarstlikud ekspertiisid, kohtuhistoloogiauuringud, meditsiinilise kriminalistika ekspertiisid,  kohtutoksikoloogiaekspertiisid ja kohtutoksikoloogiauuringud;

2)  isikute kohtukeemiaekspertiisid, asitõendite kohtukeemiaekspertiisid ja surnute kohtukeemiauuringud;

3) kohtubioloogiaekspertiisid, kohtubioloogiauuringud ja molekulaargeneetikaekspertiisid.

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

3. peatükk
BÜROO JUHTIMINE

§10. Direktor

(1) Bürood juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister.

(2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori käskkirjaga määratud töötaja.

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

§11. Direktori ülesanded

Direktor:
1) juhib Büroo tegevust ja hoolitseb käesoleva põhimäärusega Büroole pandud ülesannete ning Büroo tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
2) esindab Bürood oma pädevuse piires ja volitab selleks vajadusel Büroo töötajaid ning teisi isikuid;
3) hoolitseb Büroo valduses oleva riigivara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
4) käsutab büroole eraldatud vara ja rahalisi vahendeid kooskõlas õigusaktidega;
5) valmistab justiitsministrile esitamiseks ette Büroo tulude ja kulude eelarve ja hoolitseb eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
6) teeb justiitsministrile ettepanekuid Büroo struktuuri, koosseisude ja palgajuhendi kinnitamiseks;
7) teeb justiitsministrile ettepanekuid Büroo põhimääruse muutmiseks ja täiendamiseks;
8) sõlmib, muudab ja lõpetab Büroo töötajatega töölepinguid, kohaldab ergutusi ning töötajapoolse töölepingu süülise rikkumise korral kohaldab tööseadusandluses ettenähtud meetmeid;
9) annab oma pädevuse piires Büroo töö korraldamiseks käskkirju;
10) kinnitab Büroo sisekorraeeskirjad, asjaajamisjuhendi ja raamatupidamise sise-eeskirja, struktuuriüksuste põhikirjad ja töötajate ametijuhendid;
11) sõlmib Büroo nimel lepinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
12) korraldab Büroo tööd arendus-, kvaliteedi ja välissuhtlemise valdkonnas, sh erialast koostööd teadusasutustega, erialaseltside ja -ühingutega;
13) esitab justiitsministrile ettepanekuid Büroo tegevusvaldkonna paremaks korraldamiseks;
14) moodustab Büroo tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töörühmi;
15) täidab muid õigusaktidega või justiitsministri poolt Büroole pandud ülesandeid.

[RTL 2004, 151, 2288 – jõust. 12.12.2004]

§12. [Kehtetu – RTL 2004, 151, 2288 – jõust. 12.12.2004]

§13. [Kehtetu -  RTL 2004, 151, 2288 – jõust. 12.12.2004]

§131 Kvaliteedi- ja arengunõukogu

(1) Kvaliteedi- ja arengunõukogu (edaspidi nõukogu) eesmärk on direktori nõustamine ekspertiisi, kvaliteedi, koolituse ja arenguküsimustes Büroo ekspertiisivaldkondades.

(2) Nõukogu moodustab direktor, kinnitades käskkirjaga selle liikmed kolmeks aastaks.

(3) Nõukogu on 7-liikmeline. Nõukogusse kuuluvad 4 ekspertiisivaldkondade spetsialisti Büroo koosseisust, 2  teadusliku kvalifikatsiooniga liiget väljastpoolt Bürood ning justiitsministri nimetatud Justiitsministeeriumi esindaja.

(4) Uute liikmete, välja arvatud Justiitsministeeriumi esindaja, nõukogu liikmeks arvamise ning olemasolevate liikmete väljaarvamise otsustab direktor, kuulates ära nõukogu liikmete arvamuse.

(5) Nõukogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu esimehe ja aseesimehe valib nõukogu oma liikmete hulgast nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul, mille kutsub kokku ja mida juhatab direktor.

(6) Nõukogu tehnilise teenindamise ja koosoleku otsuste protokollimise tagab Büroo.

(7) Nõukogu töövorm on koosolek. Korralised koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kvartalis. Nõukogu koosolekutel osaleb direktor.

(8) Korralise koosoleku kutsub kokku direktor vastavalt vajadusele, teatades sellest nõukogu liikmetele ja koosolekule kutsutavatele isikutele vähemalt nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku päevakord moodustub direktori ja nõukogu liikmete ettepanekutest.

(9) Büroo saadab koosoleku päevakorra ja vajadusel lisamaterjali nõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele elektronpostiga vähemalt viis kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

(10) Nõukogu esimehel, tema äraolekul aseesimehel, on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks nõukogu koosolekust osa võtma nõukogu koosseisu mittekuuluvaid isikuid, teavitades sellest direktorit.

(11) Nõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja nõukogu koosoleku protokollinud isik.

(12) Büroo edastab nõukogu otsuste protokolli koopiad viie kalendripäeva jooksul pärast koosoleku toimumist kõikidele nõukogu liikmetele ja teistele koosolekul osalenutele ning avaldab selle Büroo intranetis.

(13) Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid avalikul hääletamisel koosseisulise lihthäälteenamusega.

(14) Direktor kujundab nõukogu otsuste suhtes seisukoha ning avaldab oma arvamuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul nõukogu liikmetele ja kõikidele nõukogu istungil osalenutele.

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

 

4. peatükk
BÜROO STRUKTUUR

§14. Büroo struktuuriüksused

(1) Büroo struktuuriüksused on järgmised:

1) regionaalne ekspertiisiosakond;

2) kohtukeemia ja -bioloogia laboratoorium;

3) finants- ja haldusosakond.

(2) Büroo struktuuriüksuste täpsemad ülesanded sätestatakse nende põhimääruses.

(3) Büroo struktuuriüksused võivad jaguneda talitusteks.

(4) Büroo struktuuriüksuste põhimäärused kinnitab direktor.

(5) Büroo struktuur ja ametikohtade koosseis on sätestatud käesoleva määruse lisades 1 ja 2;

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

§15. Büroo regionaalsete ekspertiisiosakondade asukohad ja tööpiirkonnad

Büroo regionaalsete ekspertiisiosakondade asukohad ja tööpiirkonnad on:

1) Põhja-Eesti ekspertiisiosakonna asukoht on Tallinna linn ning tööpiirkond on Harjumaa;

2) Lõuna-Eesti ekspertiisiosakonna asukoht on Tartu linn ning tööpiirkond on Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa;

3) Ida-Eesti ekspertiisiosakonna asukoht on Kohtla-Järve linn ning tööpiirkond on Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa;

4) Lääne-Eesti ekspertiisiosakonna asukoht on Pärnu linn ning tööpiirkond on Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa, Hiiumaa ja Saaremaa.

[ RTL 2004, 25, 402 – jõust. 18.03.2004]

§16. Büroo struktuuriüksuste põhiülesanded

(1) Regionaalse ekspertiisiosakonna põhiülesanded oma tööpiirkonnas on:

1) kohtuarstlike ekspertiiside ja uuringute läbiviimine;

2) kohtuarstlike lahangute ja nendega seonduvate uuringute tegemine kohtueelse uurimise asutuse saatelehtede alusel.

 

(2) Kohtukeemia ja -bioloogia laboratooriumi põhiülesanded on:
1)
kohtukeemia- ja -bioloogiaekspertiiside ning -uuringute tegemine;

2) arendustöö tegemine laboratooriumi valdkonnas.

(3) Finants- ja haldusosakonna põhiülesanded on:

1) Büroo eelarve koostamine ja selle täitmise kontrollimine;

2) toimingupõhise kuluarvestuse pidamine ja ekspertiiside hinnakirja koostamine;

3) raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aruandluse tagamine;

4) Büroo valduses oleva riigivara haldamise ja majandamise ning riigihangete korraldamine;

5) osakondade tehno- ja muude töövahenditega varustamine ning osakondade tehnilise teenindamise korraldamine;

6) ühtse infosüsteemi arendamine ja andmebaasi haldamine ning osakondade tark- ja riistvara ning andmeside vajaduste selgitamine;

7) asjaajamise, personali- ja arhiivitöö ning täiendus- ja väljaõppe korraldamine.

(4) [Kehtetu]

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

 

5. peatükk
STRUKTUURIÜKSUSTE JUHTIMINE

§17. Osakonna juhataja

(1) Büroo regionaalset osakonda juhib osakonna juha taja ja laboratooriumit juhib laboratooriumi juhataja.

(2) Büroo regionaalosakonna juhataja ja laboratooriumi juhataja alluvad direktorile .

(3) [Kehtetu – RTL 2003, 28, 413 – jõust. 02. 03. 2003]

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

§18. Talituse juhataja

(1) Regionaalse osakonna talitust juhib talituse juhataja.

(2) Talituse juhataja allub osakonnajuhatajale.

(3) [Kehtetu – RTL 2003, 28, 413 – jõust. 02. 03. 2003]

§19. Struktuuriüksuste juhatajate asendamine

(1) Osakonna, laboratooriumi ja talituse juhataja äraolekul määrab asendavad isikud direktor käskkirjaga.

(2) [Kehtetu – RTL 2003, 28, 413 – jõust. 02. 03. 2003]

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

 

6. peatükk
BÜROO SÜMBOOLIKA

§20. Büroo pitsat

(1) Büroo pitseri sõõri läbimõõt on 35 mm ja selle keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnad «EESTI KOHTUARSTLIK EKSPERTIISIBÜROO» ning alumisel äärel on sõna «JUSTIITSMINISTEERIUM». Büroo pitserit kasutatakse direktori  poolt allkirjastatud dokumentidel ning komisjoniekspertiisi aktidel.

(2) Büroo regionaalosakonna, kohtukeemia ja –bioloogia laboratooriumi ning finants– ja haldusosakonna pitsati sõõri läbimõõt on 35 mm ja selle keskel on büroo embleemi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on struktuuriüksuse nimetus ning sõõri alumisel äärel on sõnad „Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo”. Pitsatit kasutatakse büroo asjaajamisjuhendis ettenähtud korras.

(3) [Kehtetu – RTL 2003, 110, 1732 – jõust. 01.11.2003]

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

§21. Büroo plank

(1) Bürool on Büroo embleemi kujutist kandev kirjaplank, millel kasutatakse Büroo embleemi kujutist ja sõnu «EESTI KOHTUARSTLIK EKSPERTIISIBÜROO». Büroo kirjaplanki kasutab direktor.

(2) Büroo osakondadel on kirjaplank, millel kasutatakse Büroo embleemi kujutist, sõnu «EESTI KOHTUARSTLIK EKSPERTIISIBÜROO» ja vastava osakonna nimetust. Osakonna kirjaplanki kasutavad osakonna ja talituse juhatajad Büroo asjaajamisjuhendis ettenähtud korras.

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

 

§22. Büroo embleem

(1) Bürool on embleem, mis on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras registreeritud Riigikantseleis ning kaubamärgina Eesti Vabariigi riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris.

(2) Büroo võib kasutada oma embleemi Büroo trükistel ja esemetel.

§23. [Kehtetu – RTL 2003, 28, 413 – jõust. 02. 03. 2003]

7. peatükk
BÜROO TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§24. Büroo tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

Büroo tegevuse korraldab ümber või lõpetab justiitsminister Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

8. peatükk
LÕPPSÄTTED

§25. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Justiitsministri 25. november 2004. a määruse nr 73

 «Justiitsministri 28. detsembri 2001. a määruse nr 99

 «Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo põhimäärus» muutmine»
lisa 1

 

Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo struktuur

 

 

 

 

 [ RTL 2004, 151, 2288   - jõust. 12.12.2004]

 

 «Justiitsministri 28. detsembri 2001. a määruse nr 99

«Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo põhimäärus»

lisa 2

 

(Justiitsministri  „11„05.2005. a

määruse nr 22 sõnastuses)

 

 

Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ametikohtade koosseis

 

 

  Ametinimetus

Ametikohtade arv

Direktor

1

Juhi abi

1

Kvaliteedijuht

1

Kokku

3

 

 

FINANTS- JA HALDUSOSAKOND

Finantsjuht

1

Haldusjuht

1

Personalijuht

1

Vanemraamatupidaja

1

Sekretär-raamatupidaja

1

Haldusspetsialist

1

Kokku

6

 

 

KOHTUKEEMIA JA -BIOLOOGIA LABORATOORIUM

Laboratooriumi juhataja

1

Kohtukeemiaekspert

3

Kohtukeemialaborant

2

Laborant

1

KOHTUKEEMIA JA- BIOLOOGIA LABORATOORIUMI TARTU TALITUS

Talituse juhataja

1

Kohtukeemiaekspert

1

Kohtubioloogiaekspert

1

Molekulaargeneetikaekspert

1

Kohtutoksikoloogiaekspert

1

Kohtukeemialaborant

1

Kohtubioloogialaborant

2

Kokku

15

 

 

PÕHJA-EESTI EKSPERTIISIOSAKOND

Osakonna juhataja

1

Kohtuarst-vanemekspert

2

Kohtuarst-ekspert

10

Kohtuarst-histoloog

1

Infosekretär

1

Tekstitöötleja

3

Laborant

2

Preparaator

4

Koristaja

2

Kokku

26

 

 

LÕUNA-EESTI EKSPERTIISIOSAKOND

Osakonna juhataja

1

Kohtuarst-vanemekspert

1

Kohtuarst-ekspert

2

Kohtuarst-histoloog

1

Infosekretär

1

Tekstitöötleja

2

Preparaator

3

Kokku

11

 

 

IDA-EESTI EKSPERTIISIOSAKOND

Osakonna juhataja

1

Kohtuarst-ekspert

3

Infosekretär

1

Tekstitöötleja

3

Preparaator

2

Kokku

10

 

 

LÄÄNE-EESTI EKSPERTIISIOSAKOND

Osakonna juhataja

1

Kohtuarst-ekspert

1

Infosekretär

1

Tekstitöötleja

1

Laborant

1

Preparaator

1

Kokku

6

 

 

Ekspertiisiasutuses kokku

77

 

[RTL 2005, 53, 748 – jõust. 27.05.2005]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json