Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.06.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 58, 826

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 23.05.2005 nr 56

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002; 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329, 2005, 20, 125) § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825; 2004, 45, 770; 82, 1309; 130, 2018; 2005, 12, 100; 37, 530) muudetakse järgmiselt:

1) lisa 1 koodi 201 nõuete punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisa 1 koodi 218 nõuete punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«L kategooria sõidukil peavad olema valmistaja juhendi kohased suunatule laternad ja 1996. a või hiljem valmistatud L kategooria sõidukil peab nende paigutus vastama E-reegli nr 53 või direktiivi 93/92/EMÜ nõuetele;»;

3) lisade 1 ja 2 koodi 501 nõuete märkus tunnistatakse kehtetuks;

4) lisade 1 ja 2 kood 510 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json