Teksti suurus:

Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2008
Avaldamismärge:

Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded

Vastu võetud 03.01.2002 nr 4
RTL 2002, 9, 93
jõustumine 20.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 

12.05.2005/67 (RTL 2005, 54, 773) 27.05.2005

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617) § 17 lõike 7 alusel.

1. peatükk
RAKENDUSALA

§ 1. Üldsätted

(1)  Käesolevas määruses kehtestatakse nõuded psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekande teenuste, välja arvatud „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 111 sätestatud rehabilitatsiooniteenus (edaspidi rehabilitatsiooniteenus),  osutajatele ning nõuded psüühiliste erivajadustega inimeste täielikult või osaliselt riigieelarvest finantseeritavatele hoolekande teenustele, välja arvatud nimetatud isikutele osutatav rehabilitatsiooniteenus.

(2) Käesoleva määruse kohaselt on psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekande teenusteks:
1) juhtumi korraldamine;
2) [Kehtetu];
3) igapäevaelu toetamine;
4) toetatud elamine;
5) elamine kogukonnas;
6) töötamise toetamine;
7) ööpäevaringne hooldamine;
8) ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine;
9) ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine.

[RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

§ 2. Õigus teenustele

Käesoleva määrusega kehtestatud teenustele on õigus täisealistel isikutel, kellel on raskest ja/või püsivast psüühikahäirest tingitud erivajadused ja kes vastavad käesoleva määruse lisas 1 sätestatud kriteeriumitele.

2. peatükk
NÕUDED TEENUSTELE JA TEENUSTE OSUTAJATELE

§ 3. Nõuded teenustele

Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest täielikult või osaliselt finantseeritavad hoolekande teenused (edaspidi teenused) peavad vastama käesoleva määruse lisas 2 sätestatud nõuetele.

[RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

§ 4. Nõuded teenuste osutajatele

(1) Käesoleva määrusega kehtestatud teenuseid võivad osutada asutused:

1) mis on kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või äriregistrisse;

2) mille põhikirja- või põhimäärusejärgne tegevus on hoolekandeteenuste osutamine.

(11) Juhtumi korraldamise teenust osutab Sotsiaalkindlustusamet.

(2) Teenust osutaval asutusel peab olema asutusesiseselt kinnitatud:
1) teenuste kvaliteedi edendamise, kontrolli ja siseauditi süsteem;
2) teenuste osutamise töökord.

[RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

§ 5. Asutusesisene töökord

Teenuse osutaja asutusesiseses töökorras peab olema sätestatud:
1) klientidega töötavate isikute tööülesanded, -jaotus ja vastutus;
2) erialaste otsuste kujundamise ja otsustamise mehhanism;
3) rehabilitatsiooni- või hooldusplaanide täitmise analüüsi töökoosolekute kord;
4) koostöösuhted teeninduspiirkonna hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutajatega;
5) rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja raviasutuse spetsialistide klienditöösse kaasamise kord;

6) töötajate töö juhendamise kord;
7) isikuandmeid sisaldavate dokumentide vastuvõtmise, väljaandmise ja säilitamise reeglid.

[RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

§ 6. Teenuste osutamise leping

Käesoleva määrusega kehtestatud teenuste osutamine toimub teenuse osutaja ja isiku või tema seadusliku esindaja vahel sõlmitud lepingute alusel (v.a juhtumi korraldamise ja ööpäevaringse tugevdatud järelevalvega hooldamise teenused).

3. peatükk
TEENUSTE OSUTAMISE KORD

§ 7. Teenustele suunamine

(1) [Kehtetu]

(2) Maavanem suunab isiku järgmistele teenustele:
1) ööpäevaringne hooldamine;
2) ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine;
3) ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine;
4) toetatud elamine;
5) kogukonnas elamine;
6) töötamise toetamine.

(3) Psühhiaater suunab isiku igapäevaelu toetamise teenusele.

(4) Psühhiaater suunab vajadusel isiku toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajaks, kooskõlastades nimetatud teenustele suunamise vajaduse rehabilitatsiooniteenuse osutajaga.

 [RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

§ 8. Teenustele suunamise protseduurid

Teenuste osutamisel ja teenustele suunamisel peab järgima käesoleva määruse lisas 2 sätestatud protseduure.

4. peatükk
SUUNAMISE DOKUMENDID

§ 9. Suunamiseks vajalikud dokumendid

(1) [Kehtetu]

(2) Ööpäevaringse hooldamise, ööpäevaringse tugevdatud toetusega hooldamise, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenustele suunamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus;
2) perearsti poolt väljastatud tõend isiku terviseseisundi kohta, milles märgitakse ära raskete (pidevat ravi nõudvate) somaatiliste haiguste esinemine ja kinnitatakse, et suunataval isikul ei esine käesoleva määrusega sätestatud vastunäidustusi suunamiseks;
3) rehabilitatsiooniteenuse osutaja  poolt rehabilitatsioonitsükli tulemuste kohta esitatud hinnang, mille on kinnitanud Sotsiaalkindlustusamet;

4) „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 111 lõike 1 alusel koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan (edaspidi isiklik rehabilitatsiooniplaan);

5) isikut tõendav dokument või selle koopia.

 

(3) Töötamise toetamise teenusele suunamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus;
2) rehabilitatsiooniteenuse osutaja  poolt rehabilitatsioonitsükli tulemuste kohta esitatud hinnang, mille on kinnitanud Sotsiaalkindlustusamet;

3) rehabilitatsiooniasutuse poolt koostatud isiku rehabilitatsiooni plaan;
4) isikut tõendav dokument või selle koopia.

(4) Tugevdatud järelevalvega hooldamise teenusele suunamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) kohtuotsus isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse või kohtuotsus isiku teovõimetuks tunnistamise kohta seoses tema ohtlikkusega endale või teistele;
2) perearsti poolt väljastatud tõend isiku terviseseisundi kohta, milles märgitakse ära raskete (pidevat ravi nõudvate) somaatiliste haiguste esinemine ja kinnitatakse, et suunataval isikul ei esine käesoleva määrusega sätestatud vastunäidustusi suunamiseks;
3) isikut tõendav dokument või selle koopia.

(5) Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) suunamiskiri;
2) isikut tõendav dokument või selle koopia.

(6) Töötamise toetamise ja toetatud elamise teenusele suunamiseks rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajaks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus;
2) psühhiaatri suunamiskiri;
3) perearsti poolt väljastatud tõend isiku terviseseisundi kohta, milles märgitakse ära raskete (pidevat ravi nõudvate) somaatiliste haiguste esinemine ja kinnitatakse, et suunataval isikul ei esine käesoleva määrusega sätestatud vastunäidustusi suunamiseks (v.a töötamise toetamise teenuse puhul);
4) isiklik rehabilitatsiooniplaan;
5) isikut tõendav dokument või selle koopia.

[RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

§ 10. Dokumentide vormid

Käesoleva määruse alusel teenustele suunamise dokumentide vormid kinnitab sotsiaalminister.

5. peatükk
VASTUNÄIDUSTUSED SUUNAMISELE

§ 11. Vastunäidustused teenustele suunamisele

Käesoleva määrusega kehtestatud teenustele ei või suunata isikuid, kellel on:
1) nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;
2) sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;
3) statsionaarset ravi vajav psüühikahäire.

§ 12. Suunamine ambulatoorse psühhiaatrilise ravi vajaduse korral

Ambulatoorset ravi vajava psüühikahäirega inimese võib teenustele suunata ainult juhul, kui raviarst või -asutus kindlustab ravi jätkumise.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 15. Rakendamine

Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2002. a.

 

Sotsiaalministri 3. jaanuari 2002. a määruse nr  4

"Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele

esitatavad kohustuslikud nõuded"

LISA 1

 

PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE HOOLEKANDE TEENUSTE KÄTTESAAMISE KRITEERIUMID

ÜLDNÕUDED

• Isikul peab olema raske ja/või püsiv psüühikahäire
• Isik või tema seaduslik esindaja peab esitama kirjaliku taotluse vastava teenuse saamiseks (v.a ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine ja juhtumi korraldamine)
• Teenuse saamiseks peavad olema täidetud kõik järgnevad teenuse saamiseks sätestatud kriteeriumid

 

 

TEENUSE NIMETUS

KRITEERIUMID

Juhtumi korraldamine

• Töövõime kaotus vähemalt 40%
• Keskmise, raske või sügava puude tekke prognoos
• Ühe järgmise kriteeriumi esindatus:
1) võimetus töötada olemasoleval töökohal või prognoositav töökohakaotus
2) isik on tööotsija või töötu
3) võimetus kasutada üldisi avalikke teenuseid ilma kõrvalabita

Igapäevaelu toetamine

• Töövõime kaotus vähemalt 10%
• Keskmise, raske või sügava puude tekke prognoos

Toetatud elamine

• Töövõime kaotus vähemalt 10%
• Keskmine või raske puue
• Rehabilitatsioonitsükli läbimine
• Eluaseme puudumine või teiste toetavate teenuste puudumine olemasolevas elukohas
• Ühe järgmise kriteeriumi esindatus:
1) võimetus töötada olemasoleval töökohal või prognoositav töökohakaotus
2) isik on tööotsija või töötu

Elamine kogukonnas

• Töövõime kaotus vähemalt 10%
• Keskmine või raske puue
• Rehabilitatsioonitsükli läbimine
• Eluaseme puudumine või teiste toetavate teenuste puudumine olemasolevas elukohas
• Ühe järgmise kriteeriumi esindatus:
1) võimetus töötada olemasoleval töökohal või prognoositav töökohakaotus
2) isik on tööotsija või töötu

Toetatud töötamine

• Töövõime kaotus vähemalt 40%
• Keskmine või raske puue
• Rehabilitatsioonitsükli läbimine
• Ühe järgmise kriteeriumi esindatus:
1) võimetus töötada olemasoleval töökohal või prognoositav töökohakaotus
2) isik on tööotsija või töötu
• Isik ei tööta töökohal, kus tööandja saab tööhõiveameti kaudu tööturutoetust väiksema konkurentsivõimega töötu töölerakendamiseks

Ööpäevaringne hooldamine

• Töövõime kaotus vähemalt 80%
• Raske või sügav puue;
• Rehabilitatsioonitsükli läbimine

Ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine

• Töövõime kaotus vähemalt 90%
• Ühe järgmise kriteeriumi esindatus:
1) sügav liitpuue
2) ebastabiilse remissiooniga psüühikahäire

Ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine

• Kohtuotsus isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse seoses tema ohtlikkusega endale või teistele „Sotsiaalhoolekande seaduse“ (RT I 1995, 21, 323, 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; 2004, 27, 180; 89 603; 604; 605; 2005, 9, 34) § 19 alusel
• Raske või sügav puue
• Suurenenud ohtlikkus

 [RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

 

Sotsiaalministri 3. jaanuari 2002. a määruse nr  4

"Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele

esitatavad kohustuslikud nõuded"      
LISA 2

 

NÕUDED PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE HOOLEKANDE TEENUSTELE

NÕUDED TEENUSTELE

1. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik, mis peab sisaldama järgnevaid dokumente:
• rehabilitatsiooni- või hooldusplaan;
• rehabilitatsiooni- või hooldusplaani täitmise regulaarne arvestus;
• toimikusse lisatakse kliendiga seotud erakorraliste juhtumite kirjeldused ning kliendi kaebused osutatava teenuse osas ja nende lahendamine.
2. Isikuandmeid sisaldavate toimikute töötlemisel lähtutakse «Isikuandmete kaitse seadusest» (RT I 2003, 26,158; 2004, 30, 208)

Teenus:

Juhtumi korraldamine

1.

Eesmärk

Parim võimalik elukvaliteet tavapärases keskkonnas

2.

Sisu kirjeldus

• Teenust osutab Sotsiaalkindlustusamet
• Teenuse sisuks on inimese seostamine üldiste avalike teenustega ja/või psüühiliste erivajadustega inimestele orienteeritud teenustega

3.

Finantseerimine

• Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud

4.

Protseduurid

• Rehabilitatsiooniteenuse osutaja juurde suunamise korraldamine koostöös raviasutusega
• Toetavatele teenustele suunamine rehabilitatsioonitsükli järgselt

5.

Nõuded töökorraldusele

• Ühe juhtumiga tegelemise kestus arvestuslikult 2–24 kuud

6.

Nõuded personalile

• Vastavus sotsiaalministri kehtestatud nõuetele

7.

Nõuded ruumidele

• Igal juhtumikorraldajal peab olema omaette tööruum tööks vajaliku kontorisisustega (töökoht, arvuti, internetiside, telefon jms)

8.

Nõuded koostöösuhetele

• Teenus on ühendavaks lüliks inimese, rehabilitatsiooniteenuse või psühhiaatrilise eriarstiabi osutajate ning riikliku hoolekande teenuste osutajate, maavalitsuste ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate vahel

Teenus:

Igapäevaelu toetamine

1.

Eesmärk

Parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas, inimese iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel

2.

Sisu kirjeldus

• Rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine
• Sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ning arendamine
• Isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamine
• Aja struktureerimine, vaba aja sisustamine
• Juhendamine üldiste avalike teenuste kasutamisel
• Kaasamine töösarnasesse tegevusse
• Pereliikmete ja lähedaste toetamine
• Eneseabigruppide tegevuse toetamine

3.

Finantseerimine

• Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud
• Teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse kohaliku omavalitsuse eelarvest või muudest allikatest

4.

Protseduurid

• Teenuse saamiseks on vajalik eriarsti (psühhiaatri) suunamine
• Teenuse sisuks oleva tööülesande, mis kajastub isiku rehabilitatsiooni- või hooldusplaanis, ja selle osutamise kestuse määrab teenusele suunaja oma suunamiskirjas
• Teenus peab olema kättesaadav hiljemalt suunamisele järgneval tööpäeval

5.

Nõuded töökorraldusele

• Teenust osutavad päevakeskused, mis peavad olema klientidele avatud tööpäeviti:
1) 5 tundi päevas, kui päevakeskuses on üks töötaja
2) 8 tundi päevas, kui töötajaid on rohkem kui üks
• Klientidel peavad olema võimalused vähemalt kolmeks erinevaks tegevuseks
• Iga kliendi kohta peab olema vähemalt üks suunamiskirjas toodud ülesanne
• Iga kliendiga peab olema koostöösuhe vähemalt 1 kord nädalas, arvestuslik koormus keskmiselt kuni 20 tundi nädalas kliendi kohta

6.

Nõuded personalile

Vähemalt üks tegevusjuhendaja kvalifikatsiooniga töötaja 10 kliendi kohta

7.

Nõuded ruumidele

• Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama hoolekande- ja tervishoiuasutustele kehtestatud ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele
• Ruumides peab olema sooja joogi valmistamise võimalus

8.

Nõuded koostöösuhetele

Sisulist tegevust juhendab rehabilitatsiooniteenuse osutaja

Teenus:

Toetatud elamine

1.

Eesmärk

Iseseisev toimetulek tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas

2.

Sisu kirjeldus

• Majutamine teenuse osutaja poolt tehniliselt hooldatavas väikeses majutusüksuses (3–20 kohta) koos teiste analoogsete probleemidega inimestega
• Igapäeva- ja koduse elu korraldamine, tuginedes sarnaste probleemidega inimeste vastastikusele toetusele ja ühistegevusele
• Teenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist ega järelevalvet

3.

Finantseerimine

• Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud (sh eluruumide hooldus)
• Isik tasub eluasemekulud

4.

Protseduurid

• Teenusele suunab maavanem pensioniameti juhtumikorraldaja saatekirja alusel
• Rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajaks suunab teenusele rehabilitatsiooniteenuse osutaja
• Suunamise aluseks on rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti Arstliku Ekspertiisi Komisjoni ekspertarsti (edaspidi ekspertarst) hinnangud
• Teenus peab olema kliendile kättesaadav hiljemalt 6 kuu möödumisel rehabilitatsiooniteenuse osutamise algusest

5.

Nõuded töökorraldusele

• Tegevusjuhendaja juhendab igapäevaelu korraldamist vähemalt 1 kord nädalas 2 tundi majutusüksuse kohta
• Tegevusjuhendaja töökoht on rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures, päevakeskuses, töökeskuses või hooldekodus

6.

Nõuded personalile

Vähemalt üks tegevusjuhendaja kvalifikatsiooniga töötaja 10 kliendi kohta

7.

Nõuded ruumidele

• Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 9, 138; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613; 2002, 66, 402; 2005, 6, 23) kinnitatud eluruumidele esitatavatele nõuetele
• Majutusüksuses peab iga kliendi kohta olema vähemalt üks tuba
• Majutusüksuses peab olema eraldi ruum toidu valmistamiseks ja söömiseks

8.

Nõuded koostöösuhetele

Rehabilitatsiooniteenuse osutaja juhendab rehabilitatsiooniplaani täitmist

Teenus:

Elamine kogukonnas

1.

Eesmärk

Iseseisev toimetulek tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas

2.

Sisu kirjeldus

• Ühise leibkonnana elavad koos vähemalt üks tegevusjuhendaja ja neli klienti;
• Töö-, igapäeva- ja koduse elu korraldamine ühistegevuses, ühine majapidamine ja majandamine

3.

Finantseerimine

• Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud (sh eluruumide hooldus)
• Isik tasub eluasemekulud

4.

Protseduurid

• Teenusele suunab maavanem pensioniameti juhtumikorraldaja saatekirja alusel
• Suunamise aluseks on rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja ekspertarsti hinnangud

5.

Nõuded töökorraldusele

Elu- ja töökorraldus on üles ehitatud perekonna mudeli järgi

Tegevusjuhendaja elab koos klientidega

6.

 Nõuded personalile

Üks vähemalt tegevusjuhendaja kvalifikatsiooniga töötaja 4 kliendi kohta

7.

 Nõuded ruumidele

• Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 9, 138; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613; 2002, 66, 402; 2005, 6, 23) kinnitatud eluruumidele esitatavatele nõuetele
• Majutusüksuses peab iga kliendi kohta olema vähemalt üks tuba
• Majutusüksuses peab olema eraldi ruum toidu valmistamiseks ja söömiseks

8.

Nõuded koostöösuhetele

Rehabilitatsiooniteenuse osutaja juhendab rehabilitatsiooniplaani täitmist

Teenus:

Töötamise toetamine

1.

Eesmärk

Iseseisvalt elava või toetatud elamise teenust kasutava inimese töötamine tavapärases töösuhtes

2.

Sisu kirjeldus

• Töötaja ja tööandja toetamine (abistamine, juhendamine, nõustamine) inimese töölerakendamisel ja töökoha ning töötingimuste inimese vajadustele vastavaks kohandamisel
• Toetamine võib toimuda tööandjale rahaliste vahendite sihtotstarbelise eraldamise või erialaste teenuste osutamise kaudu

3.

Finantseerimine

Riigieelarvest makstakse toetust tööandjale või teenust osutavale organisatsioonile, mis kindlustab vajaliku juhendamise

4.

Protseduurid

• Teenusele suunab maavanem pensioniameti juhtumikorraldaja saatekirja alusel
• Rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajaks suunab teenusele rehabilitatsiooniteenuse osutaja
• Suunamise aluseks on rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja ekspertarsti hinnangud

5.

Nõuded töökorraldusele

• Tööandja või teenuse osutaja kindlustab kliendile töö:
1) vähemalt 20 tundi nädalas, kui isiku töövõime kaotus on 40–50%
2) vähemalt 15 tundi nädalas, kui isiku töövõime kaotus on 60–70%
3) vähemalt 10 tundi nädalas, kui isiku töövõime kaotus on 80–90%
• Tööleping või töövõtuleping on vormistatud vastavalt seaduses sätestatud nõuetele

6.

Nõuded personalile

Üks tööjuhendaja 10 kliendi kohta

7.

Nõuded ruumidele

Teenuse osutamiseks kasutatavatel ruumidel peab olema töö- või tegevusalale vastav ruumide kasutusluba

8.

Nõuded koostöösuhetele

Rehabilitatsiooniteenuse osutaja juhendab rehabilitatsiooniplaani täitmist

Teenus:

Ööpäevaringne hooldamine

1.

Eesmärk

Parim võimalik elukvaliteet hoolekandeasutuses

2.

Sisu kirjeldus

• Inimese juhendamine ja abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel
• Aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamine
• Ohutuse kindlustamine inimesele enesele ja teistele ööpäevaringselt
• Eriarsti määratud toetava ravi tagamine
• Ei sisalda arstiabi diagnoosimise, ravi määramise ja aktiivravi tähenduses

3.

Finantseerimine

• Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud (sh eluruumide hooldus)
• Isik tasub majutuskulud ja toitlustamise

4.

Protseduurid

• Teenusele suunab maavanem Sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
• Suunamise aluseks on rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja ekspertarsti  hinnangud
• Teenus peab olema kliendile kättesaadav hiljemalt 6 kuu möödumisel rehabilitatsiooniteenuse osutamise algusest

5.

Nõuded töökorraldusele

Personali kõrvalabi peab olema kättesaadav ööpäevaringselt ja viivitamatult

6.

Nõuded personalile

• Üks tegevusjuhendaja 3 kliendi kohta
• Üks psühhiaatriaõde 20 kliendi kohta

7.

Nõuded ruumidele

• Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama:
1) majandusministri 20. veebruari 2001. a määruses nr 9 «Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord» (RTL 2001, 27, 341; 2004,65,1090) majutusettevõttele kehtestatud kohustuslikele üldnõuetele ja nimetatud määruse §-des 64-73 külalistemajale esitatud nõuetele
2) hoolekande- ja tervishoiuasutustele kehtestatud ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele

8.

Nõuded koostöösuhetele

• Rehabilitatsiooniteenuse osutaja juhendab rehabilitatsiooniplaani täitmist

• Perearstiabi ja psühhiaatrilise eriarstiabi kättesaadavus

Teenus:

Ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine

1.

Eesmärk

Suurenenud ohtlikkuse astmega inimese parim võimalik ja ühiskonnas aktsepteeritavaks peetav elukvaliteet hoolekandeasutuses

2.

Sisu kirjeldus

• Inimese juhendamine ja abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel
• Aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamine
• Ohutuse kindlustamine inimesele enesele ja teistele ööpäevaringselt
• Hoolduskeskkonna tugevdatud järelevalve
• Eriarsti poolt määratud toetava ravi tagamine
• Ei sisalda arstiabi diagnoosimise, ravi määramise ja aktiivravi tähenduses

3.

Finantseerimine

• Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud (sh eluruumide hooldus)
• Isik tasub majutuskulud ja toitlustamise

4.

Protseduurid

Teenusele suunab maavanem Sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

5.

Nõuded töökorraldusele

• Ruumidesse sisenemine ja väljumine peab olema personali poolt kontrollitav
• Hooldekodu personalipoolne kõrvalabi peab olema kättesaadav ööpäevaringselt ja viivitamatult
• Kureeriva raviasutuse psühhiaatrilise konsultatsiooni viivitamatu kättesaadavus

6.

Nõuded personalile

• Üks tegevusjuhendaja kahe kliendi kohta
• Üks psühhiaatriaõde kümne kliendi kohta
• Eriväljaõpe tööks spetsialiseerunud režiimiga osakonnas

7.

Nõuded ruumidele

• Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama:
1) majandusministri 20. veebruari 2001. a määruses nr 9 «Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord» (RTL 2001, 27, 341; 2004,65,1090) majutusettevõttele kehtestatud kohustuslikele üldnõuetele ja nimetatud määruse §-des 64-73 külalistemajale esitatud nõuetele
2) hoolekande- ja tervishoiuasutustele kehtestatud ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele
• Ühes magamistoas võib elada maksimaalselt kaks klienti
• Ruumid vähemalt kolme erisisulise tegevuse sooritamiseks

8.

Nõuded koostöösuhetele

Perearstiabi ja psühhiaatrilise eriarstiabi kättesaadavus

Teenus:

Ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine

1.

Eesmärk

Raske või sügava liitpuudega inimese iseseisva toimetulekuvõime suurenemine ja/või parim võimalik elukvaliteet hoolekandeasutuses

2.

Sisu kirjeldus

Inimese iseseisva toimetulekuvõime suurenemine ja/või elukvaliteedi säilitamine ühiskonnas aktsepteeritavaks peetaval tasandil inimese ravi, rehabiliteerimise ja igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel abistamise kaudu

3.

Finantseerimine

• Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud (sh eluruumide hooldus)
• Isik tasub majutuskulud ja toitlustamise

4.

Protseduurid

Teenusele suunab maavanem Sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

5.

Nõuded töökorraldusele

• Ruumidesse sisenemine ja väljumine peab olema personali poolt kontrollitav
• Hooldekodu personalipoolne kõrvalabi peab olema kättesaadav ööpäevaringselt, hiljemalt 15 minuti jooksul

6.

Nõuded personalile

• Üks tegevusjuhendaja ühe kliendi kohta
• Eriväljaõpe tööks sügava liitpuudega klientidega

7.

Nõuded ruumidele

• Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama:
1) majandusministri 20. veebruari 2001. a määruses nr 9 «Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord» (RTL 2001, 27, 341; 2004,65,1090) majutusettevõttele kehtestatud kohustuslikele üldnõuetele ja nimetatud määruse §-des 64-73 külalistemajale esitatud nõuetele
2) hoolekande- ja tervishoiuasutustele kehtestatud ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele

8.

Nõuded koostöösuhetele

 Sisulist tööd juhendab rehabilitatsiooniteenuse osutaja

 [RTL 2005, 54, 773 – jõust. 27.05.2005]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json