Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 58, 735

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade» muutmine

Vastu võetud 22.03.1999 nr 17

Äriseadustiku (RT I 1995, 26--28, 355; 1998, 91--93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360) paragrahvi 70, mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355) paragrahvi 76 ning kommertspandiseaduse (RT I 1996, 45, 848; 1997, 48, 774) paragrahvi 15 alusel määran:

Teha justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärades» (RTL 1998, 354/355, 1493) järgmised muudatused:

1. Punkti 5 lõikes 1 asendada sõna «kasumijaotusaruande» sõnaga «kasumiaruande».

2. Punkti 9 lõike 1 esimest lauset täiendada pärast sõnu «võetakse teenustasu» sõnaga «kroonides».

3. Punkti 11 täiendada lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kohapeal üld- ja aruandlusandmetega tutvumise teenustasu on 65 krooni iga päringu objekti eest.»

4. Punktides 15 ja 16 ning punkti 17 lõikes 3 asendada sõnad «9--10» sõnadega «9--10 ja 12».

Minister Paul VARUL

Kantsler Mihkel OVIIR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json