Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 61, 873

Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.05.2005 nr 10

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375; 102, 599; 2003, 4, 22; 2004, 22, 148; 2005, 1, 1; 25, 192) § 28 lõike 2, § 30 lõike 4, § 40 lõike 7 ja § 50 lõike 6 alusel ning arvestades «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) § 93 lõiget 1.

§ 1. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 5 «Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend» (RTL 2005, 13, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375; 102, 599; 2003, 4, 22; 2004, 22, 148; 2005, 1, 1; 25, 192) § 30 lõike 4 ja § 40 lõike 7 alusel ning §-de 391 kuni 48 rakendamiseks.»;

2) määruse paragrahvi 1 lõike 2 punktis 3 ja lõike 3 punktis 4, paragrahvi 4 punktis 3, paragrahvi 6 lõike 3 punktides 1 ja 2, 4. peatüki pealkirjas ning paragrahvis 7 asendatakse sõna «aadressiandmete» sõnaga «aadressi»;

3) määruse paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Elukohateate täitmine esitaja poolt

(1) Elukoha aadress märgitakse aadressikoha nime, hoone numbri ja korteri või muu omaette ruumi numbri olemasolul selle täpsusega.

(2) Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja kui elukohateatele ei ole lisatud «Elamuseaduses» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86; 2004, 53, 368; 85, 577; RT III 2004, 35, 362) või «Võlaõigusseaduses» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374; 2003, 78, 523; 2004, 13, 86; 37, 255; 75, 522; 87, 593; 90, 616) sätestatud ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopiat, tuleb elukohateatele kanda ruumi omaniku nõusolek elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Omanik võib oma nõusoleku anda ka eraldi dokumendil, mis lisatakse elukohateatele. Kaasomandis oleva eluruumi andmete kandmisel rahvastikuregistrisse lisatakse elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Kaasomanike kokkulepet tõendav dokument lisatakse elukohateatele.

(3) Ruumi üürilepingu või muu lepingu alusel kasutava isiku perekonnaliikme(te) elukohateatel ei ole ruumi omaniku nõusolek vajalik, kui perekonnaliikme(te) ruumi kasutamise õigus tuleneb «Elamuseadusest» või «Võlaõigusseadusest».

(4) Elukoha aadressil on «Rahvastikuregistri seaduse» § 48 lõikes 2 sätestatud õiguslik tähendus elukohateate saamise kuupäevast, kui kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ei keeldu elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmisest «Rahvastikuregistri seaduse» § 44 alusel.

(5) Hoone või ruumi aadressi esitamisel sideandmetena peab elukohateate esitaja olema hoone või ruumi omanik või tal peab olema hoone või ruumi kasutamise õigus.

(6) Sideandmed kehtivad elukohateatel esitaja poolt näidatud ajavahemikus. Kui elukohateatel on näidatud ainult sideandmete kehtivuse alguskuupäev, kehtivad vastavad andmed, kuni samade andmetega esitatakse uus elukohateade koos kehtivuse lõpukuupäevaga või esitatakse uus elukohateade uute sideandmetega.

(7) Püsivalt välismaale elama asumisel märgib elukohateate esitaja elukohateatele elukoha aadressi välismaal, selle puudumisel vähemalt riigi ja haldusüksuse nime ning võimalusel esitab sideandmed.

(8) Elukohateate esitamisel pärast saabumist välismaal asunud püsivast elukohast kannab esitaja elukohateatele riigi ja haldusüksuse (linn, osariik, kubermang vms) nime, kust saabuti Eestisse.

(9) Elukohateate esitaja kinnitab oma allkirjaga tema poolt elukohateatele kantud kõigi andmete õigsust.»;

4) määruse paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) märkuse «elukohateade esitatud RRS § 42 lõike 11 alusel», kui elukohateade esitatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 42 lõike 11 alusel. Märkus kantakse elukohateatele teksti «Elukohateade nr _____ vastu võetud (saabunud)» alla.»;

5) määruse paragrahvi 6 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui isik ja ruumi omanik teatavad vastava järelepärimise väljasaatmisest 30 päeva jooksul oma nõusolekust isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks viibimiskohaks oleva ruumi täpsusega, kantakse isiku elukoha aadress rahvastikuregistrisse ruumi täpsusega.

(6) Kui isik või ruumi omanik ei teata tähtaegselt kohaliku omavalitsuse pädevale asutusele oma nõusolekust või kasvõi üks nendest teatab oma keeldumisest elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks, kantakse isiku elukoha aadress rahvastikuregistrisse linna või valla ja linnaosa või osavalla ning võimaluse korral asustusüksuse täpsusega.»;

6) määruse paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teatele kantakse isiku(te) andmed, kelle elukoha aadressi muutmist omanik taotleb, ja andmed teate koostamise alusdokumentide kohta, milleks on:
1) elukoha aadressi muutmise avaldus;
2) isiku(te)le saadetud teade omaniku avalduse kohta;
3) Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaanne;
4) isiku(te) nõusolek või keeldumine rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmiseks;
5) isiku(te) poolt esitatud dokumendid, millega tõestatakse oma õigust kasutada ruumi elukohana (nende olemasolul).»;

7) määruse lisad 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kehtestatakse uuesti käesoleva määruse lisadega.

§ 2. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 3 «Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa» (RTL 2005, 13, 114) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81. Siseministeerium;»;

2) määruse paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Juhiloa andmisel antakse juhiloa kohta üle määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.»;

3) määruse paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Juhiloa tühistamisel antakse tühistatud juhiloa kohta üle määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.»;

4) määruse paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Juhiloa kehtetuks tunnistamisel antakse kehtetuks tunnistatud juhiloa kohta üle määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.»;

5) määrust täiendatakse paragrahviga 281 järgmises sõnastuses:

« § 281. Elamisloa pikendamisest keeldumine

Elamisloa pikendamisest keeldumisel antakse elamisloa pikendamisest keeldumise otsuse kohta üle määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.»;

6) määruse paragrahvi 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 44. Elukoha andmete registrisse kandmine elukohateate alusel

Elukohateate alusel antakse üle:
1) elukohateate kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku(te) seaduse § 21 lõikes 3 loetletud elukoha andmed (nende esitamisel);
3) sideandmed (nende esitamisel).»;

7) määruse paragrahvi 45 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) isiku(te) elukoha andmed.»;

8) määruse paragrahvid 80 ja 81 tunnistatakse kehtetuks.

9) määrust täiendatakse 14. peatükiga järgmises sõnastuses:

«14. peatükk
Siseministeeriumi poolt üleantavate andmete loetelu

§ 98. Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmine või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamine

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamisel antakse üle:
1) regionaalministri käskkirja kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
3) isiku muudetud eesnimi või eesnimed.»

§ 3. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 4 «Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord» (RTL 2005, 13, 115) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) isikukoodi andmiseks isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri objekt ega elamisloa taotleja.»;

2) määruse paragrahvi 3 lisatakse sõnade «esimene number 1 – aastail 1800–1899 sündinud mees;» järele sõnad «2 – aastail 1800–1899 sündinud naine;»;

3) määruse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

«Isikukoodide väljajagamine»;

4) määruse paragrahvi 5 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «aadressiandmed» sõnaga «aadress»;

5) määruse paragrahvi 8 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna «elukoht» sõnadega «elukoha aadress»;

6) määruse paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõna «kohta» sõnaga «poolt»;

7) määrust täiendatakse paragrahviga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Isikukoodi andmine isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse

(1) Isikukoodi andmiseks isikule, kelle isikukood kuulub seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kandmisele riigi andmekogusse, esitab isik andmekogu vastutavale või volitatud töötlejale taotluse järgmiste andmetega:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) sünnikoht;
6) elukoha aadress;
7) kodakondsus.

(2) Isikukoodi moodustamiseks antakse lõikes 1 loetletud andmed andmesidevõrgu kaudu üle rahvastikuregistri volitatud töötlejale.

(3) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab moodustatud isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime andmed andmekogu vastutavale või volitatud töötlejale kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.»

§ 4. Regionaalministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 6 «Rahvastikuregistrist andmete väljastamise kulunormid avalike ülesannete täitmisel» (RTL 2005, 14, 136) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

Regionaalministri 24. mai 2005. a määruse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine»
lisa 1

(õ) 3.02.2006 10:45

Regionaalministri 24. mai 2005. a määruse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine»
lisa 2

Regionaalministri 24. mai 2005. a määruse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine»
lisa 3

Regionaalministri 24. mai 2005. a määruse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine»
lisa 4

Regionaalministri 24. mai 2005. a määruse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine»
lisa 5

Regionaalministri 24. mai 2005. a määruse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine»
lisa 6

Regionaalministri 24. mai 2005. a määruse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine»
lisa 7

ÕIEND avaldatud RTL 2006, 13

Lisada RTL 2005, 61, 873 avaldatud regionaalministri 24. mai 2005. a määrusesse nr 10 «Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine» lisa 1 teine lehekülg.

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lõige 3 ja riigisekretäri 26.01.2006. a resolutsioon nr 17-1/0600645.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json