Teksti suurus:

Õpilaspileti väljaandmise korra ja õpilaspileti vormi kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2008
Avaldamismärge:RTL 1999, 60, 802

Õpilaspileti väljaandmise korra ja õpilaspileti vormi kinnitamine

Vastu võetud 22.03.1999 nr 17

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 79, 1186; 1994, 91, 1528; 1996, 49, 953; 1997, 24, 365; 26, õiend; 69, 1111; 1998, 57, 859; 1999, 24, 358) paragrahvi 30 lõike 3 alusel haridusminister määrab:

1. Kinnitada õpilaspileti väljaandmise kord (juurde lisatud).

2. Kinnitada õpilaspileti vorm (juurde lisatud).

3. Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2000. a.

Minister Mait KLAASSEN

Kantsler Georg AHER

Kinnitatud
haridusministri 22. märtsi 1999. a määrusega nr 17

Õpilaspileti väljaandmise kord

1. Õpilaspilet on algkooli (k.a lasteaed-algkooli), põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilase isikut ja õppimist tõendav õpilase foto ja turvaelemendiga dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel.

2. Õpilaspileti annavad välja kõik koolid sõltumata kooli omandivormist.

Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor.

3. Õpilaspilet antakse välja kooli õpilastele sõltuvalt kooliastmest:

1) 1. klassi õpilasele 6. klassi lõpetamiseni, õpilaspileti värvus on kollane;

2) 7. klassi õpilasele 9. klassi lõpetamiseni, õpilaspileti värvus on roheline;

3) 10. klassi õpilasele 12. klassi lõpetamiseni, õpilaspileti värvus on sinine.

4. Õpilaspiletile kantakse järgmised andmed:

1) kooli nimi;

2) õpilaspileti number;

3) õpilase ees- ja perekonnanimi;

4) õpilase isikukood või sünniaeg;

5) õpilase elukoht;

6) õpilaspileti väljaandmise aeg ja selle aluseks oleva direktori käskkirja kuupäev ja number;

7) õppeaasta;

8) klass.

5. Õpilaspileti väljaandmise ja selle kehtivusaja pikendamise kinnitab kooli direktor allkirja ja kooli pitseriga.

6. Õpilaspileti väljaandja nummerdab kõik väljaantud õpilaspiletid. Õpilaspileti numbriks on «Õpilasraamatus» õpilasele eraldatud lehekülje number koos vastava õpilasraamatu köite numbriga (näiteks II-175; II/175).

7. Õpilaspileti kehtivust pikendatakse õppeaasta algul. Õpilaspiletile kirjutatakse õppeaasta ja klassi number. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

8. Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi saamiseks.

9. Õpilaspileti duplikaadi väljastamine vormistatakse kooli direktori käskkirjaga, mille väljaandmise aeg ja number märgitakse uuele õpilaspiletile koos märkega «korduv».

10. Koolist lahkumise või väljaheitmise korral tagastab õpilane koolile õpilaspileti. Tagastatud õpilaspilet hävitatakse.

Kinnitatud
haridusministri 22. märtsi 1999. a määrusega nr 17

SID