Teksti suurus:

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2005, 60, 863

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm

Vastu võetud 25.05.2005 nr 41

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» (RT I 2005, 15, 87) § 48 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1. Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse annab pädev asutus – Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.

§ 2. Registreerimistunnistusele kantakse:
1) Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse nimetus;
2) keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi logo;
3) sertifikaadi saaja-organisatsiooni nimetus, aadress, tegevusala ja kood;
4) tõendaja nimi ja akrediteeringu number;
5) märge, et organisatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 761/2001/EÜ organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS (EÜT L 114, 24.04.2001, lk 1–129) nõuetele ning võib kasutada EMASi logo;
6) sertifikaadi registreerimisnumber ja kehtivuse tähtaeg;
7) Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse logo ja direktori allkiri;
8) sertifikaadi andmise koht ja aeg.

§ 3. Registreerimistunnistuse vorm on esitatud määruse lisas. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.

Minister Villu REILJAN

Halduse ja õiguse asekantsler
kantsleri ülesannetes Uno VEERING

Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 41 «Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse
vorm»

lisa

KESKKONNAJUHTIMIS- JA
KESKKONNAAUDITEERIMISSÜSTEEMI
SERTIFIKAAT

/EMASi logo/

/organisatsiooni nimetus/
/organisatsiooni aadress/
Tegevusala ja kood:
Keskkonnaaruande on kinnitanud:
/tõendaja nimi ja akrediteeringu number/
/organisatsiooni nimetus/ vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 761/2001/EÜ organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS nõuetele ning võib kasutada EMASi logo.
Registreerimisnumber
Sertifikaat on kehtiv kuni /kuupäev, kuu, aasta/
/Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse logo/
/direktori allkiri/
/sertifikaadi andmise koht ja aeg/

/otsingu_soovitused.json