Teksti suurus:

Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2005, 62, 888

Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks

Vastu võetud 27.05.2005 nr 57

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse ärilisel või mitteärilisel eesmärgil üht või mitut liiki loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas loomade aretuseks selliste uuringute tarvis (edaspidi asutus, instituut ja keskus).

  (2) Määrust kohaldatakse sellise asutuse, instituudi ja keskuse suhtes, kus peetakse loomi EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), artikli 2 lõike 1 punktis b toodud tähenduses.

§ 2.   Asutuse, instituudi ja keskuse veterinaarnõuded

  (1) Asutus, instituut ja keskus peab olema vaba EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas A loetletud loomataudidest ning juhul, kui Eestis rakendatakse asjakohast loomatauditõrje programmi, ka määruse lisas loomaliikide kaupa nimetatud loomataudidest.

  (2) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse ahve (simiae ja prosimiae), peab vastama EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele.

  (3) Tunnustatud asutus, instituut ja keskus, kus peetakse muid loomi kui lõikes 1 nimetatud ahve, peab vastama EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse ahve (simiae ja prosimiae), peab olema tunnustatud hiljemalt 2005. aasta 1. septembriks.

  (2) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse ahve (simiae ja prosimiae), kuulub tunnustamisele, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse selle asutuse, instituudi ja keskuse vastavust selles määruses ja EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras vastavalt põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» (RTL 2002, 146, 2134; 2004, 26, 422; 61, 1025) § 2 lõike 1 punktile 5.

  (3) Asutus, instituut ja keskus, kus peetakse muid loomi kui lõikes 2 nimetatud ahve, kuulub tunnustamisele, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse selle asutuse, instituudi ja keskuse vastavust selles määruses ja EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras vastavalt põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» § 2 lõikele 2.

§ 4.   Määruste muutmine

  (1) Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määrust nr 37 «Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded» (RTL 2002, 79, 1219; 2004, 26, 422; 61, 1026; 157, 2364) § 9 lõiget 2 täiendatakse enne sõnu «punktile 1» sõnadega «lõike 1».

  (2) Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määrust nr 73 «Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded» (RTL 2002, 116, 1679) muudetakse järgmiselt:
  1) määruse preambulist jäetakse välja sõnad «ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251) punkti 1»;
  2) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad «24. juuli 2001. a määruse nr 52 «Tunnustamisele või registreerimisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende tunnustamise ja registreerimise kord» (RTL 2001, 97, 1341) § 1 punktile 3» sõnadega «18. detsembri 2002. a määruse nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» (RTL 2002, 146, 2134; 2004, 26, 422; 61, 1025) § 2 lõike 1 punktile 2».

  (3) Põllumajandusministri 18. detsembri 2002. a määrust nr 88 «Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord» (RTL 2002, 146, 2134; 2004, 26, 422; 61, 1025) muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja seda täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
« 5) ahvide (simiae ja prosimiae) pidamise või aretamisega ärilisel või mitteärilisel eesmärgil nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas ahvide aretamiseks selliste uuringute tarvis (edaspidi asutus, instituut ja keskus).»;
8.11.2013 11:42
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „eesmärgil“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Põllumajandusministeeriumi 7.11.2013 taotlust nr 4.2-1/2468.
  2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
« (2) Tunnustamisele kuulub asutust, instituuti ja keskust kasutada sooviva või kasutava isiku soovil ka selline asutus, instituut ja keskus, kus peetakse muid loomi kui lõike 1 punktis 5 nimetatud ahvid, EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), artikli 2 lõike 1 punktis b toodud tähenduses.»;
  3) paragrahvi 4 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «Ehitis» sõnadega «, välja arvatud asutus, instituut ja keskus,»;
  4) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu «aadress ja» sõnadega «ehitise, välja arvatud asutus, instituut ja keskus,»;
  5) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «taotlusele» sõnadega «, välja arvatud asutuse, instituudi ja keskuse puhul,»;
  6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
« (11) Asutuse, instituudi ja keskuse puhul tuleb § 4 lõikes 2 nimetatud taotlusele lisada sellised andmed ja dokumendid, mis kirjeldavad asutuse, instituudi või keskuse vastavust EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele.»;
  7) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «keeldumise otsus» sõnadega «, välja arvatud asutuse, instituudi ja keskuse tunnustamise otsuse osalise või täieliku peatamise, kehtetuks tunnistamise või kehtivuse taastamise otsus,»;
  8) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:
« (8) Asutuse, instituudi ja keskuse nõuetekohasuse hindamiseks võib järelevalveametnik võtta kohapeal proove. Proovide analüüsimise tulemusi kajastavad dokumendid loetakse otsuse tegemiseks vajalikeks dokumentideks.

  (9) Asutuse, instituudi ja keskuse tunnustamise otsus peatatakse osaliselt või täielikult, tunnistatakse kehtetuks või selle kehtivus taastatakse EÜ Nõukogu direktiivi 92/65/EÜ lisa C punktis 6 sätestatud alustel ja korras.»

  (4) Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määrust nr 19 «Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded» (RTL 2004, 25, 409) § 9 lõiget 1 täiendatakse enne sõnu «punktile 1» sõnadega «lõike 1».


1EÜ Nõukogu direktiiv 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72); 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.05.1995, lk 23–29); 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68); 1282/2002/EÜ (ELT L 187, 16.07.2002, lk 3–12); 998/2003/EÜ (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9); 1398/2003/EÜ (ELT L 198, 06.08.2003, lk 3–6).

Ester TUIKSOO
Minister

Ants NOOT
Kantsler

Lisa Loomataudid, millest peab asutus, instituut või keskus olema vaba juhul, kui Eestis rakendatakse asjakohast loomatauditõrje programmi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json