Teksti suurus:

Nõuded lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku koolitusele ja kvalifikatsioonile ning lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku valiku ja lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja tunnustamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RTL 2005, 62, 886

Nõuded lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku koolitusele ja kvalifikatsioonile ning lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku valiku ja lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja tunnustamise kord

Vastu võetud 31.05.2005 nr 61

Määrus kehtestatakse « Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143; 88, 594; 2004, 25, 169; 30, 208; 81, 541; 87, 593; 2005, 29, 216) § 243 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse eesmärk

Määruse eesmärk on lennundusjulgestusega seotud tööülesannete nõuetekohase täitmise tagamine läbi vastavaid tööülesandeid täitva isiku hoolika valiku, koolitamise ja eksamineerimise.

§ 2. Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku töölevõtmine

(1) Lennundusjulgestusega seotud töökohale kandideerija esitab eestikeelse kirjaliku avalduse ning järgmised dokumendid:
1) Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus;
2) vähemalt keskharidust tõendav dokument;
3) elulookirjeldus, mis muuhulgas sisaldab andmeid varasema töökogemuse ja läbitud haridustee kohta;
4) täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid nende olemasolul.

(2) Avaldusele kirjutab kandidaat alla isiklikult, kinnitades nõustumist andmete kontrollimisega tulevase tööandja poolt ning kõigi tema poolt esitatud andmete vastavusega tegelikkusele.

(3) Tööandja kontrollib kandidaadi võimalikku karistatust karistusregistrist.

(4) Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitma hakkava isiku töölevõtmisel arvestatakse Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitma hakkava isiku värbamise põhimõtteid.

§ 3. Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku koolitus ja kvalifikatsioon

(1) Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku koolitusi korraldatakse vastavalt Lennuameti poolt kooskõlastatud koolitusprogrammidele, mida viivad läbi Lennuametis iga-aastase lennundusjulgestuse viimaste arengute alase seminari läbinud koolitajad.

(2) Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitev isik peab olema läbinud oma ametikohale vastava lennundusjulgestusalase koolituse. Kvalifikatsiooni säilitamiseks korraldatakse täienduskoolitusi vähemalt kord aastas.

(3) Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku koolitused on:
1) «Lennundusseaduse» § 243 lõikes 3 nimetatud isiku koolitus;
2) ettevõttes lennundusjulgestusalase tegevuse järelevaataja koolitus;
3) lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja koolitus;
4) lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku koolitus, kui isik ei kuulu punktides 1–3 nimetatud lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitvate isikute hulka;
5) julgestusvalmiduse koolitus vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu määruse 2320/2002/EÜ, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad (Euroopa Liidu Teataja L 355, 30.12.2002, lk 1–22) lisa punktile 12.3;
6) käesolevas lõikes nimetatud isikute täienduskoolitus.

(4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud koolituse läbinud isik peab omama teadmisi valdkondades, nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu määruse 2320/2002/EÜ lisa punktis 12.2 isikule, kelle tööks on osaliselt või täielikult julgestusülesannete täitmine.

(5) Lõike 3 punktis 2 nimetatud koolituse läbinud isik peab omama teadmisi valdkondades, nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu määruse 2320/2002/EÜ lisa punktis 12.2 isikule, kelle tööks on osaliselt või täielikult julgestusülesannete täitmine ning lisa 12.2 alapunktis 2 «Turvatöötajate väljaõpe» turvatöötajale.

(6) Lõike 3 punktides 3 ja 4 nimetatud koolituse läbinud isik peab omama teadmisi valdkondades, nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu määruse 2320/2002/EÜ lisa punkti 12.2 alapunktis 2 «Turvatöötajate väljaõpe» turvatöötajale.

(7) Lõike 3 punktides 1–4 nimetatud isikud läbivad töölevõtmisel julgestusvalmiduse koolituse, seejärel töötavad juhendaja või instruktori juhendamisel ning läbivad lõike 3 punktides 1–4 nimetatud koolituse tulenevalt oma tööülesannetest kuue kuu jooksul tööleasumisest.

(8) Lõikes 3 nimetatud koolitusi võib läbi viia ka muu lennundusalase koolituse raames.

(9) Lennundusjulgestusalases koolituses arvestatakse Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni lennundusjulgestusalaste koolituste põhimõtteid.

§ 4. Koolitusjärgne teadmiste ja oskuste kontroll

(1) Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku koolituse lõppedes kontrollib koolitaja koolitatava isiku teadmisi ja oskusi. Teadmiste ja oskuste kontrolli tulemused fikseeritakse.

(2) Lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja teadmisi ja oskusi kontrollitakse eelnevalt Lennuametis kooskõlastatud teooria- või praktilise osa testiga. Lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja praktilise osa test peab sisaldama läbivalgustusaparaadi simulaatori kasutamist või õppe-eesmärgil kasutatavate kottide läbivaatamist.

§ 5. Lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja tunnustamine

(1) Lennuamet tunnustab isikut, kes on läbinud § 3 lõike 3 punktis 3 nimetatud koolituse ning koolituse lõpus sooritanud § 4 lõikes 2 nimetatud teooria- ja praktilise osa testi positiivse tulemusega vähemalt 90% ulatuses.

(2) Lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja tunnustamiseks esitab koolitaja Lennuametile vastavasisulise taotluse ja lisab sellele lõikes 1 nimetatud teooria- ja praktilise osa testi tulemused (eksamiprotokolli) kahes eksemplaris ning Lennuameti nõudmisel muud teooria- või praktilise osa testi sooritamist puudutavad täiendavad dokumendid.

(3) Lennuamet vaatab esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ja otsustab tunnustamise 5 tööpäeva jooksul alates taotluse ja sellele lisatud dokumentide registreerimisest. Juhul kui Lennuamet soovib täiendavaid dokumente, otsustatakse tunnustamine viie tööpäeva jooksul alates parandatud taotluse või täiendavate dokumentide Lennuametis registreerimisest

(4) Lennuameti antud lennundusjulgestusalase läbivaatuse teostaja tunnustus kehtib ühe aasta.

§ 6. Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku motiveerimine

Lennundusjulgestusega seotud tööülesandeid täitva isiku kvalifikatsiooni säilitamiseks ja tööülesannete efektiivse täitmise tagamiseks töötatakse ettevõtte siseselt välja nimetatud isikute motiveerimise põhimõtted, mis sisaldavad vähemalt:
1) töötaja tunnustamist väljapaistvate töötulemuste eest;
2) ülesannete ja vastutuse selget määratlemist;
3) koolituse võimaldamist;
4) sanktsioone tööülesannete puuduliku täitmise või täitmata jätmise korral;
5) tööülesannete vahelduvust;
6) määratletud tööaega;
7) tööga hõivatuse tagamist;
8) edutamise võimalusi;
9) tööalaseid väljakutseid.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json