Teksti suurus:

Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 32, 235

Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.05.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. mai 2005. a otsusega nr 849

§ 1. Riigikontrolli seaduses (RT I 2002, 21, 117; 57, 356; 2003, 21, 121; 88, 588; 90, 601) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigikontroll teostab majanduskontrolli järgmiste asutuste ja isikute üle:
1) Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, kohtud, Eesti Pank, Riigikantselei ja Õiguskantsleri Kantselei;
2) valitsusasutused ning nende hallatavad riigiasutused;
3) kohaliku omavalitsuse üksused, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 sätestatut;
4) avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
5) sihtasutused ja mittetulundusühingud, kelle asutajaks või liikmeks on riik või avalik-õiguslik juriidiline isik;
6) äriühingud, kus riigil või avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel või käesoleva lõike punktis 5 nimetatud sihtasutustel on kas üksi või ühiselt valitsev mõju enamusosaluse kaudu või muul viisil, samuti nende äriühingute tütarettevõtjad;
7) äriühingud, kes on saanud riigilt laenu või kelle laene või muude lepinguliste kohustuste täitmist tagab riik;
8) muud avalik-õiguslike ülesannete täitjad riigi vara kasutamisel ja säilitamisel.

(2) Riigikontroll teostab käesoleva seaduse § 6 lõike 2 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud ulatuses kontrolli:
1) kohaliku omavalitsuse üksuste üle munitsipaalvara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel;
2) sihtasutuste ja mittetulundusühingute üle, kelle asutajaks või liikmeks on kohaliku omavalitsuse üksus;
3) äriühingute üle, kus kohaliku omavalitsuse üksusel on valitsev mõju enamusosaluse kaudu või muul viisil, samuti nende äriühingute tütarettevõtjate üle.»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Riigikontroll teostab käesoleva seaduse § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ulatuses kontrolli kohaliku omavalitsuse üksuse valdusse antud riigi kinnis- ja vallasvara, riigieelarvest antavate sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ning riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud raha kasutamise osas.»;

3) paragrahvi 7 lõikes 4, § 18 lõikes 4, § 43 lõigetes 4 ja 6 ning § 52 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «kohalik omavalitsus» sõnadega «kohaliku omavalitsuse üksus» vastavas käändes;

4) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigikontroll teeb kohaliku omavalitsuse üksustega ning Vabariigi Valitsusega valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate asutuste osas koostööd sisekontrolli ja siseauditi arendamise alal.»;

5) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigikontrollil on õigus teha Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja ministrile, samuti kohaliku omavalitsuse organile ettepanekuid seaduste, määruste ning muude õigusaktide väljatöötamiseks, muutmiseks ja täiendamiseks.»;

6) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «kohaliku omavalitsusüksuse» sõnadega «kohaliku omavalitsuse üksuse»;

7) paragrahvi 50 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Enne allkirjastamist tutvustatakse kontrolliaruannet asjassepuutuvale ministrile või valla- või linnavalitsusele, samuti teistele isikutele ja organitele, kelle suhtes see sisaldab hinnanguid või ettepanekuid. Aruande saanud isikud ja organid on kohustatud esitama Riigikontrollile kirjalikult oma arvamuse neid puudutavate ettepanekute kohta, samuti teavitama rakendatavatest abinõudest Riigikontrolli tema antud mõistliku tähtaja jooksul.»;

8) paragrahvi 50 lõiget 5 ja § 51 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «isikute» sõnadega «ja organite».

§ 2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610; 2005, 10, õiend) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 66 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad «kohaliku omavalitsuse» sõnadega «kohaliku omavalitsuse üksuse»;

2) paragrahvi 66 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigikontroll kontrollib kohaliku omavalitsuse üksuse tegevust vastavalt Riigikontrolli seadusele.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json