Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. juuni 1998. a määruse nr 20 «Väetiseseaduses sätestatud õigusaktide kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 77, 957

Põllumajandusministri 8. juuni 1998. a määruse nr 20 «Väetiseseaduses sätestatud õigusaktide kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 20.04.1999 nr 13

Väetiseseaduse (RT I 1997, 93, 1563) paragrahvi 11 lõike 2 alusel:

1. Asendan põllumajandusministri 8. juuni 1998. a määruse nr 20 «Väetiseseaduses sätestatud õigusaktide kinnitamine» (RTL 1998, 202/203, 808) punkti 1 alapunktiga 1.2 kinnitatud «Tootmiseks, töötlemiseks ja importimiseks lubatud väetiste ja väetiste toorainete kvaliteedinõuded» (lisa 2) käesoleva määruse lisaga.

2. Muudan põllumajandusministri 8. juuni 1998. a määrusega nr 20 kinnitatud «Bakterväetiste ja uurimistöö ning katsetuste eesmärgil väetiste importimise korda» järgmiselt:

1) muudan korra pealkirja ja sõnastan selle järgmiselt:

«Bakterväetiste ning uurimistöö ja katsetuste eesmärgil väetiste importimise kord»;

2) muudan korra punkti 1 ja sõnastan selle järgmiselt:

«1. Bakterväetiste importimine toimub ainult registripidaja poolt iga partii kohta väljaantava eriloa alusel, mis koostatakse käesoleva korra lisas toodud vormil.».

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ilmar TUPITS

Lisa
Kinnitatud
põllumajandusministri 20. aprilli 1999. a määrusega nr 13

Tootmiseks, töötlemiseks ja importimiseks lubatud väetiste ja väetiste toorainete kvaliteedinõuded

Jrk nr Tüüpnimetus Valmistamisviis, algkomponendid, toiteelementide minimaalne sisaldus (massi %), väljendusviis või muud nõuded Esitatavad andmed Lubatud kõrvalekalle (massi %, kui ei ole näidatud teisiti) deklareeritust1
1 2 3 4 5

I. LÄMMASTIKVÄETISED

1. Kaltsiumnitraat e lubisalpeeter Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt kaltsiumnitraati;    
15% N.

N-sisaldus väljendatakse üld- või nitraat- ja ammooniumlämmastikuna.

Ammooniumlämmastiku maksimaalne sisaldus 1,5%.

Üldlämmastik või ka nitraat- ja ammooniumlämmastik 0,42
2. Naatriumnitraat e naatriumsalpeeter Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt naatriumnitraati;    
15% N. Nitraatlämmastik 0,4
3. Kaltsiumtsüaanamiid e lubilämmastik Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt kaltsiumtsüaanamiidi, kaltsium- või vähesel määral ammooniumühendeid ja karbamiidi;    
18% N.

Vähemalt 75% lämmastikust peab olema tsüaanamiidina.

Üldlämmastik 1,0
4. Ammooniumsulfaat Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt ammooniumsulfaati;    
20% N. Ammooniumlämmastik 0,3
5. Ammooniumnitraat e ammooniumsalpeeter Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt ammooniumnitraati;    
34% N.

Toode peab vastama plahvatusohtlike väetiste kvaliteedinõuetele.

Üld- või ammoonium- ja nitraatlämmastik 0,6
6. Kaltsiumammooniumnitraat e lubiammooniumsalpeeter Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt ammooniumnitraati lisaainena lubjakivi- või dolomiidijahu, kaltsium- või magneesiumsulfaati;    
20% N.

Karbonaatide minimaalne sisaldus peab olema vähemalt 20%. Kui toode sisaldab üle 28% lämmastikku, siis ta peab vastama plahvatusohtlike väetiste kvaliteedinõuetele.

Üld- või ammoonium- ja nitraatlämmastik 0,8
7. Ammooniumsulfaatnitraat Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt ammooniumnitraati ja ammooniumsulfaati;    
25% N.

Nitraatlämmastiku minimaalne sisaldus 5%.

Üld- või ammoonium- ja nitraatlämmastik 0,8
8. Karbamiid e kusiaine Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt karbamiidi;    
44% N.

Biureedisisaldus ei tohi ületada 1,2%.

Üldlämmastik väljendatakse amiidlämmastikuna 0,4
9. Ammooniumnitraadi ja karbamiidi vesilahus Keemilise protsessi ja vees lahustamise tulemusena saadud produkt, mis sisaldab peamiselt ammooniumnitraati ja karbamiidi;    
26% N.

Biureedisisaldus mitte üle 0,5%.

Üldlämmastik või ammoonium-, nitraat- ja amiidlämmastik 0,62
10. Kaltsiumnitraadi vesilahus Produkt, mis saadakse kaltsiumnitraadi lahustamisel vees;    
8% N.

Ammooniumlämmastikku mitte üle 1%.

Võib lisada kasutamisviisid:

-- juureväliseks väetamiseks,

-- toitelahuste valmistamiseks,

-- kastmislahuste valmistamiseks.

Üldlämmastik 0,62
11. Magneesiumnitraat Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt magneesiumnitraati Mg(NO3)2 ×6H2O;    
10% N.

8,4% Mg.

Nitraatlämmastik. Veeslahustuv magneesium.

Vajaduse korral ka kristallilisus.

0,6

0,5

12. Metüleenkarbamiid Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt karbamiidi ja formaldehüüdi;    
32% N. Üld- ja amiidlämmastik 1,0
13. Ureaform Polümeerne produkt, mis saadakse karbamiidi ja formaldehüüdi reaktsioonil ning sisaldab peamiselt formaldehüüdkarbamiidi;    
36% N.

Vähemalt 60% üldlämmastikust peab olema kuumas vees lahustuv. Amiidlämmastiku sisaldus ei tohi olla alla 31%.

Üld- ja amiidlämmastik 1,0
14. Ditsüaandiamiid Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt tsüaanamiidi ja vähesel määral ammooniumi;    
60% N. Üld- ja ammooniumlämmastik 1,0
15. Ammoniaagivesi Keemiline produkt, mis sisaldab peamiselt ammoniaaki;    
16,0% N. Ammooniumlämmastik 0,5

II. FOSFORVÄETISED

1. Toomasjahu Produkt, mis saadakse fosforirikka rauamaagi rauaks töötlemisel kõrvalproduktina saadava räbu jahvatamisel ja sisaldab peamiselt kaltsium-siliitsiumfosfaate;    
4,4% P.

Väljendatakse 2% sidrunhappes lahustuvana.

Peensusaste:

-- vähemalt 75% läbib 0,160-mm sõela,

-- vähemalt 96% läbib 0,630-mm sõela.

2% sidrunhappes lahustuv fosfor 0,3
2. Lihtsuperfosfaat Produkt, mis saadakse fosfaattoorme reageerimisel väävelhappega ja sisaldab peamiselt monokaltsiumfosfaati ja kaltsiumsulfaati;    
7% P. Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor 0,3
3. Rikastatud superfosfaat Produkt, mis saadakse fosfaattoorme reageerimisel väävelhappe ja fosforhappe seguga;    
10,9% P. Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor 0,3
4. Topeltsuperfosfaat Produkt, mis saadakse fosfaattoorme reageerimisel fosforhappega ja sisaldab peamiselt monokaltsiumfosfaati;    
16,6% P. Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor 0,3
5. Poolsuperfosfaat Produkt, mis saadakse fosfaattoorme reageerimisel vähendatud koguse väävelhappe või fosforhappega ja sisaldab peamiselt monokaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati ja kaltsiumsulfaati;    
8,7% P.

Vähemalt 40% üldfosforist on vees lahustuv.

Peensusaste:

-- vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela,

-- vähemalt 98% läbib 0,630-mm sõela.

Üldfosfor ja vees lahustuv fosfor 0,3

0,4

6. Dikaltsiumfosfaat e pretsipitaat Produkt, mis saadakse fosfaattoorme või kondijahu töötlemisel fosforhappega ja mis sisaldab peamiselt dikaltsiumfosfaati;    
16,6% P.

Peensusaste:

-- vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela,

-- vähemalt 98% läbib 0,630-mm sõela.

Leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor 0,3
7. Kaltsineeritud fosfaat Produkt, mis saadakse fosfaattoorme kuumutamisel leeliste ühendite ja silikaatidega ning sisaldab peamiselt kaltsiumfosfaati ja kaltsiumsilikaati;    
10,9% P.

Peensusaste:

-- vähemalt 75% läbib 0,160-mm sõela,

-- vähemalt 96% läbib 0,630-mm sõela.

Leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor 0,3
8. Alumiiniumkaltsiumfosfaat e termofosfaat Amfoteerne produkt, mis saadakse fosfaattoorme kuumutamisel ja jahvatamisel ning sisaldab peamiselt alumiinium- ja kaltsiumfosfaate;

13,1% P.

   
Peensusaste:

-- vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela,

-- vähemalt 98% läbib 0,630-mm sõela.

Üldfosfor ja leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor 0,3

0,3

9. Fosforiidijahu Produkt, mis saadakse rikastatud fosforiitide jahvatamisel ja mis sisaldab peamiselt trikaltsiumfosfaati ja kaltsiumkarbonaati;    
10,9% P.

Vähemalt 55% fosforist peab lahustuma 2% sipelghappes.

Peensusaste:

Üldfosfor ja 2% sipelghappes lahustuv fosfor 0,3

0,3

-- vähemalt 90% läbib 0,063-mm sõela,

-- vähemalt 99% läbib 0,125-mm sõela.

0,063-mm sõelast läbinud materjali massiprotsent 5%
10. Jahvatatud apatiit Produkt, mis saadakse apatiidi jahvatamisel ja mis sisaldab peamiselt trikaltsiumfosfaati;

15% P.

Üldfosfor 0,3
Peensusaste:

-- vähemalt 90% läbib 0,063-mm sõela,

-- vähemalt 99% läbib 0,125-mm sõela.

0,063-mm sõelast läbinud materjali massiprotsent 5%

III. KAALIUMVÄETISED

1. Kainiit Kainiidi peenestamisel saadav produkt;    
8,3% K. Veeslahustuv kaalium 1,2
3% Mg.

Võib lisada tuntud kaubanduslikud nimed.

Veeslahustuv magneesium 0,5
2. Rikastatud kainiit Peenestatud kainiidi ja kaaliumkloriidi segamisel saadav produkt;    
14,9% K.

Võib lisada tuntud kaubanduslikud nimed.

Veeslahustuv kaalium 0,8
3. Ðöniit Saadakse samanimelise toorme peenestamisel;    
8% K.

Ei sisalda kloori.

Veeslahustuv kaalium 1,2
4. Kaalisool Kaaliumitoorme jahvatamisel saadav produkt, mis sisaldab peamiselt kaalium- ja naatriumkloriidi;    
30,7% K.

Võib lisada tuntud kaubanduslikud nimed.

Veeslahustuv kaalium 0,8
5. Kaaliumkloriid Looduslikest kaaliumiühenditest rikastamisel saadav produkt, mis sisaldab peamiselt kaaliumkloriidi;    
45,6% K.

Võib lisada tuntud kaubanduslikud nimed.

Veeslahustuv kaalium 0,4
6. Kaaliumsulfaat Looduslik või keemilisel reaktsioonil saadav produkt;    
39% K.

Maksimaalne kloorisisaldus 3%.

Veeslahustuv kaalium 0,4
7. Kaalimagneesium Keemiline produkt;    
25% K. Veeslahustuv kaalium 0,4
6% Mg.

Maksimaalne kloorisisaldus 3%.

Veeslahustuv magneesium 0,5

IV. NPK-VÄETISED

1. Täisväetis (NPK)3;4 Keemiliselt või segades valmistatud produkt, millesse ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;    
16% (N+P+K), milles:

N mitte alla 3%,

P mitte alla 2,2%,

K mitte alla 4,1%.

  N 1,12
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna,

5) tsüaanamiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium-, amiid- ja tsüaanamiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

 
Fosfor väljendatakse kas:

1) vees lahustuvana,

2) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana,

3) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana,

4) leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuvana,

5) üldfosforina,

6) üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub 2% sidrunhappes,

7) 2% sidrunhappes lahustuva fosforina,

8)  üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis,

9)  üldfosforina, millest vähemalt 55% lahustub sipelghappes.

Fosfor esitatakse kas:

1) vees lahustuvana, neutraalses

ammooniumtsitraadis lahustuvana või neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana, kui NPK-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate, poolsuperfosfaati, peeneksjahvatatud toorfosfaate.

Kui veeslahustuvat P on alla 0,9%, näidatakse vaid neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv P.

P 0,5
Fosfaattoorme peensus:

-- toomasjahul ja kaltsineeritud fosfaadil vähemalt 75% läbib 0,160-mm sõela,

-- alumiimiumkaltsiumfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela,

-- jahvatatud toorfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,063-mm sõela,

-- poolsuperfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela.

Kui veeslahustuvat P on vähemalt 0,9%, näidatakse vaid neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv P või näidatakse veeslahustuv fosfor.

Ainult kangetes hapetes lahustuva P sisaldus ei tohi ületada 0,9%;

2) vees lahustuvana, neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana ning üldfosforina, kui peeneksjahvatatud toorfosfaat või poolsuperfosfaat NPKväetises ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate ja alumiiniumkaltsiumfosfaate.

See väetisetüüp peab sisaldama:

-- vähemalt 0,9% ainult kangetes hapetes lahustuvat P (üldfosfor),

-- vähemalt 2,2% vees ja neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvat P,

-- vähemalt 1,1% veeslahustuvat P.

See väetisetüüp peab olema varustatud märkega «peeneks jahvatatud toorfosfaate sisaldav NPKväetis» või «poolsuperfosfaati sisaldav NPK-väetis»;

3) vees lahustuvana ja üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis, kui alumiiniumkaltsiumfosfaati sisaldav NPK-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate, jahvatatud toorfosfaate ja poolsuperfosfaati.

See väetis peab sisaldama:

-- vähemalt 0,9% veeslahustuvat P,

-- vähemalt 2,2% üldfosforit, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis.

See väetisetüüp peab olema varustatud märkega «alumiiniumkaltsiumfosfaate sisaldav NPK-väetis»;

4) üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub 2% sidrunhappes või 2% sidrunhappes lahustuva fosforina, kui NP-väetis sisaldab toomasjahu;

5) leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuvana, kui NPK-väetis sisaldab kaltsineeritud fosfaate;

6) üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis, kui NPK-väetis sisaldab alumiiniumkaltsiumfosfaate;

7) üldfosforina, millest vähemalt 55% lahustub sipelghappes, kui NPK-väetis sisaldab peeneksjahvatatud toorfosfaate.

 
Kaalium väljendatakse veeslahustuva kaaliumina. Kaalium esitatakse veeslahustuva kaaliumina.

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9

V. NP-VÄETISED

1. NP-väetis3;4 Keemiliselt või segades valmistatud produkt, millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

18% (N+P), milles:

-- N mitte alla 3%,

-- P mitte alla 2,2%.

   
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna,

5) tsüaanamiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium-, amiid- ja tsüaanamiid- lämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

N 1,12
Fosfor väljendatakse kas: Fosfor esitatakse kas:  
1) vees lahustuvana,

2) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana,

3) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana,

4) leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuvana,

5) üldfosforina,

6)  üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub 2% sidrunhappes,

7)  2% sidrunhappes lahustuva fosforina,

8)  üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis,

9)  üldfosforina, millest vähemalt 55% lahustub sipelghappes.

1) vees lahustuva, neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana või neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana, kui NP-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate, poolsuperfosfaati või peeneksjahvatatud toorfosfaate.

Kui veeslahustuvat P on alla 0,9%, näidatakse vaid neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv P.

P 0,52
Fosfaattoorme peensus:

-- toomasjahul ja kaltsineeritud fosfaadil vähemalt 75% läbib 0,160-mm sõela,

-- alumiimiumkaltsiumfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela,

-- jahvatatud toorfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,063-mm sõela,

-- poolsuperfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela.

Kui veeslahustuvat P on vähemalt 0,9%, näidatakse vaid neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv P või näidatakse ainult veeslahustuv fosfor.

Ainult kangetes hapetes lahustuva P sisaldus ei tohi ületada 0,9%;

2) vees lahustuvana, neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana ning üldfosforina, kui peeneksjahvatatud toorfosfaat või poolsuperfosfaat NP-väetises ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate ja alumiiniumkaltsiumfosfaate.

See väetisetüüp peab sisaldama:

-- vähemalt 0,9% ainult kangetes hapetes lahustuvat P (üldfosfor),

-- vähemalt 2,2% vees ja neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvat P,

-- vähemalt 1,1% veeslahustuvat P.

See väetisetüüp peab olema varustatud märkega «peeneks jahvatatud toorfosfaate sisaldav NP-väetis» või «poolsuperfosfaati sisaldav NP-väetis»;

3) vees lahustuvana ja üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis, kui alumiiniumkalsiumfosfaati sisaldav NP-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate, jahvatatud toorfosfaate ja poolsuperfosfaati.

See väetis peab sisaldama:

-- vähemalt 0,9% veeslahustuvat P,

-- vähemalt 2,2% üldfosforit, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis.

See väetisetüüp peab olema varustatud märkega «alumiiniumkaltsiumfosfaate sisaldav NP-väetis»;

4) üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub 2% sidrunhappes või 2% sidrunhappes lahustuva fosforina, kui NP-väetis sisaldab toomasjahu;

5) leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuvana, kui NP-väetis sisaldab kaltsineeritud fosfaate;

6) üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis, kui NP-väetis sisaldab alumiiniumkaltsiumfosfaate;

7) üldfosforina, millest vähemalt 55% lahustub sipelghappes, kui NP-väetis sisaldab peeneksjahvatatud toorfosfaate.

 

VI. NK-VÄETISED

1. NK-väetis3;4 Keemiliselt või segades valmistatud produkt, millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid:

18% (N+K), milles:

-- N mitte alla 3%,

-- K mitte alla 4,1%.

   
Lämmastik väljendatakse kas: Lämmastik esitatakse kas:  
1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna,

5) tsüaanamiidlämmastikuna.

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium­, amiid- ja tsüaanamiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

N 1,12
Kaalium väljendatakse veeslahustuva kaaliumina Kaalium esitatakse veeslahustuva kaaliumina.  
Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9

VII. PK-VÄETISED

1. PK-väetis3;4 Keemiliselt või segades valmistatud produkt, millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

18% (P+K), milles:

-- P mitte alla 2,2%,

-- K mitte alla 4,1%.

   
Fosfor väljendatakse kas:

1) vees lahustuvana,

2) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana,

3) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana,

4) leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuvana,

5) üldfosforina,

6)  üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub 2% sidrunhappes,

7)  2% sidrunhappes lahustuva fosforina,

8)  üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis,

9)  üldfosforina, millest vähemalt 55% lahustub sipelghappes.

Fosfaattoorme peensus:

-- toomasjahul ja kaltsineeritud fosfaadil vähemalt 75% läbib 0,160-mm sõela,

-- alumiiniumkaltsiumfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,160-mm sõela,

-- jahvatatud toorfosfaadil vähemalt 90% läbib 0,063-mm sõela.

Fosfor esitatakse kas:

1) vees lahustuvana, neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana või neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana, kui NPK-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate, poolsuperfosfaati, peeneksjahvatatud toorfosfaate.

Kui veeslahustuvat P on alla 0,9%, näidatakse neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv P ja vees lahustuv P.

Kui veeslahustuvat P on vähemalt 0,9%, näidatakse vaid neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv P või näidatakse vees lahustuv fosfor.

Ainult kangetes hapetes lahustuva P sisaldus ei tohi ületada 0,9%;

2) vees lahustuvana, neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana ning üldfosforina, kui peeneksjahvatatud toorfosfaat või poolsuperfosfaat NPK-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate ja alumiiniumkaltsiumfosfaate.

See väetisetüüp peab sisaldama:

-- vähemalt 0,9% ainult kangetes hapetes lahustuvat P (üldfosfor),

-- vähemalt 2,2% vees ja neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvat P,

-- vähemalt 1,1% veeslahustuvat P.

See väetisetüüp peab olema varustatud märkega «peeneks jahvatatud toorfosfaate sisaldav NPKväetis» või «poolsuperfosfaati sisaldav NPK-väetis»;

3) vees lahustuvana ja üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis, kui alumiiniumkaltsiumfosfaati sisaldav NPK-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate, jahvatatud toorfosfaate ja poolsuperfosfaati.

See väetis peab sisaldama:

-- vähemalt 0,9% veeslahustuvat P,

-- vähemalt 2,2% üldfosforit, millest vähemalt 75% lahustub sisaldav NPK väetis» või «poolsuperfosfaati sisaldav NPK-väetis»;

3) vees lahustuvana ja üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis, kui alumiinium­kaltsiumfosfaati sisaldav NPK-väetis ei sisalda toomasjahu, kaltsineeritud fosfaate, jahvatatud toorfosfaate ja poolsuperfosfaati.

See väetis peab sisaldama:

-- vähemalt 0,9% veeslahustuvat P,

-- vähemalt 2,2% üldfosforit, millest vähemalt 75% lahustub

-- vähemalt 2,2% üldfosforit, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis.

See väetisetüüp peab olema varustatud märkega «alumiiniumkaltsiumfosfaate sisaldav NPK-väetis»;

4) üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub 2% sidrunhappes või 2% sidrunhappes lahustuva fosforina, kui NPK-väetis sisaldab toomasjahu;

5) leeliselises ammooniumtsitraadis lahustuvana, kui NPK-väetis sisaldab kaltsineeritud fosfaate;

6) üldfosforina, millest vähemalt 75% lahustub leeliselises ammooniumtsitraadis, kui NPK-väetis sisaldab alumiiniumkaltsiumfosfaate;

7) üldfosforina, millest vähemalt 55% lahustub sipelghappes, kui NPK-väetis sisaldab peeneksjahvatatud toorfosfaate.

P 0,5
Kaalium väljendatakse veeslahustuva kaaliumina. Kaalium esitatakse veeslahustuva kaaliumina.

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9

VIII. VEDELAD JA MUUD KOMPLEKSVÄETISED

1. Lämmastikväetise vesilahus Vees lahustatud N-väetis, kuhu ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

15% N

Lämmastik esitatakse kas veeslahustuvana või nitraat-, ammoonium- ja amiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%. 0,62
2. NPK-väetislahus3;4 Keemiliselt või vees lahustades valmistatud produkt, mis normaaltingimustes säilib stabiilsena ja millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid:

15% (N+P+K), milles:

-- N mitte alla 2%,

-- P mitte alla 1,3%,

-- K mitte alla 2,5%.

Biureedisisaldus mitte üle ­ amiidlämmastik × 0,026%.

   
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium- ja amiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

Kui biureedisisaldus on alla 0,2%, võidakse märkida «madala biureedisisaldusega».

N 1,12
Fosfor väljendatakse vees lahustuvana. Fosfor esitatakse vees lahustuvana. P 0,5
Kaalium väljendatakse vees lahustuvana. Kaalium esitatakse vees lahustuvana.

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9
3. NPKsuspensioonväetis3;4 Vedelas olekus produkt, milles toitained on vees lahustunud või suspensioonina ja millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

20% (N+P+K), milles:

-- N mitte alla 3%,

-- P mitte alla 1,7%,

-- K mitte alla 3,3%.

Biureedisisaldus mitte üle ­ amiidlämmastik × 0,026%.

   
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3)  ammooniumlämmastikuna,

4)  amiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium- ja amiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

Kui biureedisisaldus on alla 0,2%, võidakse märkida «madala biureedisisaldusega».

N 1,12
Fosfor väljendatakse kas:

1) vees lahustuvana,

2) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana,

3) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana.

Fosfor (P) 

Väetised ei tohi sisaldada toomasjahu, alumiiniumkaltsiumfosfaate, poolsuperfosfaati, toorfosfaate.

1. Kui veeslahustuvat P on alla 0,9%, näidatakse neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana.

2. Kui veeslahustuvat P on üle 0,9%, näidatakse neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana ning vees lahustuvana.

P 0,52
Kaalium väljendatakse vees lahustuvana. Kaalium esitatakse vees lahustuva kaaliumina.

Kloorisisaldus võidakse märkida. Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,5
4. NP-väetislahus3;4 Vedelas olekus produkt, milles toitained on vees lahustunud ja kuhu ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

20% (N+P), milles:

-- N mitte alla 3%,

-- P mitte alla 1,7%.

Biureedisisaldus mitte üle ­ amiidlämmastik × 0,026%.

   
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium- ja amiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

Kui biureedisisaldus on alla 0,2%, võidakse märkida «madala biureedisisaldusega».

N 1,12
Fosfor väljendatakse vees lahustuvana. Fosfor esitatakse veeslahustuvana. P 0,52
5. NPsuspensioonväetis3;4 Vedelas olekus produkt, milles toitained on suspensioonina ja ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

18% (N+P) , milles:

-- N mitte alla 3%,

-- P mitte alla 2,2%.

Biureedisisaldus mitte üle ­ amiidlämmastik × 0,026%.

   
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium- ja amiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

Kui biureedisisaldus on alla 0,2%, võidakse märkida «madala biureedisisaldusega».

N 1,12
Fosfor väljendatakse kas:

1) vees lahustuvana,

2) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana,

3) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana.

Fosfor esitatakse:

1) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana, kui veeslahustuvat P on alla 0,9%;

2) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana ning vees lahustuvana, kui veeslahustuvat P on üle 0,9%.

Väetised ei tohi sisaldada toomasjahu, alumiiniumkaltsiumfosfaate, kaltsineeritud fosfaate, poolsuperfosfaati, toorfosfaate.

P 0,52
6. NK-väetislahus3;4 Keemiliselt või vees lahustades valmistatud toode, mis normaaltingimustes säilib stabiilsena ja millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid:

15% (N+K), milles:

-- N mitte alla 3%,

-- K mitte alla 4,1%.

Biureedisisaldus mitte üle ­ amiidlämmastik × 0,026%.

   
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse:

1)  üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium- ja amiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

Kui biureedisisaldus on alla 0,2%, võidakse märkida «madala biureedisisaldusega».

N 1,12
Kaalium väljendatakse vees lahustuvana. Kaalium esitatakse vees lahustuvana.

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9
7. NKsuspensioonväetis3;4 Vedelas olekus produkt, milles toitained on suspensioonina ja ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

18% (N+K) , milles:

-- N mitte alla 3%,

-- K mitte alla 4,1%.

Biureedisisaldus mitte üle ­ amiidlämmastik × 0,026%.

   
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna.

Lämmastik esitatakse:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraat-, ammoonium- ja amiidlämmastikuna, kui nende sisaldus on vähemalt 1%.

Kui biureedisisaldus on alla 0,2%, võidakse märkida «madala biureedisisaldusega».

N 1,12
Kaalium väljendatakse vees lahustuvana. Kaalium esitatakse vees lahustuvana.

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9
8. PK-väetislahus3;4 Keemiliselt või vees lahustades valmistatud produkt ja millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid:

18% (P+K), milles:

-- P mitte alla 2,2%,

-- K mitte alla 4,1%.

   
Fosfor väljendatakse vees lahustuvana. Fosfor esitatakse vees lahustuvana. P 0,5
Kaalium väljendatakse vees lahustuvana. Kaalium esitatakse vees lahustuvana.

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9
9. PKsuspensioonväetis3;4 Vedelas olekus produkt, milles toitained on suspensioonina ja ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid;

18% (P+K), milles:

-- P mitte alla 2,2%,

-- K mitte alla 4,1%.

   
Fosfor väljendatakse:

1) vees lahustuvana,

2) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana,

3) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana.

Fosfor esitatakse:

1) neutraalses ammoonium-tsitraadis lahustuvana, kui veeslahustuvat P on alla 0,9%.

2) neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvana ning veeslahustuvana, kui veeslahustuvat P on üle 0,9%.

P 0,52
  Väetised ei tohi sisaldada toomasjahu, alumiiniumkaltsiumfosfaate, kaltsineeritud fosfaate, poolsuperfosfaati, toorfosfaate.  
Kaalium väljendatakse vees lahustuvana. Kaalium esitatakse vees lahustuvana.

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

K 0,9
10. Aeglaselt lahustuv NPK-väetis3;4 Keemiliselt või segades valmistatud produkt ja millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid:    
20% (N+P+K) , milles:

-- N mitte alla 5%,

-- P mitte alla 2,2%,

-- K mitte alla 4,2%.

Nimetust võib kasutada, kui vähemalt ühest toiteelemendist 25% on aeglaselt lahustuvas vormis.

Lämmastik väljendatakse:

1) üldlämmastikuna,

2) vees lahustuva lämmastikuna,

3) teiste nimetatud vormidena.

N 1,12
Fosfor väljendatakse:

1) üldfosforina,

2) neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuvana,

3) vees lahustuvana.

Fosfor (P) P 0,52
Kaalium väljendatakse:

1) üldkaaliumina,

2) vees lahustuvana.

Kaalium (K)  K 0,9
11. Orgaanilismineraalne kompleksväetis3;4 Keemiliselt või segades valmistatud produkt, mis sisaldab ka loomseid, taimseid või muid orgaanilisi ühendeid. Toode ei tohi sisaldada haigusetekitajaid mikroorganisme.    
10% (N+P+K) või (N+K);

8% (N+P) 

Väetis peab sisaldama vähemalt 1% nimes mainitud toitainet.

Lämmastik esitatakse:

1) üldlämmastikuna,

2) vees lahustuvana,

3) teiste nimetatud vormidena.

N 1,12
Fosfor väljendatakse:

1) üldfosforina,

2) vees lahustuvana.

Fosfor (P)  P 0,5
Kaalium väljendatakse:

1) üldkaaliumina,

2) vees lahustuvana.

Kaalium (K)  K 0,9
  Kuivaine.

Valmistamisel kasutatud toorained märgitakse osatähtsuse järjekorras.

Märgitakse lisatud mineraalväetiste osa.

±25%
12. Eriotstarbelised väetised (ka lilleväetised)  Keemiliselt või vees lahustades valmistatud toode, mis normaaltingimustes säilib stabiilsena ja millele ei ole lisatud loomseid ega taimseid orgaanilisi ühendeid.    
Väetis peab sisaldama vähemalt 1% nimes mainitud toitainet (N, P, K).    
Lämmastik väljendatakse kas:

1) üldlämmastikuna,

2) nitraatlämmastikuna,

3) ammooniumlämmastikuna,

4) amiidlämmastikuna.

Lämmastikuvormid avaldatakse, kui nende sisaldus on vähemalt 1%. N 0,4
  Veeslahustuv fosfor

Veeslahustuv kaalium

Kloorisisaldus võidakse märkida.

Väetis loetakse kloorivabaks, kui kloori sisaldus ei ületa 2%.

P 0,4

K 0,4

IX. ORGAANILISED VÄETISED

1. Sõnnik3;4 (loomaliigi ja tootmistehnoloogia järgi)  Komposteeritud või muul viisil stabiliseeritud loomade väljaheited, millele on lisatud vaid allapanu. Väetis ei või sisaldada haigusi tekitavaid mikroorganisme; Lämmastik esitatakse: Suhteline kõrvalekalle
2% (N+P+K)  (kuivaines). 1)  üldlämmastikuna,

2) vees lahustuvana.

N 40%
Liigitatakse:

-- allapanuga e tahe sõnnik, kuivainet >=17%,

Fosfor esitatakse üldfosforina. P 40%
-- allapanuta e poolvedel sõnnik, kuivainet >=8...16,9%,

-- vedelsõnnik e veega eemaldatav sõnnik, kuivainet >=5...7,9%.

Kaalium esitatakse üldkaaliumina. K 40%
  Kuivaine. ±25%
2. Vedel orgaaniline väetis3;4 Produkt, mis sisaldab loomseid või taimseid orgaanilisi ühendeid;

3% (N+P+K)  (kuivaines), igaüht neist vähemalt 1%.

Lämmastik esitatakse:

üldlämmastikuna.

Suhteline kõrvalekalle

N 40%

  Fosfor esitatakse:

üldfosforina.

P 40%
Kaalium esitatakse:

üldkaaliumina.

K 40%
Kuivaine. ±25%
3. Muud orgaanilised väetised3;4 Tahke produkt, mis sisaldab loomseid või taimseid orgaanilisi ühendeid;

3% (N+P+K)  kuivaines, igaüht neist vähemalt 1%.

Lämmastik esitatakse üldlämmastikuna. Suhteline kõrvalekalle

N 40%

  Fosfor esitatakse:

üldfosforina.

P 40%
Kaalium esitatakse

üldkaaliumina.

K 40%
Kuivaine. ±25%

X. KALTSIUMI, MAGNEESIUMI, VÄÄVLIT JA NAATRIUMI SISALDAVAD VÄETISED

  Kaltsiumi ja/või magneesiumi, väävlit, naatriumi sisaldav väetis Keemiliselt või segades valmistatud produkt, mis sisaldab põhiliselt Ca ja/või Mg, S, Na, igaühte neist 2% Üldkaltsium

Üldmagneesium

Üldväävel

Veeslahustuv naatrium Veeslahustuv Ca, Mg ja S võidakse avaldada, kui nende sisaldus on vähemalt 1%4.

0,6

0,6

0,4

0,6

XI. MIKROVÄETISED

Boorväetised

1. Boorhape Keemiliselt saadud produkt;    
14% boori

Tootenime võib lisada.

Veeslahustuv boor 0,4
2. Naatriumboraat e booraks Keemiliselt saadud produkt, mis sisaldab peamiselt naatriumboraati;    
10% boori Veeslahustuv boor 0,4
3. Kaltsiumboraat Keemiliselt saadud produkt, mis sisaldab peamiselt kaltsiumboraati;    
7% boori

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib 0,063-mm sõela.

Tootenime võib lisada.

Üldboor 0,4
4. Booretanoolamiin Keemiliselt saadud produkt;    
8% boori Veeslahustuv boor 0,4
5. Vedel boorväetis Produkt, mis saadakse boorhappe, naatriumboraadi ja/või booretanoolamiini lahustamisel või suspendeerimisel;    
2% boori Veeslahustuv boor 0,4

Koobaltväetised

1. Koobaltisool Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on koobalti mineraalsool;    
19% veeslahustuvat koobaltit.

Toote nimes märgitakse seotud aniooni nimi.

Veeslahustuv koobalt 0,4
2. Koobaltkelaat Produkt, mis saadakse koobalti ja kelaadimoodustaja keemilise reaktsiooni tulemusena;    
2% veeslahustuvat koobaltit, millest vähemalt 80% on kelaadina.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv koobalt

Koobaltkelaat

0,4
3. Vedel koobaltväetis Produkt, mis saadakse koobaltisoola ja/või koobaltkelaadi lahustamisel vees;    
2% veeslahustuvat koobaltit.

Toote nimes märgitakse aniooni ja/või kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv koobalt

Koobaltkelaat

0,4

Vaskväetised

1. Vasesool Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on vase mineraalsool;    
20% veeslahustuvat vaske. Toote nimes märgitakse seotud aniooni nimi. Veeslahustuv vask 0,4
2. Vaskoksiid Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on vaskoksiid;    
70% vaske

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib 0,063-mm sõela.

Üldvase sisaldus 0,4
3. Vaskhüdroksiid Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on vaskhüdroksiid;    
45% vaske

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib 0,063-mm sõela.

Üldvase sisaldus 0,4
4. Vaskkelaat Toode, mis saadakse vase ja kelaadimoodustaja keemilise reaktsiooni tulemusena;    
9% veeslahustuvat vaske, millest vähemalt 80% on kelaadina.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv vask

Vaskkelaat

0,4
5. Vase baasväetis Produkt, mis saadakse vasesoola, vaskoksiidi, vaskhüdroksiidi ja/või vaskkelaadi segamisel täiteainega, mis ei sisalda vaske;

5% vaske.

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib 0,063-mm sõela.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Üldvasesisaldus

Veeslahustuva vase sisaldus, kui seda on rohkem kui 1/4 vase üldsisaldusest.

Vaskkelaat

0,4
6. Vedel vaskväetis Produkt, mis saadakse vasesoola ja/või vaskkelaadi lahustamisel vees;    
3% veeslahustuvat vaske.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv vask

Vaskkelaat

0,4

Raudväetised

1. Rauasool Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on raud(II)sool;    
12% veeslahustuvat rauda.

Toote nimes märgitakse seotud aniooni nimi.

Veeslahustuv raud 0,4
2. Raudkelaat Produkt, mis saadakse raua ja kelaadimoodustaja keemilise reaktsiooni tulemusena;    
5% veeslahustuvat rauda, millest vähemalt 80% kelaadina.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv raud

Raudkelaat

0,4
3. Vedel raudväetis Produkt, mis saadakse rauasoola ja/või raudkelaadi lahustamisel vees;    
2% veeslahustuvat rauda.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv raud 0,4
4. Ammooniumsulfaadi ja raudsulfaadi segu (sambla tõrjeks rohumaadel ja murudel) Keemiline toode või mehaaniline segu, mis sisaldab ammooniumsulfaati ja raudsulfaati;

vähemalt 5% N;

vähemalt 5% veeslahustuvat Fe.

Ammooniumlämmastik

Veeslahustuv raud

1,0

1,0

Mangaanväetised

1. Mangaanisool Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on mangaan(II)sool;    
17% veeslahustuvat mangaani.

Toote nimes märgitakse seotud aniooni nimi.

Veeslahustuv mangaan 0,4
2. Mangaankelaat Produkt, mis saadakse mangaani ja kelaadimoodustaja keemilise reaktsiooni tulemusena;    
5% veeslahustuvat mangaani, millest vähemalt 80% kelaadina.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv mangaan Mangaankelaat 0,4
3. Mangaanoksiid Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on mangaanoksiid;    
40% üldmangaani

Peensus:

-- vähemalt 80% läbib 0,063-mm sõela.

Üldmangaan 0,4
4. Mangaani baasväetis Produkt, mis saadakse mangaanisoola ja/või mangaanoksiidi segamisel täiteainega;    
17% üldmangaani. Üldmangaan

Veeslahustuv mangaan

0,4
5. Vedel mangaanväetis Produkt, mis saadakse mangaanisoola ja/või mangaankelaadi lahustamisel vees;    
3% veeslahustuvat mangaani.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv mangaan

Mangaankelaat

0,4

Molübdeenväetised

1. Naatriummolübdaat Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on naatriummolübdaat;    
35% veeslahustuvat molübdeeni. Veeslahustuv molübdeen 0,4
2. Ammooniummolübdaat Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on ammooniummolübdaat;    
50% veeslahustuvat molübdeeni. Veeslahustuv molübdeen 0,4
3. Molübdeeni baasväetis Produkt, mis saadakse naatriummolübdaadi ja/või ammooniummolübdaadi segamisel täiteainega;    
35% veeslahustuvat molübdeeni. Veeslahustuv molübdeen 0,4
4. Vedel molübdeenväetis Produkt, mis saadakse naatriummolübdaadi ja/või ammooniummolübdaadi lahustamisel vees.    
3% veeslahustuvat molübdeeni. Veeslahustuv molübdeen 0,4 (Mo>=2%)

Tsinkväetised

1. Tsingisool Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on mineraalne tsingisool;    
15% veeslahustuvat tsinki.

Toote nimes märgitakse seotud aniooni nimi.

Veeslahustuv tsink 0,4
2. Tsinkkelaat Produkt, mis saadakse tsingi ja kelaadimoodustaja keemilise reaktsiooni tulemusena;    
5% veeslahustuvat tsinki.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv tsink

Tsinkkelaat

0,4
3. Tsinkoksiid Keemiliselt valmistatud produkt, mille põhiliseks komponendiks on tsinkoksiid;    
70% üldtsinki. Üldtsink 0,4
4. Tsingi baasväetis Produkt, mis saadakse tsingisoola ja/või tsinkkelaadi segamisel täiteainega;    
30% üldtsinki. Üldtsink

Veeslahustuva tsingi sisaldus, kui seda on rohkem kui 1/4 tsingi üldsisaldusest.

0,4
5. Vedel tsinkväetis Produkt, mis saadakse tsingisoola ja/või tsinkkelaadi lahustamisel vees;    
3% veeslahustuvat tsinki.

Lisatakse kelaadimoodustaja nimi.

Veeslahustuv tsink

Tsinkkelaat

0,4 (Zn>=2%)

20% (Zn=<2%) 

Kompleksmikroväetised

1. Kompleksmikroväetis3 Keemiliselt või segades valmistatud produkt, mis sisaldab mikroelemente soolade või kelaatidena. Mikroelemente mitte vähem punktides XV.3 või XV.5 toodust. Mikroelementide üldsisaldus.

Lähteaine veeslahustuv sisaldus võidakse avaldada.

 

XII. MELIORANDID

1. Tolmpõlevkivituhk Tolmpõlevkivi põletamisel saadav lendtuhk.

Minimaalne neutraliseerimisvõime Ca-na 30%.

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib ruudukujuliste 2,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 90% läbib ruudukujuliste 1,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 50% läbib ruudukujuliste 0,15 mm küljepikkust omavate avadega sõela.

Neutraliseerimisvõime --2,0; ülempiiri ei ole
2. Klinkritolm Tsemenditootmisel elektrifiltritest saadav tolm.

Minimaalne neutraliseerimisvõime Ca-na 28%.

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib ruudukujuliste 2,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 90% läbib ruudukujuliste 1,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 50% läbib ruudukujuliste 0,15 mm küljepikkust omavate avadega sõela.

Neutraliseerimisvõime --2,0; ülempiiri ei ole
3. Lubjakivijahu Produkt, mis saadakse lubjakivi jahvatamisel.

Minimaalne neutraliseerimisvõime Ca-na 30%.

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib ruudukujuliste 2,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 90% läbib ruudukujuliste 1,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 50% läbib ruudukujuliste 0,15 mm küljepikkust omavate avadega sõela.

Neutraliseerimisvõime --2,0; ülempiiri ei ole
4. Dolomiidijahu Produkt, mis saadakse dolomiidi jahvatamisel.

Minimaalne neutraliseerimisvõime Ca-na 30%.

Minimaalselt 7% Mg

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib ruudukujuliste 2,0 mmküljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 90% läbib ruudukujuliste 1,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 50% läbib ruudukujuliste 0,15 mm küljepikkust omavate avadega sõela.

Neutraliseerimisvõime

Soolhappes lahustuv magneesium.

--2,0; ülempiiri ei ole

--1,0; ülempiiri ei ole

5. Nõrglubi ja järvelubi Looduslikud mageveesetted.

Minimaalne neutraliseerimisvõime Ca-na 30% kuivaines.

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib ruudukujuliste 2,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 90% läbib ruudukujuliste 1,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 50% läbib ruudukujuliste 0,15 mm küljepikkust omavate avadega sõela.

Neutraliseerimisvõime --2,0; ülempiiri ei ole
6. Kustutatud lubi Produkt, mis saadakse lubjakivi töötlemisel.

Minimaalne neutraliseerimisvõime Ca-na 30% kuivaines.

Peensus:

-- vähemalt 98% läbib ruudukujuliste 2,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 90% läbib ruudukujuliste 1,0 mm küljepikkust omavate avadega sõela,

-- vähemalt 50% läbib ruudukujuliste 0,15 mm küljepikkust omavate avadega sõela.

Neutraliseerimisvõime --2,0; ülempiiri ei ole
7. Tuhk Puu-, õle- ja turbatuhk.

Minimaalne neutraliseerimisvõime Ca-na 10%.

Neutraliseerimisvõime

Soolhappes lahustuv kaalium.

--2,0; ülempiiri ei ole

--2,0; ülempiiri ei ole

XIII. KOMPOSTID

1. Kompost Produkt, mis saadakse orgaanilise aine (sõnnik, turvas, põhk, puukoored) komposteerimisel.    
Juhendi järgi kasutamisel ei tohi sisaldada kahjulikke mikroorganisme sellisel määral, et need oleksid ohtlikud inimestele, loomadele ja keskkonnale.    
Valmis kompost ei tohi sisaldada kahjulikke fütotoksiine, peab olema ühtlase koostisega;

20% orgaanilist ainet.

Plastmassi ja klaasi lisandeid ei tohi olla üle 0,5%.

Ei tohi olla ebameeldiva lõhnaga.

Üldlämmastik

Üldfosfor

Üldkaalium

Kuivaine

pHKCl

Suhteline kõrvalekalle

N 40%

P 40%

K 40%

±25%

±0,5 pH ühikut

2. Komposteerimispreparaadid Tooted, mida kasutatakse komposteerimisprotsessi algatamiseks ja/või kiirendamiseks.    
Märgitakse:

- toote keemiline koostis,

- andmed koostisainete kohta,

- mikroorganismide liik ja kogus,

- kasutamisjuhend,

- kasutamispiirangud.

Üldlämmastik

Üldfosfor

Üldkaalium

Mikroorganismide arvukus tk/g

Suhteline kõrvalekalle

--50%+100%

--50%+100%

--50%+100%

--50% (ülemist piiri pole)

XIV. BAKTERVÄETISED

1. Mügarbakteriinid5 Liblikõielistele taimedele ettenähtud mügarbakterite kultuur.    
1.1. Nitragiin Kunstlikult paljundatud looduslike mikroorganismide preparaat, mis sümbioosis liblikõieliste kultuuridega seovad õhulämmastikku, mille tulemusena paraneb nii taimede lämmastiktoitumine kui ka mullas olevate või väetistega mulda viidud teiste toiteelementide omastatavus, paraneb taimede vastupanuvõime haigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. Kanduraineks on muld. Mikroorganismide arvukus tk/g --50%

ülempiiri ei ole

1.2. Risotorfiin Kunstlikult paljundatud looduslike mikroorganismide preparaat, mis sümbioosis liblikõieliste kultuuridega seovad õhulämmastikku, mille tulemusena paraneb nii taimede lämmastiktoitumine kui ka mullas olevate või väetistega mulda viidud teiste toiteelementide omastatavus, paraneb taimede vastupanuvõime haigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. Kanduraineks on turvas. Mikroorganismide arvukus tk/g --50%

ülempiiri ei ole

1.3. Perliin Kunstlikult paljundatud looduslike mikroorganismide preparaat, mis sümbioosis liblikõieliste kultuuridega seovad õhulämmastikku, mille tulemusena paraneb nii taimede lämmastiktoitumine kui ka mullas olevate või väetistega mulda viidud teiste toiteelementide omastatavus, paraneb taimede vastupanuvõime haigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. Kanduraineks on perliit. Mikroorganismide arvukus tk/g --50%

ülempiiri ei ole

2. Asotobakteriin5 Kunstlikult paljundatud looduslike mikroorganismide preparaat, mille kasutamise tulemusena seotakse mullas õhulämmastikku, tekib bioloogiliselt aktiivseid ühendeid, paraneb mullas olevate või väetistega mulda viidud toiteelementide omastatavus, paraneb taimede vastupanuvõime haigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. Kanduraineks on muld või agar-agar. Mikroorganismide arvukus tk/g --50%

ülempiiri ei ole

3. Fosfobakteriin5 Kunstlikult paljundatud looduslike mikroorganismide preparaat, mille kasutamise tulemusena muutub mulla raskesti lahustuv fosfor kergesti omastatavaks, tekib bioloogiliselt aktiivseid ühendeid, paraneb mullas olevate või väetistega mulda viidud toiteelementide omastatavus, paraneb taimede vastupanuvõime haigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. Tahke või vedel preparaat. Mikroorganismide arvukus tk/g --50%

ülempiiri ei ole

4. Teised mullabakterite baasil toodetavad bakterväetised5 Kunstlikult paljundatud looduslike mikroorganismide preparaadid, mille kasutamise tulemusena tekib mullas kas bioloogiliselt aktiivseid ühendeid, paraneb mullas olevate või väetistega mulda viidud toiteelementide omastatavus, paraneb taimede vastupanuvõime haigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele või seotakse atmosfääri lämmastikku. Aktiivsed bakterid ja nende arvukus, tk/g --50%

ülempiiri ei ole

1 Lubatud kõrvalekalded märgivad määratud toitainete sisalduse diferentsi näidatud arvust. Lubatud kõrvalekalle sisaldab valmistamise, proovivõtu ja analüüsi ebatäpsusi. Selles tabeliveerus esitatavatele miinimum- ja maksimumsisaldustele ei lubata kõrvalekaldeid. Kui maksimumsisaldust ei ole selles veerus määratud, siis sisalduse ülempiiri ei ole.

2 Erinevate lämmastikuvormide sisaldused või fosfori lahustuvusest lubatud kõrvalekalded on 1/10 nimetatud sisaldusest (kuid mitte üle 2 massiprotsendi lämmastikku, 0,9 massiprotsendi fosforit) eeldusel, et toitainete maksimaalne sisaldus ei ületa selles tabeliveerus näidatud piiri.

3 Mikroelemente sisaldavates väetistes on mikroelementide (välja arvatud B ja Se) deklareeritud sisaldusest lubatud järgmised kõrvalekalded:

50%, kui sisaldus on <0,20%;

40%, kui sisaldus on 0,20...1,00%;

20%, kui sisaldus on >1,00...2,00%;

0,4 massiprotsenti, kui sisaldus on >2,00%;

B ja Se puhul ±50%.

4 Ca, Mg, Na või S sisalduvates väetistes on nimetatud elementide deklareeritud sisaldusest lubatud järgmised kõrvalekalded:

1/4, kuid mitte rohkem kui 0,6 massiprotsenti Ca, Mg ja Na puhul ning mitte enam kui 0,4 massiprotsenti S puhul.

Bakterväetised ei tohi sisaldada haigusi tekitavaid või teisi ohtlikke mikroorganisme.

XV. TÄIENDAVAID NÕUDEID VÄETISTELE

1. Fosforväetistes ja fosforväetiste toormes ei tohi sisalduda üle 100 mg kaadmiumi 1 kg fosfori kohta. Teistes fosforit mittesisaldavates väetistes ei tohi sisalduda üle 3 mg kaadmiumi 1 kg kuivaine kohta.

2. Kompleksväetistes võib 1 kg väetise kohta olla lisatud kuni 6 mg seleeni selenaadina.

3. Mulda antavates mikroväetiste segudes näidatakse mikroelementide sisaldus siis, kui teda sisaldub segudes vähemalt:

Element Mineraalsena,

sisaldus massiprotsentides

Kelaadi või kompleksina,

sisaldus massiprotsentides

Boor (B) 0,2 0,2
Koobalt (Co) 0,02   0,02
Vask (Cu) 0,5   0,1
Raud (Fe) 2,0   0,3
Mangaan (Mn) 0,5   0,1
Molübdeen (Mo) 0,02   --
Tsink (Zn) 0,5   0,1

4. Mulda antavates mineraalväetistes näidatakse mikroelemendi sisaldus siis, kui teda sisaldub väetistes vähemalt:*

Element Põllule ja rohumaadele,

sisaldus massiprotsentides

Aianduses, sisaldus

massiprotsentides

Boor (B) 0,01 0,01
Koobalt (Co) 0,002 --
Vask (Cu) 0,01 0,002
Raud (Fe) 0,5 0,02
Mangaan (Mn) 0,1 0,01
Molübdeen (Mo) 0,001 0,001
Tsink (Zn) 0,01 0,002

5. Juureväliselt antavates väetistes näidatakse mikroelemendi sisaldus siis, kui teda sisaldub väetistes vähemalt:*

Element Sisaldus massiprotsentides
Boor (B) 0,01
Koobalt (Co) 0,002
Vask (Cu) 0,002
Raud (Fe) 0,02
Mangaan (Mn) 0,01
Molübdeen (Mo) 0,001
Tsink (Zn) 0,002

6. Mikroelementidega kelaate või orgaanilisi komplekse moodustavate lubatud ainete loetelu:

Etüleendiamiintetraatsetaat EDTA C10H16O8N2
Dietüleentriamiinpentaatsetaat DPTA C14H23O10N3
Etüleendiamiin-di(0-hüdroksifenüül)-atsetaat EDDHA C18H20O6N2
2-hüdroksietüül-etüleendiamiintriatsetaat HEEDTA C10H18O7N2
Etüüldiamiin-di(0-hüdroksi-p-metüülfen&uu ml;ül) atsetaat EDDHMA C20H24N2O6
Etüleendiamiin-di-(5-karboksi-2-hüdroksifenüül)&n bsp;atsetaat EDDCHA C20H20O10N2

7. Kvaliteedinõuded orgaanilistele väetistele, kompostidele, meliorantidele ja väetisteks sobivatele kõrvaltoodetele:

1) raskmetallide maksimaalselt lubatud sisaldus mg/kg kuivaine kohta:

Element Maksimaalselt lubatav sisaldus, mg/kg
Elavhõbe (Hg) 2
Kaadmium (Cd) 3
Nikkel (Ni) 100
Plii (Pb) 150
Vask (Cu) 600
Kroom (Cr) 300
Tsink (Zn) 1500

2) arseeni (As)  võib sisalduda kuni 50 mg/kg kuivaines;

3) orgaanilistes väetistes, kompostides ja väetistena kasutatavates kõrvaltoodetes ei tohi sisaldada ohtlikke orgaanilisi ühendeid ega ka ohtlikke mikroorganisme tasemel, mis nende eeskirjade kohasel kasutamisel võiks saada ohtlikuks inimestele, loomadele või keskkonnale. Ohtlike mikroorganismide maksimaalselt lubatud sisaldus:

Salmonella ssp 0
Enterobakterid <1000 tk/g

8. Lisanõuded tule- ja plahvatusohtlikele väetistele:

1) kõrge nitraatlämmastiku sisaldusega väetised (lämmastikku üle 28 massiprotsendi), kui tule- ja plahvatusohtlikud (edaspidi nimetatud «ohtlikud väetised»), võivad sisaldada lisandeid ja inertseid aineid koguses, mis ei suurenda väetise tule- ja plahvatusohtlikkust;

2) kaks kuumuskatsetust (temperatuuril +25 °C ja +50 °C) läbinud ohtlik väetis ei tohi absorbeerida õli rohkem kui 4 massiprotsenti;

3) põlevaineid, arvutatuna süsinikuile (C), võib olla kuni 0,2%, kui lämmastikku (N)  on ohtlikus väetises vähemalt 31,5% ja mitte üle 0,4%, kui lämmastiku (N)  sisaldus on 28,0--31,4%;

4) 10%-lise ammooniumnitraadi vesilahuse pH ei tohi olla alla 4,5;

5) kloori lubatud suurim sisaldus on 0,02 massiprotsenti;

6) vase üldsisaldus ei tohi olla üle 10 mg 1 kg ohtliku väetise kuivmassi kohta;

7) 1-mm avadega sõela võib läbida kuni 5% ohtliku väetise massist;

8) 0,5-mm avadega sõela võib läbida kuni 3% ohtliku väetise massist.

9. Taimetoiteelementide ümberarvutamise koefitsiendid:

P2O5 × 0,436 = P
K2O × 0,830 = K
CaO × 0,715 = Ca
MgO × 0,603 = Mg
SO3 × 0,400 = S
Na2O × 0,742 = Na

* mikroelemendi sisalduse lubatud kõrvalekalle:
mikroelemendi sisalduse korral >2% -- 0,4 massiprotsenti
mikroelemendi sisalduse korral =<2% -- 20% deklareeritud sisaldusest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json