Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 62, 880

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Vastu võetud 03.06.2005 nr 23

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387; 78, 524) § 5 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247; 102, 1402; 2002, 66, 1029; 115, 1650; 2003, 41, 593; 75, 1100; 2004, 8, 120; 20, 314) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekstiosast jäetakse välja sõnad «(lisa 2)»;

2) paragrahvi 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «kohaldanud» sõnadega «Tartu Ringkonnakohus, Viru Ringkonnakohus,»;

3) paragrahvi 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «kohaldanud» sõnadega «Tallinna Ringkonnakohus, Pärnu Maakohus, Lääne Maakohus, Saare Maakohus,»;

4) paragrahvi 2 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõna «Maardu» sõnaga «Tartu»;

6) paragrahvi 2 punkt 31 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «toimumisega» sõnadega «või menetlustoimingutega»;

8) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Pärnu Vanglasse» sõnadega «Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse»;

9) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Meessoost kinnipeetav, kellel on pärast kohtuotsuse jõustumist jäänud karistust kanda vähem kui kolm kuud jäetakse karistusaja lõpuni Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse, sõltumata tema eelnevast karistatusest.»;

10) paragrahvi 5 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «Pärnu Vanglasse,».

§ 2. (1) Määrus jõustub 15. juunil 2005. a.

(2) Paragrahvi 1 punktid 2–4, 8 ja 10 jõustuvad 1. juulil 2005. a.

Kaitseminister
justiitsministri ülesannetes Jaak JÕERÜÜT

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json